Kanda Sashti Kavacham In Kannada

॥ Kanda Sashti Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಕಂದರ್ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚಂ (ತಮಿಳಂ) ॥
॥ ಕಾಪ್ಪು ॥
ತುದಿಪ್ಪೋರ‍್ಕ್ಕು ವಲ್ವಿನೈಪೋಂ ತುನ್ಬಂ ಪೋಂ
ನೆಂಜಿಲ್ ಪದಿಪ್ಪೋರ್ಕು ಸೆಲ್ವಂ ಪಲಿತ್ತು ಕದಿತ್ತೋಂಗುಮ್
ನಿಷ್ಟೈಯುಂ ಕೈಕೂಡುಂ, ನಿಮಲರರುಳ್ ಕಂದರ್
ಷಷ್ಠಿ ಕವಚನ್ ತನೈ ।

ಕುಱಳ್ ವೆಣ್ಬಾ ।
ಅಮರರ್ ಇಡರ್ತೀರ ಅಮರಂ ಪುರಿಂದ
ಕುಮರನ್ ಅಡಿ ನೆಂಜೇ ಕುಱಿ ।

॥ ನೂಲ್ ॥
ಷಷ್ಠಿಯೈ ನೋಕ್ಕ ಶರವಣ ಭವನಾರ್
ಶಿಷ್ಟರುಕ್ಕುದವುಂ ಶೆಂಕದಿರ್ ವೇಲೋನ್
ಪಾದಮಿರಂಡಿಲ್ ಪನ್ಮಣಿಚ್ ಚದಂಗೈ
ಗೀತಂ ಪಾಡ ಕಿಂಕಿಣಿ ಯಾಡ
ಮೈಯ ನಡನಂ ಚೆಯ್ಯುಂ ಮಯಿಲ್ ವಾಹನನಾರ್ ॥ ೫ ॥

ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲಾಲ್ ಎನೈಕ್ಕಾಕ್ಕವೆನ್‍ಱು ವಂದು
ವರ ವರ ವೇಲಾಯುಧನಾರ್ ವರುಗ
ವರುಗ ವರುಗ ಮಯಿಲೋನ್ ವರುಗ
ಇಂದಿರನ್ ಮುದಲಾ ಎಂಡಿಶೈ ಪೋಟ್ರ
ಮಂದಿರ ವಡಿವೇಲ್ ವರುಗ ವರುಗ ॥ ೧೦ ॥

ವಾಸವನ್ ಮರುಗಾ ವರುಗ ವರುಗ
ನೇಶಕ್ ಕುಱಮಗಳ್ ನಿನೈವೋನ್ ವರುಗ
ಆಱುಮುಗಂ ಪಡೈತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ವರುಗ
ನೀಱಿಡುಂ ವೇಲವನ್ ನಿತ್ತಂ ವರುಗ
ಶಿರಗಿರಿ ವೇಲವನ್ ಸೀಕ್ಕಿರಂ ವರುಗ ॥ ೧೫ ॥

ಶರಹಣ ಭವನಾರ್ ಸಡುದಿಯಿಲ್ ವರುಗ
ರಹಣ ಭವಶ ರರರರ ರರರ
ರಿಹಣ ಭವಶ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿ
ವಿಣಭವ ಶರಹಣ ವೀರಾ ನಮೋ ನಮ
ನಿಭವ ಶರಹಣ ನಿಱ ನಿಱ ನಿಱೆನ ॥ ೨೦ ॥

ವಶರ ಹಣಭ ವರುಗ ವರುಗ
ಅಸುರರ್ ಕುಡಿ ಕೆಡುತ್ತ ಅಯ್ಯಾ ವರುಗ
ಎನ್ನೈ ಯಾಳುಂ ಇಳೈಯೋನ್ ಕೈಯಿಲ್
ಪನ್ನಿರಂಡಾಯುಧಂ ಪಾಶಾಂಕುಶಮುಂ
ಪರಂದ ವಿಳಿ’ಗಳ್ ಪನ್ನಿರಂಡಿಲಂಗ ॥ ೨೫ ॥

ವಿರೈಂದೆನೈಕ್ ಕಾಕ್ಕ ವೇಲೋನ್ ವರುಗ
ಐಯುಂ ಕಿಲಿಯುಂ ಅಡೈವುಡನ್ ಸೌವುಂ
ಉಯ್ಯೊಳಿ ಸೌವುಂ, ಉಯಿರೈಯುಂ ಕಿಲಿಯುಂ
ಕಿಲಿಯುಂ ಸೌವುಂ ಕಿಳರೋಳಿಯೈಯುಂ
ನಿಲೈ ಪೆಟ್ರೆನ್ಮುನ್ ನಿತ್ತಮುಂ ಒಳಿರುಂ ॥ ೩೦ ॥

ಷಣ್ಮುಗನ್ ನೀಯುಂ ತನಿಯೊಳಿ ಯೊವ್ವುಂ
ಕುಂಡಲಿಯಾಂ ಶಿವ ಗುಹನ್ ದಿನಂ ವರುಗ
ಆಱುಮುಗಮುಂ ಅಣಿಮುಡಿ ಆಱುಂ
ನೀಱಿಡು ನೆಟ್ರಿಯುಂ ನೀಂಡ ಪುರುವಮುಂ
ಪನ್ನಿರು ಕಣ್ಣುಂ ಪವಳಚ್ ಚೆವ್ವಾಯುಂ ॥ ೩೫ ॥

ನನ್ನೆಱಿ ನೆಟ್ರಿಯಿಲ್ ನವಮಣಿಚ್ ಚುಟ್ಟಿಯುಂ
ಈರಾಱು ಸೆವಿಯಿಲ್ ಇಲಗುಕುಂಡಲಮುಂ
ಆಱಿರು ತಿಣ್ಬುಯತ್ ತಳಿ’ಗಿಯ ಮಾರ್ಬಿಲ್
ಪಲ್ಬೂಷಣಮುಂ ಪದಕ್ಕಮುಂ ತರಿತ್ತು
ನನ್ಮಣಿ ಪೂಂಡ ನವರತ್ನ ಮಾಲೈಯುಂ ॥ ೪೦ ॥

ಮುಪ್ಪುರಿ ನೂಲುಂ ಮುತ್ತಣಿ ಮಾರ್ಬುಂ
ಶೆಪ್ಪಳ’ಗುಡೈಯ ತಿರುವಯಿ ಱುಂದಿಯುಂ
ತುವಂಡ ಮರುಂಗಿಲ್ ಶುಡರೊಳಿ ಪಟ್ಟುಂ
ನವರತ್ನಂ ಪದಿತ್ತ ನಱ್‍ ಚೀಱಾವುಂ
ಇರುತೊಡೈಯಳ’ಗುಂ ಇಣೈಮುಳ’ಂದಾಳುಂ ॥ ೪೫ ॥

ತಿರುವಡಿ ಯದನಿಲ್ ಶಿಲಂಬೊಲಿ ಮುಳ’ಂಗ
ಸಗಗಣ ಸಗಗಣ ಸಗಗಣ ಸಗಣ
ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗಮೊಗ ಮೊಗನ
ನಗನಗ ನಗನಗ ನಗನಗ ನಗೆನ
ಡಿಗುಗುಣ ಡಿಗುಡಿಗು ಡಿಗುಗುಣ ಡಿಗುಣ ॥ ೫೦ ॥

See Also  Shastastutida Ashtakam In Kannada

ರರರರ ರರರರ ರರರರ ರರರ
ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿರಿ ರಿರಿರಿ
ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡುಡು ಡುಡುಡು
ಡಗುಡಗು ಡಿಗುಡಿಗು ಡಂಗು ಡಿಂಗುಗು
ವಿಂದು ವಿಂದು ಮಯಿಲೋನ್ ವಿಂದು ॥ ೫೫ ॥

ಮುಂದು ಮುಂದು ಮುರುಗವೇಲ್ ಮುಂದು
ಎಂದನೈ ಯಾಳುಂ ಏರಗಚ್ ಚೆಲ್ವ !
ಮೈಂದನ್ ವೇಂಡುಂ ವರಮಗಿಳ್‍’ನ್ದುದವುಂ
ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ಲಾಲಾ ವೇಶಮುಂ
ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ಲೀಲಾ ವಿನೋದ ನೆನ್‍ಱು ॥ ೬೦ ॥

ಉನ್‍ಱಿರು ವಡಿಯೈ ಉಱುದಿಯೆಣ್ ಱೆಣ್ಣುಂ
ಎನ್ತಲೈವೈತ್ತುನ್ ಇಣೈಯಡಿ ಕಾಕ್ಕ
ಎನ್ನುಯಿರ್ಕ್ ಕುಯಿರಾಂ ಇಱೈವನ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪನ್ನಿರು ವಿಳಿ’ಯಾಲ್ ಬಾಲನೈ ಕಾಕ್ಕ
ಅಡಿಯೇನ್ ವದನಂ ಅಳ’ಗುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೬೫ ॥

ಪೊಡಿಪುನೈ ನೆಟ್ರಿಯೈ ಪುನಿದವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಇರಂಡುಂ ಕಣ್ಣಿನೈ ಕಾಕ್ಕ
ವಿದಿಸೆವಿ ಇರಂಡುಂ ವೇಲವರ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಾಸಿಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕಾ
ಪೇಶಿಯ ವಾಯ್ದನೈ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೭೦ ॥

ಮುಪ್ಪತ್ತಿರುಪಲ್ ಮುನೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಶೆಪ್ಪಿಯ ನಾವೈ ಚೆವ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕನ್ನಂ ಇರಂಡುಂ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಎನ್ನಿಳಂ ಕಳು’ತ್ತೈ ಇನಿಯವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮಾರ್ಬೈ ರತ್ತಿನ ವಡಿವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೭೫ ॥

ಶೆರಿಳ ಮುಲೈಮಾರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ವಡಿವೇಲ್ ಇರುತೋಳ್ ವಳಂಪೆಱ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿಡರಿಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಳ’ಗುಡನ್ ಮುದುಗೈ ಅರುಳ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಳು’ಪದಿನಾಱುಂ ಪರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೮೦ ॥

ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ವಯಿಟ್ರೈ ವಿಳಂಗವೇ ಕಾಕ್ಕ
ಸಿಟ್ರಿಡೈ ಅಳ’ಗುಱ ಚೆವ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನಾಣಾಂ ಕಯಿಟ್ರೈ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಆಣ್ಕುಱಿ ಯಿರಂಡುಂ ಅಯಿಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿಟ್ಟಂ ಇರಂಡುಂ ಪೆರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೮೫ ॥

ವಟ್ಟಕ್ಕುದತ್ತೈ ವಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಣೈತ್ತೊಡೈ ಇರಂಡುಂ ಪರುವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಣೈಕ್ಕಾಲ್ ಮುಳ’ಂದಾಳ್ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಐವಿರಲ್ ಅಡಿಯಿನೈ ಅರುಳ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕೈಗಳ್ ಇರಂಡುಂ ಕರುಣೈ ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೯೦ ॥

ಮುನ್ ಕೈಯಿರಂಡುಂ ಮುರಣ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಪಿನ್ ಕೈಯಿರಂಡುಂ ಪಿನ್ನವಳ್ ಇರುಕ್ಕ
ನಾವಿಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ನಟ್ರುಣೈಯಾಗ
ನಾಬಿಕ್ಕಮಲಂ ನಲ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಮುಪ್ಪಾಲ್ ನಾಡಿಯೈ ಮುನೈವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೯೫ ॥

ಎಪ್ಪೊಳು’ದುಂ ಎನೈ ಎದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅಡಿಯೇನ್ ವಶನಂ ಅಶೈವುಳ ನೇರಂ
ಕಡುಗವೇ ವಂದು ಕನಕವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ವರುಂ ಪಗಲ್ ತನ್ನಿಲ್ ವಜ್ರವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಅರೈಯಿರುಳ್ ತನ್ನಿಲ್ ಅನೈಯವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ ॥ ೧೦೦ ॥

ಏಮತ್ತಿಲ್ ಸಾಮತ್ತಿಲ್ ಎದಿರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ತಾಮದಂ ನೀಕ್ಕಿ ಚತುರ್ವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ಕಾಕ್ಕ ಕಾಕ್ಕ ಕನಕವೇಲ್ ಕಾಕ್ಕ
ನೋಕ್ಕ ನೋಕ್ಕ ನೊಡಿಯಿಲ್ ನೋಕ್ಕ
ತಾಕ್ಕ ತಾಕ್ಕ ತಡೈಯಱ ತಾಕ್ಕ ॥ ೧೦೫ ॥

ಪಾರ್ಕ ಪಾರ್ಕ ಪಾವಂ ಪೊಡಿಪಡ
ಪಿಲ್ಲಿ ಶೂನಿಯಂ ಪೆರುಂಪಗೈಯಗಲ
ವಲ್ಲ ಭೂತಂ ವಲಾಟ್ಟಿಗ ಪೇಯ್ಗಳ್
ಅಲ್ಲಱ್‍ಪಡುತ್ತುಂ ಅಡಂಗ ಮುನಿಯುಂ
ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ತಿನ್ನುಂ ಪುಳ’ಕ್ಕಡೈ ಮುನಿಯುಂ ॥ ೧೧೦ ॥

ಕೊಳ್ಳಿವಾಯ್ ಪೇಯ್ಗಳುಂ ಕುಱಳೈಪ್ ಪೇಯ್ಗಳುಂ
ಪೆಣ್ ಗಳೈತ್ತೊಡರುಂ ಬ್ರಮ್ಮರಾಚ್ಚದರುಂ
ಅಡಿಯನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್ ಅಲಱಿಕ್ಕಲಂಗಿಡ
ಇರಿಶಿಕಾಟ್ಟೇರಿ ಇತ್ತುನ್ಬ ಶೇನೈಯುಂ
ಎಲ್ಲಿನುಂ ಇರುಟ್ಟಿಲುಂ ಎದಿರ್ಪಡುಂ ಅಣ್ಣರುಂ ॥ ೧೧೫ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shakambhari Tatha Vanashankari – Sahasranama Stotram In Kannada

ಕನಪೂಶೈ ಕೊಳ್ಳುಂ ಕಾಳಿಯೋಡನೈವರುಂ
ವಿಟ್ಟಾಂಕಾರರುಂ ಮಿಗುಪಲ ಪೇಯ್ಗಳುಂ
ತಂಡಿಯಕಾರರುಂ ಚಂಡಾಳರ್ಗಳುಂ
ಎನ್ ಪೆಯರ್ ಶೊಲ್ಲವುಂ ಇಡಿವಿಳು’ನ್ ದೊಡಿಡ
ಆನೈಯಡಿಯಿನಿಲ್ ಅರುಂಪಾವೈಗಳುಂ ॥ ೧೨೦ ॥

ಪೂನೈ ಮಯಿರುಂ ಪಿಳ್ಳೈಗಳ್ ಎನ್ಬುಂ
ನಗಮುಂ ಮಯಿರುಂ ನೀಳ್ಮುಡಿ ಮಂಡೈಯುಂ
ಪಾವೈಗಳುಡನೇ ಪಲಕಲಶತ್ತುಡನ್
ಮನೈಯಿಱ್ ಪುದೈತ್ತ ವಂಜನೈ ತನೈಯುಂ
ಒಟ್ಟಿಯ ಪಾವೈಯುಂ ಒಟ್ಟಿಯ ಶೆರುಕ್ಕುಂ ॥ ೧೨೫ ॥

ಕಾಶುಂ ಪಣಮುಂ ಕಾವುಡನ್ ಶೋಱುಂ
ಓದುಮಂಜನಮುಂ ಒರುವಳಿ’ಪ್ ಪೋಕ್ಕುಂ
ಅಡಿಯನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್ ಅಲೈಂದು ಕುಲೈಂದಿಡ
ಮಾಟ್ರಾರ್ ವಂಚಗರ್ ವಂದು ವಣಂಗಿಡ
ಕಾಲದೂದಾಳ್ ಎನೈಕ್ ಕಂಡಾಲ್ ಕಲಂಗಿಡ ॥ ೧೩೦ ॥

ಅಂಜಿ ನಡುಂಗಿಡ ಅರಂಡು ಪುರಂಡಿಡ
ವಾಯ್‍ವಿಟ್ಟಲಱಿ ಮದಿಕೆಟ್ಟೋಡ
ಪಡಿಯಿನಿಲ್ ಮುಟ್ಟಪ್ಪಾಶಕ್ಕಯಿಟ್ರಾಲ್
ಕಟ್ಟುಡನ್ ಅಂಗಂ ಕದಱಿಡಕ್ಕಟ್ಟು
ಕಟ್ಟಿ ಯುರುಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಕೈಮುಱಿಯ ॥ ೧೩೫ ॥

ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಕದಱಿಡಕ್ಕಟ್ಟು
ಮುಟ್ಟು ಮುಟ್ಟು ಮುಳಿ’ಗಳ್ ಪಿದುಂಗಿಡ
ಚೆಕ್ಕು ಚೆಕ್ಕು ಚೆದಿಲ್ ಚೆದಿಲಾಗ
ಚೊಕ್ಕು ಚೊಕ್ಕು ಶೂರ‍್ಪ್ಪಗೈ ಚೊಕ್ಕು
ಕುತ್ತು ಕುತ್ತು ಕೂರ್ವಡಿ ವೇಲಾಲ್ ॥ ೧೪೦ ॥

ಪಟ್ರು ಪಟ್ರು ಪಗಲವನ್ ತಣಲೆರಿ
ತಣಲೆರಿ ತಣಲೆರಿ ತಣಲದುವಾಗ
ವಿಡುವಿಡು ವೇಲೈ ವೆರುಂಡದು ಓಡ
ಪುಲಿಯುಂ ನರಿಯುಂ ಪುನ್ನರಿ ನಾಯುಂ
ಎಲಿಯುಂ ಕರಡಿಯುಂ ಇನಿತ್ತೊಡರ‍್ಂದೋಡ ॥ ೧೪೫ ॥

ತೇಳುಂ ಪಾಮ್ಬುಂ ಶೆಯ್ಯಾನ್ ಪೂರಾನ್
ಕಡಿವಿಡ ವಿಷಂಗಳ್ ಕಡಿತ್ತುಯ ರಂಗಂ
ಏಱಿಯ ವಿಷಂಗಳ್ ಎಳಿದುಡನ್ ಇರಂಗ
ಒಳುಪ್ಪುಂ ಚುಳುಕ್ಕುಂ ಒರುತಲೈ ನೋಯುಂ
ವಾದಂ ಶಯಿತ್ತಿಯಂ ವಲಿಪ್ಪುಪ್ಪಿತ್ತಂ ॥ ೧೫೦ ॥

ಶೂಲೈ ಸಯಂಗುನ್ಮಂ ಶೊಕ್ಕುಚ್ ಚಿಱಂಗು
ಕುಡೈಚ್ಚಲ್ ಶಿಲಂದಿ ಕುಡಲ್ ವಿಪ್ಪಿರಿದಿ
ಪಕ್ಕಪ್ಪಿಳವೈ ಪಡರ್ತೊಡೈ ವಾಳೈ’
ಕಡುವನ್ ಪಡುವನ್ ಕೈತ್ತಾಳ್ ಶಿಲಂದಿ
ಪಱ್‍ಕುತ್ತು ಅರಣೈ ಪರುವರೈ ಆಪ್ಪುಂ ॥ ೧೫೫ ॥

ಎಲ್ಲಾಪ್ಪಿಣಿಯುಂ ಎನ್‍ಱನೈಕ್ಕಂಡಾಲ್
ನಿಲ್ಲಾ ದೋಡ ನೀಯೆನಕ್ಕರುಳ್ವಾಯ್
ಈರೇಳ್’ ಉಲಗಮುಂ ಎನಕ್ಕುಱ ವಾಗ
ಆಣುಂ ಪೆಣ್ಣುಂ ಅನೈವರುಂ ಎನಕ್ಕಾ
ಮಣ್ಣಾಳರಶರುಂ ಮಗಿಳ್’ನ್ದುಱ ವಾಗವೂ ॥ ೧೬೦ ॥

ಉನ್ನೈತ್ ತುದಿಕ್ಕ ಉನ್ ತಿರುನಾಮಂ
ಶರವಣ ಬವನೇ ಶೈಲೊಳಿ ಬವನೇ
ತಿರಿಪುರ ಬವನೇ ತಿಗಳೊ’ಳಿ ಬವನೇ
ಪರಿಪುರ ಬವನೇ ಪವಮೊಳಿ ಬವನೇ
ಅರಿತಿರು ಮರುಗಾ ಅಮರಾಪದಿಯೈ ॥ ೧೬೫ ॥

ಕಾತ್ತುದ್ದೇವರ್ಗಳ್ ಕಡುಂಜಿರೈ ವಿಡುತ್ತಾಯ್
ಕಂದಾ ಗುಹನೇ ಕದಿರ್ ವೇಲವನೇ
ಕಾರ್ತಿಗೈ ಮೈಂದಾ ಕಡಂಬಾ ಕಡಂಬನೈ
ಇಡುಂಬನೈ ಅಳಿ’ತ್ತ ಇನಿಯ ವೇಲ್ ಮುರುಗಾ
ತಣಿಕಾಚಲನೇ ಶಂಕರನ್ ಪುದಲ್ವಾ ॥ ೧೭೦ ॥

ಕದಿರ್ಕಾಮತ್ತುಱೈ ಕದಿರ್ವೇಲ್ ಮುರುಗಾ
ಪಳ’ನಿ ಪದಿವಾಳ್’ ಬಾಲಕುಮಾರಾ
ಆವಿನನ್ ಕುಡಿವಾಳ್’ ಅಳ’ಗಿಯ ವೇಲಾ
ಸೆಂದಿನ್ ಮಾಮಲೈಯುಱುಂ ಚಂಗಲ್ವರಾಯಾ
ಶಮರಾಪುರಿವಾಳ್’ ಷಣ್ಮುಗತ್ತರಸೇ ॥ ೧೭೫ ॥

ಕಾರಾರ್ ಕುಳ’ಲಾಲ್ ಕಲೈಮಗಳ್ ನನ್‍ಱಾಯ್
ಎನ್ ನಾ ಇರುಕ್ಕ ಯಾನುನೈಪ್ಪಾಡ
ಎನೈತ್ತೊಡರ್ನ್ದಿರುಕ್ಕುಂ ಎಂದೈ ಮುರುಗನೈ
ಪಾಡಿನೇನ್ ಆಡಿನೇನ್ ಪರವಶಮಾಗ
ಆಡಿನೇನ್ ನಾಡಿನೇನ್ ಆವಿನನ್ ಬೂದಿಯೈ ॥ ೧೮೦ ॥

See Also  Sri Shiva Stuti (Narayanacharya Kritam) In Kannada

ನೇಶಮುಡನ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ರಿಯಿಲಣಿಯ
ಪಾಶವಿನೈಗಳ್ ಪಟ್ರದು ನೀಂಗಿ
ಉನ್ಪದಂ ಪೆಱವೇ ಉನ್ನರುಳಾಗ
ಅನ್ಬುಡನ್ ರಕ್ಷಿ ಅನ್ನಮುಂ ಚೊನ್ನಮುಂ
ಮೆತ್ತಮೆತ್ತಾಗ ವೇಲಾಯುದನಾರ್ ॥ ೧೮೫ ॥

ಸಿದ್ದಿಪೆಟ್ರಡಿಯೆನ್ ಶಿಱಪ್ಪುಡನ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಯಿಲೋನ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ವಡಿವೇಲ್ ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಲೈಕ್ಕುರು ವಾಳ್’ಗ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಮಲೈಕ್ಕುಱ ಮಗಳುಡನ್ ॥ ೧೯೦ ॥

ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ವಾರಣತ್ತುವಶಂ
ವಾಳ್’ಗ ವಾಳ್’ಗ ಎನ್ ವಱುಮೈಗಳ್ ನೀಂಗ
ಎತ್ತನೈ ಕುಱೈಗಳ್ ಎತ್ತನೈ ಪಿಳೈ’ಗಳ್
ಎತ್ತನೈ ಅಡಿಯೆನ್ ಎತ್ತನೈ ಶೆಯಿನುಂ
ಪೆಟ್ರವನ್ ನೀಗುರು ಪೊಱುಪ್ಪದುನ್ಕಡನ್ ॥ ೧೯೫ ॥

ಪೆಟ್ರವಳ್ ಕುಱಮಗಳ್ ಪೆಟ್ರವಳಾಮೇ
ಪಿಳ್ಳೈ ಯೆನ್‍ಱನ್ಬಾಯ್‍ಪ್ ಪಿರಿಯಮಳಿತ್ತು
ಮೈಂದನ್ ಎನ್ ಮೀದು ಉನ್ ಮನಮಗಿಳ್’ಂದರುಳಿ
ತಂಜಮೆನ್‍ಱಡಿಯಾರ್ ತಳೈ’ತ್ತಿಡ ಅರುಳ್’ಶೆಯ್
ಕಂದರ್ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚಂ ವಿರುಂಬಿಯ ॥ ೨೦೦ ॥

ಬಾಲನ್ ದೇವರಾಯನ್ ಪಗರ‍್ನ್ದದೈ
ಕಾಲೈಯಿಲ್ ಮಾಲೈಯಿಲ್ ಕರುತ್ತುಡನ್ ನಾಳುಂ
ಆಚಾರತ್ತುಡನ್ ಅಂಗಂ ತುಲಕ್ಕಿ
ನೇಶಮುಡನ್ ಒರು ನಿನೈವದುವಾಗಿ
ಕಂದರ್ ಷಷ್ಠಿ ಕವಚಂ ಇದನೈ ॥ ೨೦೫ ॥

ಚಿಂದೈ ಕಲಂಗಾದು ದಿಯಾನಿಪ್ಪವರ್ಗಳ್
ಒರುನಾಳ್ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಱುರುಕ್ಕೊಂಡು
ಒದಿಯೇ ಜೆಪಿತ್ತು ಉಗನ್ದು ನೀಱಣಿಯ
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕುಳ್ಳೋರಡಂಗಲುಂ ವಶಮಾಯ್
ದಿಶೈ ಮನ್ನರೆಣ್ಮರ್ ಶೆಯಲದರುಳುವರ್ ॥ ೨೧೦ ॥

ಮಾಟ್ರಲರೆಲ್ಲಾಂ ವಂದು ವಣಂಗುವರ್
ನವಕೋಳ್ ಮಗಿಳ್’ನ್ದು ನನ್ಮೈ ಯಳಿತ್ತಿಡುಂ
ನವಮದ ನೆನವುಂ ನಲ್ಲೆಳಿ’ಲ್ ಪೆಱುವರ್
ಎಂದ ನಾಳುಂ ಈರೆಟ್ಟಾಯ್ ವಾಳ್’ವರ್
ಕಂದರ್ ಕೈವೇಲಾಂ ಕವಚತ್ತಡಿಯೈ ॥ ೨೧೫ ॥

ವಳಿ’ಯಾಯ್ ಕಾಣ ಮೆಯ್ಯಾಯ್ ವಿಳಂಗುಂ
ವಿಳಿ’ಯಾಱ್ಕಾಣ ವೆರುಂಡಿಡುಂ ಪೇಯ್ಗಳ್
ಪೊಲ್ಲಾ ದವರೈಪ್ಪೊಡಿಪೊಡಿಯಾಕ್ಕುಂ
ನಲ್ಲೋರ್ ನಿನೈವಿಲ್ ನಡನಂ ಪುರಿಯುಂ
ಸರ್ವ ಸದ್ಗುರು ಶಂಕರಾತ್ತಡಿ ॥ ೨೨೦ ॥

ಅಱಿಂದೆನದುಳ್ಳಂ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಗಳಿಲ್
ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿಕ್ಕು ವಿರುಂದುಣವಾಗ
ಶೂರ ಪದ್ಮಾವೈತ್ತುಣಿತ್ತಗೈ ಯದನಾಲ್
ಇರುವತ್ತೇಳ್’ವರ‍್ಕ್ಕು ಉವಂದಮುದಳಿತ್ತ
ಗುರುಪರನ್ ಪಳ’ನಿಕ್ ಕುನ್‍ಱಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ॥ ೨೨೫ ॥

ಚಿನ್ನಕ್ಕುಳ’ಂದೈ ಶೇವಡಿ ಪೋಟ್ರಿ
ಎನೈತ್ತಡುತ್ತಾಟ್ಕೊಳ ಎನ್‍ಱನದುಳ್ಳಂ
ಮೇವಿಯ ವಡಿವುಱುಂ ವೇಲವಾ ಪೋಟ್ರಿ
ದೇವರ್ಗಳ್ ಸೇನಾಪತಿಯೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುಱಮಗಳ್ ಮನಮಗಿಳ್’ ಕೋವೇ ಪೋಟ್ರಿ ॥ ೨೩೦ ॥

ತಿಱಮಿಗು ದಿವ್ವಿಯ ದೇಗಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಇಡುಂಬಾ ಯುದನೇ ಇಡುಂಬಾ ಪೋಟ್ರಿ
ಕಡಂಬಾ ಪೋಟ್ರಿ ಕಂದಾ ಪೋಟ್ರಿ
ವೆಟ್ಚಿ ಪುನೈಯುಂ ವೇಳೇ ಪೋಟ್ರಿ
ಉಯರ್ಗಿರಿ ಕನಕಸಬೈಕ್ಕೋರರಶೇ ॥ ೨೩೫ ॥

ಮಯಿಲ್ನಡಮಿಡುವೊಯ್ ಮಲರಡಿ ಶರಣಂ
ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಶರವಣ ಭವ ಓಂ
ಶರಣಂ ಶರಣಂ ಷಣ್ಮುಗಾ ಶರಣಂ ॥ ॥ ೨೩೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Kanda Sashti Kavacham (Tamil) in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil