Kashi Panchakam In Odia

॥ Kashi Panchakam in Odia Lyrics ॥

॥ କାଶୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥

ମନୋନିଵୃତ୍ତିଃ ପରମୋପଶାନ୍ତିଃ
ସା ତୀର୍ଥଵର୍ୟା ମଣିକର୍ଣିକା ଚ ।
ଜ୍ଞାନପ୍ରଵାହା ଵିମଲାଦିଗଙ୍ଗା
ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୧ ॥

ୟସ୍ୟାମିଦଂ କଲ୍ପିତମିନ୍ଦ୍ରଜାଲଂ
ଚରାଚରଂ ଭାତି ମନୋଵିଲାସମ୍ ।
ସଚ୍ଚିତ୍ସୁଖୈକା ପରମାତ୍ମରୂପା
ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୨ ॥

କୋଶେଷୁ ପଞ୍ଚସ୍ଵଧିରାଜମାନା
ବୁଦ୍ଧିର୍ଭଵାନୀ ପ୍ରତିଦେହଗେହମ୍ ।
ସାକ୍ଷୀ ଶିଵଃ ସର୍ଵଗତୋଽନ୍ତରାତ୍ମା
ସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୩ ॥

କାଶ୍ୟାଂ ହି କାଶ୍ୟତେ କାଶୀ କାଶୀ ସର୍ଵପ୍ରକାଶିକା ।
ସା କାଶୀ ଵିଦିତା ୟେନ ତେନ ପ୍ରାପ୍ତା ହି କାଶିକା ॥ ୪ ॥

କାଶୀକ୍ଷେତ୍ରଂ ଶରୀରଂ ତ୍ରିଭୁଵନ-ଜନନୀ ଵ୍ୟାପିନୀ ଜ୍ଞାନଗଙ୍ଗା ।
ଭକ୍ତିଃ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୟେୟଂ ନିଜଗୁରୁ-ଚରଣଧ୍ୟାନୟୋଗଃ ପ୍ରୟାଗଃ ।
ଵିଶ୍ଵେଶୋଽୟଂ ତୁରୀୟଃ ସକଲଜନ-ମନଃସାକ୍ଷିଭୂତୋଽନ୍ତରାତ୍ମା
ଦେହେ ସର୍ଵଂ ମଦୀୟେ ୟଦି ଵସତି ପୁନସ୍ତୀର୍ଥମନ୍ୟତ୍କିମସ୍ତି ॥ ୫ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ କଶିପନ୍ଚକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Kasi or Kashi Panchakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Marathi » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil