Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram In Telugu – Telugu Shlokas

॥ Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ మృత్యుఞ్జయ మానస పూజా స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ॥

మృత్యుఞ్జయమానసపూజాస్తోత్రమ్ ।

కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం
కర్పూరస్ఫటికేన్దుసున్దరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ ।
గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గరఞ్జిత జటాభారం కృపాసాగరం
కణ్ఠాలఙ్కృతశేషభూషణమముం మృత్యుఞ్జయం భావయే ॥ ౧ ॥

ఆగత్య మృత్యుఞ్జయ చన్ద్రమౌలే వ్యాఘ్రాజినాలఙ్కృత శూలపాణే ।
స్వభక్తసంరక్షణకామధేనో ప్రసీద విశ్వేశ్వర పార్వతీశ ॥ ౨ ॥

భాస్వన్మౌక్తికతోరణే మరకతస్తమ్భాయుతాలఙ్కృతే
సౌధే ధూపసువాసితే మణిమయే మాణిక్యదీపాఞ్చితే ।
బ్రహ్మేన్ద్రామరయోగిపుఙ్గవగణైర్యుక్తే చ కల్పద్రుమైః
శ్రీమృత్యుఞ్జయ సుస్థిరో భవ విభో మాణిక్యసింహాసనే ॥ ౩ ॥

మన్దారమల్లీకరవీరమాధవీపున్నాగనీలోత్పలచమ్పకాన్వితైః ।
కర్పూరపాటీరసువాసితైర్జలైరాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ పాద్యముత్తమమ్ ॥ ౪ ॥

సుగన్ధపుష్పప్రకరైః సువాసితైర్వియన్నదీశీతళవారిభిః శుభైః ।
త్రిలోకనాథార్తిహరార్ఘ్యమాదరాద్గృహాణ మృత్యుఞ్జయ సర్వవన్దిత ॥ ౫ ॥

హిమామ్బువాసితైస్తోయైః శీతళైరతిపావనైః ।
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ శుద్ధాచమనమాచర ॥ ౬ ॥

గుడదధిసహితం మధుప్రకీర్ణం సుఘృతసమన్వితధేనుదుగ్ధయుక్తమ్ ।
శుభకర మధుపర్కమాహర త్వం త్రినయన మౄత్యుహర త్రిలోకవన్ద్య ॥ ౭ ॥

పఞ్చాస్త్ర శాన్త పఞ్చాస్య పఞ్చపాతకసంహర ।
పఞ్చామృతస్నానమిదం కురు మృత్యుఞ్జయ ప్రభో ॥ ౮।

జగత్రయీఖ్యాతసమస్తతీర్థసమాహృతైః కల్మషహారిభిశ్చ ।
స్నానం సుతోయైః సముదాచర త్వం మృత్యుఞ్జయానన్తగుణాభిరామ ॥ ౯ ॥

ఆనీతేనాతిశుభ్రేణ కౌశేయేనామరద్రుమాత్ ।
మార్జయామి జటాభారం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో ॥ ౧౦ ॥

నానాహేమవిచిత్రాణి చరిచీనామ్బరాణి చ
వివిధాని చ దివ్యాని మృత్యుఞ్జయ సుధారయ ॥ ౧౧ ॥

విశుద్ధముక్తాఫలజాలరమ్యం మనోహరం కాఞ్చనహేమసూత్రమ్ ।
యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రమాధత్స్వ మృత్యుఞ్జయ భక్తిగమ్య ॥ ౧౨ ॥

See Also  Maha Mrityunjaya Mantra In Sanskrit And Meaning – Tryambakam Mantra

శ్రీగన్ధం ఘనసారకుఙ్కుమయుతం కస్తూరికాపూరితం
కాలేయేన హిమామ్బునా విరచితం మన్దారసంవాసితమ్ ।

దివ్యం దేవ మనోహరం మణిమయే పాత్రే సమారోపితం
సర్వాఙ్గేషు విలేపయామి సతతం మృత్యుఞ్జయ శ్రీవిభో ॥ ౧౩ ॥

అక్షతైర్ధవళైర్దివ్యైః సమ్యక్తిలసమన్వితైః ।
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పూజయామి వృషధ్వజ ॥ ౧౪ ॥

చమ్పకపఙ్కజకున్దైః కరవీరమల్లికాకుసుమైః ।
విస్తారయ నిజముకుటం మృత్యుఞ్జయ పుణ్డరీకనయనాప్త ॥ ౧౫ ॥

మాణిక్యపాదుకాద్వన్ద్వే మౌనిహృత్పద్మమన్దిరే ।
పాదౌ సత్పద్మసదృశౌ మృత్యుఞ్జయ నివేశయ ॥ ౧౬ ॥

మాణిక్యకేయూరకిరీటహారైః కాఞ్చీమణిస్థాపితకుడ్మలైశ్చ ।
మఞ్జీరముఖ్యాభరణైర్మనోజ్ఞైరఙ్గాని మృత్యుఞ్జయ భూషయామి ॥ ౧౭ ॥

గజవదన స్కన్దధృతేనాతిస్వచ్ఛేన చామరయుగేన ।
గలదలకాననపద్మం మృత్యుఞ్జయ భావయామి హృత్పద్మే ॥ ౧౮ ॥

ముక్తాతపత్రం శశికోటిశుభ్రం శుభప్రదం కాఞ్చన దణ్డయుక్తమ్ ।
మాణిక్యసంస్థాపితహేమకుమ్భం సురేశమృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి ॥ ౧౯ ॥

మణిముకురే నిష్పటలే త్రిజగద్గఢాన్ధకారసప్తాశ్వే ।
కన్దర్పకోటిసదృశం మృత్యుఞ్జయ పశ్య వదనమాత్మీయమ్ ॥ ౨౦ ॥

కర్పూరచూర్ణం కపిలాజ్యపూతం దాస్యామి కాలేయసమన్వితైశ్చ ।
సముద్భవం పావనగన్ధధూపితం మౄత్యుఞ్జయాఙ్గం పరికల్పయామి ॥ ౨౧ ॥

వర్తిత్రయోపేతమఖణ్డదీప్త్యా తమోహరం బాహ్యమథాన్తరం చ ।
రాజ్యం సమస్తామరవర్గహృద్యం సురేశమృత్యుఞ్జయ వంశదీపమ్ ॥ ౨౨ ॥

రాజాన్నం మధురాన్వితం చ మృదుళం మాణిక్యపాత్రే స్థితం
హిఙ్గూజీరకసన్మరీచమిలితః శాకైరనేకైః శుభైః ।

శాకం సమ్యగపూపపూపసహితం సద్యోఘృతేనాప్లుతం
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ విభో సాపోశనం భుజ్యతామ్ ॥ ౨౩ ॥

కూష్మాణ్డవార్తాకపటోలికానాం ఫలాని రమ్యాణి చ కారవేల్ల్యాః ।
సుపాకయుక్తాని ససౌరభాణి శ్రీకణ్ఠ మృత్యుఞ్జయ భక్షయేశ ॥ ౨౪ ॥

See Also  108 Names Of Shiva In English

శీతళం మధురం స్వచ్ఛం పావనం వాసితం లఘు ।
మధ్యే స్వీకురు పానీయం శివ మృత్యుఞ్జయ ప్రభో ॥ ౨౫ ॥

శర్కరామిలితం స్నిగ్ధం దుగ్ధాన్నం గోఘృతాన్వితమ్ ।
కదళీఫలసంమిశ్రం భుజ్యతాం మృత్యుసంహర ॥ ౨౬ ॥

కేవలమతిమాధుర్యం దుగ్ధైః స్నిగ్ధైశ్చ శర్కరామిలితైః ।
ఏలామరీచమిలితం మృత్యుఞ్జయ దేవ భుఙ్క్ష్వ పరమాన్నమ్ ॥ ౨౭ ॥

రమ్భాచూతకపిత్థకణ్టకఫలైర్ద్రాక్షారసస్వాదుమత్-
ఖర్జూరైర్మధురేక్షుఖణ్డశకలైః సన్నారికేలామ్బుభిః ।
కర్పూరేణ సువాసితైర్గుడజలైర్మాధుర్యయుక్తైర్విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పూరయ త్రిభువనాధారం విశాలోదరమ్ ॥ ౨౮ ॥

మనోజ్ఞరమ్భావనఖణ్డఖణ్డితాన్ రుచిప్రదాన్సర్షపజీరకాంశ్చ ।
ససౌరభన్సైన్ధవసేవితాంశ్చ గృహాణ మృత్యుఞ్జయ లోకవన్ద్య ॥ ౨౯ ॥

హిఙ్గూజీరకసహితం విమలామలకం కపిత్థమతిమధురమ్ ।
బిసఖణ్డాంల్లవణయుతాన్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి జగదీశ ॥ ౩౦ ॥

ఏలాశుణ్ఠీసహితం దధ్యన్నం చారు హేమపాత్రస్థమ్ ।
అమృతప్రతినిధిమాఢ్యం మృత్యుఞ్జయ భుజ్యతాం త్రిలోకేశ ॥ ౩౧ ॥

జమ్బీరనీరాఞ్చితశృఙ్గబేరం మనోహరానమ్లశలాటుఖణ్డాన్ ।
మృదూపదంశాన్సహితోపభుఙ్క్ష్వ మృత్యుఞ్జయ శ్రీకరుణాసముద్ర ॥ ౩౨ ॥

నాగరరామఠయుక్తం సులలితజమ్బీరనీరసంపూర్ణమ్ ।
మథితం సైన్ధవసహితం పిబ హర మృత్యుఞ్జయ క్రతుధ్వంసిన్ ॥ ౩౩

మన్దారహేమామ్బుజగన్ధయుక్తైర్మన్దాకినీనిర్మలపుణ్యతోయైః ।
గృహాణ మృత్యుఞ్జయ పూర్ణకామ శ్రీమత్పరాపోశనమభ్రకేశ ॥ ౩౪ ॥

గగనధునీవిమలజలైర్మృత్యుఞ్జయ పద్మరాగపాత్రగతైః ।
మృగమదచన్దనపూర్ణం ప్రక్షాళయ చారుహస్తపదయుగ్మమ్ ॥ ౩౫ ॥

పున్నాగమల్లికాకున్దవాసితైర్జాహ్నవీజలైః
మృత్యుఞ్జయ మహాదేవ పునరాచమనం కురు ॥ ౩౬ ॥

మౌక్తికచూర్ణసమేతైర్మృగ మదఘనసారవాసితైః పూగైః ।
పణైంః స్వర్ణసమానైర్మృత్యుఞ్జయ తేఽర్పయామి తామ్బూలమ్ ॥ ౩౭ ॥

నీరాజనం నిర్మలదీప్తిమద్భిర్దీపాఙ్కురైరుజ్జవలముచ్ఛ్రితైశ్చ ।
ఘణ్టానినాదేన సమర్పయామి మృత్యుఞ్జయాయ త్రిపురాన్తకాయ ॥ ౩౮ ॥

విరిఞ్చిముఖ్యామరవృన్దవన్దితే సరోజమత్స్యాఙ్కితచక్రచిహ్నితే ।
దదామి మృత్యుఞ్జయ పాదపఙ్కజే ఫణీన్ద్రభూషే పునరర్ఘ్యమీశ్వర ॥ ౩౯ ॥

See Also  Sri Rudra Trishati In Tamil

పున్నాగనీలోత్పలకున్దజాతీమన్దారమల్లీకరవీరపఙ్కజైః ।
పుష్పాఞ్జలిం బిల్వదళైస్తుళస్యా మృత్యుఞ్జయాఙ్ఘ్రౌ వినివేశయామి ॥ ౪౦ ॥

పదే పదే సర్వతమోనికృన్తనం పదే పదే సర్వశుభప్రదాయకమ్ ।
ప్రదక్షిణం భక్తియుతేన చేతసా కరోమి మృత్యుఞ్జయ రక్ష రక్ష మామ్ ॥ ౪౧ ॥

నమో గౌరీశాయ స్ఫటికధవళాఙ్గాయ చ నమో నమో
లోకేశాయ స్తుతవిబుధలోకాయ చ నమః ।
నమః శ్రీకణ్ఠాయ క్షపితపురదైత్యాయ చ నమో నమో
భాలాక్షాయ స్మరమదవినాశాయ చ నమః ॥ ౪౨ ॥

సంసారే జనితాపరోగసహితే తాపత్రయాక్రన్దితే
నిత్యం పుత్రకళత్రవిత్తవిలసత్పాశైర్నిబద్ధం దృఢమ్ ।
గర్వాన్ధం బహుపాపవర్గసహితం కారుణ్యదృష్ట్యా విభో
శ్రీమృత్యుఞ్జయ పార్వతీప్రియ సదా మాం పాహి సర్వేశ్వర ॥ ౪౩ ॥

సౌధే రత్నమయే నవోత్పలదళాక్రీర్ణే చ తల్పాన్తరే
కౌశేయేన మనోహరేణ ధవళేనాచ్ఛాదితే సర్వశః ।
కర్పూరాఞ్చితదీపదీప్తిమిలితే రమ్యోపధానద్వయే
పార్వత్యాః కరపద్మలాలితపదం మృత్యుఞ్జయం భావయే ॥ ౪౪ ॥

చతుశ్చత్వారింశద్విలసదుపచారైరమిమతైర్మనఃపద్మే
భక్త్యా బహిరపి చ పూజాం శుభకరీమ్ కరోతి ప్రత్యూషే
నిశి దివసమధ్యేఽపి చ పుమాన్ప్రయాతి
శ్రీమృత్యుఞ్జయపదమనేకాద్భుతపదమ్ ॥ ౪౫ ॥

ప్రాతర్లిఙ్గముమాపతేరహరహః సన్దర్శనాత్స్వర్గదం
మధ్యాహ్నే హయమేధతుల్యఫలదం సాయన్తనే మోక్షదమ్ ।
భానోరస్తమయే ప్రదోషసమయే పఞ్చక్షరారాధనం
తత్కాలత్రయతుల్యమిష్టఫలదం సద్యోఽనవద్యం దృఢమ్ ॥ ౪౬ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యస్య
కృతం శ్రీమృత్యుఞ్జయ మానసపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Mrutyunjaya Maanasa Puja Stotram in EnglishMarathiGujarati । BengaliKannadaMalayalam – Telugu