Narayaniyam Dvyasititamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 82

Narayaniyam Dvyasititamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం ద్వ్యశీతితమదశకమ్ ॥

ద్వ్యశీతితమదశకమ్ (౮౨) – బాణాసురయుద్ధం తథా నృగశాపమోక్షమ్ ।

ప్రద్యుమ్నో రౌక్మిణేయః స ఖలు తవ కలా శంబరేణాహృతస్తం
హత్వా రత్యా సహాప్తో నిజపురమహరద్రుక్మికన్యాం చ ధన్యామ్ ।
తత్పుత్రోఽథానిరుద్ధో గుణనిధిరవహద్రోచనాం రుక్మిపౌత్రీం
తత్రోద్వాహే గతస్త్వం న్యవధి ముసలినా రుక్మ్యపి ద్యూతవైరాత్ ॥ ౮౨-౧ ॥

బాణస్య సా బలిసుతస్య సహస్రబాహో-
ర్మాహేశ్వరస్య మహితా దుహితా కిలోషా ।
త్వత్పౌత్రమేనమనిరుద్ధమదృష్టపూర్వం
స్వప్నేఽనుభూయ భగవన్ విరహాతురాఽభూత్ ॥ ౮౨-౨ ॥

యోగిన్యతీవ కుశలా ఖలు చిత్రలేఖా
తస్యాః సఖీ విలిఖతీ తరుణానశేషాన్ ।
తత్రానిరుద్ధముషయా విదితం నిశాయా-
మానేష్ట యోగబలతో భవతో నికేతాత్ ॥ ౮౨-౩ ॥

కన్యాపురే దయితయా సుఖమారమన్తం
చైనం కథఞ్చన బబన్ధుషి శర్వబన్ధౌ ।
శ్రీనారదోక్తతదుదన్తదురన్తరోషై-
స్త్వం తస్య శోణితపురం యదుభిర్న్యరున్ధాః ॥ ౮౨-౪ ॥

పురీపాలః శైలప్రియదుహితృనాథోఽస్య భగవాన్
సమం భూతవ్రాతైర్యదుబలమశఙ్కం నిరురుధే ।
మహాప్రాణో బాణో ఝటితి యుయుధానేనయుయుధే
గుహః ప్రద్యుమ్నేన త్వమపి పురహన్త్రా జఘటిషే ॥ ౮౨-౫ ॥

నిరుద్ధాశేషాస్త్రే ముముహుషి తవాస్త్రేణ గిరిశే
ద్రుతా భూతా భీతాః ప్రమథకులవీరాః ప్రమథితాః ।
పరాస్కన్దత్స్కన్దః కుసుమశరబాణైశ్చ సచివః
స కుంభాణ్డో భాణ్డం నవమివ బలేనాశు బిభిదే ॥ ౮౨-౬ ॥

చాపానాం పఞ్చశత్యా ప్రసభముపగతే ఛిన్నచాపేఽథ బాణే
వ్యర్థే యాతే సమేతో జ్వరపతిరశనైరజ్వరి త్వజ్జ్వరేణ ।
జ్ఞానీ స్తుత్వాథ దత్త్వా తవ చరితజుషాం విజ్వరం స జ్వరోఽగాత్
ప్రాయోఽన్తర్జ్ఞానవన్తోఽపి చ బహుతమసా రౌద్రచేష్టా హి రౌద్రాః ॥ ౮౨-౭ ॥

See Also  Ramunivaramainaramu Itaradula In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

బాణం నానాయుధోగ్రం పునరభిపతితం దర్పదోషాద్వితన్వన్
నిర్లూనాశేషదోషం సపది బుబుధుషా శఙ్కరేణోపగీతః ।
తద్వాచా శిష్టబాహుద్వితయముభయతో నిర్భయం తత్ప్రియం తం
ముక్త్వా తద్దత్తమానో నిజపురమగమః సానిరుద్ధః సహోషః ॥ ౮౨-౮ ॥

ముహుస్తావచ్ఛక్రం వరుణమజయో నన్దహరణే
యమం బాలానీతౌ దవదహనపానేఽనిలసఖమ్ ।
విధిం వత్సస్తేయే గిరిశమిహ బాణస్య సమరే
విభో విశ్వోత్కర్షీ తదయమవతారో జయతి తే ॥ ౮౨-౯ ॥

ద్విజరుషా కృకలాసవపుర్ధరం నృగనృపం త్రిదివాలయమాపయన్ ।
నిజజనే ద్విజభక్తిమనుత్తమాముపదిశన్ పవనేశ్వర పాహి మామ్ ॥ ౮౨-౧౦ ॥

ఇతి ద్వ్యశీతితమదశకం సమాప్తం

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Dvyasititamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil