Narayaniyam Ekasititamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 81

Narayaniyam Ekasititamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಮ್ (೮೧) – ನರಕಾಸುರವಧಂ ತಥಾ ಸುಭದ್ರಾಹರಣಮ್ ।

ಸ್ನಿಗ್ಧಾಂ ಮುಗ್ಧಾಂ ಸತತಮಪಿ ತಾಂ ಲಾಲಯನ್ ಸತ್ಯಭಾಮಾಂ
ಯಾತೋ ಭೂಯಃ ಸಹ ಖಲು ತಯಾ ಯಾಜ್ಞಸೇನೀವಿವಾಹಮ್ ।
ಪಾರ್ಥಪ್ರೀತ್ಯೈ ಪುನರಪಿ ಮನಾಗಾಸ್ಥಿತೋ ಹಸ್ತಿಪುರ್ಯಾಂ
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಪುರಮಪಿ ವಿಭೋ ಸಂವಿಧಾಯಾಗತೋಽಭೂಃ ॥ ೮೧-೧ ॥

ಭದ್ರಾಂ ಭದ್ರಾಂ ಭವದವರಜಾಂ ಕೌರವೇಣಾರ್ಥ್ಯಮಾನಾಂ
ತ್ವದ್ವಾಚಾ ತಾಮಹೃತ ಕುಹನಾಮಸ್ಕರೀ ಶಕ್ರಸೂನುಃ ।
ತತ್ರ ಕ್ರುದ್ಧಂ ಬಲಮನುನಯನ್ ಪ್ರತ್ಯಗಾಸ್ತೇನ ಸಾರ್ಧಂ
ಶಕ್ರಪ್ರಸ್ಥಂ ಪ್ರಿಯಸಖಮುದೇ ಸತ್ಯಭಾಮಾಸಹಾಯಃ ॥ ೮೧-೨ ॥

ತತ್ರ ಕ್ರೀಡನ್ನಪಿ ಚ ಯಮುನಾಕೂಲದೃಷ್ಟಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ
ತಾಂ ಕಾಲಿನ್ದೀಂ ನಗರಮಗಮಃ ಖಾಣ್ಡವಪ್ರೀಣಿತಾಗ್ನಿಃ ।
ಭ್ರಾತೃತ್ರಸ್ತಾಂ ಪ್ರಣಯವಿವಶಾಂ ದೇವ ಪೈತೃಷ್ವಸೇಯೀಂ
ರಾಜ್ಞಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಪದಿ ಜಹೃಷೇ ಮಿತ್ರವಿನ್ದಾಮವನ್ತೀಮ್ ॥ ೮೧-೩ ॥

ಸತ್ಯಾಂ ಗತ್ವಾ ಪುನರುದವಹೋ ನಗ್ನಜಿನ್ನನ್ದನಾಂ ತಾಂ
ಬಧ್ವಾ ಸಪ್ತಾಪಿ ಚ ವೃಷವರಾನ್ಸಪ್ತಮೂರ್ತಿರ್ನಿಮೇಷಾತ್ ।
ಭದ್ರಾಂ ನಾಮ ಪ್ರದದುರಥ ತೇ ದೇವ ಸನ್ತರ್ದನಾದ್ಯಾ-
ಸ್ತತ್ಸೋದರ್ಯಾಂ ವರದ ಭವತಃ ಸಾಪಿ ಪೈತೃಷ್ವಸೇಯೀ ॥ ೮೧-೪ ॥

ಪಾರ್ಥಾದ್ಯೈರಪ್ಯಕೃತಲವನಂ ತೋಯಮಾತ್ರಾಭಿಲಕ್ಷ್ಯಂ
ಲಕ್ಷಂ ಛಿತ್ವಾ ಶಫರಮವೃಥಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಂ ಮದ್ರಕನ್ಯಾಮ್ ।
ಅಷ್ಟಾವೇವಂ ತವ ಸಮಭವನ್ ವಲ್ಲಭಾಸ್ತತ್ರ ಮಧ್ಯೇ
ಶುಶ್ರೋಥ ತ್ವಂ ಸುರಪತಿಗಿರಾ ಭೌಮದುಶ್ಚೇಷ್ಟಿತಾನಿ ॥ ೮೧-೫ ॥

ಸ್ಮೃತಾಯಾತಂ ಪಕ್ಷಿಪ್ರವರಮಧಿರೂಢಸ್ತ್ವಮಗಮೋ
ವಹನ್ನಙ್ಕೇ ಭಾಮಾಮುಪವನಮಿವಾರಾತಿಭವನಮ್ ।
ವಿಭಿನ್ದನ್ ದುರ್ಗಾಣಿ ತ್ರುಟಿತಪೃತನಾಶೋನಿತರಸೈಃ
ಪುರಂ ತಾವತ್ಪ್ರಾಗ್ಜ್ಯೋತಿಷಮಕುರುಥಾಃ ಶೋಣಿತಪುರಮ್ ॥ ೮೧-೬ ॥

ಮುರಸ್ತ್ವಾಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯೋ ಜಲಧಿವನಮಧ್ಯಾದುದಪತತ್
ಸ ಚಕ್ರೇ ಚಕ್ರೇಣ ಪ್ರದಲಿತಶಿರಾ ಮಙ್ಕ್ಷು ಭವತಾ ।
ಚತುರ್ದನ್ತೈರ್ದನ್ತಾವಲಪತಿಭಿರಿನ್ಧಾನಸಮರಂ
ರಥಾಙ್ಗೇನ ಛಿತ್ವಾ ನರಕಮಕರೋಸ್ತೀರ್ಣನರಕಮ್ ॥ ೮೧-೭ ॥

See Also  Kondalalo Nelakonna In Kannada

ಸ್ತುತೋ ಭೂಮ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಂ ಸಪದಿ ಭಗದತ್ತೇಽಸ್ಯ ತನಯೇ
ಗಜಞ್ಚೈಕಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಜಿಘಯಿಥ ನಾಗಾನ್ನಿಜಪುರೀಮ್ ।
ಖಲೇನಾಬದ್ಧಾನಾಂ ಸ್ವಗತಮನಸಾಂ ಷೋಡಶ ಪುನಃ
ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸ್ತ್ರೀಣಾಮಪಿ ಚ ಧನರಾಶಿಂ ಚ ವಿಪುಲಮ್ ॥ ೮೧-೮ ॥

ಭೌಮಾಪಾಹೃತಕುಣ್ಡಲಂ ತದದಿತೇರ್ದಾತುಂ ಪ್ರಯಾತೋ ದಿವಂ
ಶಕ್ರಾದ್ಯೈರ್ಮಹಿತಃ ಸಮಂ ದಯಿತಯಾ ದ್ಯುಸ್ತ್ರೀಷು ದತ್ತಹ್ರಿಯಾ ।
ಹೃತ್ವಾ ಕಲ್ಪತರುಂ ರುಷಾಭಿಪತಿತಂ ಜಿತ್ವೇನ್ದ್ರಮಭ್ಯಾಗಮ-
ಸ್ತತ್ತು ಶ್ರೀಮದದೋಷ ಈದೃಶ ಇತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತುಮೇವಾಕೃಥಾಃ ॥ ೮೧-೯ ॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಂ ಸತ್ಯಭಾಮಾಭವನಭುವಿ ಸೃಜನ್ದ್ವ್ಯಷ್ಟಸಾಹಸ್ರಯೋಷಾಃ
ಸ್ವೀಕೃತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಗಾರಂ ವಿಹಿತಬಹುವಪುರ್ಲಾಲಯನ್ಕೇಲಿಭೇದೈಃ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯಾನ್ನಾರದಾಲೋಕಿತವಿವಿಧಗತಿಸ್ತತ್ರ ತತ್ರಾಪಿ ಗೇಹೇ
ಭೂಯಃ ಸರ್ವಾಸು ಕುರ್ವನ್ ದಶ ದಶ ತನಯಾನ್ ಪಾಹಿ ವಾತಾಲಯೇಶ ॥ ೮೧-೧೦ ॥

ಇತಿ ಏಕಾಶೀತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Ekasititamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil