Narayaniyam Ekatrimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 31

Narayaniyam Ekatrimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕತ್ರಿಂಶದಶಕಮ್ (೩೧) – ಬಲಿದರ್ಪಹರಣಮ್

ಪ್ರೀತ್ಯಾ ದೈತ್ಯಸ್ತವ ತನುಮಹಃಪ್ರೇಕ್ಷಣಾತ್ಸರ್ವಥಾಽಪಿ
ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯನ್ನಜಿತ ರಚಯನ್ನಞ್ಜಲಿಂ ಸಞ್ಜಗಾದ ।
ಮತ್ತಃ ಕಿಂ ತೇ ಸಮಭಿಲಷಿತಂ ವಿಪ್ರಸೂನೋ ವದ ತ್ವಂ
ವಿತ್ತಂ ಭಕ್ತಂ ಭವನಮವನೀಂ ವಾಪಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯೇ ॥ ೩೧-೧ ॥
[** ಪಾಠಭೇದಃ – ವ್ಯಕ್ತಂ ಭಕ್ತಂ ಭುವನಮವನೀಂ **]

ತಾಮಕ್ಷೀಣಾಂ ಬಲಿಗಿರಮುಪಾಕರ್ಣ್ಯ ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣೋಽ-
ಪ್ಯಸ್ಯೋತ್ಸೇಕಂ ಶಮಯಿತುಮನಾ ದೈತ್ಯವಂಶಂ ಪ್ರಶಂಸನ್ ।
ಭೂಮಿಂ ಪಾದತ್ರಯಪರಿಮಿತಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯಾಮಾಸಿಥ ತ್ವಂ
ಸರ್ವಂ ದೇಹೀತಿ ತು ನಿಗದಿತೇ ಕಸ್ಯ ಹಾಸ್ಯಂ ನ ವಾ ಸ್ಯಾತ್ ॥ ೩೧-೨ ॥

ವಿಶ್ವೇಶಂ ಮಾಂ ತ್ರಿಪದಮಿಹ ಕಿಂ ಯಾಚಸೇ ಬಾಲಿಶಸ್ತ್ವಂ
ಸರ್ವಾಂ ಭೂಮಿಂ ವೃಣು ಕಿಮಮುನೇತ್ಯಾಲಪತ್ತ್ವಾಂ ಸ ದೃಪ್ಯನ್ ।
ಯಸ್ಮಾದ್ದರ್ಪಾತ್ತ್ರಿಪದಪರಿಪೂರ್ತ್ಯಕ್ಷಮಃ ಕ್ಷೇಪವಾದಾನ್
ಬನ್ಧಂ ಚಾಸಾವಗಮದತದರ್ಹೋಽಪಿ ಗಾಢೋಪಶಾನ್ತ್ಯೈ ॥ ೩೧-೩ ॥

ಪಾದತ್ರಯ್ಯಾ ಯದಿ ನ ಮುದಿತೋ ವಿಷ್ಟಪೈರ್ನಾಪಿ ತುಷ್ಯೇ-
ದಿತ್ಯುಕ್ತೇಽಸ್ಮಿನ್ವರದ ಭವತೇ ದಾತುಕಾಮೇಽಥ ತೋಯಮ್ ।
ದೈತ್ಯಾಚಾರ್ಯಸ್ತವ ಖಲು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿನಃ ಪ್ರೇರಣಾತ್ತಂ
ಮಾ ಮಾ ದೇಯಂ ಹರಿರಯಮಿತಿ ವ್ಯಕ್ತಮೇವಾಬಭಾಷೇ ॥ ೩೧-೪ ॥

ಯಾಚತ್ಯೇವಂ ಯದಿ ಸ ಭಗವಾನ್ಪೂರ್ಣಕಾಮೋಽಸ್ಮಿ ಸೋಽಹಂ
ದಾಸ್ಯಾಮ್ಯೇವ ಸ್ಥಿರಮಿತಿ ವದನ್ ಕಾವ್ಯಶಪ್ತೋಽಪಿ ದೈತ್ಯಃ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಾವಲ್ಯಾ ನಿಜದಯಿತಯಾ ದತ್ತಪಾದ್ಯಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಚಿತ್ರಂ ಚಿತ್ರಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸ ಪ್ರಾರ್ಪಯತ್ತೋಯಪೂರ್ವಮ್ ॥ ೩೧-೫ ॥

ನಿಸ್ಸನ್ದೇಹಂ ದಿತಿಕುಲಪತೌ ತ್ವಯ್ಯಶೇಷಾರ್ಪಣಂ ತದ್-
ವ್ಯಾತನ್ವಾನೇ ಮುಮುಚುರೃಷಯಃ ಸಾಮರಾಃ ಪುಷ್ಪವರ್ಷಮ್ ।
ದಿವ್ಯಂ ರೂಪಂ ತವ ಚ ತದಿದಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ವಿಶ್ವಭಾಜಾ-
ಮುಚ್ಚೈರುಚ್ಚೈರವೃಧದವಧೀಕೃತ್ಯ ವಿಶ್ವಾಣ್ಡಭಾಣ್ಡಮ್ ॥ ೩೧-೬ ॥

See Also  Ramapatya Ashtakam In Kannada

ತ್ವತ್ಪಾದಾಗ್ರಂ ನಿಜಪದಗತಂ ಪುಣ್ಡರೀಕೋದ್ಭವೋಽಸೌ
ಕುಣ್ಡೀತೋಯೈರಸಿಚದಪುನಾದ್ಯಜ್ಜಲಂ ವಿಶ್ವಲೋಕಾನ್ ।
ಹರ್ಷೋತ್ಕರ್ಷಾತ್ಸುಬಹು ನನೃತೇ ಖೇಚರೈರುತ್ಸವೇಽಸ್ಮಿನ್
ಭೇರೀಂ ನಿಘ್ನನ್ ಭುವನಮಚರಜ್ಜಾಂಬವಾನ್ ಭಕ್ತಿಶಾಲೀ ॥ ೩೧-೭ ॥

ತಾವದ್ದೈತ್ಯಾಸ್ತ್ವನುಮತಿಮೃತೇ ಭರ್ತುರಾರಬ್ಧಯುದ್ಧಾ
ದೇವೋಪೇತೈರ್ಭವದನುಚರೈಸ್ಸಙ್ಗತಾ ಭಙ್ಗಮಾಪನ್ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾಯಂ ವಸತಿ ಪುರತೋ ಯದ್ವಶಾತ್ಪ್ರಾಗ್ಜಿತಾಃ ಸ್ಮಃ
ಕಿಂ ವೋ ಯುದ್ಧೈರಿತಿ ಬಲಿಗಿರಾ ತೇಽಥ ಪಾತಾಲಮಾಪುಃ ॥ ೩೧-೮ ॥

ಪಾಶೈರ್ಬದ್ಧಂ ಪತಗಪತಿನಾ ದೈತ್ಯಮುಚ್ಚೈರವಾದೀ-
ಸ್ತಾರ್ತೀಯೀಕಂ ದಿಶ ಮಮ ಪದಂ ಕಿಂ ನ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋಽಸಿ ।
ಪಾದಂ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಪ್ರಣಯ ಭಗವನ್ನಿತ್ಯಕಮ್ಪಂ ವದನ್ತಂ
ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ತಂ ಸ್ವಯಮುಪಗತೋ ಮಾನಯನ್ನಸ್ತವೀತ್ತ್ವಾಮ್ ॥ ೩೧-೯ ॥

ದರ್ಪೋಚ್ಛಿತ್ತ್ಯೈ ವಿಹಿತಮಖಿಲಂ ದೈತ್ಯ ಸಿದ್ಧೋಽಸಿ ಪುಣ್ಯೈ-
ರ್ಲೋಕಸ್ತೇಽಸ್ತು ತ್ರಿದಿವವಿಜಯೀ ವಾಸವತ್ವಂ ಚ ಪಶ್ಚಾತ್ ।
ಮತ್ಸಾಯುಜ್ಯಂ ಭಜ ಚ ಪುನರಿತ್ಯನ್ವಗೃಹ್ಣಾ ಬಲಿಂ ತಂ
ವಿಪ್ರೈಸ್ಸನ್ತಾನಿತಮಖವರಃ ಪಾಹಿ ವಾತಾಲಯೇಶ ॥ ೩೧-೧೦ ॥

ಇತಿ ಏಕತ್ರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Ekatrimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil