Narayaniyam Ekatrimsadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 31

Narayaniyam Ekatrimsadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం ఏకత్రింశదశకమ్ ॥

ఏకత్రింశదశకమ్ (౩౧) – బలిదర్పహరణమ్

ప్రీత్యా దైత్యస్తవ తనుమహఃప్రేక్షణాత్సర్వథాఽపి
త్వామారాధ్యన్నజిత రచయన్నఞ్జలిం సఞ్జగాద ।
మత్తః కిం తే సమభిలషితం విప్రసూనో వద త్వం
విత్తం భక్తం భవనమవనీం వాపి సర్వం ప్రదాస్యే ॥ ౩౧-౧ ॥
[** పాఠభేదః – వ్యక్తం భక్తం భువనమవనీం **]

తామక్షీణాం బలిగిరముపాకర్ణ్య కారుణ్యపూర్ణోఽ-
ప్యస్యోత్సేకం శమయితుమనా దైత్యవంశం ప్రశంసన్ ।
భూమిం పాదత్రయపరిమితాం ప్రార్థయామాసిథ త్వం
సర్వం దేహీతి తు నిగదితే కస్య హాస్యం న వా స్యాత్ ॥ ౩౧-౨ ॥

విశ్వేశం మాం త్రిపదమిహ కిం యాచసే బాలిశస్త్వం
సర్వాం భూమిం వృణు కిమమునేత్యాలపత్త్వాం స దృప్యన్ ।
యస్మాద్దర్పాత్త్రిపదపరిపూర్త్యక్షమః క్షేపవాదాన్
బన్ధం చాసావగమదతదర్హోఽపి గాఢోపశాన్త్యై ॥ ౩౧-౩ ॥

పాదత్రయ్యా యది న ముదితో విష్టపైర్నాపి తుష్యే-
దిత్యుక్తేఽస్మిన్వరద భవతే దాతుకామేఽథ తోయమ్ ।
దైత్యాచార్యస్తవ ఖలు పరీక్షార్థినః ప్రేరణాత్తం
మా మా దేయం హరిరయమితి వ్యక్తమేవాబభాషే ॥ ౩౧-౪ ॥

యాచత్యేవం యది స భగవాన్పూర్ణకామోఽస్మి సోఽహం
దాస్యామ్యేవ స్థిరమితి వదన్ కావ్యశప్తోఽపి దైత్యః ।
విన్ధ్యావల్యా నిజదయితయా దత్తపాద్యాయ తుభ్యం
చిత్రం చిత్రం సకలమపి స ప్రార్పయత్తోయపూర్వమ్ ॥ ౩౧-౫ ॥

నిస్సన్దేహం దితికులపతౌ త్వయ్యశేషార్పణం తద్-
వ్యాతన్వానే ముముచురృషయః సామరాః పుష్పవర్షమ్ ।
దివ్యం రూపం తవ చ తదిదం పశ్యతాం విశ్వభాజా-
ముచ్చైరుచ్చైరవృధదవధీకృత్య విశ్వాణ్డభాణ్డమ్ ॥ ౩౧-౬ ॥

See Also  108 Names Of Sri Veda Vyasa In Telugu

త్వత్పాదాగ్రం నిజపదగతం పుణ్డరీకోద్భవోఽసౌ
కుణ్డీతోయైరసిచదపునాద్యజ్జలం విశ్వలోకాన్ ।
హర్షోత్కర్షాత్సుబహు ననృతే ఖేచరైరుత్సవేఽస్మిన్
భేరీం నిఘ్నన్ భువనమచరజ్జాంబవాన్ భక్తిశాలీ ॥ ౩౧-౭ ॥

తావద్దైత్యాస్త్వనుమతిమృతే భర్తురారబ్ధయుద్ధా
దేవోపేతైర్భవదనుచరైస్సఙ్గతా భఙ్గమాపన్ ।
కాలాత్మాయం వసతి పురతో యద్వశాత్ప్రాగ్జితాః స్మః
కిం వో యుద్ధైరితి బలిగిరా తేఽథ పాతాలమాపుః ॥ ౩౧-౮ ॥

పాశైర్బద్ధం పతగపతినా దైత్యముచ్చైరవాదీ-
స్తార్తీయీకం దిశ మమ పదం కిం న విశ్వేశ్వరోఽసి ।
పాదం మూర్ధ్ని ప్రణయ భగవన్నిత్యకమ్పం వదన్తం
ప్రహ్లాదస్తం స్వయముపగతో మానయన్నస్తవీత్త్వామ్ ॥ ౩౧-౯ ॥

దర్పోచ్ఛిత్త్యై విహితమఖిలం దైత్య సిద్ధోఽసి పుణ్యై-
ర్లోకస్తేఽస్తు త్రిదివవిజయీ వాసవత్వం చ పశ్చాత్ ।
మత్సాయుజ్యం భజ చ పునరిత్యన్వగృహ్ణా బలిం తం
విప్రైస్సన్తానితమఖవరః పాహి వాతాలయేశ ॥ ౩౧-౧౦ ॥

ఇతి ఏకత్రింశదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Ekatrimsadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil