Narayaniyam Ekonasaptatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 69

Narayaniyam Ekonasaptatitamadasakam in Telugu:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೬೯) – ರಾಸಕ್ರೀಡಾ

ಕೇಶಪಾಶಧೃತಪಿಞ್ಛಿಕಾವಿತತಿಸಞ್ಚಲನ್ಮಕರಕುಣ್ಡಲಂ
ಹಾರಜಾಲವನಮಾಲಿಕಾಲಲಿತಮಙ್ಗರಾಗಘನಸೌರಭಮ್ ।
ಪೀತಚೇಲಧೃತಕಾಞ್ಚಿಕಾಞ್ಚಿತಮುದಞ್ಚದಂಶುಮಣಿನೂಪುರಂ
ರಾಸಕೇಲಿಪರಿಭೂಷಿತಂ ತವ ಹಿ ರೂಪಮೀಶ ಕಲಯಾಮಹೇ ॥ ೬೯-೧ ॥

ತಾವದೇವ ಕೃತಮಣ್ಡನೇ ಕಲಿತಕಞ್ಚುಲೀಕಕುಚಮಣ್ಡಲೇ
ಗಣ್ಡಲೋಲಮಣಿಕುಣ್ಡಲೇ ಯುವತಿಮಣ್ಡಲೇಽಥ ಪರಿಮಣ್ಡಲೇ ।
ಅನ್ತರಾ ಸಕಲಸುನ್ದರೀಯುಗಲಮಿನ್ದಿರಾರಮಣ ಸಞ್ಚರನ್
ಮಞ್ಜುಲಾಂ ತದನು ರಾಸಕೇಲಿಮಯಿ ಕಞ್ಜನಾಭ ಸಮುಪಾದಧಾಃ ॥ ೬೯-೨ ॥

ವಾಸುದೇವ ತವ ಭಾಸಮಾನಮಿಹ ರಾಸಕೇಲಿರಸಸೌರಭಂ
ದೂರತೋಽಪಿ ಖಲು ನಾರದಾಗದಿತಮಾಕಲಯ್ಯ ಕುತುಕಾಕುಲಾಃ ।
ವೇಷಭೂಷಣವಿಲಾಸಪೇಶಲವಿಲಾಸಿನೀಶತಸಮಾವೃತಾ
ನಾಕತೋ ಯುಗಪದಾಗತಾ ವಿಯತಿ ವೇಗತೋಽಥ ಸುರಮಣ್ಡಲೀ ॥ ೬೯-೩ ॥

ವೇಣುನಾದಕೃತತಾನದಾನಕಲಗಾನರಾಗಗತಿಯೋಜನಾ-
ಲೋಭನೀಯಮೃದುಪಾದಪಾತಕೃತತಾಲಮೇಲನಮನೋಹರಮ್ ।
ಪಾಣಿಸಙ್ಕ್ವಣಿತಕಙ್ಕಣಂ ಚ ಮುಹುರಂಸಲಂಬಿತಕರಾಂಬುಜಂ
ಶ್ರೋಣಿಬಿಂಬಚಲದಂಬರಂ ಭಜತ ರಾಸಕೇಲಿರಸಡಂಬರಮ್ ॥ ೬೯-೪ ॥

ಶ್ರದ್ಧಯಾ ವಿರಚಿತಾನುಗಾನಕೃತತಾರತಾರಮಧುರಸ್ವರೇ
ನರ್ತನೇಽಥ ಲಲಿತಾಙ್ಗಹಾರಲುಲಿತಾಙ್ಗಹಾರಮಣಿಭೂಷಣೇ ।
ಸಮ್ಮದೇನ ಕೃತಪುಷ್ಪವರ್ಷಮಲಮುನ್ಮಿಷದ್ದಿವಿಷದಾಂ ಕುಲಂ
ಚಿನ್ಮಯೇ ತ್ವಯಿ ನಿಲೀಯಮಾನಮಿವ ಸಮ್ಮುಮೋಹ ಸವಧೂಕುಲಮ್ ॥ ೬೯-೫ ॥

ಸ್ವಿನ್ನಸನ್ನತನುವಲ್ಲರೀ ತದನು ಕಾಪಿ ನಾಮ ಪಶುಪಾಙ್ಗನಾ
ಕಾನ್ತಮಂಸಮವಲಂಬತೇ ಸ್ಮ ತವ ತಾನ್ತಿಭಾರಮುಕುಲೇಕ್ಷಣಾ ।
ಕಾಚಿದಾಚಲಿತಕುನ್ತಲಾ ನವಪಟೀರಸಾರಘನಸೌರಭಂ
ವಞ್ಚನೇನ ತವ ಸಞ್ಚುಚುಂಬ ಭುಜಮಞ್ಚಿತೋರುಪುಲಕಾಙ್ಕುರಾ ॥ ೬೯-೬ ॥

ಕಾಪಿ ಗಣ್ಡಭುವಿ ಸನ್ನಿಧಾಯ ನಿಜಗಣ್ಡಮಾಕುಲಿತಕುಣ್ಡಲಂ
ಪುಣ್ಯಪೂರನಿಧಿರನ್ವವಾಪ ತವ ಪೂಗಚರ್ವಿತರಸಾಮೃತಮ್ ।
ಇನ್ದಿರಾವಿಹೃತಿಮನ್ದಿರಂ ಭುವನಸುನ್ದರಂ ಹಿ ನಟನಾನ್ತರೇ
ತ್ವಾಮವಾಪ್ಯ ದಧುರಙ್ಗನಾಃ ಕಿಮು ನ ಸಮ್ಮದೋನ್ಮದದಶಾನ್ತರಮ್ ॥ ೬೯-೭ ॥

ಗಾನಮೀಶ ವಿರತಂ ಕ್ರಮೇಣ ಕಿಲ ವಾದ್ಯಮೇಲನಮುಪಾರತಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸಮ್ಮದರಸಾಕುಲಾಃ ಸದಸಿ ಕೇವಲಂ ನನೃತುರಙ್ಗನಾಃ ।
ನಾವಿದನ್ನಪಿ ಚ ನೀವಿಕಾಂ ಕಿಮಪಿ ಕುನ್ತಲೀಮಪಿ ಚ ಕಞ್ಚುಲೀಂ
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ಕದಂಬಕಂ ದಿವಿ ವಿಲಂಬಿತಂ ಕಿಮಪರಂ ಬ್ರುವೇ ॥ ೬೯-೮ ॥

See Also  108 Names Of Sri Vidyalakshmi In Telugu

ಮೋದಸೀಮ್ನಿ ಭುವನಂ ವಿಲಾಪ್ಯ ವಿಹೃತಿಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಚ ತತೋ ವಿಭೋ
ಕೇಲಿಸಮ್ಮೃದಿತನಿರ್ಮಲಾಙ್ಗನವಘರ್ಮಲೇಶಸುಭಗಾತ್ಮನಾಮ್ ।
ಮನ್ಮಥಾಸಹನಚೇತಸಾಂ ಪಶುಪಯೋಷಿತಾಂ ಸುಕೃತಚೋದಿತ-
ಸ್ತಾವದಾಕಲಿತಮೂರ್ತಿರಾದಧಿಥ ಮಾರವೀರಪರಮೋತ್ಸವಾನ್ ॥ ೬೯-೯ ॥

ಕೇಲಿಭೇದಪರಿಲೋಲಿತಾಭಿರತಿಲಾಲಿತಾಭಿರಬಲಾಲಿಭಿಃ
ಸ್ವೈರಮೀಶ ನನು ಸೂರಜಾಪಯಸಿ ಚಾರು ನಾಮ ವಿಹೃತಿಂ ವ್ಯಧಾಃ ।
ಕಾನನೇಽಪಿ ಚ ವಿಸಾರಿಶೀತಲಕಿಶೋರಮಾರುತಮನೋಹರೇ
ಸೂನಸೌರಭಮಯೇ ವಿಲೇಸಿಥ ವಿಲಾಸಿನೀಶತವಿಮೋಹನಮ್ ॥ ೬೯-೧೦ ॥

ಕಾಮಿನೀರಿತಿ ಹಿ ಯಾಮಿನೀಷು ಖಲು ಕಾಮನೀಯಕನಿಧೇ ಭವಾನ್
ಪೂರ್ಣಸಮ್ಮದರಸಾರ್ಣವಂ ಕಮಪಿ ಯೋಗಿಗಮ್ಯಮನುಭಾವಯನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶಙ್ಕರಮುಖಾನಪೀಹ ಪಶುಪಾಙ್ಗನಾಸು ಬಹುಮಾನಯನ್
ಭಕ್ತಲೋಕಗಮನೀಯರೂಪ ಕಮನೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೬೯-೧೧ ॥

ಇತಿ ಏಕೋನಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Ekonasaptatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil