Narayaniyam Ekonasaptatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 69

Narayaniyam Ekonasaptatitamadasakam in Kannada:

॥ నారాయణీయం ఏకోనసప్తతితమదశకమ్ ॥

ఏకోనసప్తతితమదశకమ్ (౬౯) – రాసక్రీడా

కేశపాశధృతపిఞ్ఛికావితతిసఞ్చలన్మకరకుణ్డలం
హారజాలవనమాలికాలలితమఙ్గరాగఘనసౌరభమ్ ।
పీతచేలధృతకాఞ్చికాఞ్చితముదఞ్చదంశుమణినూపురం
రాసకేలిపరిభూషితం తవ హి రూపమీశ కలయామహే ॥ ౬౯-౧ ॥

తావదేవ కృతమణ్డనే కలితకఞ్చులీకకుచమణ్డలే
గణ్డలోలమణికుణ్డలే యువతిమణ్డలేఽథ పరిమణ్డలే ।
అన్తరా సకలసున్దరీయుగలమిన్దిరారమణ సఞ్చరన్
మఞ్జులాం తదను రాసకేలిమయి కఞ్జనాభ సముపాదధాః ॥ ౬౯-౨ ॥

వాసుదేవ తవ భాసమానమిహ రాసకేలిరససౌరభం
దూరతోఽపి ఖలు నారదాగదితమాకలయ్య కుతుకాకులాః ।
వేషభూషణవిలాసపేశలవిలాసినీశతసమావృతా
నాకతో యుగపదాగతా వియతి వేగతోఽథ సురమణ్డలీ ॥ ౬౯-౩ ॥

వేణునాదకృతతానదానకలగానరాగగతియోజనా-
లోభనీయమృదుపాదపాతకృతతాలమేలనమనోహరమ్ ।
పాణిసఙ్క్వణితకఙ్కణం చ ముహురంసలంబితకరాంబుజం
శ్రోణిబింబచలదంబరం భజత రాసకేలిరసడంబరమ్ ॥ ౬౯-౪ ॥

శ్రద్ధయా విరచితానుగానకృతతారతారమధురస్వరే
నర్తనేఽథ లలితాఙ్గహారలులితాఙ్గహారమణిభూషణే ।
సమ్మదేన కృతపుష్పవర్షమలమున్మిషద్దివిషదాం కులం
చిన్మయే త్వయి నిలీయమానమివ సమ్ముమోహ సవధూకులమ్ ॥ ౬౯-౫ ॥

స్విన్నసన్నతనువల్లరీ తదను కాపి నామ పశుపాఙ్గనా
కాన్తమంసమవలంబతే స్మ తవ తాన్తిభారముకులేక్షణా ।
కాచిదాచలితకున్తలా నవపటీరసారఘనసౌరభం
వఞ్చనేన తవ సఞ్చుచుంబ భుజమఞ్చితోరుపులకాఙ్కురా ॥ ౬౯-౬ ॥

కాపి గణ్డభువి సన్నిధాయ నిజగణ్డమాకులితకుణ్డలం
పుణ్యపూరనిధిరన్వవాప తవ పూగచర్వితరసామృతమ్ ।
ఇన్దిరావిహృతిమన్దిరం భువనసున్దరం హి నటనాన్తరే
త్వామవాప్య దధురఙ్గనాః కిము న సమ్మదోన్మదదశాన్తరమ్ ॥ ౬౯-౭ ॥

గానమీశ విరతం క్రమేణ కిల వాద్యమేలనముపారతం
బ్రహ్మసమ్మదరసాకులాః సదసి కేవలం ననృతురఙ్గనాః ।
నావిదన్నపి చ నీవికాం కిమపి కున్తలీమపి చ కఞ్చులీం
జ్యోతిషామపి కదంబకం దివి విలంబితం కిమపరం బ్రువే ॥ ౬౯-౮ ॥

See Also  Sri Gauri Navaratnamalika Stava In Kannada

మోదసీమ్ని భువనం విలాప్య విహృతిం సమాప్య చ తతో విభో
కేలిసమ్మృదితనిర్మలాఙ్గనవఘర్మలేశసుభగాత్మనామ్ ।
మన్మథాసహనచేతసాం పశుపయోషితాం సుకృతచోదిత-
స్తావదాకలితమూర్తిరాదధిథ మారవీరపరమోత్సవాన్ ॥ ౬౯-౯ ॥

కేలిభేదపరిలోలితాభిరతిలాలితాభిరబలాలిభిః
స్వైరమీశ నను సూరజాపయసి చారు నామ విహృతిం వ్యధాః ।
కాననేఽపి చ విసారిశీతలకిశోరమారుతమనోహరే
సూనసౌరభమయే విలేసిథ విలాసినీశతవిమోహనమ్ ॥ ౬౯-౧౦ ॥

కామినీరితి హి యామినీషు ఖలు కామనీయకనిధే భవాన్
పూర్ణసమ్మదరసార్ణవం కమపి యోగిగమ్యమనుభావయన్ ।
బ్రహ్మశఙ్కరముఖానపీహ పశుపాఙ్గనాసు బహుమానయన్
భక్తలోకగమనీయరూప కమనీయ కృష్ణ పరిపాహి మామ్ ॥ ౬౯-౧౧ ॥

ఇతి ఏకోనసప్తతితమదశకం సమాప్తం

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Ekonasaptatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil