Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 45

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಮ್ (೪೫)- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಬಾಲಲೀಲಾಃ

ಅಯಿ ಸಬಲ ಮುರಾರೇ ಪಾಣಿಜಾನುಪ್ರಚಾರೈಃ
ಕಿಮಪಿ ಭವನಭಾಗಾನ್ ಭೂಷಯನ್ತೌ ಭವನ್ತೌ ।
ಚಲಿತಚರಣಕಞ್ಜೌ ಮಞ್ಜುಮಞ್ಜೀರಶಿಞ್ಜಾ-
ಶ್ರವಣಕುತುಕಭಾಜೌ ಚೇರತುಶ್ಚಾರು ವೇಗಾತ್ ॥ ೪೫-೧ ॥

ಮೃದು ಮೃದು ವಿಹಸನ್ತಾವುನ್ಮಿಷದ್ದನ್ತವನ್ತೌ
ವದನಪತಿತಕೇಶೌ ದೃಶ್ಯಪಾದಾಬ್ಜದೇಶೌ ।
ಭುಜಗಲಿತಕರಾನ್ತವ್ಯಾಲಗತ್ಕಙ್ಕಣಾಙ್ಕೌ
ಮತಿಮಹರತಮುಚ್ಚೈಃ ಪಶ್ಯತಾಂ ವಿಶ್ವನೄಣಾಮ್ ॥ ೪೫-೨ ॥

ಅನುಸರತಿ ಜನೌಘೇ ಕೌತುಕವ್ಯಾಕುಲಾಕ್ಷೇ
ಕಿಮಪಿ ಕೃತನಿನಾದಂ ವ್ಯಾಹಸನ್ತೌ ದ್ರವನ್ತೌ ।
ವಲಿತವದನಪದ್ಮಂ ಪೃಷ್ಠತೋ ದತ್ತದೃಷ್ಟೀ
ಕಿಮಿವ ನ ವಿದಧಾಥೇ ಕೌತುಕಂ ವಾಸುದೇವ ॥ ೪೫-೩ ॥

ದ್ರುತಗತಿಷು ಪತನ್ತಾವುತ್ಥಿತೌ ಲಿಪ್ತಪಙ್ಕೌ
ದಿವಿ ಮುನಿಭಿರಪಙ್ಕೈಃ ಸಸ್ಮಿತಂ ವನ್ದ್ಯಮಾನೌ ।
ದ್ರುತಮಥ ಜನನೀಭ್ಯಾಂ ಸಾನುಕಮ್ಪಂ ಗೃಹೀತೌ
ಮುಹುರಪಿ ಪರಿರಬ್ಧೌ ದ್ರಾಗ್ಯುವಾಂ ಚುಂಬಿತೌ ಚ ॥ ೪೫-೪ ॥

ಸ್ನುತಕುಚಭರಮಙ್ಕೇ ಧಾರಯನ್ತೀ ಭವನ್ತಂ
ತರಲಮತಿ ಯಶೋದಾ ಸ್ತನ್ಯದಾ ಧನ್ಯಧನ್ಯಾ ।
ಕಪಟಪಶುಪ ಮಧ್ಯೇ ಮುಗ್ಧಹಾಸಾಙ್ಕುರಂ ತೇ
ದಶನಮುಕುಲಹೃದ್ಯಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ವಕ್ತ್ರಂ ಜಹರ್ಷ ॥ ೪೫-೫ ॥

ತದನು ಚರಣಚಾರೀ ದಾರಕೈಃ ಸಾಕಮಾರಾ-
ನ್ನಿಲಯತತಿಷು ಖೇಲನ್ ಬಾಲಚಾಪಲ್ಯಶಾಲೀ ।
ಭವನಶುಕಬಿಡಾಲಾನ್ ವತ್ಸಕಾಂಶ್ಚಾನುಧಾವನ್
ಕಥಮಪಿ ಕೃತಹಾಸೈರ್ಗೋಪಕೈರ್ವಾರಿತೋಽಭೂಃ ॥ ೪೫-೬ ॥

ಹಲಧರಸಹಿತಸ್ತ್ವಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರೋಪಯಾತೋ
ವಿವಶಪತಿತನೇತ್ರಾಸ್ತತ್ರ ತತ್ರೈವ ಗೋಪ್ಯಃ ।
ವಿಗಲಿತಗೃಹಕೃತ್ಯಾ ವಿಸ್ಮೃತಾಪತ್ಯಭೃತ್ಯಾ
ಮುರಹರ ಮುಹುರತ್ಯನ್ತಾಕುಲಾ ನಿತ್ಯಮಾಸನ್ ॥ ೪೫-೭ ॥

ಪ್ರತಿನವನವನೀತಂ ಗೋಪಿಕಾದತ್ತಮಿಚ್ಛನ್
ಕಲಪದಮುಪಗಾಯನ್ ಕೋಮಲಂ ಕ್ವಾಪಿ ನೃತ್ಯನ್ ।
ಸದಯಯುವತಿಲೋಕೈರರ್ಪಿತಂ ಸರ್ಪಿರಶ್ನನ್
ಕ್ವಚನ ನವವಿಪಕ್ವಂ ದುಗ್ಧಮಪ್ಯಾಪಿಬಸ್ತ್ವಮ್ ॥ ೪೫-೮ ॥

ಮಮ ಖಲು ಬಲಿಗೇಹೇ ಯಾಚನಂ ಜಾತಮಾಸ್ತಾ-
ಮಿಹ ಪುನರಬಲಾನಾಮಗ್ರತೋ ನೈವ ಕುರ್ವೇ ।
ಇತಿ ವಿಹಿತಮತಿಃ ಕಿಂ ದೇವ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ಯಾಚ್ಞಾಂ
ದಧಿಘೃತಮಹರಸ್ತ್ವಂ ಚಾರುಣಾ ಚೋರಣೇನ ॥ ೪೫-೯ ॥

See Also  Sri Vasavi Stotram In Kannada

ತವ ದಧಿಘೃತಮೋಷೇ ಘೋಷಯೋಷಾಜನಾನಾ-
ಮಭಜತ ಹೃದಿ ರೋಷೋ ನಾವಕಾಶಂ ನ ಶೋಕಃ ।
ಹೃದಯಮಪಿ ಮುಷಿತ್ವಾ ಹರ್ಷಸಿನ್ಧೌ ನ್ಯಧಾಸ್ತ್ವಂ
ಸ ಮಮ ಶಮಯ ರೋಗಾನ್ವಾತಗೇಹಾಧಿನಾಥ ॥ ೪೫-೧೦ ॥

[** ಪಾಠಭೇದಾಃ – ಅಧಿಕ ಶ್ಲೋಕಾನಿ
ಶಾಖಾಗ್ರೇ ವಿಧುಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಫಲಮಿತ್ಯಮ್ಬಾಂ ಚ ತಾತಂ ಮುಹುಃ
ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾಥ ತದಾ ತದೀಯವಚಸಾ ಪ್ರೋತ್ಕ್ಷಿಪ್ತಬಾಹೌ ತ್ವಯಿ ।
ಚಿತ್ರಂ ದೇವ ಶಶೀ ಸ ತೇ ಕರ್ಮಗಾತ್ ಕಿಂ ಬ್ರೂಮಹೇ ಸಂಪತಃ
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಣ್ಡಲಪೂರಿತಾಖಿಲವಪುಃ ಪ್ರಾಗಾ ವಿರಾಡ್ರೂಪತಾಮ್ ॥ ೧೧

ಕಿಂ ಕಿಂ ಬತೇದಮಿತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಭಾಜಮೇನಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಣವೇ ಕ್ಷಣಮಮುಂ ಪರಿಮಜ್ಜ್ಯ ತಾತಮ್ ।
ಮಾಯಾಂ ಪುನಸ್ತನಯ-ಮೋಹಮಯೀಂ ವಿತನ್ವಾನ್
ಆನನ್ದಚಿನ್ಮಯ ಜಗನ್ಮಯ ಪಾಹಿ ರೋಗಾತ್ ॥ ೧೨
**]

ಇತಿ ಪಞ್ಚಚತ್ವಾರಿಂಶದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam in English – Kannada – TeluguTamil