Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 45

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం పఞ్చచత్వారింశదశకమ్ ॥

పఞ్చచత్వారింశదశకమ్ (౪౫)- శ్రీకృష్ణస్య బాలలీలాః

అయి సబల మురారే పాణిజానుప్రచారైః
కిమపి భవనభాగాన్ భూషయన్తౌ భవన్తౌ ।
చలితచరణకఞ్జౌ మఞ్జుమఞ్జీరశిఞ్జా-
శ్రవణకుతుకభాజౌ చేరతుశ్చారు వేగాత్ ॥ ౪౫-౧ ॥

మృదు మృదు విహసన్తావున్మిషద్దన్తవన్తౌ
వదనపతితకేశౌ దృశ్యపాదాబ్జదేశౌ ।
భుజగలితకరాన్తవ్యాలగత్కఙ్కణాఙ్కౌ
మతిమహరతముచ్చైః పశ్యతాం విశ్వనౄణామ్ ॥ ౪౫-౨ ॥

అనుసరతి జనౌఘే కౌతుకవ్యాకులాక్షే
కిమపి కృతనినాదం వ్యాహసన్తౌ ద్రవన్తౌ ।
వలితవదనపద్మం పృష్ఠతో దత్తదృష్టీ
కిమివ న విదధాథే కౌతుకం వాసుదేవ ॥ ౪౫-౩ ॥

ద్రుతగతిషు పతన్తావుత్థితౌ లిప్తపఙ్కౌ
దివి మునిభిరపఙ్కైః సస్మితం వన్ద్యమానౌ ।
ద్రుతమథ జననీభ్యాం సానుకమ్పం గృహీతౌ
ముహురపి పరిరబ్ధౌ ద్రాగ్యువాం చుంబితౌ చ ॥ ౪౫-౪ ॥

స్నుతకుచభరమఙ్కే ధారయన్తీ భవన్తం
తరలమతి యశోదా స్తన్యదా ధన్యధన్యా ।
కపటపశుప మధ్యే ముగ్ధహాసాఙ్కురం తే
దశనముకులహృద్యం వీక్ష్య వక్త్రం జహర్ష ॥ ౪౫-౫ ॥

తదను చరణచారీ దారకైః సాకమారా-
న్నిలయతతిషు ఖేలన్ బాలచాపల్యశాలీ ।
భవనశుకబిడాలాన్ వత్సకాంశ్చానుధావన్
కథమపి కృతహాసైర్గోపకైర్వారితోఽభూః ॥ ౪౫-౬ ॥

హలధరసహితస్త్వం యత్ర యత్రోపయాతో
వివశపతితనేత్రాస్తత్ర తత్రైవ గోప్యః ।
విగలితగృహకృత్యా విస్మృతాపత్యభృత్యా
మురహర ముహురత్యన్తాకులా నిత్యమాసన్ ॥ ౪౫-౭ ॥

ప్రతినవనవనీతం గోపికాదత్తమిచ్ఛన్
కలపదముపగాయన్ కోమలం క్వాపి నృత్యన్ ।
సదయయువతిలోకైరర్పితం సర్పిరశ్నన్
క్వచన నవవిపక్వం దుగ్ధమప్యాపిబస్త్వమ్ ॥ ౪౫-౮ ॥

మమ ఖలు బలిగేహే యాచనం జాతమాస్తా-
మిహ పునరబలానామగ్రతో నైవ కుర్వే ।
ఇతి విహితమతిః కిం దేవ సన్త్యజ్య యాచ్ఞాం
దధిఘృతమహరస్త్వం చారుణా చోరణేన ॥ ౪౫-౯ ॥

See Also  Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

తవ దధిఘృతమోషే ఘోషయోషాజనానా-
మభజత హృది రోషో నావకాశం న శోకః ।
హృదయమపి ముషిత్వా హర్షసిన్ధౌ న్యధాస్త్వం
స మమ శమయ రోగాన్వాతగేహాధినాథ ॥ ౪౫-౧౦ ॥

[** పాఠభేదాః – అధిక శ్లోకాని
శాఖాగ్రే విధుం విలోక్య ఫలమిత్యమ్బాం చ తాతం ముహుః
సంప్రార్థ్యాథ తదా తదీయవచసా ప్రోత్క్షిప్తబాహౌ త్వయి ।
చిత్రం దేవ శశీ స తే కర్మగాత్ కిం బ్రూమహే సంపతః
జ్యోతిర్మణ్డలపూరితాఖిలవపుః ప్రాగా విరాడ్రూపతామ్ ॥ ౧౧

కిం కిం బతేదమితి సంభ్రమ భాజమేనం
బ్రహ్మార్ణవే క్షణమముం పరిమజ్జ్య తాతమ్ ।
మాయాం పునస్తనయ-మోహమయీం వితన్వాన్
ఆనన్దచిన్మయ జగన్మయ పాహి రోగాత్ ॥ ౧౨
**]

ఇతి పఞ్చచత్వారింశదశకం సమాప్తమ్ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Pancacatvarimsadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil