Narayaniyam Pancamadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 5

Narayaniyam Pancamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಪಞ್ಚಮದಶಕಮ್ ॥

ಪಞ್ಚಮದಶಕಮ್ (೫) – ವಿರಾಟ್ಪುರುಷೋತ್ಪತ್ತಿಃ

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಮಿದಂ ನ ಕಿಞ್ಚಿದಭವತ್ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಾಕೃತಪ್ರಕ್ಷಯೇ
ಮಾಯಾಯಾಂ ಗುಣಸಾಮ್ಯರುದ್ಧವಿಕೃತೌ ತ್ವಯ್ಯಾಗತಾಯಾಂ ಲಯಮ್ ।
ನೋ ಮೃತ್ಯುಶ್ಚ ತದಾಮೃತಂ ಚ ಸಮಭೂನ್ನಾಹ್ನೋ ನ ರಾತ್ರೇಃ ಸ್ಥಿತಿ-
ಸ್ತತ್ರೈಕಸ್ತ್ವಮಶಿಷ್ಯಥಾಃ ಕಿಲ ಪರಾನನ್ದಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನಾ ॥ ೫-೧ ॥

ಕಾಲಃ ಕರ್ಮ ಗುಣಾಶ್ಚ ಜೀವನಿವಹಾ ವಿಶ್ವಂ ಚ ಕಾರ್ಯಂ ವಿಭೋ
ಚಿಲ್ಲೀಲಾರತಿಮೇಯುಷಿ ತ್ವಯಿ ತದಾ ನಿರ್ಲೀನತಾಮಾಯಯುಃ ।
ತೇಷಾಂ ನೈವ ವದನ್ತ್ಯಸತ್ವಮಯಿ ಭೋಃ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನಾ ತಿಷ್ಟತಾಂ
ನೋ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಗಗನಪ್ರಸೂನಸದೃಶಾಂ ಭೂಯೋ ಭವೇತ್ಸಂಭವಃ ॥ ೫-೨ ॥

ಏವಂ ಚ ದ್ವಿಪರಾರ್ಧಕಾಲವಿಗತಾವೀಕ್ಷಾಂ ಸಿಸೃಕ್ಷಾತ್ಮಿಕಾಂ
ಬಿಭ್ರಾಣೇ ತ್ವಯಿ ಚುಕ್ಷುಭೇ ತ್ರಿಭುವನೀಭಾವಾಯ ಮಾಯಾ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಮಾಯಾತಃ ಖಲು ಕಾಲಶಕ್ತಿರಖಿಲಾದೃಷ್ಟಂ ಸ್ವಭಾವೋಽಪಿ ಚ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂಯ ಗುಣಾನ್ವಿಕಾಸ್ಯ ವಿದಧುಸ್ತಸ್ಯಾಸ್ಸಹಾಯಕ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೫-೩ ॥

ಮಾಯಾಸನ್ನಿಹಿತೋಽಪ್ರವಿಷ್ಟವಪುಷಾ ಸಾಕ್ಷೀತಿ ಗೀತೋ ಭವಾನ್
ಭೇದೈಸ್ತಾಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬತೋ ವಿವಿಶಿವಾನ್ ಜೀವೋಽಪಿ ನೈವಾಪರಃ ।
ಕಾಲಾದಿಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಽಥ ಭವತಾ ಸಞ್ಚೋದಿತಾ ಚ ಸ್ವಯಂ
ಮಾಯಾ ಸಾ ಖಲು ಬುದ್ಧಿತತ್ತ್ವಮಸೃಜದ್ಯೋಽಸೌ ಮಹಾನುಚ್ಯತೇ ॥ ೫-೪ ॥

ತತ್ರಾಸೌ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕೋಽಪಿ ಚ ಮಹಾನ್ ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಃ ಸ್ವಯಂ
ಜೀವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಖಲು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಮಹಮಿತ್ಯುದ್ಬೋಧನಿಷ್ಪಾದಕಃ ।
ಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸವಿಕಲ್ಪಬೋಧಕಮಹನ್ತತ್ತ್ವಂ ಮಹಾನ್ ಖಲ್ವಸೌ
ಸಮ್ಪುಷ್ಟಂ ತ್ರಿಗುಣೈಸ್ತಮೋಽತಿಬಹುಲಂ ವಿಷ್ಣೋ ಭವತ್ಪ್ರೇರಣಾತ್ ॥ ೫-೫ ॥

ಸೋಽಹಂ ಚ ತ್ರಿಗುಣಕ್ರಮಾತ್ತ್ರಿವಿಧತಾಮಾಸಾದ್ಯ ವೈಕಾರಿಕೋ
ಭೂಯಸ್ತೈಜಸತಾಮಸಾವಿತಿ ಭವನ್ನಾದ್ಯೇನ ಸತ್ತ್ವಾತ್ಮನಾ ।
ದೇವಾನಿನ್ದ್ರಿಯಮಾನಿನೋಽಕೃತ ದಿಶಾವಾತಾರ್ಕಪಾಶ್ಯಶ್ವಿನೋ
ವಹ್ನೀನ್ದ್ರಾಚ್ಯುತಮಿತ್ರಕಾನ್ ವಿಧುವಿಧಿಶ್ರೀರುದ್ರಶಾರೀರಕಾನ್ ॥ ೫-೬ ॥

ಭೂಮನ್ಮಾನಸಬುದ್ಧ್ಯಹಙ್ಕೃತಿಮಿಲಚ್ಚಿತ್ತಾಖ್ಯವೃತ್ಯನ್ವಿತಂ
ತಚ್ಚಾನ್ತಃಕರಣಂ ವಿಭೋ ತವ ಬಲಾತ್ಸತ್ತ್ವಾಂಶ ಏವಾಸೃಜತ್ ।
ಜಾತಸ್ತೈಜಸತೋ ದಶೇನ್ದ್ರಿಯಗಣಸ್ತತ್ತಾಮಸಾಂಶಾತ್ಪುನ-
ಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಂ ನಭಸೋ ಮರುತ್ಪುರಪತೇ ಶಬ್ದೋಽಜನಿ ತ್ವದ್ಬಲಾತ್ ॥ ೫-೭ ॥

See Also  Sri Krishna Sahasranama Stotram In Kannada

ಶಬ್ದಾದ್ವ್ಯೋಮ ತತಃ ಸಸರ್ಜಿಥ ವಿಭೋ ಸ್ಪರ್ಶಂ ತತೋ ಮಾರುತಂ
ತಸ್ಮಾದ್ರೂಪಮತೋ ಮಹೋಽಥ ಚ ರಸಂ ತೋಯಂ ಚ ಗನ್ಧಂ ಮಹೀಮ್ ।
ಏವಂ ಮಾಧವ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವಕಲನಾದಾದ್ಯಾದ್ಯಧರ್ಮಾನ್ವಿತಂ
ಭೂತಗ್ರಾಮಮಿಮಂ ತ್ವಮೇವ ಭಗವನ್ ಪ್ರಾಕಾಶಯಸ್ತಾಮಸಾತ್ ॥ ೫-೮ ॥

ಏತೇ ಭೂತಗಣಾಸ್ತಥೇನ್ದ್ರಿಯಗಣಾ ದೇವಾಶ್ಚ ಜಾತಾ ಪೃಥಙ್-
ನೋ ಶೇಕುರ್ಭುವನಾಣ್ಡನಿರ್ಮಿತಿವಿಧೌ ದೇವೈರಮೀಭಿಸ್ತದಾ ।
ತ್ವಂ ನಾನಾವಿಧಸೂಕ್ತಿಭಿರ್ನುತಗುಣಸ್ತತ್ತ್ವಾನ್ಯಮೂನ್ಯಾವಿಶಂ-
ಶ್ಚೇಷ್ಟಾಶಕ್ತಿಮುದೀರ್ಯ ತಾನಿ ಘಟಯನ್ ಹೈರಣ್ಯಮಣ್ಡಂ ವ್ಯಧಾಃ ॥ ೫-೯ ॥

ಅಣ್ಡಂ ತತ್ಖಲು ಪೂರ್ವಸೃಷ್ಟಸಲಿಲೇಽತಿಷ್ಠತ್ಸಹಸ್ರಂ ಸಮಾಃ
ನಿರ್ಭಿನ್ದನ್ನಕೃಥಾಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗದ್ರೂಪಂ ವಿರಾಡಾಹ್ವಯಮ್ ।
ಸಾಹಸ್ರೈಃ ಕರಪಾದಮೂರ್ಧನಿವಹೈರ್ನಿಶ್ಶೇಷಜೀವಾತ್ಮಕೋ
ನಿರ್ಭಾತೋಽಸಿ ಮರುತ್ಪುರಾಧಿಪ ಸ ಮಾಂ ತ್ರಾಯಸ್ವ ಸರ್ವಾಮಯಾತ್ ॥ ೫-೧೦ ॥

ಇತಿ ಪಞ್ಚಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaniyam Pancamadasakam in English –  Kannada – TeluguTamil