Narayaniyam Sannavatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 96

Narayaniyam Sannavatitamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం షణ్ణవతితమదశకమ్ ॥

షణ్ణవతితమదశకమ్ (౯౬) – భగవద్విభూతయః తథా జ్ఞానకర్మభక్తియోగాః ।

త్వం హి బ్రహ్మైవ సాక్షాత్ పరమురుమహిమన్నక్షరాణామకార-
స్తారో మన్త్రేషు రాజ్ఞాం మనురసి మునిషు త్వం భృగుర్నారదోఽపి ।
ప్రహ్లాదో దానవానాం పశుషు చ సురభిః పక్షిణాం వైనతేయో
నాగానామస్యనన్తః సురసరిదపి చ స్రోతసాం విశ్వమూర్తే ॥ ౯౬-౧ ॥

బ్రహ్మణ్యానాం బలిస్త్వం క్రతుషు చ జపయజ్ఞోఽసి వీరేషు పార్థః
భక్తానాముద్ధవస్త్వం బలమసి బలినాం ధామ తేజస్వినాం త్వమ్ ।
నాస్త్యన్తస్త్వద్విభూతేర్వికసదతిశయం వస్తు సర్వం త్వమేవ
త్వం జీవస్త్వం ప్రధానం యదిహ భవదృతే తన్న కిఞ్చిత్ప్రపఞ్చే ॥ ౯౬-౨ ॥

ధర్మం వర్ణాశ్రమాణాం శ్రుతిపథవిహితం త్వత్పరత్వేన భక్త్యా
కుర్వన్తోఽన్తర్విరాగే వికసతి శనకైస్సన్త్యజన్తో లభన్తే ।
సత్తాస్ఫూర్తిప్రియత్వాత్మకమఖిలపదార్థేషు భిన్నేష్వభిన్నం
నిర్మూలం విశ్వమూలం పరమమహమితి త్వద్విబోధం విశుద్ధమ్ ॥ ౯౬-౩ ॥

జ్ఞానం కర్మాపి భక్తిస్త్రితయమిహ భవత్ప్రాపకం తత్ర తావ-
న్నిర్విణ్ణానామశేషే విషయ ఇహ భవేత్ జ్ఞానయోగేఽధికారః ।
సక్తానాం కర్మయోగస్త్వయి హి వినిహితో యే తు నాత్యన్తసక్తాః
నాప్యత్యన్తం విరక్తాస్త్వయి చ ధృతరసా భక్తియోగో హ్యమీషామ్ ॥ ౯౬-౪ ॥

జ్ఞానం త్వద్భక్తతాం వా లఘు సుకృతవశాన్మర్త్యలోకే లభన్తే
తస్మాత్తత్రైవ జన్మ స్పృహయతి భగవన్ నాకగో నారకో వా ।
ఆవిష్టం మాం తు దైవాద్భవజలనిధిపోతాయితే మర్త్యదేహే
త్వం కృత్వా కర్ణధారం గురుమనుగుణవాతాయితస్తారయేథాః ॥ ౯౬-౫ ॥

అవ్యక్తం మార్గయన్తః శ్రుతిభిరపి నయైః కేవలజ్ఞానలుబ్ధాః
క్లిశ్యన్తేఽతీవ సిద్ధిం బహుతరజనుషామన్త ఏవాప్నువన్తి ।
దూరస్థః కర్మయోగోఽపి చ పరమఫలే నన్వయం భక్తియోగ-
స్త్వామూలాదేవ హృద్యస్త్వరితమయి భవత్ప్రాపకో వర్ధతాం మే ॥ ౯౬-౬ ॥

See Also  Sri Dakshinamurthy Navaratna Mala Stotram In Telugu

జ్ఞానాయైవాతియత్నం మునిరపవదతే బ్రహ్మతత్త్వం తు శ్రుణ్వన్
గాఢం త్వత్పాదభక్తిం శరణమయతి యస్తస్య ముక్తిః కరాగ్రే ।
త్వద్ధ్యానేఽపీహ తుల్యా పునరసుకరతా చిత్తచాఞ్చల్యహేతో-
రభ్యాసాదాశు శక్యం తదపి వశయితుం త్వత్కృపాచారుతాభ్యామ్ ॥ ౯౬-౭ ॥

నిర్విణ్ణః కర్మమార్గే ఖలు విషమతమే త్వత్కథాదౌ చ గాఢం
జాతశ్రద్ధోఽపి కామానయి భువనపతే నైవ శక్నోమి హాతుమ్ ।
తద్భూయో నిశ్చయేన త్వయి నిహితమనా దోషబుద్ధ్యా భజంస్తాన్
పుష్ణీయాం భక్తిమేవ త్వయి హృదయగతే మఙ్క్షు నఙ్క్ష్యన్తి సఙ్గాః ॥ ౯౬-౮ ॥

కశ్చిత్క్లేశార్జితార్థక్షయవిమలమతిర్నుద్యమానో జనౌఘైః
ప్రాగేవం ప్రాహ విప్రో న ఖలు మమ జనః కాలకర్మగ్రహా వా ।
చేతో మే దుఃఖహేతుస్తదిహ గుణగణం భావయత్సర్వకారీ-
త్యుక్త్వా శాన్తో గతస్త్వాం మమ చ కురు విభో తాదృశీ చిత్తశాన్తిమ్ ॥ ౯౬-౯ ॥

ఐలః ప్రాగుర్వశీం ప్రత్యతివివశమనాః సేవమానశ్చిరం తాం
గాఢం నిర్విద్య భూయో యువతిసుఖమిదం క్షుద్రమేవేతి గాయన్ ।
త్వద్భక్తిం ప్రాప్య పూర్ణః సుఖతరమచరత్తద్వదుద్ధూతసఙ్గం
భక్తోత్తంసం క్రియా మాం పవనపురపతే హన్త మే రున్ధి రోగాన్ ॥ ౯౬-౧౦ ॥

ఇతి షణ్ణవతితమదశకం సమాప్తం

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Sannavatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil