Narayaniyam Saptasaptatitamadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 77

Narayaniyam Saptasaptatitamadasakam in Kannada:

॥ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ ॥

ನಾರಾಯಣೀಯಂ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಮ್ (೭೭) – ಜರಾಸನ್ಧಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಯುದ್ಧಮ್ ।

ಸೈರನ್ಧ್ರ್ಯಾಸ್ತದನು ಚಿರಂ ಸ್ಮರಾತುರಾಯಾ
ಯಾತೋಽಭೂಃ ಸುಲಲಿತಮುದ್ಧವೇನ ಸಾರ್ಧಮ್ ।
ಆವಾಸಂ ತ್ವದುಪಗಮೋತ್ಸವಂ ಸದೈವ
ಧ್ಯಾಯನ್ತ್ಯಾಃ ಪ್ರತಿದಿನವಾಸಸಜ್ಜಿಕಾಯಾಃ ॥ ೭೭-೧ ॥

ಉಪಗತೇ ತ್ವಯಿ ಪೂರ್ಣಮನೋರಥಾಂ
ಪ್ರಮದಸಂಭ್ರಮಕಮ್ಪ್ರಪಯೋಧರಾಮ್ ।
ವಿವಿಧಮಾನನಮಾದಧತೀಂ ಮುದಾ
ರಹಸಿ ತಾಂ ರಮಯಾಞ್ಚಕೃಷೇ ಸುಖಮ್ ॥ ೭೭-೨ ॥

ಪೃಷ್ಟಾ ವರಂ ಪುನರಸಾವವೃಣೋದ್ವರಾಕೀ
ಭೂಯಸ್ತ್ವಯಾ ಸುರತಮೇವ ನಿಶಾನ್ತರೇಷು ।
ಸಾಯುಜ್ಯಮಸ್ತ್ವಿತಿ ವದೇದ್ಬುಧ ಏವ ಕಾಮಂ
ಸಾಮೀಪ್ಯಮಸ್ತ್ವನಿಶಮಿತ್ಯಪಿ ನಾಬ್ರವೀತ್ಕಿಮ್ ॥ ೭೭-೩ ॥

ತತೋ ಭವಾನ್ದೇವ ನಿಶಾಸು ಕಾಸುಚಿ-
ನ್ಮೃಗೀದೃಶಂ ತಾಂ ನಿಭೃತಂ ವಿನೋದಯನ್ ।
ಅದಾದುಪಶ್ಲೋಕ ಇತಿ ಶ್ರುತಂ ಸುತಂ
ಸ ನಾರದಾತ್ಸಾತ್ತ್ವತತನ್ತ್ರವಿದ್ಬಭೌ ॥ ೭೭-೪ ॥

ಅಕ್ರೂರಮನ್ದಿರಮಿತೋಽಥ ಬಲೋದ್ಧವಾಭ್ಯಾ-
ಮಭ್ಯರ್ಚಿತೋ ಬಹು ನುತೋ ಮುದಿತೇನ ತೇನ ।
ಏನಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ವಿಪಿನಾಗತಪಾಣ್ಡವೇಯ-
ವೃತ್ತಂ ವಿವೇದಿಥ ತಥಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಚೇಷ್ಟಾಮ್ ॥ ೭೭-೫ ॥

ವಿಘಾತಾಜ್ಜಾಮಾತುಃ ಪರಮಸುಹೃದೋ ಭೋಜನೃಪತೇ-
ರ್ಜರಾಸನ್ಧೇ ರುನ್ಧತ್ಯನವಧಿರುಷಾನ್ಧೇಽಥ ಮಥುರಾಮ್ ।
ರಥಾದ್ಯೈರ್ದ್ಯೋರ್ಲಬ್ಧೈಃ ಕತಿಪಯಬಲಸ್ತ್ವಂ ಬಲಯುತ-
ಸ್ತ್ರಯೋವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷೌಹಿಣಿ ತದುಪನೀತಂ ಸಮಹೃಥಾಃ ॥ ೭೭-೬ ॥

ಬದ್ಧಂ ಬಲಾದಥ ಬಲೇನ ಬಲೋತ್ತರಂ ತ್ವಂ
ಭೂಯೋ ಬಲೋದ್ಯಮರಸೇನ ಮುಮೋಚಿಥೈನಮ್ ।
ನಿಶ್ಶೇಷದಿಗ್ಜಯಸಮಾಹೃತವಿಶ್ವಸೈನ್ಯಾತ್
ಕೋಽನ್ಯಸ್ತತೋ ಹಿ ಬಲಪೌರುಷವಾಂಸ್ತದಾನೀಮ್ ॥ ೭೭-೭ ॥

ಭಗ್ನಸ್ಸ ಲಗ್ನಹೃದಯೋಽಪಿ ನೃಪೈಃ ಪ್ರಣುನ್ನೋ
ಯುದ್ಧಂ ತ್ವಯಾ ವ್ಯಧಿತ ಷೋಡಶಕೃತ್ವ ಏವಮ್ ।
ಅಕ್ಷೌಹಿಣೀಃ ಶಿವ ಶಿವಾಸ್ಯ ಜಘನ್ಥ ವಿಷ್ಣೋ
ಸಂಭೂಯ ಸೈಕನವತಿತ್ರಿಶತಂ ತದಾನೀಮ್ ॥ ೭೭-೮ ॥

See Also  Narayaniyam Caturnavatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 94

ಅಷ್ಟಾದಶೇಽಸ್ಯ ಸಮರೇ ಸಮುಪೇಯುಷಿ ತ್ವಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪುರೋಽಥ ಯವನಂ ಯವನತ್ರಿಕೋಟ್ಯಾ ।
ತ್ವಷ್ಟ್ರಾ ವಿಧಾಪ್ಯ ಪುರಮಾಶು ಪಯೋಧಿಮಧ್ಯೇ
ತತ್ರಾಥ ಯೋಗಬಲತಃ ಸ್ವಜನಾನನೈಷೀಃ ॥ ೭೭-೯ ॥

ಪದ್ಭ್ಯಾಂ ತ್ವಂ ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಚಕಿತ ಇವ ಪುರಾನ್ನಿರ್ಗತೋ ಧಾವಮಾನೋ
ಮ್ಲೇಚ್ಛೇಶೇನಾನುಯಾತೋ ವಧಸುಕೃತವಿಹೀನೇನ ಶೈಲೇ ನ್ಯಲೈಷೀಃ ।
ಸುಪ್ತೇನಾಙ್ಘ್ರ್ಯಾಹತೇನ ದ್ರುತಮಥ ಮುಚುಕುನ್ದೇನ ಭಸ್ಮೀಕೃತೇಽಸ್ಮಿನ್
ಭೂಪಾಯಾಸ್ಮೈ ಗುಹಾನ್ತೇ ಸುಲಲಿತವಪುಷಾ ತಸ್ಥಿಷೇ ಭಕ್ತಿಭಾಜೇ ॥ ೭೭-೧೦ ॥

ಐಕ್ಷ್ವಾಕೋಽಹಂ ವಿರಕ್ತೋಽಸ್ಮ್ಯಖಿಲನೃಪಸುಖೇ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದೈಕಕಾಙ್ಕ್ಷೀ
ಹಾ ದೇವೇತಿ ಸ್ತುವನ್ತಂ ವರವಿತತಿಷು ತಂ ನಿಸ್ಪೃಹಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಹೃಷ್ಯನ್ ।
ಮುಕ್ತೇಸ್ತುಲ್ಯಾಂ ಚ ಭಕ್ತಿಂ ಧುತಸಕಲಮಲಂ ಮೋಕ್ಷಮಪ್ಯಾಶು ದತ್ತ್ವಾ
ಕಾರ್ಯಂ ಹಿಂಸಾವಿಶುದ್ಧ್ಯೈ ತಪ ಇತಿ ಚ ತದಾ ಪ್ರಾಸ್ಥ ಲೋಕಪ್ರತೀತ್ಯೈ ॥ ೭೭-೧೧ ॥

ತದನು ಮಥುರಾಂ ಗತ್ವಾ ಹತ್ವಾ ಚಮೂಂ ಯವನಾಹೃತಾಂ
ಮಗಧಪತಿನಾ ಮಾರ್ಗೇ ಸೈನ್ಯೈಃ ಪುರೇವ ನಿವಾರಿತಃ ।
ಚರಮವಿಜಯಂ ದರ್ಪಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರದಾಯ ಪಲಾಯಿತೋ
ಜಲಧಿನಗರೀಂ ಯಾತೋ ವಾತಾಲಯೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ ॥ ೭೭-೧೨ ॥

ಇತಿ ಸಪ್ತಸಪ್ತತಿತಮದಶಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Saptasaptatitamadasakam in English – Kannada – TeluguTamil