Narayaniyam Saptasaptatitamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 77

Narayaniyam Saptasaptatitamadasakam in Telugu:

॥ నారాయణీయం సప్తసప్తతితమదశకమ్ ॥

సప్తసప్తతితమదశకమ్ (౭౭) – జరాసన్ధాదిభిః సహ యుద్ధమ్ ।

సైరన్ధ్ర్యాస్తదను చిరం స్మరాతురాయా
యాతోఽభూః సులలితముద్ధవేన సార్ధమ్ ।
ఆవాసం త్వదుపగమోత్సవం సదైవ
ధ్యాయన్త్యాః ప్రతిదినవాససజ్జికాయాః ॥ ౭౭-౧ ॥

ఉపగతే త్వయి పూర్ణమనోరథాం
ప్రమదసంభ్రమకమ్ప్రపయోధరామ్ ।
వివిధమాననమాదధతీం ముదా
రహసి తాం రమయాఞ్చకృషే సుఖమ్ ॥ ౭౭-౨ ॥

పృష్టా వరం పునరసావవృణోద్వరాకీ
భూయస్త్వయా సురతమేవ నిశాన్తరేషు ।
సాయుజ్యమస్త్వితి వదేద్బుధ ఏవ కామం
సామీప్యమస్త్వనిశమిత్యపి నాబ్రవీత్కిమ్ ॥ ౭౭-౩ ॥

తతో భవాన్దేవ నిశాసు కాసుచి-
న్మృగీదృశం తాం నిభృతం వినోదయన్ ।
అదాదుపశ్లోక ఇతి శ్రుతం సుతం
స నారదాత్సాత్త్వతతన్త్రవిద్బభౌ ॥ ౭౭-౪ ॥

అక్రూరమన్దిరమితోఽథ బలోద్ధవాభ్యా-
మభ్యర్చితో బహు నుతో ముదితేన తేన ।
ఏనం విసృజ్య విపినాగతపాణ్డవేయ-
వృత్తం వివేదిథ తథా ధృతరాష్ట్రచేష్టామ్ ॥ ౭౭-౫ ॥

విఘాతాజ్జామాతుః పరమసుహృదో భోజనృపతే-
ర్జరాసన్ధే రున్ధత్యనవధిరుషాన్ధేఽథ మథురామ్ ।
రథాద్యైర్ద్యోర్లబ్ధైః కతిపయబలస్త్వం బలయుత-
స్త్రయోవింశత్యక్షౌహిణి తదుపనీతం సమహృథాః ॥ ౭౭-౬ ॥

బద్ధం బలాదథ బలేన బలోత్తరం త్వం
భూయో బలోద్యమరసేన ముమోచిథైనమ్ ।
నిశ్శేషదిగ్జయసమాహృతవిశ్వసైన్యాత్
కోఽన్యస్తతో హి బలపౌరుషవాంస్తదానీమ్ ॥ ౭౭-౭ ॥

భగ్నస్స లగ్నహృదయోఽపి నృపైః ప్రణున్నో
యుద్ధం త్వయా వ్యధిత షోడశకృత్వ ఏవమ్ ।
అక్షౌహిణీః శివ శివాస్య జఘన్థ విష్ణో
సంభూయ సైకనవతిత్రిశతం తదానీమ్ ॥ ౭౭-౮ ॥

అష్టాదశేఽస్య సమరే సముపేయుషి త్వం
దృష్ట్వా పురోఽథ యవనం యవనత్రికోట్యా ।
త్వష్ట్రా విధాప్య పురమాశు పయోధిమధ్యే
తత్రాథ యోగబలతః స్వజనాననైషీః ॥ ౭౭-౯ ॥

See Also  Tulasi Gita In Telugu

పద్భ్యాం త్వం పద్మమాలీ చకిత ఇవ పురాన్నిర్గతో ధావమానో
మ్లేచ్ఛేశేనానుయాతో వధసుకృతవిహీనేన శైలే న్యలైషీః ।
సుప్తేనాఙ్ఘ్ర్యాహతేన ద్రుతమథ ముచుకున్దేన భస్మీకృతేఽస్మిన్
భూపాయాస్మై గుహాన్తే సులలితవపుషా తస్థిషే భక్తిభాజే ॥ ౭౭-౧౦ ॥

ఐక్ష్వాకోఽహం విరక్తోఽస్మ్యఖిలనృపసుఖే త్వత్ప్రసాదైకకాఙ్క్షీ
హా దేవేతి స్తువన్తం వరవితతిషు తం నిస్పృహం వీక్ష్య హృష్యన్ ।
ముక్తేస్తుల్యాం చ భక్తిం ధుతసకలమలం మోక్షమప్యాశు దత్త్వా
కార్యం హింసావిశుద్ధ్యై తప ఇతి చ తదా ప్రాస్థ లోకప్రతీత్యై ॥ ౭౭-౧౧ ॥

తదను మథురాం గత్వా హత్వా చమూం యవనాహృతాం
మగధపతినా మార్గే సైన్యైః పురేవ నివారితః ।
చరమవిజయం దర్పాయాస్మై ప్రదాయ పలాయితో
జలధినగరీం యాతో వాతాలయేశ్వర పాహి మామ్ ॥ ౭౭-౧౨ ॥

ఇతి సప్తసప్తతితమదశకం సమాప్తం

– Chant Stotras in other Languages –

Narayaneeyam Saptasaptatitamadasakam in EnglishKannada – Telugu – Tamil