Nitya Parayana Slokani In Tamil

॥ Nitya Parayana slokam Tamil Lyrics ॥

ப்ரபா4த ஶ்லோகஃ

கராக்3ரே வஸதே லக்ஷ்மீஃ கரமத்4யே ஸரஸ்வதீ ।
கரமூலே ஸ்தி2தா கௌ3ரீ ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶநம் ‖
[பாட2பே4தஃ3 – கரமூலே து கோ3விந்தஃ3 ப்ரபா4தே கரத3ர்ஶநம் ‖]

ப்ரபா4த பூ4மி ஶ்லோகஃ

ஸமுத்3ர வஸநே தே3வீ பர்வத ஸ்தந மண்ட3லே ।
விஷ்ணுபத்நி நமஸ்துப்4யம், பாத3ஸ்பர்ஶம் க்ஷமஸ்வமே ‖

ஸூர்யோத3ய ஶ்லோகஃ

ப்3ரஹ்மஸ்வரூப முத3யே மத்4யாஹ்நேது மஹேஶ்வரம் ।
ஸாஹம் த்4யாயேத்ஸதா3 விஷ்ணும் த்ரிமூர்திம் ச தி3வாகரம் ‖

ஸ்நாந ஶ்லோகஃ

க3ங்கே3 ச யமுநே சைவ கோ3தா3வரீ ஸரஸ்வதீ
நர்மதே3 ஸிந்து4 காவேரீ ஜலேஸ்மிந் ஸந்நிதி4ம் குரு ‖

நமஸ்கார ஶ்லோகஃ

த்வமேவ மாதா ச பிதா த்வமேவ, த்வமேவ ப3ந்து4ஶ்ச ஸகா2 த்வமேவ ।
த்வமேவ வித்3யா த்3ரவிணம் த்வமேவ, த்வமேவ ஸர்வம் மம தே3வதே3வ ‖

ப4ஸ்ம தா4ரண ஶ்லோகஃ

ஶ்ரீகரம் ச பவித்ரம் ச ஶோக நிவாரணம் ।
லோகே வஶீகரம் பும்ஸாம் ப4ஸ்மம் த்ர்யைலோக்ய பாவநம் ‖

போ4ஜந பூர்வ ஶ்லோகாஃ

ப்3ரஹ்மார்பணம் ப்3ரஹ்ம ஹவிஃ ப்3ரஹ்மாக்3நௌ ப்3ரஹ்மணாஹுதம் ।
ப்3ரஹ்மைவ தேந க3ந்தவ்யம் ப்3ரஹ்ம கர்ம ஸமாதி4நஃ ‖

அஹம் வைஶ்வாநரோ பூ4த்வா ப்ராணிநாம் தே3ஹமாஶ்ரிதஃ ।
ப்ராணாபாந ஸமாயுக்தஃ பசாம்யந்நம் சதுர்வித4ம் ‖

அந்நபூர்ணே ஸதா3 பூர்ணே ஶஂகரப்ராணவல்லபே4 ।
ஜ்ஞாநவைராக்3ய ஸித்3த்4யர்த2ம் பி4க்ஷாம் தே3ஹி ச பார்வதி ‖

த்வதீ3யம் வஸ்து கோ3விந்த3 துப்4யமேவ ஸமர்பயே ।
க்3ருஹாண ஸுமுகோ2 பூ4த்வா ப்ரஸீத3 பரமேஶ்வர ‖

போ4ஜநாநந்தர ஶ்லோகஃ

அக3ஸ்த்யம் வைநதேயம் ச ஶமீம் ச ப3ட3பா3லநம் ।
ஆஹார பரிணாமார்த2ம் ஸ்மராமி ச வ்ருகோத3ரம் ‖

ஸந்த்4யா தீ3ப த3ர்ஶந ஶ்லோகஃ

தீ3பஜ்யோதிஃ பரம் ப்3ரஹ்ம தீ3பஜ்யோதிர்ஜநார்த3நஃ ।
தீ3போ ஹரது மே பாபம் தீ3பஜ்யோதிர்நமோஸ்துதே ‖

ஶுப4ம் கரோதி கல்த்3யாணம் ஆரோக்3யம் த4நஸம்பதஃ3 ।
ஶத்ரு-பு3த்3தி4-விநாஶாய தீ3பஜ்யோதிர்நமோஸ்துதே ‖

நித்3ரா ஶ்லோகஃ

ராமம் ஸ்கந்த4ம் ஹநுமந்தம் வைநதேயம் வ்ருகோத3ரம் ।
ஶயநே யஃ ஸ்மரேந்நித்யம் து3ஸ்வப்ந-ஸ்தஸ்யநஶ்யதி ‖

See Also  Sri Siddhivinayak Stotram In Tamil

அபராத4 க்ஷமாபண ஸ்தோத்ரம்

அபராத4 ஸஹஸ்ராணி, க்ரியந்தேஹர்நிஶம் மயா ।
தா3ஸோயமிதி மாம் மத்வா, க்ஷமஸ்வ பரமேஶ்வர ‖

கரசரண க்ருதம் வா கர்ம வாக்காயஜம் வா
ஶ்ரவண நயநஜம் வா மாநஸம் வாபராத4ம் ।
விஹித மவிஹிதம் வா ஸர்வமேதத் க்ஷமஸ்வ
ஶிவ ஶிவ கருணாப்3தே4 ஶ்ரீ மஹாதே3வ ஶம்போ4 ‖

காயேந வாசா மநஸேந்த்3ரியைர்வா
பு3த்3த்4யாத்மநா வா ப்ரக்ருதேஃ ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ‖

தே3வ ஸ்தோத்ராஃ

கார்ய ப்ராரம்ப4 ஸ்தோத்ராஃ

ஶுக்லாம் ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ।
ப்ரஸந்நவத3நம் த்4யாயேத் ஸர்வ விக்4நோபஶாந்தயே ‖

யஸ்யத்3விரத3 வக்த்ராத்3யாஃ பாரிஷத்3யாஃ பரஶ்ஶதம் ।
விக்4நம் நிக்4நந்து ஸததம் விஷ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே ‖

க3ணேஶ ஸ்தோத்ரம்

வக்ரதுண்ட3 மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரபஃ4 ।
நிர்விக்4நம் குரு மே தே3வ ஸர்வ கார்யேஷு ஸர்வதா3 ‖

அகஜ3ாநந பத்3மார்கம் கஜ3ாநந மஹர்நிஶம் ।
அநேகத3ந்தம் ப4க்தாநா-மேகத3ந்த-முபாஸ்மஹே ‖

விஷ்ணு ஸ்தோத்ரம்

ஶாந்தாகாரம் பு4ஜக3ஶயநம் பத்3மநாப4ம் ஸுரேஶம்
விஶ்வாதா4ரம் க3க3ந ஸத்3ருஶம் மேக4வர்ணம் ஶுபா4ங்க3ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகி3ஹ்ருத்3த்4யாநக3ம்யம்
வந்தே3 விஷ்ணும் ப4வப4யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத2ம் ‖

கா3யத்ரி மந்த்ரம்

ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவஃ – தத்2ஸ’விதுர்வரே”ண்யம் ।
ப4ர்கோ3′ தே3வஸ்ய’ தீ4மஹி – தி4யோ யோ நஃ’ ப்ரசோத3யா”த் ‖

ஶிவ ஸ்தோத்ரம்

த்ர்ய’ம்ப3கம் யஜாமஹே ஸுக3ந்தி4ம் பு’ஷ்டிவர்த#4##நம் ।
உர்வாருகமி’வ ப3ந்த#4##நாந்-ம்ருத்யோ’ர்-முக்ஷீய மாம்ருதா”த் ‖

வந்தே3 ஶம்பு4முமாபதிம் ஸுரகு3ரும் வந்தே3 ஜக3த்காரணம்
வந்தே3 பந்நக3பூ4ஷணம் ஶஶித4ரம் வந்தே3 பஶூநாம் பதிம்‌ ।
வந்தே3 ஸூர்யஶஶாஂக வஹ்நிநயநம் வந்தே3 முகுந்த3ப்ரியம்
வந்தே3 ப4க்தஜநாஶ்ரயம் ச வரத3ம் வந்தே3 ஶிவம் ஶஂகரம்‌ ‖

ஸுப்3ரஹ்மண்ய ஸ்தோத்ரம்

ஶக்திஹஸ்தம் விரூபாக்ஷம் ஶிகி2வாஹம் ஷடா3நநம்
தா3ருணம் ரிபுரோக3க்4நம் பா4வயே குக்குட த்4வஜம் ।
ஸ்கந்த3ம் ஷண்முக2ம் தே3வம் ஶிவதேஜம் சதுர்பு4ஜம்
குமாரம் ஸ்வாமிநாத4ம் தம் கார்திகேயம் நமாம்யஹம் ‖
கு3ரு ஶ்லோகஃ

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணுஃ கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வரஃ ।
கு3ருஃ ஸாக்ஷாத் பரப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நமஃ ‖

See Also  Ganga Stotram In Kannada

ஹநும ஸ்தோத்ராஃ

மநோஜவம் மாருத துல்யவேக3ம் ஜிதேந்த்3ரியம் பு3த்3தி4மதாம் வரிஷ்டம் ।
வாதாத்மஜம் வாநரயூத4 முக்2யம் ஶ்ரீராமதூ3தம் ஶிரஸா நமாமி ‖

பு3த்3தி4ர்ப3லம் யSஒதை4ர்யம் நிர்ப4யத்வ-மரோக3தா ।
அஜாட்3யம் வாக்படுத்வம் ச ஹநுமத்-ஸ்மரணாத்3-ப4வேத் ‖

ஜயத்யதி ப3லோ ராமோ லக்ஷ்மணஸ்ய மஹாப3லஃ ।
ராஜா ஜயதி ஸுக்3ரீவோ ராக4வேணாபி4 பாலிதஃ ‖

தா3ஸோஹம் கோஸலேந்த்3ரஸ்ய ராமஸ்யாக்லிஷ்ட கர்மணஃ ।
ஹநுமாந் ஶத்ருஸைந்யாநாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜஃ ‖

ஶ்ரீராம ஸ்தோத்ராம்

ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராம நாம வராநநே

ஶ்ரீ ராமசந்த்3ரஃ ஶ்ரிதபாரிஜாதஃ ஸமஸ்த கல்த்3யாண கு3ணாபி4ராமஃ ।
ஸீதாமுகா2ம்போ4ருஹாசஂசரீகோ நிரந்தரம் மங்க3ல்த3மாதநோது ‖

ஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸ்தோத்ரம்

மந்தா3ரமூலே மத3நாபி4ராமம்
பி3ம்பா3த4ராபூரித வேணுநாத3ம் ।
கோ3கோ3ப கோ3பீஜந மத்4யஸம்ஸ்த2ம்
கோ3பம் பஜ4ே கோ3குல பூர்ணசந்த்3ரம் ‖

க3ருட3 ஸ்வாமி ஸ்தோத்ரம்

குஂகுமாஂகிதவர்ணாய குந்தே3ந்து3 த4வல்தா3ய ச ।
விஷ்ணு வாஹ நமஸ்துப்4யம் பக்ஷிராஜாய தே நமஃ ‖

த3க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம்

கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வ வித்3யாநாம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே நம ‖

ஸரஸ்வதீ ஶ்லோகஃ

ஸரஸ்வதீ நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணீ ।
வித்3யாரம்ப4ம் கரிஷ்யாமி ஸித்3தி4ர்ப4வது மே ஸதா3 ‖

யா குந்தே3ந்து3 துஷார ஹார த4வல்தா3, யா ஶுப்4ர வஸ்த்ராவ்ருதா ।
யா வீணா வரத3ண்ட3 மண்டி3த கரா, யா ஶ்வேத பத்3மாஸநா ।
யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶஂகர ப்ரப்4ருதிபி4ர்-தே3வைஃ ஸதா3 பூஜிதா ।
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப4க3வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ।

லக்ஷ்மீ ஶ்லோகஃ

லக்ஷ்மீம் க்ஷீரஸமுத்3ர ராஜ தநயாம் ஶ்ரீரங்க3 தா4மேஶ்வரீம் ।
தா3ஸீபூ4த ஸமஸ்த தே3வ வநிதாம் லோகைக தீ3பாஂகுராம் ।
ஶ்ரீமந்மந்த4 கடாக்ஷ லப்3த4 விப4வ ப்3ரஹ்மேந்த்3ர க3ங்கா3த4ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்யகுடும்பி3நீம் ஸரஸிஜாம் வந்தே3 முகுந்த3ப்ரியாம் ‖

ஸரஸ்வதீ ஸ்தோத்ரம்

ஸரஸ்வதி நமஸ்துப்4யம் வரதே3 காமரூபிணீம் ।
வித்3யாரம்ப4ம் கரிஷ்யாமி ஸித்4தி4ர்ப4வது மே ஸதா3 ‖

து3ர்கா3 தே3வீ ஸ்தோத்ரம்

ஸர்வ ஸ்வரூபே ஸர்வேஶே ஸர்வ ஶக்தி ஸமந்விதே ।
ப4யேப்4யஸ்தாஹி நோ தே3வி து3ர்கா3தே3வி நமோஸ்துதே ‖

See Also  Dayananda Panchakam In Tamil

யா குந்தே3ந்து3 துஷாரஹாரத4வல்தா3 யா ஶுப்4ரவஸ்த்ராவ்ருதா
யா வீணாவரத3ண்ட3மண்டி3தகரா யா ஶ்வேதபத்3மாஸநா ।
யா ப்3ரஹ்மாச்யுத ஶஂகரப்ரப்4ருதிபி4ர்தே3வைஸ்ஸதா3 பூஜிதா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப4க3வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்3யாபஹா ।

த்ரிபுரஸுந்த3ரீ ஸ்தோத்ரம்

ஓஂகார பஂஜர ஶுகீம் உபநிஷது3த்3யாந கேல்தி3 கலகண்டீ2ம் ।
ஆக3ம விபிந மயூரீம் ஆர்யாம் அந்தர்விபா4வயேத்3கௌ3ரீம் ‖

தே3வீ ஶ்லோகஃ

ஸர்வ மங்க3ல மாங்க3ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த2 ஸாதி4கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப3கே தே3வி நாராயணி நமோஸ்துதே ‖

வேஂகடேஶ்வர ஶ்லோகஃ

ஶ்ரியஃ காந்தாய கல்த்3யாணநித4யே நித4யேர்தி2நாம் ।
ஶ்ரீ வேஂகட நிவாஸாய ஶ்ரீநிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ‖

த3க்ஷிணாமூர்தி ஶ்லோகஃ

கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
நித4யே ஸர்வவித்3யாநாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நமஃ ‖

பௌ3த்3த4 ப்ரார்த2ந

பு3த்3த4ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
த4ர்மம் ஶரணம் க3ச்சா2மி
ஸங்க4ம் ஶரணம் க3ச்சா2மி

ஶாந்தி மந்த்ரம்

அஸதோமா ஸத்3க3மயா ।
தமஸோமா ஜ்யோதிர்க3மயா ।
ம்ருத்யோர்மா அம்ருதங்க3மயா ।
ஓம் ஶாந்திஃ ஶாந்திஃ ஶாந்திஃ

ஸர்வே ப4வந்து ஸுகி2நஃ ஸர்வே ஸந்து நிராமயாஃ ।
ஸர்வே ப4த்3ராணி பஶ்யந்து மா கஶ்சித்3து3ஃக2 பா4க்3ப4வேத் ‖

ஓம் ஸஹ நா’வவது – ஸ நௌ’ பு4நக்து – ஸஹ வீர்ய’ம் கரவாவஹை ।
தேஜஸ்விநாவதீ4’தமஸ்து மா வி’த்3விஷாவஹை” ‖
ஓம் ஶாம்திஃ ஶாம்திஃ ஶாந்திஃ’ ‖

ஸ்வஸ்தி மந்த்ராஃ

ஸ்வஸ்தி ப்ரஜாப்4யஃ பரிபாலயந்தாம்
ந்யாயேந மார்கே3ண மஹீம் மஹீஶாஃ ।
கோ3ப்3ராஹ்மணேப்4ய-ஶ்ஶுப4மஸ்து நித்யம்
லோகா-ஸ்ஸமஸ்தா-ஸ்ஸுகி2நோ ப4வந்து ‖

காலே வர்ஷது பர்ஜந்யஃ ப்ருதி2வீ ஸஸ்யஶாலிநீ ।
தே3ஶோயம் க்ஷோப4ரஹிதோ ப்3ராஹ்மணாஸ்ஸந்து நிர்ப4யாஃ ‖

விஶேஷ மந்த்ராஃ

பஂசாக்ஷரீ மந்த்ரம் – ஓம் நமஶ்ஶிவாய
அஷ்டாக்ஷரீ மந்த்ரம் – ஓம் நமோ நாராயணாய
த்3வாத3ஶாக்ஷரீ மந்த்ரம் – ஓம் நமோ ப4க3வதே வாஸுதே3வாய

– Chant Stotra in Other Languages –

Nitya Parayana Slokani in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil