Rudrayamala 1000 Names In Sanskrit – Lord Shiva Mantra

॥ 1000 Names of Rudrayamala in Sanskrit ॥

1) ॐ हिरण्यबाहवे नमः।
2) ॐ सेनान्ये नमः।
3) ॐ दिक्पतये नमः।
4) ॐ तरुराजे नमः।
5) ॐ हराय नमः।
6) ॐ हरिकेशाय नमः।
7) ॐ पशुपतये नमः।
8) ॐ महते नमः।
9) ॐ सस्पिञ्जराय नमः।
10) ॐ मृडाय नमः।
11) ॐ विव्याधिने नमः।
12) ॐ बभ्लुशाय नमः।
13) ॐ श्रेष्ठाय नमः।
14) ॐ परमात्मने सनातनाय नमः।
15) ॐ सर्वान्नराजे नमः।
16) ॐ जगत्कर्त्रे नमः।
17) ॐ पुष्टेशाय नमः।
18) ॐ नन्दिकेश्वराय नमः।
19) ॐ आतताविने नमः।
20) ॐ महारुद्राय नमः।
21) ॐ संसारास्त्राय नमः।
22) ॐ सुरेश्वराय नमः।
23) ॐ उपवीतये नमः।
24) ॐ अहन्त्यात्मने नमः।
25) ॐ क्षेत्रेशाय नमः।
26) ॐ वननायकाय नमः।
27) ॐ रोहिताय नमः।
28) ॐ स्थपतये नमः।
29) ॐ सूताय नमः।
30) ॐ वाणिजाय नमः।
31) ॐ मन्त्रिणे नमः।
32) ॐ उन्नताय नमः।
33) ॐ वृक्षेशाय नमः।
34) ॐ हुतभुजे नमः।
35) ॐ देवाय नमः।
36) ॐ भुवन्तये नमः।
37) ॐ वारिवस्कृताय नमः।
38) ॐ उच्चैर्घोषाय नमः।
39) ॐ घोररूपाय नमः।
40) ॐ पत्तीशाय नमः।
41) ॐ पाशमोचकाय नमः।
42) ॐ ओषधीशाय नमः।
43) ॐ पञ्चवक्त्राय नमः।
44) ॐ कृत्स्नवीताय नमः।
45) ॐ भयानकाय नमः।
46) ॐ सहमानाय नमः।
47) ॐ स्वर्णरेतसे नमः।
48) ॐ निव्याधये नमः।
49) ॐ निरुपप्लवाय नमः।
50) ॐ आव्याधिनीशाय नमः।

51) ॐ ककुभाय नमः।
52) ॐ निषङ्गिणे नमः।
53) ॐ स्तेनरक्षकाय नमः।
54) ॐ मन्त्रात्मने नमः।
55) ॐ तस्कराध्यक्षाय नमः।
56) ॐ वञ्चकाय नमः।
57) ॐ परिवञ्चकाय नमः।
58) ॐ अरण्येशाय नमः।
59) ॐ परिचराय नमः।
60) ॐ निचेरवे नमः।
61) ॐ स्तायुरक्षकाय नमः।
62) ॐ प्रकृन्तेशाय नमः।
63) ॐ गिरिचराय नमः।
64) ॐ कुलुञ्चेशाय नमः।
65) ॐ गुहेष्टदाय नमः।
66) ॐ भवाय नमः।
67) ॐ शर्वाय नमः।
68) ॐ नीलकण्ठाय नमः।
69) ॐ कपर्दिने नमः।
70) ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः।
71) ॐ व्युप्तकेशाय नमः।
72) ॐ गिरिशयाय नमः।
73) ॐ सहस्राक्षाय नमः।
74) ॐ सहस्रपदे नमः।
75) ॐ शिपिविष्टाय नमः।
76) ॐ चन्द्रमौलये नमः।
77) ॐ ह्रस्वाय नमः।
78) ॐ मीढुष्टमाय नमः।
79) ॐ अनघाय नमः।
80) ॐ वामनाय नमः।
81) ॐ व्यापकाय नमः।
82) ॐ शूलिने नमः।
83) ॐ वर्षीयसे नमः।
84) ॐ अजडाय नमः।
85) ॐ अनणवे नमः।
86) ॐ ऊर्व्याय नमः।
87) ॐ सूर्म्याय नमः।
88) ॐ अग्रियाय नमः।
89) ॐ शीभ्याय नमः।
90) ॐ प्रथमाय नमः।
91) ॐ पावकाकृतये नमः।
92) ॐ आचाराय नमः।
93) ॐ तारकाय नमः।
94) ॐ ताराय नमः।
95) ॐ अवस्वन्याय नमः।
96) ॐ अनन्तविग्रहाय नमः।
97) ॐ द्वीप्याय नमः।
98) ॐ स्रोतस्याय नमः।
99) ॐ ईशानाय नमः।
100) ॐ धुर्याय नमः।

101) ॐ गव्ययनाय नमः।
102) ॐ यमाय नमः।
103) ॐ पूर्वजाय नमः।
104) ॐ अपरजाय नमः।
105) ॐ ज्येष्ठाय नमः।
106) ॐ कनिष्ठाय नमः।
107) ॐ विश्वलोचनाय नमः।
108) ॐ अपगल्भाय नमः।
109) ॐ मध्यमाय नमः।
110) ॐ ऊर्म्याय नमः।
111) ॐ जघन्याय नमः।
112) ॐ बुध्नियाय नमः।
113) ॐ प्रभवे नमः।
114) ॐ प्रतिसर्याय नमः।
115) ॐ अनन्तरूपाय नमः।
116) ॐ सोभ्याय नमः।
117) ॐ याम्याय नमः।
118) ॐ सुराश्रयाय नमः।
119) ॐ खल्याय नमः।
120) ॐ उर्वर्याय नमः।
121) ॐ अभयाय नमः।
122) ॐ क्षेम्याय नमः।
123) ॐ श्लोक्याय नमः।
124) ॐ पथ्याय नभसे नमः।
125) ॐ अग्रण्ये नमः।
126) ॐ वन्याय नमः।
127) ॐ अवसान्याय नमः।
128) ॐ पूतात्मने नमः।
129) ॐ शर्वाय नमः।
130) ॐ कक्ष्याय नमः।
131) ॐ प्रतिश्रवाय नमः।
132) ॐ आशुषेणाय नमः।
133) ॐ महासेनाय नमः।
134) ॐ महावीराय नमः।
135) ॐ महारथाय नमः।
136) ॐ शूराय नमः।
137) ॐ अतिघातकाय नमः।
138) ॐ वर्मिणे नमः।
139) ॐ वरूथिने नमः।
140) ॐ बील्मिने नमः।
141) ॐ उद्यताय नमः।
142) ॐ श्रुतसेनाय नमः।
143) ॐ श्रुताय नमः।
144) ॐ साक्षिणे नमः।
145) ॐ कवचिने नमः।
146) ॐ वशकृते वशिने नमः।
147) ॐ आहनन्याय नमः।
148) ॐ अनन्यनाथाय नमः।
149) ॐ दुन्दुभ्याय नमः।
150) ॐ अरिष्टनाशकाय नमः।
151) ॐ धृष्णवे नमः।
152) ॐ प्रमृशाय नमः।
153) ॐ इत्यात्मने नमः।
154) ॐ वदान्याय नमः।
155) ॐ वेदसम्मताय नमः।
156) ॐ तीक्ष्णेषुपाणये नमः।
157) ॐ प्रहिताय नमः।
158) ॐ स्वायुधाय नमः।
159) ॐ शस्त्रवित्तमाय नमः।
160) ॐ सुधन्वने नमः।
161) ॐ सुप्रसन्नात्मने नमः।
162) ॐ विश्ववक्त्राय नमः।
163) ॐ सदागतये नमः।
164) ॐ स्रुत्याय नमः।
165) ॐ पथ्याय नमः।
166) ॐ विश्वबाहवे नमः।
167) ॐ काट्याय नमः।
168) ॐ नीप्याय नमः।
169) ॐ शुचिस्मिताय नमः।
170) ॐ सूद्याय नमः।
171) ॐ सरस्याय नमः।
172) ॐ वैशन्ताय नमः।
173) ॐ नाद्याय नमः।
174) ॐ कूप्याय नमः।
175) ॐ ऋषये नमः।
176) ॐ मनवे नमः।
177) ॐ सर्वस्मै नमः।
178) ॐ वर्ष्याय नमः।
179) ॐ वर्षरूपाय नमः।
180) ॐ कुमाराय नमः।
181) ॐ कुशलाय नमः।
182) ॐ अमलाय नमः।
183) ॐ मेघ्याय नमः।
184) ॐ अवर्ष्याय नमः।
185) ॐ अमोघशक्तये नमः।
186) ॐ विद्युत्याय नमः।
187) ॐ अमोघविक्रमाय नमः।
188) ॐ दुरासदाय नमः।
189) ॐ दुराराध्याय नमः।
190) ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः।
191) ॐ दुःसहर्षभाय नमः।
192) ॐ ईध्रियाय नमः।
193) ॐ क्रोधशमनाय नमः।
194) ॐ जातुकर्णाय नमः।
195) ॐ पुरुष्टुताय नमः।
196) ॐ आतप्याय नमः।
197) ॐ वायवे नमः।
198) ॐ अजराय नमः।
199) ॐ वात्याय नमः।
200) ॐ कात्यायनीप्रियाय नमः।

201) ॐ वास्तव्याय नमः।
202) ॐ वास्तुपाय नमः।
203) ॐ रेष्म्याय नमः।
204) ॐ विश्वमूर्ध्ने नमः।
205) ॐ वसुप्रदाय नमः।
206) ॐ सोमाय नमः।
207) ॐ ताम्राय नमः।
208) ॐ अरुणाय नमः।
209) ॐ शङ्गाय नमः।
210) ॐ रुद्राय नमः।
211) ॐ सुखकराय नमः।
212) ॐ सुकृते नमः।
213) ॐ उग्राय नमः।
214) ॐ अनुग्राय नमः।
215) ॐ भीमकर्मणे नमः।
216) ॐ भीमाय नमः।
217) ॐ भीमपराक्रमाय नमः।
218) ॐ अग्रेवधाय नमः।
219) ॐ हनीयात्मने नमः।
220) ॐ हन्त्रे नमः।
221) ॐ दूरेवधाय नमः।
222) ॐ वधाय नमः।
223) ॐ शम्भवे नमः।
224) ॐ मयोभवाय नमः।
225) ॐ नित्याय नमः।
226) ॐ शङ्कराय नमः।
227) ॐ कीर्तिसागराय नमः।
228) ॐ मयस्कराय नमः।
229) ॐ शिवतराय नमः।
230) ॐ खण्डपर्शवे नमः।
231) ॐ अजाय नमः।
232) ॐ शुचये नमः।
233) ॐ तीर्थ्याय नमः।
234) ॐ कूल्याय नमः।
235) ॐ अमृताधीशाय नमः।
236) ॐ पार्याय नमः।
237) ॐ अवार्याय नमः।
238) ॐ अमृताकराय नमः।
239) ॐ शुद्धाय नमः।
240) ॐ प्रतरणाय नमः।
241) ॐ मुख्याय नमः।
242) ॐ शुद्धपाणये नमः।
243) ॐ अलोलुपाय नमः।
244) ॐ उच्चाय नमः।
245) ॐ उत्तरणाय नमः।
246) ॐ तार्याय नमः।
247) ॐ तार्यज्ञाय नमः।
248) ॐ तार्यहृद्गतये नमः।
249) ॐ आतार्याय नमः।
250) ॐ सारभूतात्मने नमः।
251) ॐ सारग्राहिणे नमः।
252) ॐ दुरत्ययाय नमः।
253) ॐ आलाद्याय नमः।
254) ॐ मोक्षदाय पथ्याय नमः।
255) ॐ अनर्थघ्ने नमः।
256) ॐ सत्यसङ्गराय नमः।
257) ॐ शष्प्याय नमः।
258) ॐ फेन्याय नमः।
259) ॐ प्रवाह्याय नमः।
260) ॐ ऊढ्रे नमः।
261) ॐ सिकत्याय नमः।
262) ॐ सैकताश्रयाय नमः।
263) ॐ इरिण्याय नमः।
264) ॐ ग्रामण्ये नमः।
265) ॐ पुण्याय नमः।
266) ॐ शरण्याय नमः।
267) ॐ शुद्धशासनाय नमः।
268) ॐ वरेण्याय नमः।
269) ॐ यज्ञपुरुषाय नमः।
270) ॐ यज्ञेशाय नमः।
271) ॐ यज्ञनायकाय नमः।
272) ॐ यज्ञकत्रे नमः।
273) ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः।
274) ॐ यज्ञविघ्नविनाशकाय नमः।
275) ॐ यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः।
276) ॐ यज्ञमूर्तये नमः।
277) ॐ अनातुराय नमः।
278) ॐ प्रपथ्याय नमः।
279) ॐ किंशिलाय नमः।
280) ॐ गेह्याय नमः।
281) ॐ गृह्याय नमः।
282) ॐ तल्प्याय नमः।
283) ॐ धनाकराय नमः।
284) ॐ पुलस्त्याय नमः।
285) ॐ क्षयणाय नमः।
286) ॐ गोष्ठ्याय नमः।
287) ॐ गोविन्दाय नमः।
288) ॐ गीतसत्क्रियाय नमः।
289) ॐ ह्रदय्याय नमः।
290) ॐ हृद्यकृते नमः।
291) ॐ हृद्याय नमः।
292) ॐ गह्वरेष्ठाय नमः।
293) ॐ प्रभाकराय नमः।
294) ॐ निवेष्प्याय नमः।
295) ॐ नियताय नमः।
296) ॐ अयन्त्रे नमः।
297) ॐ पांसव्याय नमः।
298) ॐ सम्प्रतापनाय नमः।
299) ॐ शुष्क्याय नमः।
300) ॐ हरित्याय नमः।

See Also  Dvadasha Jyotirlinga Smaranam In English

301) ॐ अपूतात्मने नमः।
302) ॐ रजस्याय नमः।
303) ॐ सात्त्विकप्रियाय नमः।
304) ॐ लोप्याय नमः।
305) ॐ उलप्याय नमः।
306) ॐ पर्णशद्याय नमः।
307) ॐ पर्ण्याय नमः।
308) ॐ पूर्णाय नमः।
309) ॐ पुरातनाय नमः।
310) ॐ भूताय नमः।
311) ॐ भूतपतये नमः।
312) ॐ भूपाय नमः।
313) ॐ भूधराय नमः।
314) ॐ भूधरायुधाय नमः।
315) ॐ भूतसङ्घाय नमः।
316) ॐ भूतमूर्तये नमः।
317) ॐ भूतघ्ने नमः।
318) ॐ भूतिभूषणाय नमः।
319) ॐ मदनाय नमः।
320) ॐ मादकाय नमः।
321) ॐ माद्याय नमः।
322) ॐ मदघ्ने नमः।
323) ॐ मधुरप्रियाय नमः।
324) ॐ मधवे नमः।
325) ॐ मधुकराय नमः।
326) ॐ क्रूराय नमः।
327) ॐ मधुराय नमः।
328) ॐ मदनान्तकाय नमः।
329) ॐ निरञ्जनाय नमः।
330) ॐ निराधाराय नमः।
331) ॐ निर्लुप्ताय नमः।
332) ॐ निरुपाधिकाय नमः।
333) ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः।
334) ॐ निराकाराय नमः।
335) ॐ निरीहाय नमः।
336) ॐ निरुपद्रवाय नमः।
337) ॐ सत्त्वाय नमः।
338) ॐ सत्त्वगुणोपेताय नमः।
339) ॐ सत्त्वविदे नमः।
340) ॐ सत्त्ववित्प्रियाय नमः।
341) ॐ सत्त्वनिष्ठाय नमः।
342) ॐ सत्त्वमूर्तये नमः।
343) ॐ सत्त्वेशाय नमः।
344) ॐ सत्त्ववित्तमाय नमः।
345) ॐ समस्तजगदाधाराय नमः।
346) ॐ समस्तगुणसागराय नमः।
347) ॐ समस्तदुःखविध्वंसिने नमः।
348) ॐ समस्तानन्दकारणाय नमः।
349) ॐ रुद्राक्षमालाभरणाय नमः।
350) ॐ रुद्राक्षप्रियवत्सलाय नमः।
351) ॐ रुद्राक्षवक्षसे नमः।
352) ॐ रुद्राक्षरूपाय नमः।
353) ॐ रुद्राक्षपक्षकाय नमः।
354) ॐ विश्वेश्वराय नमः।
355) ॐ वीरभद्राय नमः।
356) ॐ सम्राजे नमः।
357) ॐ दक्षमखान्तकाय नमः।
358) ॐ विघ्नेश्वराय नमः।
359) ॐ विघ्नकर्त्रे नमः।
360) ॐ गुरवे देवशिखामणये नमः।
361) ॐ भुजगेन्द्रलसत्कण्ठाय नमः।
362) ॐ भुजङ्गाभरणप्रियाय नमः।
363) ॐ भुजङ्गविलसत्कर्णाय नमः।
364) ॐ भुजङ्गवलयावृताय नमः।
365) ॐ मुनिवन्द्याय नमः।
366) ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः।
367) ॐ मुनिवृन्दनिषेविताय नमः।
368) ॐ मुनिहृत्पुण्डरीकस्थाय नमः।
369) ॐ मुनिसङ्घैकजीवनाय नमः।
370) ॐ मुनिमृग्याय नमः।
371) ॐ वेदमृग्याय नमः।
372) ॐ मृगहस्ताय नमः।
373) ॐ मुनीश्वराय नमः।
374) ॐ मृगेन्द्रचर्मवसनाय नमः।
375) ॐ नरसिंहनिपातनाय नमः।
376) ॐ मृत्युञ्जयाय नमः।
377) ॐ मृत्युमृत्यवे नमः।
378) ॐ अपमृत्युविनाशकाय नमः।
379) ॐ दुष्टमृत्यवे नमः।
380) ॐ अदुष्टेष्टाय नमः।
381) ॐ मृत्युघ्ने मृत्युपूजिताय नमः।
382) ॐ ऊर्ध्वाय नमः।
383) ॐ हिरण्याय नमः।
384) ॐ परमाय नमः।
385) ॐ निधनेशाय नमः।
386) ॐ धनाधिपाय नमः।
387) ॐ यजुर्मूर्तये नमः।
388) ॐ साममूर्तये नमः।
389) ॐ ऋङ्मूर्तये नमः।
390) ॐ मूर्तिवर्जिताय नमः।
391) ॐ व्यक्ताय नमः।
392) ॐ व्यक्ततमाय नमः।
393) ॐ अव्यक्ताय नमः।
394) ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
395) ॐ तमसे नमः।
396) ॐ जविने नमः।
397) ॐ लिङ्गमूर्तये नमः।
398) ॐ अलिङ्गात्मने नमः।
399) ॐ लिङ्गालिङ्गात्मविग्रहाय नमः।
400) ॐ ग्रहग्रहाय नमः।

401) ॐ ग्रहाधाराय नमः।
402) ॐ ग्रहाकाराय नमः।
403) ॐ ग्रहेश्वराय नमः।
404) ॐ ग्रहकृते नमः।
405) ॐ ग्रहभिदे नमः।
406) ॐ ग्राहिणे नमः।
407) ॐ ग्रहाय नमः।
408) ॐ ग्रहविलक्षणाय नमः।
409) ॐ कल्पाकाराय नमः।
410) ॐ कल्पकर्त्रे नमः।
411) ॐ कल्पलक्षणतत्पराय नमः।
412) ॐ कल्पाय नमः।
413) ॐ कल्पाकृतये नमः।
414) ॐ कल्पनाशकाय नमः।
415) ॐ कल्पकल्पकाय नमः।
416) ॐ परमात्मने नमः।
417) ॐ प्रधानात्मने नमः।
418) ॐ प्रधानपुरुषाय नमः।
419) ॐ शिवाय नमः।
420) ॐ वेद्याय नमः।
421) ॐ वैद्याय नमः।
422) ॐ वेदवेद्याय नमः।
423) ॐ वेदवेदान्तसंस्तुताय नमः।
424) ॐ वेदवक्त्राय नमः।
425) ॐ वेदजिह्वाय नमः।
426) ॐ विजिह्वाय नमः।
427) ॐ जिह्मनाशकाय नमः।
428) ॐ कल्याणरूपाय नमः।
429) ॐ कल्याणाय नमः।
430) ॐ कल्याणगुणसंश्रयाय नमः।
431) ॐ भक्तकल्याणदाय नमः।
432) ॐ भक्तकामधेनवे नमः।
433) ॐ सुराधिपाय नमः।
434) ॐ पावनाय नमः।
435) ॐ पावकाय नमः।
436) ॐ वामाय नमः।
437) ॐ महाकालाय नमः।
438) ॐ मदापहाय नमः।
439) ॐ घोरपातकदावाग्नये नमः।
440) ॐ दवभस्मकणप्रियाय नमः।
441) ॐ अनन्तसोमसूर्याग्निमण्डलप्रतिमप्रभाय नमः।
442) ॐ जगदेकप्रभवे नमः।
443) ॐ स्वामिने नमः।
444) ॐ जगद्वन्द्याय नमः।
445) ॐ जगन्मयाय नमः।
446) ॐ जगदानन्ददाय नमः।
447) ॐ जन्मजरामरणवर्जिताय नमः।
448) ॐ खट्वाङ्गिने नमः।
449) ॐ नीतिमते नमः।
450) ॐ सत्याय नमः।
451) ॐ देवतात्मने नमः।
452) ॐ आत्मसम्भवाय नमः।
453) ॐ कपालमालाभरणाय नमः।
454) ॐ कपालिने नमः।
455) ॐ विष्णुवल्लभाय नमः।
456) ॐ कमलासनकालाग्नये नमः।
457) ॐ कमलासनपूजिताय नमः।
458) ॐ कालाधीशाय नमः।
459) ॐ त्रिकालज्ञाय नमः।
460) ॐ दुष्टविग्रहवारकाय नमः।
461) ॐ नाट्यकर्त्रे नमः।
462) ॐ नटपराय नमः।
463) ॐ महानाट्यविशारदाय नमः।
464) ॐ विराट्द्रूपधराय नमः।
465) ॐ धीराय नमः।
466) ॐ वीराय नमः।
467) ॐ वृषभवाहनाय नमः।
468) ॐ वृषाङ्काय नमः।
469) ॐ वृषभाधीशाय नमः।
470) ॐ वृषात्मने नमः।
471) ॐ वृषभध्वजाय नमः।
472) ॐ महोन्नताय नमः।
473) ॐ महाकायाय नमः।
474) ॐ महावक्षसे नमः।
475) ॐ महाभुजाय नमः।
476) ॐ महास्कन्धाय नमः।
477) ॐ महाग्रीवाय नमः।
478) ॐ महावक्त्राय नमः।
479) ॐ महाशिरसे नमः।
480) ॐ महाहनवे नमः।
481) ॐ महादंष्ट्राय नमः।
482) ॐ महदोष्ठाय नमः।
483) ॐ महोदराय नमः।
484) ॐ सुन्दरभ्रुवे नमः।
485) ॐ सुनयनाय नमः।
486) ॐ सुललाटय नमः।
487) ॐ सुकन्दराय नमः।
488) ॐ सत्यवाक्याय नमः।
489) ॐ धर्मवेत्त्रे नमः।
490) ॐ सत्यज्ञाय नमः।
491) ॐ सत्यवित्तमाय नमः।
492) ॐ धर्मवते नमः।
493) ॐ धर्मनिपुणाय नमः।
494) ॐ धर्माय नमः।
495) ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः।
496) ॐ कृतज्ञाय नमः।
497) ॐ कृतकृत्यात्मने नमः।
498) ॐ कृतकृत्याय नमः।
499) ॐ कृतागमाय नमः।
500) ॐ कृत्यविदे नमः।

501) ॐ कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः।
502) ॐ कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः।
503) ॐ व्रतकृते नमः।
504) ॐ व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः।
505) ॐ व्रतविदुषे नमः।
506) ॐ महाव्रतिने नमः।
507) ॐ व्रतप्रियाय नमः।
508) ॐ व्रताधाराय नमः।
509) ॐ व्रताकाराय नमः।
510) ॐ व्रतेश्वराय नमः।
511) ॐ अतिरागिणे नमः।
512) ॐ वीतरागिणे नमः।
513) ॐ रागहेतवे नमः।
514) ॐ विरागविदे नमः।
515) ॐ रागघ्नाय नमः।
516) ॐ रागशमनाय नमः।
517) ॐ रागदाय नमः।
518) ॐ रागिरागविदे नमः।
519) ॐ विदुषे नमः।
520) ॐ विद्वत्तमाय नमः।
521) ॐ विद्वज्जनमानससंश्रयाय नमः।
522) ॐ विद्वज्जनाश्रयाय नमः।
523) ॐ विद्वज्जनस्तव्यपराक्रमाय नमः।
524) ॐ नीतिकृते नमः।
525) ॐ नीतिविदे नमः।
526) ॐ नीतिप्रदात्रे नमः।
527) ॐ नीतिवित्प्रियाय नमः।
528) ॐ विनीतवत्सलाय नमः।
529) ॐ नीतिस्वरूपाय नमः।
530) ॐ नीतिसंश्रयाय नमः।
531) ॐ क्रोधविदे नमः।
532) ॐ क्रोधकृते नमः।
533) ॐ क्रोधिजनकृते नमः।
534) ॐ क्रोधरूपधृषे नमः।
535) ॐ सक्रोधाय नमः।
536) ॐ क्रोधघ्ने नमः।
537) ॐ क्रोधिजनघ्ने नमः।
538) ॐ क्रोधकारणाय नमः।
539) ॐ गुणवते नमः।
540) ॐ गुणविच्छ्रेष्ठाय नमः।
541) ॐ निर्गुणाय नमः।
542) ॐ गुणवित्प्रियाय नमः।
543) ॐ गुणाधाराय नमः।
544) ॐ गुणाकाराय नमः।
545) ॐ गुणकृते नमः।
546) ॐ गुणनाशकाय नमः।
547) ॐ वीर्यवते नमः।
548) ॐ वीर्यविच्छ्रेष्ठाय नमः।
549) ॐ वीर्यविदे नमः।
550) ॐ वीर्यसंश्रयाय नमः।
551) ॐ वीर्याकाराय नमः।
552) ॐ वीर्यकराय नमः।
553) ॐ वीर्यघ्ने नमः।
554) ॐ वीर्यवर्धकाय नमः।
555) ॐ कालविदे नमः।
556) ॐ कालकृते नमः।
557) ॐ कालाय नमः।
558) ॐ बलकृते नमः।
559) ॐ बलविदे नमः।
560) ॐ बलिने नमः।
561) ॐ मनोन्मनाय नमः।
562) ॐ मनोरूपाय नमः।
563) ॐ बलप्रमथनाय नमः।
564) ॐ बलाय नमः।
565) ॐ विश्वप्रदात्रे विद्याप्रदात्रे नमः।
566) ॐ विश्वेशाय विद्येशाय नमः।
567) ॐ विश्वमात्रैकसंश्रयाय विद्यामात्रैकसंश्रयाय नमः।
568) ॐ विश्वकाराय विद्याकाराय नमः।
569) ॐ महाविश्वाय महाविद्याय नमः।
570) ॐ विश्वविश्वाय विद्याविद्याय नमः।
571) ॐ विशारदाय नमः।
572) ॐ वसन्तकृते नमः।
573) ॐ वसन्तात्मने नमः।
574) ॐ वसन्तेशाय नमः।
575) ॐ वसन्तदाय नमः।
576) ॐ ग्रीष्मात्मने नमः।
577) ॐ ग्रीष्मकृते नमः।
578) ॐ ग्रीष्मवर्धकाय नमः।
579) ॐ ग्रीष्मनाशकाय नमः।
580) ॐ प्रावृट्कृते नमः।
581) ॐ प्रावृडाकाराय नमः।
582) ॐ प्रावृट्कालप्रवर्तकाय नमः।
583) ॐ प्रावृट्प्रवर्धकाय नमः।
584) ॐ प्रावृण्णाथाय नमः।
585) ॐ प्रावृड्-विनाशकाय नमः।
586) ॐ शरदात्मने नमः।
587) ॐ शरद्धेतवे नमः।
588) ॐ शरत्कालप्रवर्तकाय नमः।
589) ॐ शरन्नाथाय नमः।
590) ॐ शरत्कालनाशकाय नमः।
591) ॐ शरदाश्रयाय नमः।
592) ॐ हिमस्वरूपाय नमः।
593) ॐ हिमदाय नमः।
594) ॐ हिमघ्ने नमः।
595) ॐ हिमनायकाय नमः।
596) ॐ शैशिरात्मने नमः।
597) ॐ शैशिरेशाय नमः।
598) ॐ शैशिरर्तुप्रवर्तकाय नमः।
599) ॐ प्राच्यात्मने नमः।
600) ॐ दक्षिणाकाराय नमः।

See Also  Sharabha Upanishat In Bengali

601) ॐ प्रतीच्यात्मने नमः।
602) ॐ उत्तराकृतये नमः।
603) ॐ आग्नेयात्मने नमः।
604) ॐ निरृतीशाय नमः।
605) ॐ वायव्यात्मने नमः।
606) ॐ ईशनायकाय नमः।
607) ॐ ऊर्ध्वाधःसुदिगाकाराय नमः।
608) ॐ नानादेशैकनायकाय नमः।
609) ॐ सर्वपक्षिमृगाकाराय नमः।
610) ॐ सर्वपक्षिमृगाधिपाय नमः।
611) ॐ सर्वपक्षिमृगाधाराय नमः।
612) ॐ मृगाद्युत्पत्तिकारणाय नमः।
613) ॐ जीवाध्यक्षाय नमः।
614) ॐ जीववन्द्याय नमः।
615) ॐ जीवविदे नमः।
616) ॐ जीवरक्षकाय।नमः।
617) ॐ जीवकृते नमः।
618) ॐ जीवघ्ने नमः।
619) ॐ जीवजीवनाय नमः।
620) ॐ जीवसंश्रयाय नमः।
621) ॐ ज्योतिःस्वरूपिणे नमः।
622) ॐ विश्वात्मने नमः।
623) ॐ विश्वनाथाय नमः।
624) ॐ वियत्पतये नमः।
625) ॐ वज्रात्मने नमः।
626) ॐ वज्रहस्तात्मने नमः।
627) ॐ वज्रेशाय नमः।
628) ॐ वज्रभूषिताय नमः।
629) ॐ कुमारगुरवे ईशानाय नमः।
630) ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
631) ॐ गणाधिपाय नमः।
632) ॐ पिनाकपाणये नमः।
633) ॐ सूर्यात्मने नमः।
634) ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः।
635) ॐ अपायरहिताय नमः।
636) ॐ शान्ताय नमः।
637) ॐ दान्ताय नमः।
638) ॐ दमयित्रे नमः।
639) ॐ दमाय नमः।
640) ॐ ऋषये नमः।
641) ॐ पुराणपुरुषाय नमः।
642) ॐ पुरुषेशाय नमः।
643) ॐ पुरन्दराय नमः।
644) ॐ कालाग्निरुद्राय नमः।
645) ॐ सर्वेशाय नमः।
646) ॐ शमरूपाय नमः।
647) ॐ शमेश्वराय नमः।
648) ॐ प्रलयानलकृते नमः।
649) ॐ दिव्याय नमः।
650) ॐ प्रलयानलनाशकाय नमः।
651) ॐ त्रियम्बकाय नमः।
652) ॐ अरिषड्वर्गनाशकाय नमः।
653) ॐ धनदप्रियाय नमः।
654) ॐ अक्षोभ्याय नमः।
655) ॐ क्षोभरहिताय नमः।
656) ॐ क्षोभदाय नमः।
657) ॐ क्षोभनाशकाय नमः।
658) ॐ सदम्भाय नमः।
659) ॐ दम्भरहिताय नमः।
660) ॐ दम्भदाय नमः।
661) ॐ दम्भनाशकाय नमः।
662) ॐ कुन्देन्दुशङ्खधवलाय नमः।
663) ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः।
664) ॐ भस्मधारणहृष्टात्मने नमः।
665) ॐ तुष्टये नमः।
666) ॐ पुष्टये नमः।
667) ॐ अरिसूदनाय नमः।
668) ॐ स्थाणवे नमः।
669) ॐ दिगम्बराय नमः।
670) ॐ भर्गाय नमः।
671) ॐ भगनेत्रभिदे नमः।
672) ॐ उद्यमाय नमः।
673) ॐ त्रिकाग्नये नमः।
674) ॐ कालकालाग्नये नमः।
675) ॐ अद्वितीयाय नमः।
676) ॐ महायशसे नमः।
677) ॐ सामप्रियाय नमः।
678) ॐ सामवेत्रे नमः।
679) ॐ सामगाय नमः।
680) ॐ सामगप्रियाय नमः।
681) ॐ धीरोदात्ताय नमः।
682) ॐ महाधीराय नमः।
683) ॐ धैर्यदाय नमः।
684) ॐ धैर्यवर्धकाय नमः।
685) ॐ लावण्यराशये नमः।
686) ॐ सर्वज्ञाय सुबुद्धये नमः।
687) ॐ बुद्धिमते वराय नमः।
688) ॐ तुम्बवीणाय नमः।
689) ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।
690) ॐ शम्बरारिनिकृन्तनाय नमः।
691) ॐ शार्दूलचर्मवसनाय नमः।
692) ॐ पूर्णानन्दाय नमः।
693) ॐ जगत्प्रियाय नमः।
694) ॐ जयप्रदाय नमः।
695) ॐ जयाध्यक्षाय नमः।
696) ॐ जयात्मने नमः।
697) ॐ जयकारणाय नमः।
698) ॐ जङ्गमाजङ्गमाकाराय नमः।
699) ॐ जगदुत्पत्तिकारणाय नमः।
700) ॐ जगद्रक्षाकराय नमः।

701) ॐ वश्याय नमः।
702) ॐ जगत्प्रलयकारणाय नमः।
703) ॐ पूषदन्तभिदे नमः।
704) ॐ उत्कृष्टाय नमः।
705) ॐ पञ्चयज्ञाय नमः।
706) ॐ प्रभञ्जकाय नमः।
707) ॐ अष्टमूर्तये नमः।
708) ॐ विश्वमूर्तये नमः।
709) ॐ अतिमूर्तये नमः।
710) ॐ अमूर्तिमते नमः।
711) ॐ कैलासशिखरावासाय नमः।
712) ॐ कैलासशिखरप्रियाय नमः।
713) ॐ भक्तकैलासदाय नमः।
714) ॐ सूक्ष्माय नमः।
715) ॐ मर्मज्ञाय नमः।
716) ॐ सर्वशिक्षकाय नमः।
717) ॐ सोमाय सोमकलाकाराय नमः।
718) ॐ महातेजसे नमः।
719) ॐ महातपसे नमः।
720) ॐ हिरण्यश्मश्रवे नमः।
721) ॐ आनन्दाय नमः।
722) ॐ स्वर्णकेशाय नमः।
723) ॐ सुवर्णदृशे नमः।
724) ॐ ब्रह्मणे नमः।
725) ॐ विश्वसृजे नमः।
726) ॐ उर्वीशाय नमः।
727) ॐ मोचकाय नमः।
728) ॐ बन्धवर्जिताय नमः।
729) ॐ स्वतन्त्राय नमः।
730) ॐ सर्वमन्त्रात्मने नमः।
731) ॐ श्वुतिमते अमितप्रभाय नमः।
732) ॐ पुष्कराक्षाय नमः।
733) ॐ पुण्यकीर्तये नमः।
734) ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
735) ॐ पुण्यमूर्तये नमः।
736) ॐ पुण्यदात्रे नमः।
737) ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदाय नमः।
738) ॐ सारभूताय नमः।
739) ॐ स्वरमयाय नमः।
740) ॐ रसभूताय नमः।
741) ॐ रसाश्रयाय नमः।
742) ॐ ओम्काराय नमः।
743) ॐ प्रणवाय नमः।
744) ॐ नादाय नमः।
745) ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जनाय नमः।
746) ॐ निकटस्थाय नमः।
747) ॐ अतिदूरस्थाय नमः।
748) ॐ वशिने नमः।
749) ॐ ब्रह्माण्डनायकाय नमः।
750) ॐ मन्दारमूलनिलयाय नमः।
751) ॐ मन्दारकुसुमावृताय नमः।
752) ॐ वृन्दारकप्रियतमाय नमः।
753) ॐ वृन्दारकवरार्चिताय नमः।
754) ॐ श्रीमते नमः।
755) ॐ अनन्तकल्याणपरिपूर्णाय नमः।
756) ॐ महोदयाय नमः।
757) ॐ महोत्साहाय नमः।
758) ॐ विश्वभोक्त्रे नमः।
759) ॐ विश्वाशापरिपूरकाय नमः।
760) ॐ सुलभाय नमः।
761) ॐ असुलभाय नमः।
762) ॐ लभ्याय नमः।
763) ॐ अलभ्याय नमः।
764) ॐ लाभप्रवर्धकाय नमः।
765) ॐ लाभात्मने नमः।
766) ॐ लाभदाय नमः।
767) ॐ वक्त्रे नमः।
768) ॐ द्युतिमते नमः।
769) ॐ अनसूयकाय नमः।
770) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
771) ॐ दृढाचारिणे नमः।
772) ॐ देवसिंहाय नमः।
773) ॐ धनप्रियाय नमः।
774) ॐ वेदपाय नमः।
775) ॐ देवदेवेशाय नमः।
776) ॐ देवदेवाय नमः।
777) ॐ उत्तमोत्तमाय नमः।
778) ॐ बीजराजाय नमः।
779) ॐ बीजहेतवे नमः।
780) ॐ बीजदाय नमः।
781) ॐ बीजवृद्धिदाय नमः।
782) ॐ बीजाधाराय नमः।
783) ॐ बीजरूपाय नमः।
784) ॐ निर्बीजाय नमः।
785) ॐ बीजनाशकाय नमः।
786) ॐ परापरेशाय नमः।
787) ॐ वरदाय नमः।
788) ॐ पिङ्गलाय नमः।
789) ॐ अयुग्मलोचनाय नमः।
790) ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः।
791) ॐ सुरगुरवे नमः।
792) ॐ गुरवे नमः।
793) ॐ सुरगुरुप्रियाय नमः।
794) ॐ युगावहाय नमः।
795) ॐ युगाधीशाय नमः।
796) ॐ युगकृते नमः।
797) ॐ युगनाशकाय नमः।
798) ॐ कर्पूरगौराय नमः।
799) ॐ गौरीशाय नमः।
800) ॐ गौरीगुरुगुहाश्रयाय नमः।

See Also  Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram In Bengali

801) ॐ धूर्जटये नमः।
802) ॐ पिङ्गलजटाय नमः।
803) ॐ जटामण्डलमण्डिताय नमः।
804) ॐ मनोजवाय नमः।
805) ॐ जीवहेतवे नमः।
806) ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः।
807) ॐ लोकबन्धवे नमः।
808) ॐ कलाधाराय नमः।
809) ॐ पाण्डुराय नमः।
810) ॐ प्रमथाधिपाय नमः।
811) ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः।
812) ॐ योगिने नमः।
813) ॐ योगीशाय नमः।
814) ॐ योगपुङ्गवाय नमः।
815) ॐ श्रितावासाय नमः।
816) ॐ जनावासाय नमः।
817) ॐ सुरावासाय नमः।
818) ॐ सुमण्डलाय नमः।
819) ॐ भववैद्याय नमः।
820) ॐ योगिवेद्याय नमः।
821) ॐ योगिसिंहहृदासनाय नमः।
822) ॐ उत्तमाय नमः।
823) ॐ अनुत्तमाय नमः।
824) ॐ अशक्ताय नमः।
825) ॐ कालकण्ठाय नमः।
826) ॐ विषादनाय नमः।
827) ॐ आशास्याय नमः।
828) ॐ कमनीयात्मने नमः।
829) ॐ शुभाय नमः।
830) ॐ सुन्दरविग्रहाय नमः।
831) ॐ भक्तकल्पतरवे नमः।
832) ॐ स्तोत्रे नमः।
833) ॐ स्तव्याय नमः।
834) ॐ स्तोत्रवरप्रियाय नमः।
835) ॐ अप्रमेयगुणाधाराय नमः।
836) ॐ वेदकृते नमः।
837) ॐ वेदविग्रहाय नमः।
838) ॐ कीर्त्याधाराय नमः।
839) ॐ कीर्तिकराय नमः।
840) ॐ कीर्तिहेतवे नमः।
841) ॐ अहेतुकाय नमः।
842) ॐ अप्रधृष्याय नमः।
843) ॐ शान्तभद्राय नमः।
844) ॐ कीर्तिस्तम्भाय नमः।
845) ॐ मनोमयाय नमः।
846) ॐ भूशयाय नमः।
847) ॐ अन्नमयाय नमः।
848) ॐ अभोक्त्रे नमः।
849) ॐ महेष्वासाय नमः।
850) ॐ महीतनवे नमः।
851) ॐ विज्ञानमयाय नमः।
852) ॐ आनन्दमयाय नमः।
853) ॐ प्राणमयाय नमः।
854) ॐ अन्नदाय नमः।
855) ॐ सर्वलोकमयाय नमः।
856) ॐ यष्ट्रे नमः।
857) ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः।
858) ॐ अनिर्विण्णाय नमः।
859) ॐ गुणग्राहिणे नमः।
860) ॐ सर्वधर्मफलप्रदाय नमः।
861) ॐ दयासुधार्द्रनयनाय नमः।
862) ॐ निराशिषे नमः।
863) ॐ अपरिग्रहाय नमः।
864) ॐ परार्थवृत्तये मधुराय नमः।
865) ॐ मधुरप्रियदर्शनाय नमः।
866) ॐ मुक्तादामपरीताङ्गाय नमः।
867) ॐ निःसङ्गाय नमः।
868) ॐ मङ्गलाकराय नमः।
869) ॐ सुखप्रदाय नमः।
870) ॐ सुखाकाराय नमः।
871) ॐ सुखदुःखविवर्जिताय नमः।
872) ॐ विशृङ्खलाय नमः।
873) ॐ जगते नमः।
874) ॐ कर्त्रे नमः।
875) ॐ जितसर्वाय नमः।
876) ॐ पितामहाय नमः।
877) ॐ अनपायाय नमः।
878) ॐ अक्षयाय नमः।
879) ॐ मुण्डिने नमः।
880) ॐ सुरूपाय नमः।
881) ॐ रूपवर्जिताय नमः।
882) ॐ अतीन्द्रियाय नमः।
883) ॐ महामायाय नमः।
884) ॐ मायाविने नमः।
885) ॐ विगतज्वराय नमः।
886) ॐ अमृताय नमः।
887) ॐ शाश्वताय शान्ताय नमः।
888) ॐ मृत्युघ्ने नमः।
889) ॐ मूकनाशनाय नमः।
890) ॐ महाप्रेतासनासीनाय नमः।
891) ॐ पिशाचानुचरावृताय नमः।
892) ॐ गौरीविलाससदनाय नमः।
893) ॐ नानागानविशारदाय नमः।
894) ॐ विचित्रमाल्यवसनाय नमः।
895) ॐ दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः।
896) ॐ विष्णुब्रह्मादिवन्द्याङ्घ्रये नमः।
897) ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः।
898) ॐ किरीटलेढिफालेन्दवे नमः।
899) ॐ मणिकङ्कणभूषिताय नमः।
900) ॐ रत्नाङ्गदाङ्गाय नमः।

901) ॐ रत्नेशाय नमः।
902) ॐ रत्नरञ्जितपादुकाय नमः।
903) ॐ नवरत्नगणोपेतकिरीटिने नमः।
904) ॐ रत्नकञ्चुकाय नमः।
905) ॐ नानाविधानेकरत्नलसत्कुण्डलमण्डिताय नमः।
906) ॐ दिव्यरत्नगणाकीर्णकण्ठाभरणभूषिताय नमः।
907) ॐ गलव्यालमणये नमः।
908) ॐ नासापुटभ्राजित-मौक्तिकाय नमः।
909) ॐ रत्नाङ्गुलीयविल-सत्करशाखानखप्रभाय नमः।
910) ॐ रत्नभ्राजद्धेम-सूत्रलसत्कटितटाय नमः।
911) ॐ पटवे नमः।
912) ॐ वामाङ्कभागविल-सत्पार्वतीवीक्षणप्रियाय नमः।
913) ॐ लीलावलम्बितवपुषे नमः।
914) ॐ भक्तमानसमन्दिराय नमः।
915) ॐ मन्दमन्दारपुष्पौ-घलसद्वायुनिषेविताय नमः।
916) ॐ कस्तूरीविलसत्फालाय नमः।
917) ॐ दिव्यवेषविराजिताय नमः।
918) ॐ दिव्यदेहप्रभाकूट-सन्दीपितदिगन्तराय नमः।
919) ॐ देवासुरगुरुस्तव्याय नमः।
920) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः।
921) ॐ हस्तराजत्पुण्डरीकाय नमः।
922) ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः।
923) ॐ सर्वाशास्यगुणाय नमः।
924) ॐ अमेयाय नमः।
925) ॐ सर्वलोकेष्टभूषणाय नमः।
926) ॐ सर्वेष्टदात्रे नमः।
927) ॐ सर्वेष्टाय नमः।
928) ॐ स्फुरन्मङ्गलविग्रहाय नमः।
929) ॐ अविद्यालेशरहिताय नमः।
930) ॐ नानाविद्यैकसंश्रयाय नमः।
931) ॐ मूर्तिभवाय नमः।
932) ॐ कृपापूराय नमः।
933) ॐ भक्तेष्टफलपूरकाय नमः।
934) ॐ सम्पूर्णकामाय नमः।
935) ॐ सौभाग्यनिधये नमः।
936) ॐ सौभाग्यदायकाय नमः।
937) ॐ हितैषिणे नमः।
938) ॐ हितकृते नमः।
939) ॐ सौम्याय नमः।
940) ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः।
941) ॐ शरणागतदीनार्त-परित्राणपरायणाय नमः।
942) ॐ जिष्णवे नमः।
943) ॐ नेत्रे नमः।
944) ॐ वषट्काराय नमः।
945) ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
946) ॐ भोजनाय नमः।
947) ॐ हविषे नमः।
948) ॐ भोक्त्रे नमः।
949) ॐ भोजयित्रे नमः।
950) ॐ जेत्रे नमः।
951) ॐ जितारये नमः।
952) ॐ जितमानसाय नमः।
953) ॐ अक्षराय नमः।
954) ॐ कारणाय नमः।
955) ॐ क्रुद्धसमराय नमः।
956) ॐ शारदप्लवाय नमः।
957) ॐ आज्ञापकेच्छाय नमः।
958) ॐ गम्भीराय नमः।
959) ॐ कवये नमः।
960) ॐ दुःस्वप्ननाशकाय नमः।
961) ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तये नमः।
962) ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
963) ॐ क्षेत्रपालकाय नमः।
964) ॐ व्योमकेशाय नमः।
965) ॐ भीमवेषाय नमः।
966) ॐ गौरीपतये नमः।
967) ॐ अनामयाय नमः।
968) ॐ भवाब्धितरणोपायाय नमः।
969) ॐ भगवते नमः।
970) ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
971) ॐ वराय नमः।
972) ॐ वरिष्ठाय नमः।
973) ॐ नेदिष्ठाय नमः।
974) ॐ प्रियाय नमः।
975) ॐ प्रियदवाय नमः।
976) ॐ सुधिये नमः।
977) ॐ यन्त्रे नमः।
978) ॐ यविष्ठाय नमः।
979) ॐ क्षोदिष्ठाय नमः।
980) ॐ स्थविष्ठाय नमः।
981) ॐ यमशासकाय नमः।
982) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
983) ॐ हेमाङ्गाय नमः।
984) ॐ हेमरूपाय नमः।
985) ॐ हिरण्यदाय नमः।
986) ॐ ब्रह्मज्योतिषे नमः।
987) ॐ अनावेक्ष्याय नमः।
988) ॐ चामुण्डाजनकाय नमः।
989) ॐ रवये नमः।
990) ॐ मोक्षार्थिजनसंसेव्याय नमः।
991) ॐ मोक्षदाय नमः।
992) ॐ मोक्षनायकाय नमः।
993) ॐ महाश्मशाननिलयाय नमः।
994) ॐ वेदाश्वाय नमः।
995) ॐ भूरथाय नमः।
996) ॐ स्थिराय नमः।
997) ॐ मृगव्याधाय नमः।
998) ॐ चर्मधाम्ने नमः।
999) ॐ प्रच्छन्नाय नमः।
1000) ॐ स्फटिकप्रभाय नमः।
1001) ॐ सर्वज्ञाय नमः।
1002) ॐ परमार्थात्मने नमः।
1003) ॐ ब्रह्मानन्दाश्रयाय नमः।
1004) ॐ विभवे नमः।
1005) ॐ महेश्वराय नमः।
1006) ॐ महादेवाय नमः।
1007) ॐ परब्रह्मणे नमः।
1008) ॐ सदाशिवाय नमः।

– Chant Stotra in Other Languages –

Rudrayamala 1000 Names in SanskritEnglish