Shiva Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Shiva Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥

 ॥ శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥ 
నారాయణ ఉవాచ ।
అస్తి గుహ్యతమం గౌరి నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
శమ్భోరహం ప్రవక్ష్యామి పఠతాం శీఘ్రకామదమ్ ॥

ఓం అస్య శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమన్త్రస్య నారాయణఋషిః ।
అనుష్టుప్ఛన్దః । శ్రీసదాశివో దేవతా । గౌరీ ఉమా శక్తిః ।
శ్రీసామ్బసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥

అథ ధ్యానమ్ –
శాన్తాకారం శిఖరిశయనం నీలకణ్ఠం సురేశం
విశ్వధారం స్ఫటికసదృశం శుభ్రవర్ణం శుభాఙ్గమ్ ।
గౌరీకాన్తం త్రితయనయనం యోగిభిర్ధ్యానగమ్యం
వన్దే శమ్భుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథమ్ ॥

శివో మహేశ్వరశ్శమ్భుః పినాకీ శశిశేఖరః ।
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ॥ ౧ ॥

శఙ్కరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాఙ్గీ విష్ణువల్లభః ।
శిపివిష్టోఽమ్బికానాథః శ్రీకణ్ఠో భక్తవత్సలః ॥ ౨ ॥

భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశశ్శితికణ్ఠశ్శివాప్రియః ।
ఉగ్రః కపాలీ కామారిః అన్ధకాసురసూదనః ॥ ౩ ॥

గఙ్గాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః ।
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః ॥ ౪ ॥

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాన్తకః ।
వృషాఙ్కో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూలితవిగ్రహః ॥ ౫ ॥

సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః ।
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ ౬ ॥

హవిర్యజ్ఞమయస్సోమః పఞ్చవక్త్రస్సదాశివః ।
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః ॥ ౭ ॥

హిరణ్యరేతా దుర్ధర్షః గిరీశో గిరిశోఽనఘః ।
భుజఙ్గభూషణో భర్గో గిరిధన్వా గిరిప్రియః ॥ ౮ ॥

కృత్తివాసా పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః ।
మృత్యుఞ్జయస్సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః ॥ ౯ ॥

See Also  Bavarnadi Buddha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

వ్యోమకేశో మహాసేనజనకశ్చారువిక్రమః ।
రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్భుధ్న్యో దిగమ్బరః ॥ ౧౦ ॥

అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికశ్శుద్ధవిగ్రహః ।
శాశ్వతః ఖణ్డపరశురజః పాశవిమోచకః ॥ ౧౧ ॥

మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః ।
భగనేత్రభిదవ్యక్తో దక్షాధ్వరహరో హరః ॥ ౧౨ ॥

పూషాదన్తభిదవ్యగ్రో సహస్రాక్షస్సహస్రపాత్ ।
అపవర్గప్రదోఽనన్తస్తారకః పరమేశ్వరః ॥ ౧౩ ॥

ఫలశ్రుతిః ।
ఏతదష్టోత్తరం నామ్నాం శతమామ్నాయసంమితం ।
శఙ్కరస్య ప్రియా గౌరీ జప్త్వా శమ్భుప్రసాదదమ్ ॥ ౧ ॥

త్రైకాల్యమన్వహం దేవీ వర్షమేకం ప్రయత్నతః ।
అవాప సా శరీరార్ధం ప్రసాదాచ్ఛూలపాణినః ॥ ౨ ॥

యస్త్రిసన్ధ్యం పఠేన్నిత్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
శతరుద్రత్రిరావృత్యా యత్ఫలం లభతే నరః ॥ ౩ ॥

తత్ఫలం ప్రాప్నుయాన్నిత్యమేకావృత్త్యా నసంశయః ।
సకృద్వా నామభిః పూజ్య కులకోటిం సముద్ధరేత్ ॥ ౪ ॥

బిల్వపత్రైః ప్రశస్తైశ్చ పుష్పైశ్చ తులసీదలైః ।
తిలాక్షతైర్యజేద్యస్తు జీవన్ముక్తో న సంశయః ॥ ౫ ॥

ఇతి శ్రీశివాష్టోత్తరశతనామస్త్రోత్రం సమాప్తమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Ashtottara Shatanama Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiMarathiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil