Shivastavarajah In Telugu – Telugu Shlokas

॥ Shiva Stavarajah Telugu Lyrics ॥

॥ శివస్తవరాజః ॥
శివాయ నమః ॥

సూత ఉవాచ ॥

ఏకదా నారదో యోగీ పరానుగ్రహతత్పరః ।
విమత్సరో వీతరాగో బ్రహ్మలోకముపాయయౌ ॥ ౧ ॥

తత్ర దృష్ట్వా సమాసీనం విధాతారం జగత్పతిమ్ ।
ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ కృతాఞ్జలిరభాషత ॥ ౨ ॥

నారద ఉవాచ ॥

బ్రహ్మఞ్జగత్పతే తాత నతోఽస్మి త్వత్పదామ్బుజమ్ ।
కృపయా పరయా దేవ యత్పృచ్ఛామి తదుచ్యతామ్ ॥ ౩ ॥

శ్రుతిశాస్త్రపురాణాని త్వదాస్యాత్సంశ్రుతాని చ ।
తథాపి మన్మనో యాతి సన్దేహం మోహకారణమ్ ॥ ౪ ॥

సర్వమన్త్రాధికో మన్త్రః సదా జాప్యః క ఉచ్యతే ।
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం సదా ధ్యేయమిహాస్తి కిమ్ ॥ ౫ ॥

వేదోపనిషదాం సారమాయుఃశ్రీజయవర్ధనమ్ ।
ముక్తికాఙ్క్షాపరైర్నిత్యం కః స్తవః పఠ్యతే బుధైః ॥ ౬ ॥

ఇమం మత్సంశయం తాత త్వం భేత్తాసి న కశ్చన ।
బ్రుహి కారుణ్యభావేన మహ్యం శుశ్రూషవే హి తమ్ ॥ ౭ ॥

శ్రుత్వాఽఙ్గజవచో వేధా హృది హర్షముపాగతః ।
దేవదేవం శివాకాన్తం నత్వా చాహ మునీశ్వరమ్ ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మోవాచ ॥

సాధు పృష్టం మహాప్రాజ్ఞ లోకానుగ్రహ తత్పర ।
సత్సర్వం తే ప్రవక్ష్యామి గోపనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౯ ॥

ప్రణవం పూర్వమువ్చ్చార్య నమఃశబ్దం సముచ్చరేత్ ।
సచతుర్థ్యైకవచనం శివం చైవ సముచ్చరేత్ ॥ ౧౦ ॥

ఏష శైవో మహామన్త్రః షడ్వర్ణాఖ్యో విముక్తిదః ।
సర్వమన్త్రాధికః ప్రోక్తః శివేన జ్ఞానరూపిణా ॥ ౧౧ ॥

అనేన మన్త్రరాజేన నాశయితుం న శక్యతే ।
తచ్చ పాపం న పశ్యామి మార్గమాణోఽపి సర్వదా ॥ ౧౨ ॥

అయం సంసారదావాగ్నిర్మోహసాగరవాడవః ।
తస్మాత్ప్రయత్నతః పుత్ర మన్త్రో గ్రాహ్యో ముముక్షుభిః ॥ ౧౩ ॥

మాతృపుత్రాదిహా యోఽపి వేదధర్మవివర్జితః ।
సకృదుచ్చరణాదస్య సాయుజ్యముక్తిమాప్నుయాత్ ॥ ౧౪ ॥

కిం పునర్వక్ష్యతే పుత్ర స్వాచారపరినిష్ఠితః ।
సర్వమన్త్రాన్విసృజ్య త్వమిమం మన్త్రం సదా జప ॥ ౧౫ ॥

ధ్యానం తేఽహం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాత్వా యన్ముచ్యతేఽచిరాత్ ।
వేదోపనిషదుక్తం చ యోగగమ్యం సనాతనమ్ ॥ ౧౬ ॥

ఇన్ద్రియాణి నియమ్యాదౌ యతవాగ్యతమానసః ।
స్వస్తికాద్యాసనయుతో హృది ధ్యానం సమారభేత్ ॥ ౧౭ ॥

నాభినాలం హృదిస్థం చ పఙ్కజం పరికల్పయేత్ ।
రక్తవర్ణమష్టదళం చన్ద్రసూర్యాదిశోభితమ్ ॥ ౧౮ ॥

సమన్తాత్కల్పవృక్షేణ వేష్టితం కాన్తిమత్సదా ।
తన్మధ్యే శఙ్కరం ధ్యాయేద్దేవదేవం జగద్గురుమ్ ॥ ౧౯ ॥

See Also  Shiva Stotram Swami Vivekananda In Tamil

కర్పూరసదృశం చన్ద్రశేఖరం శూలపాణినమ్ ।
త్రిలోచనం మహాదేవం ద్విభుజం భస్మభూషితమ్ ॥ ౨౦ ॥

పరార్ధభూషణయుతం క్వణన్నూపురమణ్డితమ్ ।
సరత్నమేఖలాబద్ధకటివస్త్రం సకుణ్డలమ్ ॥ ౨౧ ॥

నీలకణ్ఠం జటావన్తం సకిరీటం సుశోభితమ్ ।
గ్రైవేయాదిప్రబన్ధాఢ్యం పార్వతీసహితం పురమ్ ॥ ౨౨ ॥

కృపాలుం జగదాధారం స్కన్దాదిపరివేష్టితమ్
ఇన్ద్రేణ పూజితం యక్షరాజేన వ్యజితం విభుమ్ ॥ ౨౩ ॥

ప్రేతరాజస్తుతం నీరనాథేన నామితం ముహుః ।
బ్రహ్మణా గీయమానం చ విష్ణువన్ద్యం మునిస్తుతమ్ ॥ ౨౪ ॥

ధ్యానమేతన్మయా ఖ్యాతం సూత వేదాన్తశేఖరమ్ ।
సర్వపాపక్షయకరం జయసంపత్తివర్ధనమ్ ॥ ౨౫ ॥

అనేన సదృశం తాత నాస్తి సంసారతారకమ్ ।
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం గోపనీయం సుత త్వయా ॥ ౨౬ ॥

కాయవాఙ్మానసోత్థం యత్పాపమన్యచ్చ విద్యతే ।
తత్సర్వే నాశమాయాతి ధ్యానాత్సత్యం వచో మమ ॥ ౨౭ ॥

వేదశాస్త్రపురాణాని సేతిహాసాని యాని చ ।
ధ్యానస్య తాని సర్వాణి కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ॥ ౨౮ ॥

ప్రేమ్ణా కురు మహాభాగ ధ్యానమేతద్విముక్తిదమ్ ।
అథ తే వచ్మ్యహం యోగిన్ స్తవం సర్వోత్తమం చ యత్ ॥ ౨౯ ॥

బ్రహ్మాస్యైవ ఋషిః ప్రోక్తోఽనుష్టుప్ ఛ్న్దః ప్రకీర్తితమ్ ।
శివో వ దైవతం ప్రోక్తం బీజం మృత్యుఞ్జయం మతమ్ ॥ ౩౦ ॥

కీలకం నీలకణ్ఠశ్చ శక్తిః ప్రోక్తా హరస్తథా ।
నియోగః సర్వశిద్ధ్యర్థం ముక్తికామాయ వై మతః ॥ ౩౧ ॥

శిరస్యాస్యే హృది పదే కట్యాం బాహ్వోస్తు వ్యాపకే ।
ఋష్యాదీని క్రమాద్యుఞ్జేత్సాఙ్గుష్ఠాఙ్గులిభిః సుత ॥ ౩౨ ॥

మన్త్రన్యాసం తతః కుర్యాచ్ఛృణు చైకాగ్రమానసః ।
షడక్షరాణి యుఞ్జీయాదఙ్గుష్ఠాద్యఙ్గులీషు చ ॥ ౩౩ ॥

హృదయే చ శిరస్యేవ శిఖాయాం కవచే యథా ।
నేత్రత్రయే తథాఽస్త్రే చ వర్ణా హ్యేవం చ షట్ క్రమాత్ ॥ ౩౪ ॥

నమః స్వాహా వషట్ హుం చ సవౌషట్ ఫట్క్రమో వదేత్ ।
మన్త్రన్యాసమిమం కృత్వా స్తవన్యాసం సమాచరేత్ ॥ ౩౫ ॥

శివం మృడం పశుపతిం శఙ్కరం చన్ద్రశేఖరమ్ ।
భవం చైవ క్రమాదేవమఙ్గుష్ఠాదిహృదాదిషు ॥ ౩౬ ॥

సర్వన్యాసాన్ప్రయుఞ్జీత చతుర్థీసహితాన్సుత ।
నమోయుతాన్నమశ్చైవ శిరసాదిషు వర్జయేత్ ॥ ౩౭ ॥

శివం సర్వాత్మకం సర్వపతిం సర్వజనప్రియమ్ ।
సర్వదుఃఖహరం చైవ మోహనం గిరిశం భజే ॥ ౩౮ ॥

కామఘ్నం కామదం కాన్తం కాలమృత్యునివర్తకమ్ ।
కలావన్తం కలాధీశం వన్దేఽహం గిరిజాపతిమ్ ॥ ౩౯ ॥

See Also  Dakshinamurthy Stotram 3 In Telugu

పరేశం పరమం దేవం పరంబ్రహ్మ పరాత్పరమ్ ।
పరపీడాహరం నిత్యం ప్రణమామి వృషధ్వజమ్ ॥ ౪౦ ॥

లోకేశం లోకవన్ద్యం చ లోకకర్తారమీశ్వరమ్ ।
లోకపాలం హరం వన్దే ధీరం శశివిభూషణమ్ ॥ ౪౧ ॥

శివాపతిం గిరిపతిం సర్వదేవపతిం విభుమ్ ।
ప్రమథాధిపతిం సూక్ష్మం నౌమ్యహం శిఖిలోచనమ్ ॥ ౪౨ ॥

భూతేశం భూతనాథం చ భూతప్రేతవినాశనమ్ ।
భూధరం భూపతిం శాన్తం శూలపాణిమహం భజే ॥ ౪౩ ॥

కైలాసవాసినం రౌద్రం ఫణిరాజవిభూషణమ్ ।
ఫణిబద్ధజటాజూటం ప్రణమామి సదాశివమ్ ॥ ౪౪ ॥

నీలకణ్ఠం దశభుజం త్ర్యక్షం ధూమ్రవిలోచనమ్ ।
దిగంబరం దిశాధీశం నమామి విషభూషణమ్ ॥ ౪౫ ॥

ముక్తీశం ముక్తిదం ముక్తం ముక్తగమ్యం సనాతనమ్ ।
సత్పతిం నిర్మలం శంభుం నతోఽస్మి సకలార్థదమ్ ॥ ౪౬ ॥

విశ్వేశం విశ్వనాథం చ విశ్వపాలనతత్పరమ్ ।
విశ్వమూర్తిం విశ్వహరం ప్రణమామి జటాధరమ్ ॥ ౪౭ ॥

గఙ్గాధరం కపాలాక్షం పఞ్చవక్త్రం త్రిలోచనమ్ ।
విద్యుత్కోటిప్రతీకాశం వన్దేఽహం పార్వతీపతిమ్ ॥ ౪౮ ॥

స్ఫటికాభం జనార్తిఘ్నం దేవదేవముమాపతిమ్ ॥
త్రిపురారిం త్రిలోకేశం నతోఽస్మి భవతారకమ్ ॥ ౪౯ ॥

అవ్యక్తమక్షరం దాన్తం మోహసాగరతారకమ్ ।
స్తుతిప్రియం భక్తిగమ్యం సదా వన్దే హరిప్రియమ్ ॥ ౫౦ ॥

అమలం నిర్మలం నాథమపమృత్యుభయాపహమ్
భీమయుద్ధకరం భీమవరదం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ॥ ౫౧ ॥

హరిచక్రప్రదం యోగిధ్యేయమూర్తిం సుమఙ్గళమ్ ।
గజచర్మామ్బరధరం ప్రణమామి విభూతిదమ్ ॥ ౫౨ ॥

ఆనన్దకారిణం సౌమ్యం సున్దరం భువనేశ్వరమ్ ।
కాశిప్రియం కాశిరాజం వరదం ప్రణతోఽస్మ్యహమ్ ॥ ౫౩ ॥

శ్మశానవాసినం భవ్యం గ్రహపీడావినాశనమ్ ।
మహాన్తం ప్రణవం యోగం భజేఽహం దీనరక్షకమ్ ॥ ౫౪ ॥

జ్యోతిర్మయం జ్యోతిరూపం జితక్రోధం తపస్వినమ్ ।
అనన్తం స్వర్గదం స్వర్గపాలం వన్దే నిరఞ్జనమ్ ॥ ౫౫ ॥

వేదవేద్యం పాపహరం గుప్తనాథమతీన్ద్రియమ్।
సత్యాత్మకం సత్యహరం నిరీహం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ॥ ౫౬ ॥

ద్వీపిచర్మోత్తరీయం చ శవమూర్ధావిభూషణమ్ ।
అస్థిమాలం శ్వేతవర్ణం నమామి చన్ద్రశేఖరమ్ ॥ ౫౭ ॥

శూలినం సర్వభూతస్థం భక్తోద్ధరణసంస్థితమ్ ।
లిఙ్గమూర్తిం సిద్ధసేవ్యం సిద్ధసిద్ధిప్రదాయకమ్ ॥ ౫౮ ॥

అనాదినిధనాఖ్యం తం రామసేవ్యం జయప్రదమ్ ।
యోధాదిం యజ్ఞభోక్తారం వన్దే నిత్యం పరావరమ్ ॥ ౫౯ ॥

అచిన్త్యమచలం విష్ణుం మహాభాగవతోత్తమమ్ ।
పరఘ్నం పరవేద్యం చ వన్దే వైకుణ్ఠనాయకమ్ ॥ ౬౦ ॥

ఆనన్దం నిర్భయం భక్తవాఞ్ఛితార్థప్రదాయకమ్ ।
భవానీపతిమాచార్యం వన్దేఽహం నన్దికేశ్వరమ్ ॥ ౬౧ ॥

See Also  Shiva Niranjanam In Odia

సోమప్రియం సోమనాథం యక్షరాజనిషేవితమ్ ।
సర్వాధారం సువిస్తారం ప్రణమామి విభూతిదమ్ ॥ ౬౨ ॥

అనన్తనామానమనన్తరూపమనాదిమధ్యాన్తమనాదిసత్త్వమ్ ।
చిద్రూపమేకం భవనాగసింహం భజామి నిత్యం భువనాధినాథమ్ ॥ ౬౩ ॥

వేదోపగీతం విధుశేఖరం చ సురారినాథార్చితపాదపద్మమ్ ।
కర్పూరగౌరం భుజగేన్ద్రహారం జానామి తత్త్వం శివమేవ నాన్యమ్ ॥ ౬౪ ॥

గణాధినాథం శితికణ్ఠమాద్యం తేజస్వినం సర్వమనోభిరామమ్ ।
సర్వజ్ఞమీశం జగదాత్మకం చ పఞ్చాననం నిత్యమహం నమామి ॥ ౬౫ ॥

విశ్వసృజం నృత్యకరం ప్రియం తం విశ్వాత్మకం విశ్వవిధూతపాపమ్ ।
మృత్యుఞ్జయం భాలవోలోచనం చ చేతః సదా చిన్తయ దేవదేవమ్ ॥ ౬౬ ॥

కపాలినం సర్పకౄతావతంసం మనోవచోగోచరమమ్బుజాక్షమ్ ।
క్షమామ్బుధిం దీనదయాకరం తం నమామి నిత్యం భవరోగవైద్యమ్ ॥ ౬౭ ॥

సర్వాన్తరస్థం జగదాదిహేతుం కాలజ్ఞమాత్మానమనన్తపాదమ్ ।
అనన్తబాహూదరమస్తకాక్షం లలాటనేత్రం భజ చన్ద్రమౌలిమ్ ॥ ౬౮ ॥

సర్వప్రదం భక్తసుఖావహం చ పుష్పాయుధాదిప్రణతిప్రియం చ ।
త్రిలోకనాథం ఋణబన్ధనాశం భజస్వ నిత్యం ప్రణతార్తినాశమ్ ॥ ౬౯ ॥

ఆనన్దమూర్తిం సుఖకల్పవృక్షం కుమారనాథం విధృతప్రపఞ్చమ్ ।
యజ్ఞాదినాథం పరమప్రకాశం నమామి విశ్వంభరమీశితారమ్ ॥ ౭౦ ॥

ఇత్యేవం స్తవమాఖ్యాతం శివస్య పరమాత్మనః ।
పాపక్షయకరం పుత్ర సాయుజ్యముక్తిదాయకమ్ ॥ ౭౧ ॥

సర్వరోగహరం మోక్షప్రదం సిద్ధిప్రదాయకమ్ ।
మాఙ్గల్యం భుక్తిముక్త్యాదిసాధనం జయవర్ధనమ్ ॥ ౭౨ ॥

సర్వస్తవోత్తమం విద్ధి సర్వవేదాన్తశేఖరమ్ ।
పఠస్వానుదినం తాత ప్రేమ్ణా భక్త్యా విశుద్ధికృత్ ॥ ౭౩ ॥

గోహా స్త్రీబాలవిప్రాదిహన్తాన్యత్పాపకృత్తథా ।
విశ్వాసఘాతచారీ చ ఖాద్యపేయాదిదూషకః ॥ ౭౪ ॥

కోటిజన్మార్జితైః పాపైరసఙ్ఖ్యాతైశ్చ వేష్టితః
అష్టోత్తరశతాత్పాఠాత్ శుద్ధో భవతి నిశ్చితమ్ ॥ ౭౫ ॥

మహారోగయుతో వాపి మృత్యుగ్రహయుతస్తథా ।
త్రింశత్తదస్య పఠనాత్సర్వదుఃఖం వినశ్యతి ॥ ౭౬ ॥

రాజవశ్యే సహస్రం తు స్త్రీవశ్యే చ తదర్ధకమ్ ।
మిత్రవశ్యే పఞ్చశతం పాఠం కుర్యాత్సమాహితః ॥ ౭౭ ॥

లక్షపాఠాద్భవేచ్చైవ శివ ఏవ న సంశయః।
బహునా కిమిహోక్తేన భావనాసిద్ధిదాయకః ॥ ౭౮ ॥

పార్వత్యా సహితం గిరీన్ద్రశిఖరే ముక్తామయే సున్దరే పీఠే సంస్థితమిన్దుశేఖరమహర్నాథాదిసంసేవితమ్ ।

పఞ్చాస్యం ఫణిరాజకఙ్కణధరం గఙ్గాధరం శూలినం
త్ర్యక్షం పాపహరం నమామి సతతం పద్మాసనస్థం శివమ్ ॥ ౭౯ ॥

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శివస్తవరాజః సంపూర్ణః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shivastavarajah in EnglishMarathiGujarati । BengaliKannadaMalayalam – Telugu