Shri Karthikeya Panchakam In Kannada

॥ Shri Karthikeya Panchakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಚಕಂ ॥

ವಿಮಲನಿಜಪದಾಬ್ಜಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ
ಮಮ ಕುಲಗುರುನಾಥಂ ವಾದ್ಯಗಾನಪ್ರಮೋದಮ್ ।
ರಮಣಸುಗುಣಜಾಲಂ ರಂಗರಾಡ್ಭಾಗಿನೇಯಂ
ಕಮಲಜನುತಪಾದಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ನಮಾಮಿ ॥ ೧ ॥

ಶಿವಶರವಣಜಾತಂ ಶೈವಯೋಗಪ್ರಭಾವಂ
ಭವಹಿತಗುರುನಾಥಂ ಭಕ್ತಬೃಂದಪ್ರಮೋದಮ್ ।
ನವರಸಮೃದುಪಾದಂ ನಾಥ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಂ
ಕವನಮಧುರಸಾರಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಜಾಮಿ ॥ ೨ ॥

ಪಾಕಾರಾತಿಸುತಾಮುಖಾಬ್ಜಮಧುಪಂ ಬಾಲೇಂದುಮೌಳೀಶ್ವರಂ
ಲೋಕಾನುಗ್ರಹಕಾರಣಂ ಶಿವಸುತಂ ಲೋಕೇಶತತ್ತ್ವಪ್ರದಮ್ ।
ರಾಕಾಚಂದ್ರಸಮಾನಚಾರುವದನಂ ರಂಭೋರುವಲ್ಲೀಶ್ವರಂ
ಹ್ರೀಂಕಾರಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಲಹರೀಂ ಶ್ರೀಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಭಜೇ ॥ ೩ ॥

ಮಹಾದೇವಾಜ್ಜಾತಂ ಶರವಣಭವಂ ಮಂತ್ರಶರಭಂ
ಮಹತ್ತತ್ತ್ವಾನಂದಂ ಪರಮಲಹರೀ ಮಂತ್ರಮಧುರಮ್ ।
ಮಹಾದೇವಾತೀತಂ ಸುರಗಣಯುತಂ ಮಂತ್ರವರದಂ
ಗುಹಂ ವಲ್ಲೀನಾಥಂ ಮಮ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಗೃಧ್ರಗಿರಿಶಮ್ ॥ ೪ ॥

ನಿತ್ಯಾಕಾರಂ ನಿಖಿಲವರದಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ತ್ವಂ
ನಿತ್ಯಂ ದೇವೈರ್ವಿನುತಚರಣಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾದಿಯೋಗಮ್ ।
ನಿತ್ಯಾನಂದಂ ನಿಗಮವಿದಿತಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ದೇವದೇವಂ
ನಿತ್ಯಂ ವಂದೇ ಮಮ ಗುರುವರಂ ನಿರ್ಮಮಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ ॥ ೫ ॥

ಪಂಚಕಂ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದಪಿ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಸ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಪಂಚಕಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Sri Karthikeya Panchakam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Narayaniyam Saptacatvarimsadasakam In Kannada – Narayaneyam Dasakam 47