Shri Karthikeya Stotram In Telugu

॥ Shri Karthikeya Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రం ॥
కార్తికేయ కరుణామృతరాశే
కార్తికే యతహృదా తవ పూజా ।
పూర్తయే భవతి వాంఛితపంక్తేః
కీర్తయే చ రచితా మనుజేన ॥ ౧ ॥

అత్యంతపాపకర్మా
మత్తుల్యో నాస్తి భూతలే గుహ భో ।
పూరయసి యది మదిష్టం
చిత్రం లోకస్య జాయతే భూరి ॥ ౨ ॥

కారాగృహస్థితం య-
-శ్చక్రే లోకేశమపి విధాతారమ్ ।
తమనుల్లంఘితశాసన-
-మనిశం ప్రణమామి షణ్ముఖం మోదాత్ ॥ ౩ ॥

నాహం మంత్రజపం తే
సేవాం సపర్యాం వా ।
నైసర్గిక్యా కృపయా
మదభీష్టం పూరయాశు తద్గుహ భో ॥ ౪ ॥

నిఖిలానపి మమ మంతూ-
-న్సహసే నైవాత్ర సంశయః కశ్చిత్ ।
యస్మాత్సహమానసుత-
-స్త్వమసి కృపావారిధే షడాస్య విభో ॥ ౫ ॥

యది మద్వాచ్ఛితదానే
శక్తిర్నాస్తీతి షణ్ముఖ బ్రూషే ।
తదనృతమేవ స్యాత్తే
వాక్యం శక్తిం దధాసి యత్పాణౌ ॥ ౬ ॥

మయూరస్య పత్రే ప్రలంబం పదాబ్జం
దధానం కకుద్యేవ తస్యాపరం చ ।
సురేంద్రస్య పుత్ర్యా చ వల్ల్యా చ పార్శ్వ-
-ద్వయం భాసయంతం షడాస్యం భజేఽహమ్ ॥ ౭ ॥

వివేకం విరక్తిం శమాదేశ్చ షట్కం
ముముక్షాం చ దత్త్వా షడాస్యాశు మహ్యమ్ ।
విచారే చ బుద్ధిం దృఢాం దేహి వల్లీ-
-సురేంద్రాత్మజాశ్లిష్టవర్ష్మన్నమస్తే ॥ ౮ ॥

సురేశానపుత్రీపులిందేశకన్యా-
-సమాశ్లిష్టపార్శ్వం కృపావారిరాశిమ్ ।
మయూరాచలాగ్రే సదా వాసశీలం
సదానందదం నౌమి షడ్వక్త్రమీశమ్ ॥ ౯ ॥

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 In Telugu

స్వభక్తైర్మహాభక్తితః పక్వదేహా-
-న్సమానీయ దూరాత్పురా స్థాపితాన్యః ।
క్షణాత్కుక్కుటాదీన్పునః ప్రాణయుక్తా-
-న్కరోతి స్మ తం భావయేఽహం షడాస్యమ్ ॥ ౧౦ ॥

రవజితపరపుష్టరవ
స్వరధిపపుత్రీమనోఽబ్జశిశుభానో ।
పురతో భవ మమ శీఘ్రం
పురహరమోదాబ్ధిపూర్ణిమాచంద్ర ॥ ౧౧ ॥

శతమఖముఖసురపూజిత
నతమతిదానప్రచండపదసేవ ।
శ్రితజనదుఃఖవిభేద-
-వ్రతధృతకంకణ నమోఽస్తు గుహ తుభ్యమ్ ॥ ౧౨ ॥

వృష్టిం ప్రయచ్ఛ షణ్ముఖ
మయ్యపి పాపే కృపాం విధాయాశు ।
సుకృతిషు కరుణాకరణే
కా వా శ్లాఘా భవేత్తవ భో ॥ ౧౩ ॥

మహీజలాద్యష్టతనోః పురాణాం
హరస్య పుత్ర ప్రణతార్తిహారిన్ ।
ప్రపన్నతాపస్య నివారణాయ
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు ॥ ౧౪ ॥

పాదాబ్జనమ్రాఖిలదేవతాలే
సుదామసంభూషితకంబుకంఠ ।
సౌదామనీకోటినిభాంగకాంతే
ప్రయచ్ఛ వృష్టిం గుహ షణ్ముఖాశు ॥ ౧౫ ॥

శిఖిస్థితాభ్యాం రమణీమణిభ్యాం
పార్శ్వస్థితాభ్యాం పరిసేవ్యమానమ్ ।
స్వయం శిఖిస్థం కరుణాసముద్రం
సదా షడాస్యం హృది భావయేఽహమ్ ॥ ౧౬ ॥

భూయాద్భూత్యై మహత్యై భవతనుజననశ్చూర్ణితక్రౌంచశైలో
లీలాసృష్టాండకోటిః కమలభవముఖస్తూయమానాత్మకీర్తిః ।
వల్లీదేవేంద్రపుత్రీహృదయసరసిజప్రాతరాదిత్యపుంజః
కారుణ్యాపారవారాంనిధిరగతనయామోదవారాశిచంద్రః ॥ ౧౭ ॥

ఇతి శ్రీశృంగేరిజగద్గురు శ్రీసచ్చిదానంద శివాభినవనృసింహభారతీ స్వామిభిః విరచితం శ్రీ కార్తికేయ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Karthikeya Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil