Kamala Trishati – 300 Names Of Kamala In Kannada

॥ Kamala Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಕಮಲಾತ್ರಿಶತೀ ॥

ಗಂಗಾಧರಮಖಿವಿರಚಿತಾ ।
ಪರಮಾಭರಣಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಸಿ ಸಾ ಸಾಗರೇನ್ದ್ರವರಪುತ್ರೀ ।
ಯಾ ಮೂರ್ತಿರ್ಮತೀ ಕಾಲೇ ಕ್ಷಮಾ ಜನಾನಾಂ ಕೃತಾಪರಾಧಾನಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಸಾ ನಃ ಶ್ರೇಯೋ ದದ್ಯಾತ್ ಕಮಲಾ ಕಮಲಾಸನಾದಿಜನನೀಂ ಯಾಮ್ ।
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಹಚರೀಂ ಹರಿರವತಿ ಜಗನ್ತ್ಯನಾಕುಲಂ ಸತತಮ್ ॥ 2 ॥

ನಿತ್ಯಶ್ರೇಯೋದಾನೇ ಖ್ಯಾತಾ ಯಾ ಹರಿಗೃಹಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವಮ್ ।
ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಸ್ತುತವಿಭವಾ ಸಾ ಭಾತು ಪುರಃ ಸದಾಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 3 ॥

ವಿಷ್ಣುಕ್ರೀಡಾಲೋಲಾ ವಿಖ್ಯಾತಾ ದೀನರಕ್ಷಣೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ।
ಜನನೀ ನಃ ಸ್ಫುರತು ಸದಾ ತೇನ ವಯಂ ಕಿಲ ಕೃತಾರ್ಥಾಃ ಸ್ಮಃ ॥ 4 ॥

ನಿರ್ವಾಣಾಂಕುರಜನನೀ ಕಾಲೇ ಸಾ ಸಾರ್ವಭೌಮಪದದೋಗ್ಧ್ರೀ ।
ನಿರಸತಿಮೋಹಸಮೂಹಾ ಮಮ ದೈವತಮಾದೃತಂ ಗುರುಭಿಃ ॥ 5 ॥

ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷಸಿ ಲಸಿತಾ ಶೀತಮಯೂಖಸ್ಯ ಸೋದರೀ ಕಮಲಾ ।
ಕಮಲಾಯತನಯನಾ ನಃ ಪಾತು ಸದಾ ಪಾಪರಾಶಿಭ್ಯಃ ॥ 6 ॥

ಕವಿಪರಿಷದಾ ಚ ವೇದೈಃ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತುತನಿಜಮಹೋದಯಾ ಕಮಲಾ ।
ಮನಸಿ ಮಮ ಸಂನಿಧತ್ತಾಂ ತ್ವಮಿತಾನನ್ದಾಯ ಲೋಕನಾಥೇನ ॥ 7 ॥

ದುಗ್ಧೋದಧಿತನಯಾ ಸಾ ದುರಿತನಿಹನ್ತ್ರೀ ಕೃತಪ್ರಣಾಮಾನಾಮ್ ।
ಆನನ್ದಪದವಿಧಾತ್ರೀ ಪತ್ಯಾ ಸಾಕಂ ಪದೇ ಪದೇ ಲೋಕೇ ॥ 8 ॥

ಮನ್ಮಥಜನನೀ ಸಾ ಮಾಮವತು ಸರೋಜಾ(ಕ್ಷ)ಗೇಹಿನೀ ಕಮಲಾ ।
ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಬುಧೇನ್ದ್ರಾ ವಿಶನ್ತಿ ಪರಮಂ ತು ತತ್ ಪದಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ॥ 9 ॥

ಸತ್ಸೂಕ್ತಿಕೃತಿವಿಧಾತ್ರೀ ನಮತಾಮಮ್ಬಾ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಸ್ತು ।
ನಿತ್ಯಪ್ರಸಾದಭೂಮ್ನಾ ರಕ್ಷತಿ ಮಾಮಾದರಾತ್ ಕಮಲಾ ॥ 10 ॥

ಮಮ ಸೂಕ್ತಿರಂಜಲಿಪುಟಃ ಪ್ರಣತಿಶ್ಚಾನೇಕಸಂಖ್ಯಾಕಾ ।
ಕುತುಕಾತ್ ಕ್ಷೀರೋದಸುತಾಮಮಿತಾನನ್ದಾಯ ಗಾಹತೇ ಕಮಲಾಮ್ ॥ 11 ॥

ಯಾ ಪಾರಮಾರ್ಥ್ಯಸರಣಿಃ ಸಾ ಕಮಲಾ ನಿಶ್ಚಿತಾ ವೇದೈಃ ।
ಸೈಷಾ ಹಿ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಸಂಸೃತಿತಾಪಾಪಹನ್ತ್ರೀ ಚ ॥ 12 ॥

ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರಾನನಮಮನ್ದಸಂತೋಷದಾಯಿ ಭಜತಾಂ ತತ್ ।
ಕಮಲಾರೂಪಂ ತೇಜೋ ವಿಭಾತು ನಿತ್ಯಂ ಮದೀಯಹೃತ್ಕಮಲೇ ॥ 13 ॥

ಕಾಲೇ ಕ್ಷಪಯತಿ ಕಮಲಾ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟ್ಯಾ ಹಿ ಮಾಮಕಂ ದುರಿತಮ್ ।
ಅತ ಏವಾಶ್ರಿತರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷೇತ್ಯೇವಂ ಜನೋ ವದತಿ ॥ 14 ॥

ನವನವಹರ್ಮ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ನಾಕಿಕಿರೀಟಾರ್ಚಿತಾ ಚ ಸಾ ದೇವೀ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಸಿತಾ ಮುನಿಹೃದಯಾಬ್ಜಾಸನಾ ಚ ಸದ್ಗತಿದಾ ॥ 15 ॥

ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಜಲಧಿತನಯಾಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಭಕ್ತಗಣಃ ।
ನಿರಸಿತದುರಿತೌಘಃ ಸನ್ ಸ್ತೌತಿ ಮುದಾ ಮೋಕ್ಷಸಿದ್ಧಯೇ ಕಮಲಾಮ್ ॥ 16 ॥

ರಾಕಾನಿಶೀವ ದೇವ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟಾಯಾಂ ಭಕ್ತಗಣವಾಣೀ ।
ಭಜತೇ ಜಲನಿಧಿಶೈಲೀಂ ಸಾಂಗೋಪಾಂಗಂ ಕೃತಾನನ್ದಾ ॥ 17 ॥

ದುರ್ಗತಿಭೀತ್ಯಾ ಖಿನ್ನಃ ಸೋಽಹಂ ಶರಣಂ ಭಜಾಮಿ ತಾಂ ಕಮಲಾಮ್ ।
ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಂ ಹಿ ರಕ್ಷಾಕೃದಿತಿ ಖ್ಯಾತಾ ಹಿ ಯಾ ಲೋಕೇ ॥ 18 ॥

ನ ಹಿ ಕಲಯತೇ ಹೃದನ್ತೇ ಮನ್ದಾರಂ ಕಾಮಧೇನುಂ ವಾ ।
ಯಃ ಸೇವತೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ನಿತ್ಯಭಾವೇನ ॥ 19 ॥

ಕೈಟಭಮರ್ದನಮಹಿಷೀಂ ಮಮಾಂಜಲಿರ್ಗಾಹತಾಂ ಕಾಲೇ ।
ನ ಹಿ ನಾಥನೀಯಮತ್ರ ಕ್ಷಮಾತಲೇ ಸಾ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 20 ॥

ಸಂತಾಪಪೀಡಿತಂ ಮಾಮವತು ಸದಾ ಶ್ರೀರ್ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾ ।
ರಕ್ಷಿತವಾಯಸಮುಖ್ಯಾ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ ಪುಣ್ಯಕೃದ್ದೃಶ್ಯಾ ॥ 21 ॥

ನ ಹಿ ಕೇವಲಂ ಪ್ರಣಾಮೈಃ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಸತ್ಯೇನ ಧರ್ಮನಿವಹೈರ್ಭಾವೇನ ಚ ಕಮಲಗೇಹಿನೀ ಕಮಲಾ ॥ 22 ॥

ಕದಾಚಿತ್ಕವಿಲೋಕೇಽಪ್ಯಕ್ಷೀಣಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ಕಮಲಾ ।
ರಕ್ಷತು ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಕಾಂಕೂರೈರ್ಭಕ್ತಾನಿಹಾದರತಃ ॥ 23 ॥

ಕಲಿಪಾಪಗ್ಲಪಿತಾನಾಂ ಮುರಮರ್ದನದಿವ್ಯಗೇಹಿನೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ।
ರಾಜತಿ ಶರಣಂ ಪರಮಂ ವಶೀಕೃತೇಶಾ ಚ ವಿಬುಧಗಣಸೇವ್ಯಾ ॥ 24 ॥

ನಿತ್ಯೋಲ್ಲಸದುರುಮಾಲಾ ವಕ್ಷಸಿ ಕಮಲಾ ಹರೇರ್ಭಾತಿ ।
ನಿಜತನುಭಾಸಾ ದ್ಯೋತಿತಕೌಸ್ತುಭಮಣಿರಮ್ಬುಧೇಸ್ತನಯಾ ॥ 25 ॥

ಮಾತರ್ಮಂಗಲದಾಯಿನ್ಯಮರೇನ್ದ್ರವಧೂಸಮರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ।
ಮಾಂ ಪಾಹ್ಯಪಾಯನಿವಹಾತ್ ಸಂತತಮಕಲಕ್ಷಮಾಮೂರ್ತೇ ॥ 26 ॥

ಯದಿ ಕಲಿತಾ ಚೋಪೇಕ್ಷಾ ನಶ್ಯೇತ್ ಕಿಲ ತಾವಕೀ ಮಹತೀ ।
ಕೀರ್ತಿರತೋಽಮ್ಬ ಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಪರಿಷಿಂಚ ಮುದಾ ಮುಹುಃ ಶೀತೈಃ ॥ 27 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಸುತಾದಿರುಚಿಗ್ರಸ್ತಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕಮಲೇ ತ್ವಮ್ ।
ತೇನೋರ್ಜಿತಕೀರ್ತಿಃ ಸ್ಯಾ ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಿಣೀ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 28 ॥

ತವ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲಧ್ಯಾನಂ ಮಾತರ್ಮದೀಯಮಘಮಾಶು ।
ಕಬಲೀಕರೋತಿ ಕಾಲೇ ತೇನಾಹಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ॥ 29 ॥

ಅಂಜಲಿಕಲಿಕಾ ಹಿ ಕೃತಾ ಯದಿ ತಸ್ಯೈ ಮುರನಿಹನ್ತೃದಯಿತಾಯೈ ।
ರಸನಾಗ್ರೇ ಖೇಲನಭಾಕ್ ತಸ್ಯ ತು ಪುಂಸೋ ಗಿರಾಂ ದೇವೀ ॥ 30 ॥

ಮಾತಸ್ತವ ಮೂರ್ತಿರಿಯಂ ಸುಧಾಮಯೀ ನಿಶ್ಚಿತಾ ನಿಪುಣೈಃ ।
ಯತ್ ತದ್ದರ್ಶನಭೂಮ್ನಾ ನಿರಸ್ತತಾಪಾ ಬುಧಾ ಭವನ್ತ್ಯಚಿರಾತ್ ॥ 31 ॥

ಕಲಿತಜಗತ್ತ್ರಯರಕ್ಷಾಭರಾಣಿ ಮಯಿ ದೇವಿ ಸಂವಿಧೇಹಿ ಮುದಾ ।
ತ್ವದ್ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ಕಮಲೇ ತೇನಾಹಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ॥ 32 ॥

ವರದೇ ಮುರಾರಿದಯಿತೇ ಜಯನ್ತಿ ತೇ ವೀಕ್ಷಣಾನಿ ಯಾನಿ ದಿವಿ ।
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ತಾನಿ ಮಘವಾ ವಿಜಿತಾರಿರ್ದೇವಸಂಘವನ್ದ್ಯಶ್ಚ ॥ 33 ॥

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಭಾಸ್ಕರಮಮ್ಬ ಕಟಾಕ್ಷಂ ವಿಧೇಹಿ ಮಯಿ ಕಮಲೇ ।
ಯೇನಾಪ್ತಜ್ಞಾನಕಲಾಃ ಸ್ತುವನ್ತಿ ವಿಬುಧಾಸ್ತ್ವದೀಯಸದಸಿ ಕಲಮ್ ॥ 34 ॥

ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಮಹಾಸತ್ತ್ವನಿರಾಸಂ ಕೃಪಾಸಾರಾತ್ ।
ಕುರು ಮಾತರ್ಮಮ ಸಂಸೃತಿಭೀತಿಂ ಚ ನಿರಾಕುರು ತ್ವಮೇವಾರಾತ್ ॥ 35 ॥

ಮೂಢಾನಾಮಪಿ ಹೃದ್ಯಾಂ ಕವಿತಾಂ ದಾತುಂ ಯದೀಯಪರಿಚರ್ಯಾ ।
ಪ್ರಭವತಿ ಕಾಲೇ ಸಾ ಹಿ ಶ್ರೀರಮ್ಬಾ ನಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 36 ॥

ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇಷು ಬುಧಾ ದಿನಕರಮಧ್ಯೇ ಚ ವೇದಮೌಲೌ ಚ ।
ಯತ್ಸ್ಥಾನಮಿತಿ ವದನ್ತಿ ಶ್ರೀರೇಷಾ ಭಾತಿ ಸಂಶ್ರಿತಹರಿರ್ಹಿ ॥ 37 ॥

ನಿಜಲೀಲಾಕ್ರಾನ್ತಹರೀ ರಕ್ಷತಿ ಕಮಲಾ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟ್ಯಾ ನಃ ।
ಶರಣಾರ್ಥಿನಶ್ಚ ಕಾಲೇ ವಿಹಗೋರಗಪಶುಮುಖಾನುರ್ವ್ಯಾಮ್ ॥ 38 ॥

ಸಮರಾಂಗಣೇಷು ಜಯದಾ ತ್ರಿದಶಾನಾಂ ಮೌಲಿಭಿರ್ಮಾನ್ಯಾ ।
ಆಪದಿ ರಕ್ಷಣದಕ್ಷಾ ಸಾ ಕಮಲಾ ನಃ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 39 ॥

ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಸನಭಾಡ್ ನವನಿಧಿವನ್ದ್ಯಾ ಚ ಸಾಗರೇನ್ದ್ರಸುತಾ ।
ವಿಲಸತಿ ಮಾಧವವಕ್ಷಸಿ ಪಾಲಿತಲೋಕತ್ರಯಾ ಚ ಜನನೀ ನಃ ॥ 40 ॥

ಮುನಿನುತನಿಜಪರಿಪಾಟೀ ವಾಗ್ಧಾಟೀ ದಾನಲೋಲುಪಾ ಭಜತಾಮ್ ।
ಶಿಕ್ಷಿತರಿಪುಜನಕೋಟೀ ವಿಲಸತಿ ಧೃತಶಾತಕುಮ್ಭಮಯಶಾಟೀ ॥ 41 ॥

ನಿಖಿಲಾಗಮವೇದ್ಯಪದಾ ನಿತ್ಯಂ ಸದ್ಭಿಃ ಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ।
ಸಂಸೃತಿಪಾಶನಿಹನ್ತ್ರೀ ಯಾ ತಸ್ಯೈ ಚಾಂಜಲಿಃ ಕ್ರಿಯತೇ ॥ 42 ॥

ಭೂಯಾಂಸಿ ನಮಾಂಸಿ ಮಯಾ ಭಕ್ತೇನ ಕೃತಾನಿ ಕಮಲಜಾಂಘ್ರಿಯುಗೇ ।
ನಿತ್ಯಂ ಲಗನ್ತು ತೇನ ಹಿ ಸರ್ವಾ ರಾಜನ್ತಿ ಸಂಪದೋ ಮಾನ್ಯಾಃ ॥ 43 ॥

ನಿತ್ಯಂ ನಿರ್ಮಲರೂಪೇ ಬರದೇ ವಾರಾಶಿಕನ್ಯಕೇ ಮಾತಃ ।
ಸದ್ಗಣರಕ್ಷಣದೀಕ್ಷೇ ಪಾಹೀತಿ ವದನ್ತಮಾಶು ಮಾಂ ಪಾಹಿ ॥ 44 ॥

ಭುವನಜನನಿ ತ್ವಮಾರಾತ್ ಕೃತರಕ್ಷಣಸಂತತಿಃ ಕ್ಷಮಾಮೂರ್ತೇ ।
ಪ್ರತಿವಸ್ತು ರಮೇ ಕಲಿತಸ್ವರೂಪಶಕ್ತ್ಯಾ ಹಿ ರಾಜಸೇ ಜಗತಿ ॥ 45 ॥

ಜಯ ಜಯ ಕಲಶಾಬ್ಧಿಸುತೇ ಜಯ ಜಯ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ರಮೇ ಮಾತಃ ।
ಪ್ರಾತರಿತಿ ವಿಬುಧವರ್ಯಾಃ ಪಠನ್ತಿ ನಾಮಾನಿ ತೇ ಹಿ ಮೇ ಗುರವಃ ॥ 46 ॥

ನೇತ್ರರುಚಿವಿಜಿತಶಾರದಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ।
ತೇನ ವಯಂ ಗತವಿಪದಃ ಸಾ ಮುಕ್ತಿಃ ಕರಗತಾ ಕಲಿತಾ ॥ 47 ॥

ಸತತಂ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ತಚ್ಛುಭಪ್ರದಂ ತೇಜಃ ।
ಯತ್ ಕಮಲೋದರನಿಲಯಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಪ್ರೀತಿವೀಚಿಕಾಪೂರಮ್ ॥ 48 ॥

ಸ್ಫುರತು ಮಮ ವಚಸಿ ಕಮಲೇ ತ್ವದೀಯವೈಭವಸುಧಾಧಾರಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಧುತನುತಜನಖೇದಜಾಲಕಾ ಮಹತೀ ॥ 49 ॥

ಕಮಲೇ ತವ ನುತಿವಿಷಯೇ ಬುದ್ಧಿರ್ಜಾತಾ ಹಿ ಮೇ ಸಹಸಾ ।
ತೇನ ಮಮ ಭಾಗಧೇಯಂ ಪರಿಣತಮಿತ್ಯೇವ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟಃ ॥ 50 ॥

ಕವಿತಾರಸಪರಿಮಲಿತಂ ಕರೋತಿ ವದನಂ ನತಾನಾಂ ಯಾ ।
ಸ್ತೋತುಂ ತಾಂ ಮೇ ಹ್ಯಾರಾತ್ ಸಾ ದೇವೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 51 ॥

ಹರಿಗೃಹಿಣಿ ತಾವಕಂ ನುತರೂಪಂ ಯೇ ಭುವಿ ನಿಜೇ ಹೃದಮ್ಭೋಜೇ ।
ಧ್ಯಾಯನ್ತಿ ತೇಷು ವಿಬುಧಾ ಅಪಿ ಕಲ್ಪಕಕುಸುಮಮರ್ಪಯನ್ತಿ ಮುದಾ ॥ 52 ॥

ನಾನಾವರದಾನಕಲಾಲೋಲುಪಹೃದಯೇ ಹೃದಮ್ಭುಜಸ್ಥೇ ಮಾಮ್ ।
ರಕ್ಷಾಪಾಯಾತ್ ಸಹಸಾ ಕುರು ಭಕ್ತಂ ದೋಷಹೀನಂ ಚ ॥ 53 ॥

ನಿಜಘನಕೇಶರುಚಾ ಜಿತನೀಲಾಮ್ಬುಧರೇ ಶಶಾಂಕಸಹಜನ್ಮನ್ ।
ಪದ್ಮೇ ತ್ವದೀಯರೂಪಂ ಮನೋಹರಂ ಭಾತು ಮೇ ಹೃದಯೇ ॥ 54 ॥

ಘನಕುಂಕುಮಲಸಿತಾಂಗಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರಾದಿಭೂಷಿತಂ ಮಧುರಮ್ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರಾಸ್ಯಂ ಸೂರ್ಯೇನ್ದುವಿಲೋಚನಂ ಚ ಬುಧಮಾನ್ಯಮ್ ॥ 55 ॥

ನಿಬಿಡಕುಚಕುಮ್ಭಯುಗಲಂ ನಿಜದೃಗ್ಜಿತಹರಿಣಶಾಬಕಾಕ್ಷಿಯುಗಮ್ ।
ಲೀಲಾಗತಿಜಿತಕಲಭಂ ಮಧುವೈರಿಮನೋಹರಂ ಚ ಸುರಮಾನ್ಯಮ್ ॥ 56 ॥

ದಿಶಿ ದಿಶಿ ವಿಸ್ತೃತಸಂಪದ್ವಿಲಾಸಮಧುರಂ ಚ ಕುನ್ದದನ್ತಾಲಿ ।
ಮದನಜನಕಂ ಚ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸರ್ವದಾನಚಣಮ್ ॥ 57 ॥

ಕುಲದೈವತಮಸ್ಮಾಕಂ ಸಂವಿದ್ರೂಪಂ ನತಾರ್ತಿಹರರೂಪಮ್ ।
ನಾನಾದುರ್ಗತಿಹರಣಕ್ಷಮಮಮರೀಸೇವಿತಂ ಸಕಲಮ್ ॥ 58 ॥

ಪಂಚದಶವರ್ಣಮಾನಂ ಪಯೋಜವಕ್ತ್ರಂ ಪಿತಾಮಹಸಮರ್ಚ್ಯಮ್ ।
ಜಗದವನಜಾಗರೂಕಂ ಹರಿಹರಸಂಮಾನ್ಯವೈಭವಂ ಕಿಮಪಿ ॥ 59 ॥

ಕರುಣಾಪೂರಿತನಯನಂ ಪರಮಾನನ್ದಪ್ರದಂ ಚ ಪರಿಶುದ್ಧಮ್ ।
ಆಗಮಗಣಸಂವೇದ್ಯಂ ಕೋಶಗೃಹಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 60 ॥

ಮಾತಸ್ತಾವಕಪಾದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲಂ ಸಂತತಂ ಸ್ಫುರತು ।
ತೇನಾಹಂ ತವ ರೂಪಂ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯಾನನ್ದಸಿದ್ಧಯೇ ಸಕಲಮ್ ॥ 61 ॥

ದೇವ್ಯಾ ಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಕಿಲ ಪುರುಷಾ ವಾ ಯೋಷಿತಃ ಪಶವಃ ।
ಮಾನ್ಯನ್ತೇ ಸುರಸಂಸದಿ ಕಲ್ಪಕಕುಸುಮೈಃ ಕೃತಾರ್ಹಣಾಃ ಕಾಲೇ ॥ 62 ॥

ಸುಮನೋವಾಂಛಾದಾನೇ ಕೃತಾವಧಾನಂ ಧನಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ।
ಧಿಷಣಾಜಾಡ್ಯಾದಿಹರಂ ಯದ್ವೀಕ್ಷಣಮಾಮನನ್ತಿ ಜಗತಿ ಬುಧಾಃ ॥ 63 ॥

ಅನ್ತರಪಿ ಬಹಿರುದಾರಂ ತವ ರೂಪಂ ಮನ್ತ್ರದೇವತೋಪಾಸ್ಯಮ್ ।
ಜನನಿ ಸ್ಫುರತು ಸದಾ ನಃ ಸಂಮಾನ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಕಾಲೇ ॥ 64 ॥

ಮುರರಿಪುಪುಣ್ಯಶ್ರೇಣೀಪರಿಪಾಕಂ ತಾವಕಂ ರೂಪಮ್ ।
ಕಮಲೇ ಜನನಿ ವಿಶುದ್ಧಂ ದದ್ಯಾಚ್ಛ್ರೇಯೋ ಮುಹುರ್ಭಜತಾಮ್ ॥ 65 ॥

ಪುಣ್ಯಶ್ರೇಣೀ ಕಮಲಾ ಸಾ ಜನನೀ ಭಕ್ತಮಾನಸೇ ಸ್ಥಿತಿಭಾಕ್ ।
ತೇಜಸ್ತತಿಭಿರ್ಮೋಹಿತಭುವನಾ ಭುವನಾಧಿನಾಥಗೃಹಿಣೀಯಮ್ ॥ 66 ॥

ಜಲನಿಧಿಕನ್ಯಾರೂಪಂ ಹರಿಮಾನ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಹೇತುಃ ।
ಚಿರಕೃತಸುಕೃತವಿಶೇಷಾನ್ನಯನಯುಗೇ ಭಾತಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ॥ 67 ॥

ಜಲನಿಧಿತಪಃಫಲಂ ಯನ್ಮುನಿಜನಹೃದಯಾಬ್ಜನಿತ್ಯಕೃತನೃತ್ತಮ್ ।
ಕರುಣಾಲೋಲಾಪಾಂಗಂ ತತ್ ತೇಜೋ ಭಾತು ನಿಃಸಮಂ ವದನೇ ॥ 68 ॥

ಶಮಿತನತದುರಿತಸಂಘಾ ಹರಯೇ ನಿಜನೇತ್ರಕಲ್ಪಿತಾನಂಗಾ ।
ಕೃತಸುರಶಾತ್ರವಭಂಗಾ ಸಾ ದೇವೀ ಮಂಗಲೈಸ್ತುಂಗಾ ॥ 69 ॥

ನಿಖಿಲಾಗಮಸಿದ್ಧಾನ್ತಂ ಹರಿಶುದ್ಧಾನ್ತಂ ಸದಾ ನೌಮಿ ।
ತೇನೈವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ವಿನಿಶ್ಚಿತಾ ವಿಬುಧೈಃ ॥ 70 ॥

ಕೃಷ್ಣಕೃತವಿವಿಧಲೀಲಂ ತವ ರೂಪಂ ಮಾತರಾದರಾನ್ಮಾನ್ಯಮ್ ।
ಸ್ಫುರತು ವಿಲೋಚನಯುಗಲೇ ನಿತ್ಯಂ ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ ॥ 71 ॥

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಕಾಮಾಯಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾಮಕೃತರಕ್ಷಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಾಧವಮಾನ್ಯಾ ಸತ್ಸುಖದಾನೇ ದಿಶಿ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 72 ॥

ಅಪವರ್ಗಸಿದ್ಧಯೇ ತ್ವಾಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮ್ ।
ಅವಲಮ್ಬೇ ಹರಿದಯಿತೇ ಪದ್ಮಾಸನಮುಖಸುರೇನ್ದ್ರಕೃತಪೂಜಾಮ್ ॥ 73 ॥

ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀಂ ನಿಧೇಹಿ ಮಯಿ ದೇವಿ ಕಮಲೇ ತ್ವಮ್ ।
ತೇನ ಮನೋರಥಸಿಧ್ಹಿರ್ಭುವಿ ಪರಮೇ ಧಾಮನಿ ಪ್ರಚುರಾ ॥ 74 ॥

ತ್ವಾಮಾದರೇಣ ಸತತಂ ವೀಕ್ಷೇಮಹಿ ಮಾತರಬ್ಜಕೃತವಾಸಾಮ್ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷೋನಿಲಯಾಮಕ್ಷಯಸುಖಸಿದ್ಧಯೇ ಲೋಕೇ ॥ 75 ॥

ಸಾ ನಃ ಸಿಧ್ಯತು ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ದೇವಾನಾಂ ವಾಙ್ಮಮನೋಽತೀತಾ ।
ಹರಿಗೃಹಿಣೀ ಹರಿಣಾಕ್ಷೀ ಪಾಲಿತಲೋಕತ್ರಯಾ ಚ ಜನನೀಯಮ್ ॥ 76 ॥

See Also  Sri Vraja Navayuva Raja Ashtakam In Kannada

ಸಕಲಚರಾಚರಚಿನ್ಮಯರೂಪಂ ಯಸ್ಯಾ ಹಿ ದೇವತೋಪಾಸ್ಯಮ್ ।
ಸಾ ದದತು ಮಂಗಲಂ ಮೇ ನಿತ್ಯೋಜ್ಜ್ವಲಮಾದರಾಜ್ಜನನೀ ॥ 77 ॥

ಶೀತಮಯೂಖಸಹೋದರಿ ತಾಂ ತ್ವಾಮಮ್ಬಾಂ ಹಿ ಶೀಲಯೇ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ನಿರಸಿತವೈರಿಗಣೋಽಹಂ ಹರಿಚರಣನ್ಯಸ್ತರಕ್ಷಶ್ಚ ॥ 78 ॥

ದಿಕ್ಷಿ ವಿದಿಕ್ಷು ಕೃತಶ್ರೀಃ ಸಾ ಮೇ ಜನನೀ ನದೀಶತನಯೇಯಮ್ ।
ಹರಿಣಾ ಸಾಕಂ ಭಜತು ಪ್ರಾಕಾಶ್ಯಂ ಹೃದಿ ಸತಾಂ ಸಮೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ ॥ 79 ॥

ವಾರಿನಿಧಿವಂಶಸಂಪದ್ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಚಿದ್ಧರೇರ್ಮಾನ್ಯಾ ।
ಅರ್ಚನ್ತಿ ಯಾಂ ತು ಮುನಯೋ ಯೋಗಾರಮ್ಭೇ ತಥಾನ್ತೇ ಚ ॥ 80 ॥

ಧೃತಸುಮಮಧುಪಕ್ರೀಡಾಸ್ಥಾನಾಯಿತಕೇಶಭಾರಾಯೈ ।
ನಮ ಉಕ್ತಿರಸ್ತು ಮಾತ್ರೇ ವಾಗ್ಜಿತಪೀಯೂಷಧಾರಾಯೈ ॥ 81 ॥

ಸಂದೇಹೇ ಸಿದ್ಧಾನ್ತೇ ವಾದೇ ವಾ ಸಮರಭೂಮಿಭಾಗೇ ವಾ ।
ಯಾ ರಾಜತಿ ಬಹುರೂಪಾ ಸಾ ದೇವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ಖ್ಯಾತಾ ॥ 82 ॥

ಪ್ರತಿಫಲತು ಮೇ ಸದಾ ತನ್ಮುನಿಮಾನಸಪೇಟಿಕಾರತ್ನಮ್ ।
ವಿಷ್ಣೋರ್ವಕ್ಷೋಭೂಷಣಮಾದೃತನಿರ್ಗತಿಜನಾವನಂ ತೇಜಃ ॥ 83 ॥

ಬಾಲಕುರಂಗವಿಲೋಚನಧಾಟೀರಕ್ಷಿತಸುರಾದಿ ಮನುಜಾನಾಮ್ ।
ನಯನಯುಗಾಸೇವ್ಯಂ ತದ್ ಭಾತೀಹ ಧರಾತಲೇ ತೇಜಃ ॥ 84 ॥

ಮಾಧವದೃಕ್ಸಾಫಲ್ಯಂ ಭಕ್ತಾವಲಿದೃಶ್ಯಕಾಮಧೇನುಕಲಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತೇಜೋ ವಿಭಾತು ಮಮ ಮಾನಸೇ ವಚಸಿ ॥ 85 ॥

ಹರಿಸರಸಕ್ರೀಡಾರ್ಥಂ ಯಾ ವಿಧೃತಾನೇಕರೂಪಿಕಾ ಮಾತಾ ।
ಸಾ ಗೇಹಭೂಷಣಂ ನಃ ಸ್ಫುರತು ಸದಾ ನಿತ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯಾ ॥ 86 ॥

ದ್ವಾರವತೀಪುರಭಾಗೇ ಮೈಥಿಲನಗರೇ ಚ ಯತ್ಕಥಾಸಾರಃ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಜಲಧಿಸುತಾ ವಿಹರಣಭಾಙ್ ಮಾಮಕೇ ಮನಸಿ ॥ 87 ॥

ಜಲನಿಧಿತಪೋಮಹಿಮ್ನೇ ದೇವ್ಯೈ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಶ್ರಿಯೈ ಸತತಮ್ ।
ಭೂಯಾಂಸಿ ನಮಾಂಸಿ ಪುನಃ ಸರ್ವಾ ನಃ ಸಂಪದಃ ಸನ್ತು ॥ 88 ॥

ಪರಮೌಷಧಂ ಹಿ ಸಂಸೃತಿವ್ಯಾಧೇರ್ಯತ್ ಕೀರ್ತಿತಂ ನಿಪುಣೈಃ ।
ತದಹಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ಸದಾನನ್ದಮ್ ॥ 89 ॥

ದಶರಥಸುತಕೋದಂಡಪ್ರಭಾವಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತೇ ಕೃತಾನನ್ದಾ ।
ಸೀತಾರೂಪಾ ಮಾತೇ ಜಜ್ಞೇ ಯಜ್ಞಕ್ಷಿತೌ ಹಿ ಸಾ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 90 ॥

ಮುನಿಜನಮಾನಸನಿಲಯೇ ಕಮಲೇ ತೇ ಚರಣಪಂಕಜಂ ಶಿರಸಿ ।
ಅವತಂಸಯನ್ನುದಾರಂ ವಿಶಾಮಿ ದೇವೈಃ ಸುಧರ್ಮಾಂ ವಾ ॥ 91 ॥

ಧನಮದಮೇದುರಸೇವಾಂ ತ್ಯಕ್ತವಾಹಂ ತೇ ಪದಾಮ್ಭೋಜಮ್ ।
ಶರಣಂ ಯಾಮಿ ಪುಮರ್ಥಸ್ಫೂರ್ತಿಕಲಾಯೈ ಭೃಶಂ ದೀನಃ ॥ 92 ॥

ನ ಘಟಯ ಕುತ್ಸಿತಸೇವಾಂ ದುಷ್ಟೈರ್ವಾ ಸಂಗಮಂ ಮಾತಃ ।
ಕುರು ಮಾಂ ದಾಸಂ ಸಂಸೃತಿಪಾಪಂ ಚ ಹರ ಶೀಘ್ರಮ್ ॥ 93 ॥

ಮಯಿ ನಮತಿ ವಿಷ್ಣುಕಾನ್ತೇ ತವಾಗ್ರತಸ್ತಾಪಭಾರಾರ್ತೇ ।
ಮಾತಃ ಸಹಸಾ ಸುಮುಖೀ ಭವ ಬಾಲೇ ದೋಷನಿಲಯೇ ಚ ॥ 94 ॥

ಹನ್ತ ಕದಾ ವಾ ಮಾತಸ್ತವ ಲೋಚನಸೇಚನಂ ಭವೇನ್ಮಯಿ ಭೋಃ ।
ಈತ್ಥಂ ಪ್ರಾತಃ ಸ್ತುವತಾಂ ತ್ವಮೇವ ರಕ್ಷಾಕರೀ ನಿಯತಮ್ ॥ 95 ॥

ಸಂಸಾರರೋಗಶಾನ್ತಿಪ್ರದಮೇತಲ್ಲೋಚನಂ ಮಾತಃ ।
ತಾವತ್ಕಮಹಮುಪಾಸೇ ದಿವ್ಯೌಷಧಮಾಶು ಸಾಗರೇನ್ದ್ರಸುತೇ ॥ 96 ॥

ಸಂಸೃತಿರೋಗಾರ್ತಾನಾಂ ತವ ನಾಮಸ್ಮರಣಮತ್ರ ಧರಣಿತಲೇ ।
ಪೂಜಾಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾದಿಕಮಾರ್ಯಾ ಮುಖ್ಯೌಷಧಂ ವದನ್ತಿ ಕಿಲ ॥ 97 ॥

ಮಾತರ್ವಿನಾ ಧರಣ್ಯಾಂ ಸುಕೃತಾನಾಂ ಖಂಡಮಿಹ ಜನ್ತುಃ ।
ಧ್ಯಾನಂ ವಾ ನ ಹಿ ಲಭತೇ ಪ್ರಣತಿಂ ವಾ ಸಂಪದಾಂ ಜನನೀಮ್ ॥ 98 ॥

ಗುರುವರಕಟಾಕ್ಷವಿಭವಾದ್ ದೇವಿ ತ್ವಾಂಘ್ರಿಪ್ರಣಾಮಧುತಪಾಪಃ ।
ತವ ಚ ಹರೇರ್ದಾಸಃ ಸನ್ ವಿಶಾಮಿ ದೇವೇಶ ಮಾನಿತಾಂ ಚ ಸಭಾಮ್ ॥ 99 ॥

ಮುರಹರನೇತ್ರಮಹೋತ್ಸವತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀರ್ನಿರಸ್ತನತಶತ್ರುಃ ।
ಲಲಿತಲಿಕುಚಾಭಕುಚಭರಯುಗಲಾ ದೃಗ್ವಿಜಿತಹರಿಣಸಂದೋಹಾ ॥ 100 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಪೂರ್ಣನಯನಾ ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹಾರಿಣೀ ಚ ಸಾ ಕಮಲಾ ।
ಮುಖಜಿತಶಾರದಕಮಲಾ ವಕ್ತ್ರಾಮ್ಭೋಜೇ ಸದಾ ಸ್ಫುರತು ಮಾತಾ ॥ 101 ॥

ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಸೇಚನವಿಭವಾಂ ನಿರ್ಧೂತದುರಿತಸಂಘಾ ಹಿ ।
ಪರಮಂ ಸುಖಂ ಲಭನ್ತೇ ಪರೇ ತು ಲೋಕೇ ಚ ಸೂರಿಭಿಃ ಸಾರ್ಧಮ್ ॥ 102 ॥

ತವ ಪಾದಪದ್ಮವಿಸೃಮರಕಾನ್ತಿಝರೀಂ ಮನಸಿ ಕಲಯಂಸ್ತು ।
ನಿರಸಿತನರಕಾದಿಭಯೋ ವಿರಾಜತೇ ನಾಕಿಸದಸಿ ಸುರವನ್ದ್ಯಃ ॥ 103 ॥

ಹನ್ತ ಸಹಸ್ರೇಷ್ವಥ ವಾ ಶತೇಷು ಸುಕೃತೀ ಪುಮಾನ್ ಮಾತಃ ।
ತಾವಕಪಾದಪಯೋರುಹವರಿವಸ್ಯಾಂ ಕಲಯತೇ ಸಕಲಮ್ ॥ 104 ॥

ಜನನಿ ತರಂಗಯ ನಯನೇ ಮಯಿ ದೀನೇ ತೇ ದಯಾಸ್ನಿಗ್ಧೇ ।
ತೇನ ವಯಂ ತು ಕೃತಾರ್ಥಾ ನಾತಃ ಪರಮಸ್ತಿಃ ನಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಮ್ ॥ 105 ॥

ತಾವಕಕೃಪಾವಶಾದಿಹ ನಾನಾಯೋಗಾದಿನಾಶಿತಭಯಾ ಯೇ ।
ತೇಷಾಂ ಸ್ಮರಣಮಪಿ ದ್ರಾಕ್ ಶ್ರಿಯಾವಹಂ ನಿತ್ಯಮಾಕಲಯೇ ॥ 106 ॥

ನೈವ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ದುರಿತಾನಾಂ ಮಾಮಕಾನಾಂ ಹಿ ।
ತ್ವಾಮೇವ ಯಾಮಿ ಶರಣಂ ತಸ್ಮಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷಮಾಧಾರೇ ॥ 107 ॥

ಮುರವೈರಿಮಾನ್ಯಚರಿತೇ ಮಾತಸ್ತ್ವಾಮಖಿಲಲೋಕಸಾಮ್ರಾಜ್ಯೇ ।
ಪಶ್ಯನ್ತಿ ದಿವಿ ಸುರೇನ್ದ್ರಾ ಮುನಯಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಿನಶ್ಚ ನಿತ್ಯಕಲಾಮ್ ॥ 108 ॥

ಸ್ವೀಯಪದಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನನು ವಿಬುಧೇಶಾ ಜಲಧಿಕನ್ಯಕೇ ಮಾತಃ ।
ಆರಾಧ್ಯ ದಿವ್ಯಕುಸುಮೈಸ್ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಪರಂ ತುಷ್ಟಾಃ ॥ 109 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದೌ ಹರಿರಮ್ಬ ತವಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾದರವಾನ್ ।
ಜಗದೇತದವತಿ ಕಾಲೇ ತ್ವಂ ಚ ಹರಿರ್ನಃ ಕ್ರಮಾತ್ ಪಿತರೌ ॥ 110 ॥

ರಾಜ್ಯಸುಖಲಾಭಸಂಪತ್ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಕ್ಷಿತಿಪಾಶ್ಚ ಯೇ ಚ ವಿಪ್ರಾದ್ಯಾಃ ।
ಗಾಂಗಜಲೈರಪಿ ಕುಸುಮೈರ್ವರಿವಸ್ಯಾಂ ತೇ ಕ್ರಮೇಣ ಕಲಯನ್ತಿ ॥ 111 ॥

ಸಂತ್ಯಕ್ತಕಾಮತದನುಜಡಮ್ಭಾಸೂಯಾದಯೋ ನರಾಃ ಕಮಲೇ ।
ಆರಾಧ್ಯ ತ್ವಾಂ ಚ ಹರಿಂ ಕಾಲೇ ಚೈಕಾಸನಸ್ಥಿತಾಂ ಧನ್ಯಾಃ ॥ 112 ॥

ಜನನೀ ಕದಾ ಪುನೀತೇ ಮಮ ಲೋಚನಮಾರ್ಗಮಾದರಾದೇಷಾ ।
ಯೇ ಕಿಲ ವದನ್ತಿ ಧನ್ಯಾಸ್ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಮಹಂ ಕಲಯೇ ॥ 113 ॥

ಕರಧೃತಲೀಲಾಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಗೇಹಿನೀ ನಯನೇ ।
ಸಿಂಚತಿ ಸಕಲಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ನಿರ್ವ್ಯಾಜಕಾರುಣ್ಯಾ ॥ 114 ॥

ನಾನಾವಿಧವಿದ್ಯಾನಾಂ ಲೀಲಾಸದನಂ ಸರೋಜನಿಲಯೇಯಮ್ ।
ಕವಿಕುಲವಚಃಪಯೋಜದ್ಯುಮಣಿರುಚಿರ್ಭಾತಿ ನಃ ಪುರತ್ಃ ॥ 115 ॥

ಅತಸೀಕುಸುಮದ್ಯುತಿಭಾಙ್ ನಾಕಿಗಣೈರ್ವನ್ದ್ಯಪಾದಪದ್ಮಯುಗಾ ।
ಸರಸಿಜನಿಲಯಾ ಸಾ ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು ಕ್ಷಿಪ್ರಮಾದರಾತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 116 ॥

ಜಗದೀಶವಲ್ಲಭೇ ತ್ವಯಿ ವಿನ್ಯಸ್ತಭರಃ ಪುಮಾನ್ ಸಹಸಾ ।
ತೀರ್ತ್ವಾ ನಾಕಿಸ್ಥಾನಂ ವಿಶತಿ ಪರಂ ವೈಷ್ಣವಂ ಸುರೈರ್ಮಾನ್ಯಮ್ ॥ 117 ॥

ಮಾತರ್ಜ್ಞಾನವಿಕಾಸಂ ಕಾರಯ ಕರುಣಾವಲೋಕನೈರ್ಮಧುರೈಃ ।
ತೇನಾಹಂ ಧನ್ಯತಮೋ ಭವೇಯಮಾರ್ಯಾವೃತೇ ಸದಸಿ ॥ 118 ॥

ಹರಿವಕ್ಷಸಿ ಮಣಿದೀಪಪ್ರಕಾಶವತ್ಯಾನ್ಯಾ ಮಾತ್ರಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ವಯಮಿಹ ದಾಸಾಃ ಶ್ರಿಯಾ ಸನಾಥಾ ಮುದಾ ಪರಂ ನೌಮಃ ॥ 119 ॥

ವಿದ್ರಾವಯತು ಸರೋಜಾಸನೇ ತ್ವದೀಯಾ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟೀ ನಃ ।
ಅಜ್ಞಾನಾಂಕುರಮುದ್ರಾಂ ಪುನರಪಿ ಸಂಸಾರಭೀತಿದಾಂ ಸಹಸಾ ॥ 120 ॥

ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಸೂರ್ಯೋದಯೇ ಮದೀಯಂ ಹೃದಮ್ಭೋಜಮ್ ।
ಭಜತೇ ವಿಕಾಸಮಚಿರಾತ್ ತಮೋವಿನಾಶಶ್ಚ ನಿಶ್ಚಿತೋ ವಿಬುಧೈಃ ॥ 121 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯತಿ ಕ್ರಮಾನ್ನಮತಾಮ್ ।
ಪಾದಪಯೋರುಹಸೇವಾ ಪರಂ ಪದಂ ಚಿತ್ಸುಖೋಲ್ಲಾಸಮ್ ॥ 122 ॥

ಚಿದ್ರೂಪಾ ಪರಮಾ ಸಾ ಕಮಲೇಕ್ಷಣನಾಯಿಕಾ ಮುದೇ ಭಜತಾಮ್ ।
ಯತ್ಪ್ರಣಯಕೋಪಕಾಲೇ ಜಗದೀಶಃ ಕಿಂಕರೋ ಭವತಿ ॥ 123 ॥

ಕಾಚನ ದೇವೀ ವಿಹರತು ಮಮ ಚಿತ್ತೇ ಸಂತತಂ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ।
ಯಾಪತ್ಯಂ ಕಲಶಾಬ್ಧೇರುರಗೇಶಯಸತ್ಕಲತ್ರಂ ಚ ॥ 124 ॥

ಅಷ್ಟಸು ಮಹಿಷೀಷ್ವೇಕಾ ಕಮಲಾ ಮುಖ್ಯಾ ಹಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ।
ಅನಯೈವ ಸರ್ವಜಗತಾಮುದಯಾದಿಸ್ತನ್ಯತೇ ಕಾಲೇ ॥ 125 ॥

ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಕಲಾಕನ್ದಮಹಂ ಸಂತತಂ ವನ್ದೇ ।
ತತ್ತು ಮುಕುನ್ದಕಲತ್ರಂ ಚಿನ್ತಿತಫಲದಾನದೀಕ್ಷಿತಂ ಕಿಮಪಿ ॥ 126 ॥

ಈಕ್ಷೇ ಕಮಲಾಮೇನಾಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ಸತತಮ್ ।
ಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರಾಸ್ಯಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಚಾಜ್ಞಾತಕೋಪಮುಖದೋಷಾಮ್ ॥ 127 ॥

ಅಂಕಿತಮಾಧವವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಾ ಸರೋಜೇಕ್ಷಣಾ ಚ ಹರಿಕಾನ್ತಾ ।
ಕಬಲಯತಿ ಮಾನಸಂ ಮೇ ದಯಾಪ್ರಸಾರಾದಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 128 ॥

ಭೂತ್ಯೈ ಮಮ ಭವತು ದ್ರಾಗಜ್ಞಾನಧ್ವಂಸಿನೀ ನಮತಾಮ್ ।
ನಾಥಾನುರೂಪರೂಪಾ ಶ್ರುತ್ಯನ್ತೇಡ್ಯಾ ದಶಾವತಾರೇಷು ॥ 129 ॥

ಸಕಲಜನರಕ್ಷಣೇಶು ಪ್ರಣಿಹಿತನಯನಾ ತ್ರಿಲೋಕಮಾತಾ ನಃ ।
ಪುಷ್ಣಾತಿ ಮಂಗಲಾನಾಂ ನಿಕರಂ ಸೇವಾಕ್ರಮೇಣ incomplete ॥ 130 ॥

ಪದ್ಮಾಸನಜನನೀ ಮಾಂ ಪಾತು ಮುದಾ ಸುನ್ದರಾಪಾಂಗೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನಂ ಯಾಮಾಹುರ್ವೈದಿಕಾ ದೀಪ್ತಾಮ್ ॥ 131 ॥

ನಾನಾಲಂಕಾರವತೀ ಮುನಿಮಾನಸವಾಸಿನೀ ಹರೇಃ ಪತ್ನೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿನುತವಿಭವಾ ಮಾಂ ಪಾಯಾದಾಪದಾಂ ನಿಚಯಾತ್ ॥ 132 ॥

ವಿದ್ರಾವಯತು ಭಯಂ ನಃ ಸಾ ಕಮಲಾ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ಮಾತಾ ।
ಅಬ್ಧಿಃ ಸಂಕ್ಷುಭಿತೋಽಭೂತ್ ಯದರ್ಥಮಾರ್ಯೇಣ ರಾಮೇಣ ॥ 133 ॥

ಭೂಯೋ ಯದರ್ಥಮಿನ್ದ್ರಃ ಸುರತರುಕುಸುಮಾರ್ಥಿನಾ ಚ ಕೃಷ್ಣೇನ ।
ಹತಗರ್ವೋಽಜನಿ ಯುದ್ಧೇ ಸಾ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಾತ್ ॥ 134 ॥

ತ್ವಾಮಾರಾಧ್ಯ ಜನಾ ಅಪಿ ಧನಹೀನಾಃ ಸೌಧಮಧ್ಯತಲಭಾಜಃ ।
ನಾನಾದೇಶವನೀಪಕಜನಸ್ತುತಾ ಭಾನ್ತಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ರಮೇ ॥ 135 ॥

ಸಂಸೃತಿತಾಪೋ ನ ಭವತಿ ಪುನರಪಿ ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜಂ ನಮತಾಮ್ ।
ಸಾ ಮಯಿ ಕಲಿತದಯಾ ಸ್ಯಾದಮ್ಬಾ ವಿಷ್ಣೋಃ ಕಲತ್ರಮನುರೂಪಮ್ ॥ 136 ॥

ಜನನೀಕಟಾಕ್ಷಭಾಜಾಮಿಹ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಸುರಾಸ್ತು ಕಿಂಕರತಾಮ್ ।
ರಿಪವೋ ಗಿರಿತಟವಾಸಂ ಭಜನ್ತಿ ವೇಶ್ಮಾನಿ ಸಿದ್ಧಯಃ ಸರ್ವಾಃ ॥ 137 ॥

ಸ್ಮರಣಾದ್ವಾ ಭಜನಾದ್ವಾ ಯಸ್ಯಾಃ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸ್ಯ ಭುವಿ ಧನ್ಯಾಃ ।
ಹನ್ತ ರಮನ್ತೇ ಸ್ತಮ್ಬೇರಮನಿವಹಾವೃತಗೃಹಾಂಗಣೇ ಮನುಜಾಃ ॥ 138 ॥

ಚಿರಕೃತಸುಕೃತನಿಷೇವ್ಯಾ ಸಾ ದೇವೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ಖ್ಯಾತಾ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಭೂಮ್ನಾ ಜಾತಾಃ ಪಶ್ವಾದಯೋ ವದಾನ್ಯಾ ಹಿ ॥ 139 ॥

ಅಮ್ಬ ಮಧುರಾನ್ ಕಟಾಕ್ಷಾನ್ ತಾಪಹರಾನ್ ವಿಕಿರ ಮಯಿ ಕೃಪಾಜಲಧೇ ।
ಯೇ ವಿನ್ಯಸ್ತಾಃ ಕರಿವರಮಾರುತಿಮುಖಭಕ್ತವರ್ಯೇಷು ॥ 140 ॥

ಅಮೃತಲಹರೀವ ಮಧುರಾ ಜಲಧರರುಚಿರಾ ನತಾರ್ತಿಹರಶೀಲಾ ।
ಸರ್ವಶ್ರೇಯೋದಾತ್ರೀ ಕಾಚಿದ್ ದೇವೀ ಸದಾ ವಿಭಾತು ಹೃದಿ ॥ 141 ॥

ಗೀತಾಚಾರ್ಯಪುರನ್ಧ್ರೀ ತ್ವದೀಯನಾಮಪ್ರಭಾವಕಲನಾದ್ಯೈಃ ।
ಯಮಭಯವಾರ್ತಾ ದೂರೇ ಹರಿಸಾಂನಿಧ್ಯಂ ಕುತೋ ನ ಸ್ಯಾತ್ ॥ 142 ॥

ಜಲನಿಧಿತನಯೇ ಕಾನ್ತೇ ವಿಷ್ಣೋರುಷ್ಣಾಂಶುಚನ್ದ್ರನಯನೇ ತೇ ।
ಚತುರಾನನಾದಯಸ್ತು ಖ್ಯಾತಾ ಬಾಲಾಃ ಶ್ರುತೌ ಚೋಕ್ತಾಃ ॥ 143 ॥

ಮನಸಿಜವೈರಂ ಗಾತ್ರಂ ವಾಣೀ ಸೌಧಾರಸೀ ಚ ಯದ್ಭಜತಾಮ್ ।
ಶ್ಲಾಧ್ಯಾ ಸಂಪತ್ ಸಜ್ಜನಸಮಾಗಮಶ್ಚಾಶು ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ॥ 144 ॥

ಸಫಲಯತು ನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಹತನತದುರಿತಾ ಚ ಸಾ ಪರಾ ದೇವೀ ।
ಜಲನಿಧಿಕನ್ಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಪತ್ಯವತಾರಾನುಕೂಲನಿಜಚರಿತಾ ॥ 145 ॥

ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ದೇವೀಂ ನಮತಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಿನೀಂ ಕಮಲಾಮ್ ।
ಯಾಮಾಹುರ್ಭವನಿಗಲಧ್ವಂಸನದೀಕ್ಷಾಂ ಚ incomplete ॥ 146 ॥=20
ಸಕಲಜಗದಘನಿವಾರಣಸಂಕಲ್ಪಾಂ ಮಧುಜಿತೋ ದಯಿತಾಮ್ ।
ಜೀವಾತುಮೇವ ಕಲಯೇ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಜನಸ್ಯ ಭೂಮಿಸುತಾಮ್ ॥ 147 ॥

ಮನ್ದಾನಾಮಪಿ ದಯಯಾ ತಮೋನಿರಾಸಂ ವಿತನ್ವನ್ತೀ ।
ಸರ್ವತ್ರ ಭಾತಿ ಕಮಲಾ ತನುರಿವ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಿರಸ್ತಾಘಾ ॥ 148 ॥

ಬಾಲಮರಾಲೀಗತ್ಯೈ ಸುರಪುರಕನ್ಯಾದಿಮಹಿತಕಲಗೀತ್ಯೈ ।
ವಿರಚಿತನಾನಾನೀತ್ಯೈ ಚೇತೋ ಮೇ ಸ್ಪೃಹಯತೇ ಬಹುಲಕೀರ್ತ್ಯೈ ॥ 149 ॥

ಅಭಿಲಷಿತದಾನಕುಶಲಾ ವಾಗ್ದೇವೀವನ್ದಿತಾ ಚ ಸಾ ಕಮಲಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ಮಾನಸಪದ್ಮೇ ಸಂಚಾರಂ ಕಲಯತೇ ಮುಹುಃ ಕುತುಕಾತ್ ॥ 150 ॥

ಮುರಮಥನನಯನಪಂಕಜವಿಲಾಸಕಲಿಕಾ ಸುರೇಶಮುಖಸೇವ್ಯಾ ।
ಭೂತಮಯೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಗಯತ್ರೀ ಸರ್ವದೇವತಾ ಜಯತಿ ॥ 151 ॥

ಸಾ ಹಿ ಪರಾ ವಿದ್ಯಾ ಮೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಕ್ಷೋಭಣೀಯಕೀರ್ತಿಕಲಾ ।
ಹೃದ್ಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದಯಾದದ್ಯ ಶ್ರೇಯಃಪರಂಪರಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 152 ॥

See Also  Marakatha Sri Lakshmi Ganapathi Prapatti In Kannada

ಕಾಮಜನನೀ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ನಾನಾಲೀಲಾದಿಭಿರ್ನಿಜಂ ನಾಥಮ್ ।
ಮೋಹಯತಿ ವಿಷ್ಣುಮಚಿರಾತ್ ಪ್ರಕೃತೀನಾಂ ಕ್ಷೇಮಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಮ್ ॥ 153 ॥

ಮನಸಿಜಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕಲಾನಿದಾನಮಾರ್ಯಾಭಿವನ್ದಿತಂ ಕಿಮಪಿ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತೇಜೋ ವಿಲಸತಿ ಮಮ ಮನಸಿ ವಿಷ್ಣುಸಂಕ್ರಾನ್ತಮ್ ॥ 154 ॥

ವಿಷ್ಣುಮನೋರಥಪಾತ್ರಂ ಸಂತಪ್ತಸ್ವರ್ಣಕಾಮ್ಯನಿಜಗಾತ್ರಮ್ ।
ಆಶ್ರಿತಜಲನಿಧಿಗೋತ್ರಂ ರಕ್ಷಿತನತಬಾಹುಜಚ್ಛಾತ್ರಮ್ ॥ 155 ॥

ಕವಿಕುಲಜಿಹ್ವಾಲೋಲಂ ಮುರಮರ್ದನಕಲಿತರಮ್ಯಬಹುಲೀಲಮ್ ।
ನಿರಸಿತನತದುಷ್ಕಾಲಂ ವನ್ದೇ ತೇಜಃ ಸದಾಲಿನುತಶೀಲಮ್ ॥ 156 ॥

ಆದಿಮಪುರುಷಪುರನ್ಧ್ರೀಮಮ್ಬಾಮಮ್ಭೋಜಲೋಚನಾಂ ವನ್ದೇ ।
ಯಾಂ ನತ್ವಾ ಗತತಾಪಾಸ್ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ದೇಹಂ ವಿಶನ್ತಿ ಪರಮಪದಮ್ ॥ 157 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಹರಿರಪಿ ಭಾತಿ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ಷೇಮಾಯ ದೀಕ್ಷಿತಾಯಾಸೌ ।
ಮಮ ಲೋಚನಯೋಃ ಪುರತೋ ಲಸತು ಗಭೀರಂ ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 158 ॥

ಜನನಿ ಕದಾ ವಾ ನೇಷ್ಯಾಮ್ಯಹಮಾರಾದರ್ಚಿತತ್ವದೀಯಪದಃ ।
ನಿಮಿಷಮಿವ ಹನ್ತ ದಿವಸನ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ವಾಮಾದರೇಣ ಕಲ್ಯಾಣೀಮ್ ॥ 159 ॥

ಸಂಪೂರ್ಣಯೌವನೋಜ್ಜ್ವಲದೇಹಾಂ ಯಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಶೌರಿರಪಿ ।
ಕುಸುಮಶರವಿದ್ಧಚೇತಾಃ ಕಿಂಕರಭಾವಂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತಃ ॥ 160 ॥

ಅನುನಯಶೀಲಸ್ತದನು ಪ್ರಣಯಕ್ರೋಧಾದಿನಾ ಭೀತಃ ।
ಆದಿಮಪುರುಷಃ ಸೋಽಯಂ ಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ನ ಶ್ರಿಯೈ ಭವತು ॥ 161 ॥

ಮಣಿಕುಂಡಲಲಸಿತಾಸ್ಯಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಕಿಮಪಿ ಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಮ್ ।
ಹರಿಣಾ ಕೃತಸಂಚಾರಂ ತೇಜೋ ಮೇ ಭಾತು ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ಧ್ಯೈ ॥ 162 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಮಂಗಲಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀರೇಷಾ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಸ್ಯ ।
ಗನ್ಧರ್ವಕನ್ಯಕಾದ್ಯೈರ್ಗಂಗಾತೀರೇಷು ಗೀತಕೀರ್ತಿರ್ಹಿ ॥ 163 ॥

ಕವಿತಾಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ್ರೀ ಪರಿಮಲಸಂಕ್ರಾನ್ತಮಧುಪಗಣಕೇಶಾ ।
ಮಮ ನಯನಯೋಃ ಕದಾ ವಾ ಸಾ ದೇವೀ ಕಲಿತಸಂನಿಧಾನಕಲಾ ॥ 164 ॥

ಕೀರ್ತಿಃ ಸ್ವಯಂ ವೃಣೀತೇ ವಾಗ್ದೇವೀ ಚಾಪಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ।
ತಂ ನರಮಚಿರಾಲ್ಲೋಕೇ ಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪಾದಭಕ್ತಸ್ತು ॥ 165 ॥

ಸನ್ಮಿತ್ರಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಸದ್ದಾರಾಃ ಸತ್ಸುತಾದ್ಯಾಶ್ಚ ।
ಜಾಯನ್ತೇ ತಸ್ಯ ಭುವಿ ಶ್ರೀಭಕ್ತೋ ಯಶ್ಚ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಃ ॥ 166 ॥

ಪರಮಾಚಾರ್ಯೈರ್ವಿನುತಾಂ ತಾಮಮ್ಬಾಮಾದರಾನ್ನೌಮಿ ।
ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ವಿಷ್ಣೋರಪಿ ಯಾ ವೇದೇಷು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಾ ॥ 167 ॥

ಕವಿಕುಲಸೂಕ್ತಿಶ್ರೇಣೀಶ್ರವಣಾನನ್ದೋಲ್ಲಸದ್ವತಂಸಸುಮಾ ।
ಸಾ ದೇವೀ ಮಮ ಹೃದಯೇ ಕೃತಸಾಂನಿಧ್ಯಾ ವಿರಾಜತೇ ಪರಮಾ ॥ 168 ॥

ತಾಪಾರ್ತಾಸ್ತು ತಟಾಕಂ ಯಥಾ ಭಜನ್ತೇ ರಮಾಂ ದೇವೀಮ್ ।
ಸಂಸೃತಿತಪ್ತಾಃ ಸರ್ವೇ ಯಾನ್ತಿ ಹಿ ಶರಣಂ ಶರಣ್ಯಾಂ ತಾಮ್ ॥ 169 ॥

ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಶ್ಲಾಧ್ಯಂ ಧರಾಧಿಪತ್ಯಂ ರಮೇ ದೇವಿ ।
ಯದ್ಯತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ದಯಯಾ ತದ್ ದಿಶ ಮೋಕ್ಷಂ ಚ ಮೇ ಜನನಿ ॥ 170 ॥

ವಿದ್ಯುತಮಚಂಚಲಾಂ ತ್ವಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಮೇಘೇ ಪಯೋಧಿವರಕನ್ಯೇ ।
ನಿತ್ಯಮವೈಮಿ ಶ್ರೇಯಃಸಿಧ್ಯ ಮಾತಃ ಪ್ರಸನ್ನೇ ನಃ ॥ 171 ॥

ತ್ವಾಮಮ್ಬ ಸಂತತರುಚಿಂ ಕೃಷ್ಣೋ ಮೇಘಃ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ।
ಸದ್ವರ್ತ್ಮನಿ ವರ್ಷತಿ ಕಿಲ ಕಾಂಕ್ಷಾಧಿಕಮಾದರೇಣ ವಾರ್ಧಿಸುತೇ ॥ 172 ॥

ಅಮ್ಬ ತ್ವಮೇವ ಕಾಲೇ ಮುಕುನ್ದಮಪಿ ದರ್ಶಯನ್ತೀಹ ।
ಶ್ರೇಯಃಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮತಾಂ ಭಾಸಿ ಹೃದಿ ಶ್ರುತಿಶಿರಃಸು ಸಲ್ಲೋಕೇ ॥ 173 ॥

ವಿನಮದಮರೇಶಸುದತೀಕಚಸುಮಮಕರನ್ದಧಾರಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಮ್ ।
ತವ ಪಾದಪದ್ಮಮೇತತ್ ಕದಾ ನು ಮಮ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಭೂಷಣಂ ಜನನಿ ॥ 174 ॥

ಅಪವರ್ಗಸೌಖ್ಯದೇ ತೇ ದಯಾಪ್ರಸಾರಃ ಕಥಂ ವರ್ಣ್ಯಃ ।
ಯಾಮವಲಮ್ಬ್ಯ ಹಿ ಯಷ್ಟಿಂ ನ ಪತತಿ ಸಂಸಾರಪಂಕಿಲೇ ಮಾರ್ಗೇ ॥ 175 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ತೇ ರೂಪಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಯೋಗಿನೋ ಹೃದಯೇ ।
ತಾಂ ತ್ವಾಮಹಂ ಕದಾ ವಾ ದ್ರಕ್ಷ್ಯೇಽಲಂಕಾರಮಂಡಿತಾಂ ಮಾತಃ ॥ 176 ॥

ಚಿರತರತಪಸಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟೇ ಯೋಗಿಹೃದಿ ಸ್ಥಾನಭಾಗ್ ರಮಾ ದೇವೀ ।
ದರ್ಶನಮಚಿರಾದ್ ದಯಯಾ ದದಾತಿ ಯೋಗಾದಿಹೀನಾನಾಮ್ ॥ 177 ॥

ತೀರಂ ಸಂಸೃತಿಜಲಧೇಃ ಪೂರಂ ಕಮಲಾಕ್ಷಲೋಚನಪ್ರೀತೇಃ ।
ಸಾರಂ ನಿಗಮಾನ್ತಾನಾಂ ದೂರಂ ದುರ್ಜನತತೇರ್ಹಿ ತತ್ತೇಜಃ ॥ 178 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತೇಜೋ ಮಮಾವಿರಸ್ತು ಶ್ರಿಯೈ ನಿತ್ಯಮ್ ।
ಯನ್ನಿತ್ಯಧರ್ಮದಾರಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರಮಿತೌಜಸಃ ಪ್ರಾಹುಃ ॥ 179 ॥

ಜಲಧಿಸುತೇ ತ್ವಂ ಜನನೀ ಸ ವಾಸುದೇವಃ ಪಿತಾ ಚ ನಃ ಕಥಿತಃ ।
ಶರಣಂ ಯುವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ನಾತೋ ದುರ್ಗತಿಪರಿಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ॥ 180 ॥

ಹರಿನೀಲರತ್ನಭಾಸಾ ಪ್ರಕಶಿತಾತ್ಮಾ ಸಮುದ್ರವರಕನ್ಯಾ ।
ಮಂಗಲಮಾತನುತೇಯಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಕಾಪ್ರಸಾರೈಸ್ತು ॥ 181 ॥

ಮಚ್ಚಿತ್ತಮತ್ತವಾರಣಬನ್ಧನಮಧುನಾ ತ್ವದೀಯಪಾದಯುಗೇ ।
ಕಲಯಾಮಿ ರಮೇ ಮಾತರ್ಮಾಂ ರಕ್ಷ ಕ್ಷಿಪ್ರಮೇವ ಸಂಸೃತಿತಃ ॥ 182 ॥

ಮೋಚಯ ಸಂಸೃತಿಬನ್ಧಂ ಕಟಾಕ್ಷಕಲಿಕಾಂಕುರೈ ರಮೇ ಮಾತಃ ।
ನಾತಃ ಪರಮರ್ಥ್ಯಮಿಹ ಕ್ಷಮಾತಲೇ ತ್ವಂ ದಯಾಮೂರ್ತಿಃ ॥ 183 ॥

ಮಂಜುಲಕವಿತಾಸಂತತಿಬೀಜಾಂಕುರದಾಯಿಸಾರಸಾಲೋಕಾ ।
ಜನನಿ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀಃ ಜಯತಿ ಜಗತ್ತ್ರಾಣಕಲಿತದೀಕ್ಷೇಯಮ್ ॥ 184 ॥

ಅಮ್ಬ ತವಾಪಾಂಗಶ್ರೀರಪಾಂಗಕೇಲೀಶತಾನಿ ಜನಯನ್ತೀ ।
ಮುರಹನ್ತುರ್ಹೃದಿ ಜಯತಿ ವ್ರೀಡಾಮದಮೋಹಕಾಮಸಾರಕರೀ ॥ 185 ॥

ಬದ್ಧಮಪಿ ಚಿತ್ತಮೇತದ್ ಯಮನಿಯಮಾದ್ಯೈಃ ಪರಿಷ್ಕಾರೈಃ ।
ಧಾವತಿ ಬಲಾದ್ ರಮೇ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಯಾಮಿ ಶರಣಮಹಮ್ ॥ 186 ॥

ಮತ್ತಗಜಮಾನ್ಯಗಮನಾ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಚ ಮಾನ್ಯಚರಿತಾ ಸಾ ।
ಮನ್ದಸ್ಮೇರಮುಖಾಬ್ಜಾ ಕಮಲಾ ಮೇ ಹೃದಯಸಾರಸೇ ಲಸತು ॥ 187 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮರಣವಿಹೀನಂ ಪಾಪಿನಮೇನಂ ಜನಂ ರಮಾ ದೇವೀ ।
ದಯಯಾ ರಕ್ಷತಿ ಕಾಲೇ ತಸ್ಯಾಸ್ತೇನ ಪ್ರಥಾ ಮಹತೀ ॥ 188 ॥

ಮುಖವಿಜಿತಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಿದಮಮ್ಭೋರುಹವಿಲೋಚನಂ ತೇಜಃ ।
ಧ್ಯಾನೇ ಜಪೇ ಚ ಸುದೃಶಾಂ ಚಕಾಸ್ತಿ ಹೃದಯೇ ಕವೀಶ್ವಱಾಣಾಂ ಚ ॥ 189 ॥

ಅಮ್ಬ ವಿವೇಕವಿದೂರಂ ಜನಮೇನಂ ಶಿಶಿರಲೋಚನಪ್ರಸರೈಃ ।
ಶಿಶಿರಯ ಕೃಪಯಾ ದೇವಿ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಹಿ ಲೋಕಸ್ಯ ॥ 190 ॥

ಕೋಪದುಪೇಕ್ಷಸೇ ಯದಿ ಮಾತರ್ಮೇ ರಕ್ಷಕಃ ಕಃ ಸ್ಯಾತ್ ।
ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೋ ಲಾಭಸ್ತವ ತು ದಯಾಯಾಃ ಪ್ರಸಾರಿಣ್ಯಾಃ ॥ 191 ॥

ಭವಚಂಡಕಿರಣತಪ್ತಃ ಶ್ರಾನ್ತೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನವಾರಿದೂರಸ್ಥಃ ।
ಶಿಶಿರಾಮಂಘ್ರಿಚ್ಛಾಯಾಂ ತವ ಮಾತರ್ಯಾಮಿ ಶರಣಮಾರಾತ್ತು ॥ 192 ॥

ಮಾತರಶೋಕೋಲ್ಲಾಸಂ ಪ್ರಕಟಯ ತವ ಕೋಮಲಕಟಾಕ್ಷೈಃ ।
ಯೈರ್ದೀನಾ ನರಪತಯಃ ಕಲಿತಾ ವಾರಣಶತಾವೃತೇ ಗೇಹೇ ॥ 193 ॥

ಜಯತಿ ರಮೇ ತವ ಮಹತೀ ಕೃಪಾಝರೀ ಸರ್ವಸಂಮಾನ್ಯಾ ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಯದೇಷಾ ಪ್ರತಿಕಲ್ಪಂ ಸರ್ವಜಗತಾಂ ಚ ॥ 194 ॥

ಅಜ್ಞಾನಕೂಪಕುಹರೇ ಪತಿತಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಕಮಲೇ ತ್ವಮ್ ।
ನಗರೇ ವಾ ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ವನಮಧ್ಯೇ ದಿಕ್ಷು ರಕ್ಷಿಣೀ ತ್ವಮಸಿ ॥ 195 ॥

ತವ ಚರಣೌ ಶರಣಮಿತಿ ಬ್ರುವನ್ನಹಂ ಮಾತರಬ್ಧಿತನಯೇ ತ್ವಮ್ ।
ಹರಿಣಾ ಸಹಿತಾ ದಯಯಾ ಪ್ರಾಹ್ಯವಿಲಮ್ಬೇನ ದೀನಂ ಮಾಮ್ ॥ 196 ॥

ಪರಿಸರನತವಿಬುಧಾಲೀಕಿರೀಟಮಣಿಕಾನ್ತಿವಲ್ಲರೀವಿಸರೈಃ ।
ಕೃತನೀರಾಜನವಿಧಿ ತೇ ಮಮ ತು ಶಿರೋಭೂಷಣಂ ಹಿ ಪದಯುಗಲಮ್ ॥ 197 ॥

ಮಮ ಹೃದಯಪಂಕಜವನೀವಿಕಾಸಹೇತೌ ದಿನಾಧಿಪಾಯೇತಾಮ್ ।
ತವ ತು ಕಟಾಕ್ಷಪ್ರಸರಃ ದೀಪಾಯೇತಾಂ ತಮೋನಿರಾಕರಣೇ ॥ 198 ॥

ಯಾವಚ್ಛರಣಂ ಯಾತಿ ಕ್ಷಿತಿತನಯೇ ತ್ವಾಂ ಹಿ ಜನ್ತುರಿಹ ಮೂಢಃ ।
ತಾವತ್ ತಸ್ಯ ತು ರಸನಾಂಗಣೇ ತು ವಾಣೀ ಸಮಾಕಲಿತನೃತ್ತಾ ॥ 199 ॥

ಪಂಕಜನಿಲಯೇ ತಾವಕಚರಣಂ ಶರಣಂ ಸಮಾಕಲಯೇ ।
ತೇನ ಹಿ ಸರ್ವಕೃತಾನಾಂ ಭವಿಷ್ಯತಾಂ ಹಾನಿರೇವ ದುರಿತಾನಾಮ್ ॥ 200 ॥

ಶ್ರುತ್ಯನ್ತಸೇವಿತಂ ತೇ ಚರಣಸರೋಜಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಕಿಲ ಜನ್ತುಃ ।
ಛತ್ರೋಲ್ಲಸಿತಶಿರಾಃ ಸನ್ ವನೀಪಕಾನ್ ದಾನವಾರಿಣಾ ಸಿಂಚನ್ ॥ 201 ॥

ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನಮುಖಾದ್ಯೈಃ ಸೇವಿತಮಮ್ಬ ತ್ವದೀಯಪಾದಯುಗಮ್ ।
ಅವತಂಸಯನ್ತಿ ಸನ್ತಃ ಕಲಿತಾಪಪ್ರಶಮನಾಯಾಸ್ತು ॥ 202 ॥

ದುಗ್ಧೋದಧಿತನಯೇ ತ್ವಾಂ ದಿಶಾಗಜೇನ್ದ್ರಾಃ ಸುವರ್ಣಘಟತೋಯೈಃ ।
ಮಣಿಮಂಟಪಮಧ್ಯತಲೇ ಸಮಭ್ಯಷಿಂಚನ್ ಹರಿಪ್ರೀತ್ಯೈ ॥ 203 ॥

ದಿಗ್ಗಜಪುಷ್ಪಕರಕುಮ್ಭೈರಭಿಷಿಕ್ತಾಂ ತ್ವಾಂ ಹರಿಃ ಪ್ರೀತ್ಯಾ ।
ಉದವಹದಾರಾನ್ಮುನಿಗಣಮಧ್ಯೇ ಸರ್ವಶ್ರಿಯೋ ಮೂಲಮ್ ॥ 204 ॥

ಜಾತಪರಾಕ್ರಮಕಲಿಕಾ ದಿಶಿ ದಿಶಿ ಕಿಂನರಸುಗೀತನಿಜಯಶಸಃ ।
ಧನ್ಯಾ ಭಾನ್ತಿ ಹಿ ಮನುಜಾಃ ಯದ್ವೀಕ್ಷಾಲವವಿಶೇಷತಃ ಕಾಲೇ ॥ 205 ॥

ನಮದಮರೀಕಚಭರಸುಮಮರನ್ದಧಾರಾಭಿಷಿಕ್ತಂ ತೇ ।
ಪದಕಮಲಯುಗಲಮೇತಚ್ಛ್ರೇಯಃಸ್ಫೂರ್ತ್ಯೈ ಸದಾ ಭವತು ॥ 206 ॥

ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಹತಂ ಮಾಮವ ಕಮಲೇ ಹರೇಃ ಕಾನ್ತೇ ।
ದರ್ಶಯ ದಯಯಾ ಕಾಲೇ ಹ್ಯಪವರ್ಗಸ್ಥಾನಮಾರ್ಗಂ ಚ ॥ 207 ॥

ನ ಹಿ ಜಾನೇ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಪರಮೇ ಸ್ಥನೇ ತ್ವದೀಯವಿಭವಮಹಮ್ ।
ಮುನಯಶ್ಚ ಸುರಾ ವೇದಾ ಯತೋ ನಿವೃತ್ತಾಃ ಕ್ಷಮಾತನಯೇ ॥ 208 ॥

ಮನುಜಾಃ ಕಟಾಕ್ಷಿತಾಃ ಕಿಲ ತಥಾಮ್ಬಯಾ ಮೇದಿನೀಪುತ್ರ್ಯಾ ।
ಸತ್ಸುತಕಲತ್ರಸಹಿತಾಃ ಸುರಭಿಂ ಕಾಲೇನ ನಿರ್ವಿಶಾನ್ತಿ ಮುದಾ ॥ 209 ॥

ಜಲಧೀಶಕನ್ಯಕಾ ಸಾ ಲಸತು ಪುರೋಽಸ್ಮಾಕಮಾದರಕೃತಶ್ರೀಃ ।
ಯತ್ಪ್ರಣಮನಾಜ್ಜನಾನಾಂ ಕವಿತೋನ್ಮೇಷಃ ಸದೀಡಿತೇ ಭಾತಿ ॥ 210 ॥

ದೂರಿಕರೋತು ದುರಿತಂ ತ್ವದ್ಭಕ್ತಿರ್ಮಾಮಕಂ ಕಮಲೇ ।
ಅಹಮಪಿ ಸುರೇಶಸೇವ್ಯೇ ತವ ಸದಸಿ ವಿಶಾಮಿ ಕೀರ್ತಿಗಾನಪರಃ ॥ 211 ॥

ಪರಮಜ್ಞಾನವಿಧಾತ್ರೀ ತವ ಪಾದಪಯೋಜಭಕ್ತಿರಸ್ಮಾಕಮ್ ।
ಕಿಂ ವಾಶಾಸ್ಯಮತೋಽನ್ಯತ್ ಸಮುದ್ರತನಯೇ ಹರೇರ್ಜಾಯೇ ॥ 212 ॥

ಅಮ್ಬ ಕದಾ ವಾ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ಮದೀಯಪಾಪಾಪನೋದಾಯ ।
ತವ ಪಾದಕಮಲಸೇವಾಮಬ್ಜಭವಾದ್ಯೈಸ್ತು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಾಮ್ ॥ 213 ॥

ಮನ್ದಾನಾಮಪಿ ಮಂಜುಲಕವಿತ್ವರಸದಾಯಿನೀ ಜನನೀ ।
ಕಾಪಿ ಕರುಣಾಮಯೀ ಸಾ ಲಸತು ಪುರಸ್ತಾತ್ ಸದಾಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 214 ॥

ಸಕಲಕವಿಲೋಕವಿನುತೇ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ವಲ್ಲಭೇ ವಿಷ್ಣೋಃ ।
ತ್ವನ್ನಾಮಾನಿ ಹಿ ಕಲಯೇ ವನೇ ಜಲೇ ಶತ್ರುಪೀಡಾಯಾಮ್ ॥ 215 ॥

ದಿವಿ ವಾ ಭುವಿ ದಿಕ್ಷು ಜಲೇ ವಹ್ನೌ ವಾ ಸರ್ವತಃ ಕಮಲೇ ।
ಜನ್ತೂನಾಂ ಕಿಲ ರಕ್ಷಾ ತ್ವದಧೀನಾ ಕೀರ್ತ್ಯತೇ ವಿಬುಧೈಃ ॥ 216 ॥

ಕುಶಲವಿಧಯೇ ತದಸ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಸೇವ್ಯರಮ್ಯನಿಜಕೇಲಿ ।
ಕಬಲಿತಪದನತದೈನ್ಯಂ ತರುಣಾಮ್ಬುಜಲೋಚನಂ ತೇಜಃ ॥ 217 ॥

ಜನನೀ ಸುವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ಭಾತಿ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಾ ।
ಕಮಲಾ ಕಲಿತಕ್ಷೇಮಾ ಪ್ರಕೃತೀನಾಂ ಶೀತಲಾಪಾಂಗೈಃ ॥ 218 ॥

ಜಗತಾಮಾದಿಮಜನನೀ ಲಸತಿ ಕವೇರಾತ್ಮಜಾಪುಲಿನೇ ।
ಕ್ಷೇತ್ರೇಷೂತ್ತಮಜುಷ್ಟೇಷ್ವಯೋನಿಜಾ ಲೋಕರಕ್ಷಾಯೈ ॥ 219 ॥

ಕುಚಶೋಭಾಜಿತವಿಷ್ಣುಃ ಕುಂಕುಮಪಂಕಾಂಕಿತಾ ಕಮಲಾ ।
ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ರಾಜತಿ ಕಾಂಚೀಮಣಿಗಣನೀರಾಜಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಾ ॥ 220 ॥

ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಮದಹರಮನ್ದಸ್ಮಿತಮಧುರವದನಪಂಕರುಹಾ ।
ಹೃದ್ಯತಮನಿತ್ಯಯೌವನಮಂಡಿತಗಾತ್ರೀ ವಿರಾಜತೇ ಕಮಲಾ ॥ 221 ॥

ಕಂಸರಿಪುಗೇಹಿನೀ ಸಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಂಸಮಾನ್ಯನಿಜಚರಿತಾ ।
ಸಂಸಾರತಾಪಹಾನಿಂ ಕಲಯತು ಕಾಲೇ ರಮಾಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ 222 ॥

ಮನಸಿಜಜನನೀ ಜನನೀ ಚಾಸ್ಮಾಕಮಿಹಾದರಾತ್ ಕಾಲೇ ।
ಶೀತಲಲೋಲಾಪಾಂಗೈಸ್ತರಂಗಯತಿ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ಸರಿಣಮ್ ॥ 223 ॥

ತವ ಮನ್ದಹಾಸಕಲಿಕಾಂ ಭಜೇ ಭುಜಂಗೇ ಶಯಾನಂ ತಮ್ ।
ಯಾ ಕಲಯತಿ ಗತಕೋಪಂ ಬಾಲಾನಾಂ ನಃ ಕೃತಾಪರಾಧಾನಾಮ್ ॥ 224 ॥

ಸಾ ಸಾಧಯೇದಭೀಷ್ಟಂ ಕಮಲಾ ಶ್ರೀರ್ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಾ ।
ಯಸ್ಯಾಃ ಪದವಿನ್ಯಾಸಃ ಶ್ರುತಿಮೌಲಿಷು ತನ್ಯತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ॥ 225 ॥

ಶಾನ್ತಿರಸನಿತ್ಯಶೇವಧಿಮಮ್ಬಾಂ ಸೇವೇ ಮನೋರಥಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ।
ಯಾಮಾರಾಧ್ಯ ಸುರೇಶಾಃ ಸ್ವಪದಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಹಿ ತಾದೃಕ್ಷಮ್ ॥ 226 ॥

ಧಾತುರಪಿ ವೇದವಚಸಾಂ ದೂರೇ ಯತ್ಸ್ಥಾನಮಾಮನನ್ತಿ ಬುಧಾಃ ।
ಸಾಸ್ತು ಮುದೇ ಶ್ರೀರೇಷಾ ಮುರಮರ್ದನಸತ್ಕಲತ್ರಮಮಿತೌಜಃ ॥ 227 ॥

ಭವದುಃಖರಾಶಿಜಲಧೇರ್ಹಠಾತ್ ತರಿತ್ರೀಂ ಪರಂ ವಿದ್ಮಃ ।
ತಾಮಮ್ಬಾಂ ಕಮಲಸ್ಥಾಂ ಮುರಾರಿವಕ್ಷೋಮಣಿಪ್ರದೀಪಾಂ ಚ ॥ 228 ॥

ಮುನಿಸಾರ್ವಭೌಮವರ್ಣಿತಮಹಾಚರಿತ್ರಂ ಹರೇಃ ಕಲತ್ರಂ ತತ್ ।
ಪಥಿ ಮಂಗಲಾಯ ಭವತು ಪ್ರಸ್ಥಾನಜುಷಾಂ ಕೃಪಾಧಾರಮ್ ॥ 229 ॥

ಖಂಡಿತವೈರಿಗಣೇಯಂ ಮಂಡಿತಭಕ್ತಾ ಸುತಾದ್ಯೈಶ್ಚ ।
ಭಾಸುರಕೀರ್ತಿರ್ಜಯತಿ ಕ್ಷೋಣೀಸುರವನ್ದ್ಯಚರಣಾಬ್ಜಾ ॥ 230 ॥

See Also  Lalitapanchakam 5 Kannada Lyrics ॥ ಲಲಿತಾಪಂಚಕಮ್ ॥

ನತಪಾಲಿನಿ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ತ್ರಿಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೇ ನಿಧೇಹಿ ಮಯಿ ದಯಯಾ ।
ತಾವಕಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀಃ ಶಕ್ತಿಮಯೇ ಸಕಲಸಿದ್ಧೀನಾಮ್ ॥ 231 ॥

ಭವಸಾಗರಂ ತಿತೀರ್ಷುಸ್ತವ ಚರಣಾಬ್ಜಂ ಮಹಾಸೇಯುಮ್ ।
ಮಾತಃ ಕದಾ ನು ಲಪ್ಸ್ಯೇ ಘನತಾಪೋರ್ಮ್ಯಾದಿಪೀಡಿತೋ ದೀನಃ ॥ 232 ॥

ಕವಿವಾಗ್ವಾಸನ್ತೀನಾಂ ವಸನ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮುರಾರಿದಯಿತಾ ನಃ ।
ಪರಮಾಂ ಮುದಂ ವಿಧತ್ತೇ ಕಾಲೇ ಕಾಲೇ ಮಹಾಭೂತ್ಯೈ ॥ 233 ॥

ಸುರಹರಪರತನ್ತ್ರಂ ತದ್ ಗತತನ್ದ್ರಂ ವಸ್ತು ನಿಸ್ತುಲಮುಪಾಸೇ ।
ತೇನೈವಾಹಂ ಧನ್ಯೋ ಮದ್ವಂಶ್ಯಾ ನಿರಸಿತಾತ್ಮತಾಪಭರಾಃ ॥ 234 ॥

ತೃಷ್ಣಾಂ ಶಮಯತಿ ದೇವೀ ರಾಘವದಯಿತಾ ನತಾಲಿಸುರವಲ್ಲೀ ।
ಇಟ್ಯಾರ್ಯವಚೋ ಧೈರ್ಯಂ ಜನಯತಿ ಕಾಲೇ ಧರಾಪುತ್ರಿ ॥ 235 ॥

ರಘುಪತಿದಯಿತೇ ಮಾತಃ ಕಾಕಾಸುರರಕ್ಷಣಾದಿನಾ ಲೋಕೇ ।
ತಾವಕಕರುಣಾಮಹಿಮಾ ಪ್ರಥಿತಃ ಕಿಲ ಭೂತಿದಾಯೀ ನಃ ॥ 236 ॥

ಪ್ರಚುರತದುರಿತಪಾಲೀಸಮಾವೃತಾನಾಂ ಕಲೌ ಹಿ ತಪ್ತಾನಾಮ್ ।
ತಾವಕದಯಾ ಹಿ ಮಾತಃ ಶರಣಂ ವರಮಿತಿ ಸತಾಂ ಗಣಃ ಸ್ತೌತಿ ॥ 237 ॥

ಅತ್ಯನ್ತಶೀತಲಾಂ ತಾಂ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟೀಮುಪಾಸೇಽಹಮ್ ।
ತೇನ ಮಮ ತ್ರಿದಶಾನಾಂ ನ ಕೋಽಪಿ ಭೇದೋ ಧರಾತನಯೇ ॥ 238 ॥

ಯೈಃ ಸೇವಾ ಸಂಕಲಿತಾ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಧರಾತನಯೇ ।
ತೇಷಾಮಜ್ಞಾನಝರೀ ಯಾತಿ ಹಿ ವಿಲಯಂ ಕ್ಷಣೇನೈವ ॥ 239 ॥

ಜ್ಞಾನಾರವಿನ್ದವಿಲಸನಮಚಿರಾದಸ್ಯ ಸ್ತುತೌ ಹಿ ಕವಿವರ್ಯಾಃ ।
ಸಂಪದ್ ದಿವ್ಯಾ ಚ ತಥಾ ವಿಬುಧಾವಲಿಮಾನನೀಯಾತ್ರ ॥ 240 ॥

ಮಾತಸ್ತವ ಪಾದಾಬ್ಜಂ ಯಸ್ಯ ಲಲಾಟೇ ಕೃತೋರುನಿಜಕಾನ್ತಿ ।
ತತ್ಪಾದಪದ್ಮಮಚಿರಾದ್ ವಿಮಾನಗಾ ದೇವತಾ ವಹತಿ ॥ 241 ॥

ಆಜ್ಞಾವಶೇನ ದೇವ್ಯಾ ಲಸನ್ತಿ ದಿವಿ ದೇವತಾಮಾನ್ಯಾಃ ।
ಇನ್ದ್ರಾದ್ಯಾಃ ಸ ಚ ಧಾತಾ ದಿಕ್ಪಾಲಾಶ್ಚಾಪಿ ಗನ್ಧರ್ವಾಃ ॥ 242 ॥

ಕೈವಲ್ಯಾನನ್ದಕಲಾದಾತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಮಹರ್ನಿಶಂ ನೌಮಿ ।
ತೇನೈವ ಜನ್ಮ ಸಫಲಂ ತೀರ್ಥಾದಿನಿಷೇವಣಾದ್ಯಚ್ಚ ॥ 243 ॥

ಯಚ್ಚ ಹರಿಪಾದಪಂಕೇರುಹಪರಿಚರಣಾದಿನಾ ಲೋಕೇ ।
ತತ್ ಸರ್ವಮಾಶು ಘಟಯತಿ ಸಹಸಾ ಮನ್ದಸ್ಯ ಮೇ ಮಾತಾ ॥ 244 ॥

ನಾನಾಶ್ರುತ್ಯನ್ತಕಲಾಪರಿಮಲಪರಿವಾಹವಾಸಿತಂ ಮಾತಃ ।
ತವ ಚರಣಕಮಲಯುಗಲಂ ಮಮಾವತಂಸಃ ಕ್ಷಣಂ ಭಾತು ॥ 245 ॥

ನತದೇವನಗರನಾರೀಧಮ್ಮಿಲ್ಲಲಸತ್ಸುಮಾಲಿಕೃತನಾದಾಃ ।
ಪ್ರಾತರ್ಮುರಜವಿಲಾಸಂ ಕಲಯನ್ತಿ ಭೃಶಂ ತವಾಗ್ರತೋ ಭೃಂಗಾಃ ॥ 246 ॥

ಪಾಪಪ್ರಶಮನದೀಕ್ಷಾಕಲಾಧುರೀಣಾಃ ಪಯೋಜನಿಲಯೇ ತೇ ।
ಮಾಂ ಚ ಪವಿತ್ರೀಕುರ್ಯುಃ ಪಾದಪರಾಗಾಃ ಕೃಪಾವಶತಃ ॥ 247 ॥

ಹನ್ತ ಕದಾ ವಾ ಲಪ್ಸ್ಯೇ ತವಾಂಘ್ರಿಶುಶ್ರೂಷಣಾಸಕ್ತಿಮ್ ।
ಸಹಜಾನನ್ದಂ ತೇನ ಹಿ ಪದಂ ಕ್ರಮಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ಯಮಾದಿಷ್ಟಮ್ ॥ 248 ॥

ನಲಿನೀವಿಲಾಸರುಚಿರಾಂ ಮಯಿ ದೇವಿ ತ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಲಹರೀಂ ಹಿ ।
ಕಾಲೇ ನಿಧೇಹಿ ದಯಯಾ ಸ್ಫೀತಾ ತೇ ಕೀರ್ತಿರಾದೃತಾ ಸರ್ವೈಃ ॥ 249 ॥

ವಿನಿಹತದುರಿತಸ್ತೋಮಾ ಕಾಪಿ ಮದೀಯೇ ಹೃದಮ್ಭೋಜೇ ।
ಲಸತು ಪರದೇವತಾಖ್ಯಾ ಮಾಧವನೇತ್ರಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಕಲಿಕಾ ॥ 250 ॥

ಪಂಚಾಯುಧಗುರುಮನ್ತ್ರಂ ಕಲನೂಪುರನಿನದಮಾದರಾತ್ ಕಮಲೇ ।
ಕಲಯತಿ ರಮಾಧವಗೃಹಂ ಯಾತುಂ ಕಾಲೇ ತ್ವಯಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾಯಾಮ್ ॥ 251 ॥

ನತನಾಕಿಲೋಕವನಿತಾಲಲಾಟಸಿನ್ದೂರಶೋಣಕಾನ್ತಿಭೃತೋಃ ।
ಕಲಯೇ ನಮಾಂಸಿ ಕಮಲೇ ತವ ಪಾದಪಯೋಜಯೋರ್ನಿತ್ಯಮ್ ॥ 252 ॥

ಕಮಲಸುಷುಮಾನಿವಾಸಸ್ಥಾನಕಟಾಕ್ಷಂ ಚಿರಾಯ ಕೃತರಕ್ಷಮ್ ।
ರಕ್ಷೋಗಣಭೀತಿಕರಂ ತೇಜೋ ಭಾತಿ ಪ್ರಕಾಮಮಿಹ ಮನಸಿ ॥ 253 ॥

ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೇವ ಶಿಶಿರಪಾತಾ ಕಟಾಕ್ಷಧಾಟೀ ತ್ವದೀಯಾ ಹಿ ।
ಅಮ್ಬ ಮುಕುನ್ದ ( … incomplete … ) ಕುರುತೇ ॥ 254 ॥

ತಾಪಹರರಸವಿವರ್ಷಂಅಧೃತಕುತುಕಾ ಕಾಪಿ ನೀಲನಲಿನರುಚಿಃ ।
ಕಾದಮ್ಬಿನೀ ಪುರಸ್ತದಾಸ್ತಾಂ ನಃ ಸಂತತಂ ಜನನೀ ॥ 255 ॥

ಸಫಲಯತು ನೇತ್ರಯುಗಲಂ ಮಾಮಕಮೇತತ್ ತ್ವದೀಯರೂಪಮಹೋ ।
ಯತ್ ಕಮಲನೇತ್ರಸುಚರಿತಪಚೇಲಿಮಂ ವೈದಿಕೀ ಶ್ರುತಿರ್ಬ್ರೂತೇ ॥ 256 ॥

ಮಾಧವನೇತ್ರಪಯೋಜಾಮೃತಲಹರೀ ಭಾತಿ ತಾವಕಂ ರೂಪಮ್ ।
ಅಮ್ಬ ಯುವಾಮಾದ್ಯೌ ನಃ ಪಿತರೌ ವನೇ ಸುಖಾವಾಪ್ತ್ಯೈ ॥ 257 ॥

ಸರಸಕವಿತಾದಿಸಂಪದ್ವಿಲಸನಮಾರಾದುಶಾನ್ತಿ ಕವಿವರ್ಯಾಃ ।
ಯತ್ಪ್ರೀಣನೇನ ಸಾ ಮೇ ಭವತು ವಿಭೂತ್ಯೈ ಹಿ ಸಾ ಕಮಲಾ ॥ 258 ॥

ಮನಸಿಜಜಯಾದಿಕಾರ್ಯಂ ಯದಪಾಂಗಲವಾನ್ನೃಣಾಂ ಭವತಿ ।
ತತ್ಪದಮಾನನ್ದಕಲಂ ಸೇವ್ಯಂ ಚ ಭಜೇ ರಮಾಂ ಜನನೀಮ್ ॥ 259 ॥

ಶಿಥಿಲತತಮಃಸಮೂಹಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಸಾ ರಮಾ ದೇವೀ ।
ಜನಯತಿ ಧೈರ್ಯಂ ಚ ಹರೇಃ ಕಾಲೇ ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಸೇವ್ಯಾ ॥ 260 ॥

ಯದ್ಭ್ರೂವಿಲಾಸವಶತಃ ಶಕ್ತಃ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಂ ಕರ್ತುಮ್ ।
ಹರಿರಪಿ ಲೋಕೇ ಖ್ಯಾತಃ ಸಾ ನಃ ಶರಣಂ ಜಗನ್ಮಾತಾ ॥ 261 ॥

ನಯನಯುಗಲೀಂ ಕದಾ ಮೇ ಸಿಂಚತಿ ಏವ್ಯಾಃ ಪರಂ ರೂಪಮ್ ।
ಯದ್ಭಜನಾನ್ನ ಹಿ ಲೋಕೇ ದೃಷ್ಟಂ ಶ್ಲಾಧ್ಯಂ ಪರಂ ವಸ್ತು ॥ 262 ॥

ಸುಚರಿತಫಲಂ ತ್ವದೀಯಂ ರೂಪಂ ನಃ ಕಲಿತಭಕ್ತೀನಾಮ್ ।
ಅತ ಏವ ಮಾಮಕಾನಾಂ ಪಾಪಾನಾಂ ವಿರತಿರೂರ್ಜಿತಾ ಕಮಲೇ ॥ 263 ॥

ಸುಕೃತಿವಿಭವಾದುಪಾಸ್ಯಾ ಕಮಲಾ ಸಾ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಾ ।
ಹರಿವಕ್ಷಸಿ ಕೃತವಾಸಾ ರಕ್ಷತಿ ಲೋಕಾನಹೋರಾತ್ರಮ್ ॥ 264 ॥

ಸಂವಿದ್ರೂಪಾ ಹಿ ಹರೇಃ ಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ಭಾತಿ ಭಕ್ತಹೃದಯೇಷು ।
ಸರ್ವಶ್ರೇಯಃಪ್ರಾಪ್ತ್ಯೈ ಯಾಂ ವಿದುರಾರ್ಯಾ ರಮಾಂ ಕಮಲಾಮ್ ॥ 265 ॥

ವಿಷಯಲಹರೀಪ್ರಶಾನ್ತ್ಯೈ ಕಮಲಾಪಾದಾಮ್ಬುಜಂ ನೌಮಿ ।
ಪೂರ್ವಂ ಶುಕಾದಿಸುಧಿಯೋ ಯದ್ಧ್ಯಾನಾದ್ ಗಲಿತಶತ್ರುಭಯಾಃ ॥ 266 ॥

ಲಲಿತಗಮನಂ ತ್ವದೀಯಂ ಕಲನೂಪುರನಾದಪೂರಿತಂ ಮಾತಃ ।
ನೌಮಿ ಪದಾಮ್ಬುಜಯುಗಲಂ ಭವತಾಪನಿರಾಸನಾಯಾದ್ಯ ॥ 267 ॥

ವಿರಲೀಕರೋತಿ ತಾಪಂ ಕಮಲಾಯಾ ಮನ್ದಹಾಸಝರೀ ।
ಯತ್ಸೇವನೇಷು ಸಮುದಿತಕೌತುಕರಸನಿರ್ಭರೋ ಹರಿರ್ಜಯತಿ ॥ 268 ॥

ಪ್ರತಿಫಲತು ಸಂತತಂ ಮೇ ಪುರತೋ ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯರೂಪಮಿದಮ್ ।
ಯದ್ದರ್ಶನರಸಭೂಮ್ನಾ ಹರಿರಪಿ ನಾನಾಸ್ವರೂಪಭಾಕ್ ಕಾಲೇ ॥ 269 ॥

ಅಮ್ಬ ತವ ಚರಣಸೇವಾಂ ಸಂತತಮಹಮಾದರಾತ್ ಕಲಯೇ ।
ತೇನ ಮಮ ಜನ್ಮ ಸಫಲಂ ತ್ರಿದಶಾನಾಮಿವ ಮುನೀನ್ದ್ರಾಣಾಮ್ ॥ 270 ॥

ದುರ್ವಾರಗರ್ವದುರ್ಮತಿದುರರ್ಥನಿರಸನಕಲಾನಿಪುಣಾಃ ।
ತವ ಚರಣಸೇವಯೈವ ಹಿ ಕಮಲೇ ಮಾತರ್ಬುಧಾ ಜಗತಿ ॥ 271 ॥

ಆನದಮೇತಿ ಮಾತಸ್ತವ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೇನ ಸಿನ್ಧುಭವೇ ।
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತತ್ವದ್ರೂಪಂ ಮಮ ಮಾನಸಮಾತ್ತಯೋಗಕಲಮ್ ॥ 272 ॥

ತವ ದೃಷ್ಟಿಪಾತವಿಭವಾತ್ ಸರ್ವೇ ಲೋಕೇ ವಿಧೂತತಾಪಭರಾಃ ।
ಯಾನ್ತಿ ಮುದಾ ತ್ರಿದಶೈಃ ಸಹ ವಿಭಾನಮಾರುಹ್ಯ ಮಾತರಹೋ ॥ 273 ॥

ಕೋ ವಾ ನ ಶ್ರಯತಿ ಬುಧಃ ಶ್ರೇಯೋಽರ್ಥೀ ತಾಮಿಮಾಂ ಕಮಲಾಮ್ ।
ಯಾಂ ಪನ್ನಗಾರಿವಾಹನಸದ್ಗರ್ಮಿಣೀಮರ್ಚಯನ್ತಿ ಸುರನಾಥಾಃ ॥ 274 ॥

ತಾಮರವಿನ್ದನಿವಾಸಾಮಮ್ಬಾಂ ಶರಣಾರ್ಥಿನಾಂ ಕಲಿತರಕ್ಷಾಮ್ ।
ಬಹುರೂಪೇಷ್ವಘನಿಚಯೇಷ್ವಪಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯಾತ್ಮನೋ ಧೈರ್ಯಮ್ ॥ 275 ॥

ಕರುಣಾಪ್ರವಾಹಝರ್ಯಾ ಗತಪಂಕ ಭೂತಲಂ ಮಾತಃ ।
ಸತ್ವಾಂಕುರಾದಿಲಸಿತಂ ಜಯತಿ ಪಯೋರಾಶಿಕಕನ್ಯಕೇ ಕಮಲೇ ॥ 276 ॥

ವಿಧಿಶಿವವಾಸವಮುಖ್ಯೈರ್ವನ್ದ್ಯಪದಾಬ್ಜೇ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಮ್ ।
ಮಾತರ್ವಿಷ್ಣೋರ್ದಯಿತೇ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಂ ಚ ಮೇ ಕಲಯ ॥ 277 ॥

ಪರದೇವತೇ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮಾತಃ ।
ತ್ವಾಮಾಹುಃ ಶ್ರುತಯಃ ಕಿಲ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾಕರಾಂ ನಿತ್ಯಾಮ್ ॥ 278 ॥

ಕ್ಷನ್ತವ್ಯಮಮ್ಬ ಮಾಮಕಮಘರಾಶಿಂ ಕ್ಷಪಯ ವೀಕ್ಷಣತಃ ।
ಸತ್ವೋನ್ಮೇಷಂ ದೇಹಿ ಪ್ರಿಯೇ ಹರೇರ್ದಾಸಮಪಿ ಕುರು ಮಾಮ್ ॥ 279 ॥

ವಾಂಛಿತಸಿದ್ಧಿರ್ನ ಸ್ಯಾದ್ ಯದಿ ಪಾದಾಬ್ಜೇ ಕೃತಪ್ರಣಾಮಾನಾಮ್ ।
ಹಾನಿಸ್ತ್ವದೀಯಯಶಸಾಮಿತಿ ಕೇಚಿದ್ಧೈರ್ಯವನ್ತಶ್ಚ ॥ 280 ॥

ಸದಸದನುಗ್ರಹದಕ್ಷಾಂ ತ್ವಾಂ ಮಾತಃ ಸಂತತಂ ನೌಮಿ ।
ಗ್ರಹಪೀಡಾ ನೈವ ಭವೇದ್ಯಮಪೀಡಾ ದೂರತಃ ಕಾಲೇ ॥ 281 ॥

ವಿದ್ಯಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ ಕಾಲೇ ಕೃಪಯಾ ಕಲಯ ಪ್ರಸೀದಾಶು ।
ಮಾತಸ್ತ್ವಮೇವ ಜಗತಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ರಕ್ಷಣಂ ತ್ವಯಾ ಕ್ರಿಯತೇ ॥ 282 ॥

ಉಛೇಷ್ವಪಿ ನೀಚೇಷು ಪ್ರಕಾಶತೇ ತುಲ್ಯಮೇವ ತವ ರೂಪಮ್ ।
ಏತದ್ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಧೈರ್ಯಂ ಘನಾಗಸೋಽಪ್ಯಮ್ಬ ಜಾಯತೇ ನನು ಮೇ ॥ 283 ॥

ಕಾ ಶಂಕಾ ತವ ವೈಭವಜಾಲಂ ವಕ್ತುಂ ದಿಗನ್ತರೇ ಮಾತಃ ।
ವರಹಾರಾಲಂಕಾರಾಂ ಸೇವನ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಹರಿತ್ಪತಯಃ ॥ 284 ॥

ಕಮಲಾಯಾಶ್ಚ ಹರೇರಪಿ ಸಂದೃಷ್ಯಂ ದಿವ್ಯದಾಂಪತ್ಯಮ್ ।
ತಾವೇವ ನಃ ಪತೀ ಕಿಲ ಜನ್ಮಾನ್ತರಪುಣ್ಯಪರಿಪಾಕಾತ್ ॥ 285 ॥

ಸರ್ವಾಸಾಮುಪನಿಷದಾಂ ವಿದ್ಯಾನಾಂ ತ್ವಂಪರಂ ಸ್ಥಾನಮ್ ।
ಅಲ್ಪಧಿಯೋ ವಯಮೇತೇ ತ್ವತ್ಸ್ತೋತ್ರೇ ಭೋಃ ಕಥಂ ಶಕ್ತಾಃ ॥ 286 ॥

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣತಿರಿಯಂ ಪ್ರಕಲ್ಪಿತಾ ಮಾತರದ್ಯ ತವ ಚರಣೇ ।
ತೇನಾಹಂ ಹಿ ಕೃತಾರ್ಥಃ ಕಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ವಸ್ತ್ವತಃ ಕಮಲೇ ॥ 287 ॥

ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂಹಿ ಮಯಾ ತೇ ಚರಣಾಮ್ಭೋಜೇ ಸಮರ್ಪಿತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ತವ ಚ ಗುರೋರಪಿ ವೀಕ್ಷಾ ತತ್ರ ನಿದಾನಂ ಪರಂ ನಾನ್ಯತ್ ॥ 288 ॥

ದೇಹಾನ್ತೇ ನನು ಮಾತರ್ಮೋಕ್ಷಂ ತ್ರಿದಶೈಃ ಸಮಂ ದೇಹಿ ।
ಅಹಮಪಿ ಸಾಮ ಪಠನ್ ಸನ್ ತ್ವಾಂ ಚ ಹರಿಂ ಯಾಮಿ ಶರಣಾರ್ಥೀ ॥ 289 ॥

ಶುಕವಾಣೀಮಿವ ಮಾತರ್ನಿರರ್ಥಕಾಂ ಮದ್ವಚೋಭಂಗೀಮ್ ।
ಆರಾಚ್ಛೃಣೋಷಿ ದಯಯಾ ತದೇವ ಚೋತ್ತಮಪದವ್ಯಕ್ತ್ಯೈ ॥ 290 ॥

ವಿದ್ಯಾಂ ಕಲಾಂ ವರಿಷ್ಠಾಂ ಅಮ್ಬ ತ್ವಾಂ ಸಂತತಂ ವನ್ದೇ ।
ಯಾ ವ್ಯಾಕರೋಷಿ ಕಾಲೇ ವಿದ್ವದ್ಭಿರ್ವೇದತತ್ತ್ವಾದಿ ॥ 291 ॥

ವೈದುಷ್ಯಂ ವಾಣ್ಯಾಃ ಸತ್ಸಂಪಜ್ಝರ್ಯೋ ಯದೀಯವೀಕ್ಷಣತಃ ।
ಸಿಧ್ಯನ್ತ್ಯಪಿ ದೇವಾನಾಂ ಸಾ ನಃ ಶರಣಂ ರಮಾ ದೇವೀ ॥ 292 ॥

ವಿಪುಲಂ ಶ್ರಿಯೋ ವಿಲಾಸಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಕಂ ದೇಹಿ ।
ಅಮ್ಬ ಪ್ರಸೀದ ಕಾಲೇ ತವ ಪಾದಾಬ್ಜೈಕಸೇವಿನಾಮಿಹ ನಃ ॥ 293 ॥

ಕೇಚಿತ್ ಪ್ರಾಂಚಃ ಕಮಲಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಹಿ ಶರಣಂ ವಿಪತ್ಕಾಲೇ ।
ಝಟಿತಿ ವಿಧೂನಿತತಾಪಾಃ ಸಾ ಮೇ ದೇವೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ತು ॥ 294 ॥

ಮರಕತಕಾನ್ತಿಮನೋಹರಮೂರ್ತಿಃ ಸೈಷಾ ರಮಾ ದೇವೀ ।
ಪಾತಿ ಸಕಲಾನಿ ಕಾಲೇ ಜಗನ್ತಿ ಕರುಣಾವಲೋಕಾದ್ಯೈಃ ॥ 295 ॥

ಭಾಗೀರಥೀವ ವಾಣೀ ತವ ನುತಿರೂಪಾ ವಿರಾಜತೇ ಪರಮಾ ।
ಇಹ ಮಾತರ್ಯದ್ಭಜನಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಹೇತುಃ ॥ 296 ॥

ಕಲಶಪಯೋದಧಿತನಯೇ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತರಮ್ಬೇತಿ ।
ತವ ನಾಮಾನಿ ಜಪನ್ ಸನ್ ತ್ವದ್ದಾಸೋಽಹಂ ತು ಮುಕ್ತಯೇ ಸಿದ್ಧಃ ॥ 297 ॥

ನಿಖಿಲಚರಾಚರರಕ್ಷಾಂ ವಿತನ್ವತೀ ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾ ಕಮಲಾ ।
ಮಮ ಕುಲದೈವತಮೇಷಾ ಜಯತಿ ಸದಾರಾಧ್ಯಮಾನ್ಯಪಾದಕಮಲಾ ॥ 298 ॥

ಸರ್ವಜನ್ನುತವಿಭವೇ ಸಂತತಮಪಿ ವಾಂಛಿತಪ್ರದೇ ದೇವಿ ।
ಅಮ್ಬ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತೇನಾಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಃ ॥ 299 ॥

ಕಮಲೇ ಕಥಂ ನು ವರ್ಣ್ಯಸ್ತವ ಮಹಿಮಾ ನಿಗಮಮೌಲಿಗಣವೇದ್ಯಃ ।
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ಯ ಪದಾಬ್ಜಂ ತವ ವನ್ದೇ ಮೋಕ್ಷಕಾಮೋಽಹಮ್ ॥ 300 ॥

ತ್ವಾಮಮ್ಬ ಬಾಲಿಶೋಽಹಂ ತ್ವಚಮತ್ಕಾರೈರ್ಗಿರಾಂ ಗುಮ್ಭೈಃ ।
ಅಯಥಾಯಥಕ್ರಮಂ ಹಿ ಸ್ತುವನ್ನಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಜನ್ಮಸಾಫಲ್ಯಃ ॥ 301 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಮಲಾತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ

– Chant Stotra in Other Languages -309 Names of Sri Kamala Trishati:
Kamala Trishati – 300 Names of Kamala in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil