Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) in Telugu

॥ Shri Skanda Lahari Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ స్కంద స్తోత్రం (మహాభారతే) ॥
మార్కండేయ ఉవాచ ।
ఆగ్నేయశ్చైవ స్కందశ్చ దీప్తకీర్తిరనామయః ।
మయూరకేతుర్ధర్మాత్మా భూతేశో మహిషార్దనః ॥ ౧ ॥

కామజిత్కామదః కాంతః సత్యవాగ్భువనేశ్వరః ।
శిశుః శీఘ్రః శుచిశ్చండో దీప్తవర్ణః శుభాననః ॥ ౨ ॥

అమోఘస్త్వనఘో రౌద్రః ప్రియశ్చంద్రాననస్తథా ।
దీప్తశక్తిః ప్రశాంతాత్మా భద్రకుక్కుటమోహనః ॥ ౩ ॥

షష్ఠీప్రియశ్చ ధర్మాత్మా పవిత్రో మాతృవత్సలః ।
కన్యాభర్తా విభక్తశ్చ స్వాహేయో రేవతీసుతః ॥ ౪ ॥

ప్రభుర్నేతా విశాఖశ్చ నైగమేయః సుదుశ్చరః ।
సువ్రతో లలితశ్చైవ బాలక్రీడనకప్రియః ॥ ౫ ॥

ఖచారీ బ్రహ్మచారీ చ శూరః శరవణోద్భవః ।
విశ్వామిత్రప్రియశ్చైవ దేవసేనాప్రియస్తథా ।
వాసుదేవప్రియశ్చైవ ప్రియః ప్రియకృదేవ తు ॥ ౬ ॥

నామాన్యేతాని దివ్యాని కార్తికేయస్య యః పఠేత్ ।
స్వర్గం కీర్తిం ధనం చైవ స లభేన్నాత్ర సంశయః ॥ ౭ ॥

స్తోష్యామి దేవైరృషిభిశ్చ జుష్టం
శక్త్యా గుహం నామభిరప్రమేయమ్ ।
షడాననం శక్తిధరం సువీరం
నిబోధ చైతాని కురుప్రవీర ॥ ౮ ॥

బ్రహ్మణ్యో వై బ్రహ్మజో బ్రహ్మవిచ్చ
బ్రహ్మేశయో బ్రహ్మవతాం వరిష్ఠః ।
బ్రహ్మప్రియో బ్రాహ్మణసర్వమంత్రీ త్వం
బ్రహ్మణాం బ్రాహ్మణానాం చ నేతా ॥ ౯ ॥

స్వాహా స్వధా త్వం పరమం పవిత్రం
మంత్రస్తుతస్త్వం ప్రథితః షడర్చిః ।
సంవత్సరస్త్వమృతవశ్చ షడ్వై
మాసార్ధమాసాశ్చ దినం దిశశ్చ ॥ ౧౦ ॥

త్వం పుష్కరాక్షస్త్వరవిందవక్త్రః
సహస్రచక్షోఽసి సహస్రబాహుః ।
త్వం లోకపాలః పరమం హవిశ్చ
త్వం భావనః సర్వసురాసురాణామ్ ॥ ౧౧ ॥

త్వమేవ సేనాధిపతిః ప్రచండః
ప్రభుర్విభుశ్చాప్యథ శక్రజేతా ।
సహస్రభూస్త్వం ధరణీ త్వమేవ
సహస్రతుష్టిశ్చ సహస్రభుక్చ ॥ ౧౨ ॥

సహస్రశీర్షస్త్వమనంతరూపః
సహస్రపాత్త్వం దశశక్తిధారీ ।
గంగాసుతస్త్వం స్వమతేన దేవ
స్వాహామహీకృత్తికానాం తథైవ ॥ ౧౩ ॥

త్వం క్రీడసే షణ్ముఖ కుక్కుటేన
యథేష్టనానావిధకామరూపీ ।
దీక్షాఽసి సోమో మరుతః సదైవ
ధర్మోఽసి వాయురచలేంద్ర ఇంద్రః ॥ ౧౪ ॥

సనాతనానామపి శాశ్వతస్త్వం
ప్రభుః ప్రభూణామపి చోగ్రధన్వా ।
ఋతస్య కర్తా దితిజాంతకస్త్వం
జేతా రిపూణాం ప్రవరః సురాణామ్ ॥ ౧౫ ॥

సూక్ష్మం తపస్తత్పరమం త్వమేవ
పరావరజ్ఞోఽసి పరావరస్త్వమ్ ।
ధర్మస్య కామస్య పరస్య చైవ
త్వత్తేజసా కృత్స్నమిదం మహాత్మన్ ॥ ౧౬ ॥

వ్యాప్తం జగత్సర్వసురప్రవీర
శక్త్యా మయా సంస్తుత లోకనాథ ।
నమోఽస్తు తే ద్వాదశనేత్రబాహో
అతః పరం వేద్మి గతిం న తేఽహమ్ ॥ ౧౭ ॥

స్కందస్య య ఇదం విప్రః పఠేజ్జన్మ సమాహితః ।
శ్రావయేద్బ్రాహ్మణేభ్యో యః శృణుయాద్వా ద్విజేరితమ్ ॥ ౧౮ ॥

ధనమాయుర్యశో దీప్తం పుత్రాన్ శత్రుజయం తథా ।
స పుష్టితుష్టీ సంప్రాప్య స్కందసాలోక్యమాప్నుయాత్ ॥ ౧౯ ॥

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అరణ్యపర్వణి త్రయస్త్రింశదధికద్విశతతమోఽధ్యాయే స్కంద స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top