Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) In Kannada

॥ Shri Skanda Lahari Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಮಹಾಭಾರತೇ) ॥
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ।
ಆಗ್ನೇಯಶ್ಚೈವ ಸ್ಕಂದಶ್ಚ ದೀಪ್ತಕೀರ್ತಿರನಾಮಯಃ ।
ಮಯೂರಕೇತುರ್ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಭೂತೇಶೋ ಮಹಿಷಾರ್ದನಃ ॥ ೧ ॥

ಕಾಮಜಿತ್ಕಾಮದಃ ಕಾಂತಃ ಸತ್ಯವಾಗ್ಭುವನೇಶ್ವರಃ ।
ಶಿಶುಃ ಶೀಘ್ರಃ ಶುಚಿಶ್ಚಂಡೋ ದೀಪ್ತವರ್ಣಃ ಶುಭಾನನಃ ॥ ೨ ॥

ಅಮೋಘಸ್ತ್ವನಘೋ ರೌದ್ರಃ ಪ್ರಿಯಶ್ಚಂದ್ರಾನನಸ್ತಥಾ ।
ದೀಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ಭದ್ರಕುಕ್ಕುಟಮೋಹನಃ ॥ ೩ ॥

ಷಷ್ಠೀಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಪವಿತ್ರೋ ಮಾತೃವತ್ಸಲಃ ।
ಕನ್ಯಾಭರ್ತಾ ವಿಭಕ್ತಶ್ಚ ಸ್ವಾಹೇಯೋ ರೇವತೀಸುತಃ ॥ ೪ ॥

ಪ್ರಭುರ್ನೇತಾ ವಿಶಾಖಶ್ಚ ನೈಗಮೇಯಃ ಸುದುಶ್ಚರಃ ।
ಸುವ್ರತೋ ಲಲಿತಶ್ಚೈವ ಬಾಲಕ್ರೀಡನಕಪ್ರಿಯಃ ॥ ೫ ॥

ಖಚಾರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಚ ಶೂರಃ ಶರವಣೋದ್ಭವಃ ।
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ದೇವಸೇನಾಪ್ರಿಯಸ್ತಥಾ ।
ವಾಸುದೇವಪ್ರಿಯಶ್ಚೈವ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಿಯಕೃದೇವ ತು ॥ ೬ ॥

ನಾಮಾನ್ಯೇತಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಸ್ಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸ್ವರ್ಗಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಧನಂ ಚೈವ ಸ ಲಭೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೭ ॥

ಸ್ತೋಷ್ಯಾಮಿ ದೇವೈರೃಷಿಭಿಶ್ಚ ಜುಷ್ಟಂ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಗುಹಂ ನಾಮಭಿರಪ್ರಮೇಯಮ್ ।
ಷಡಾನನಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಸುವೀರಂ
ನಿಬೋಧ ಚೈತಾನಿ ಕುರುಪ್ರವೀರ ॥ ೮ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಜೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚ್ಚ
ಬ್ರಹ್ಮೇಶಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವತಾಂ ವರಿಷ್ಠಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಿಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸರ್ವಮಂತ್ರೀ ತ್ವಂ
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಚ ನೇತಾ ॥ ೯ ॥

ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ವಧಾ ತ್ವಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ
ಮಂತ್ರಸ್ತುತಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಥಿತಃ ಷಡರ್ಚಿಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಸ್ತ್ವಮೃತವಶ್ಚ ಷಡ್ವೈ
ಮಾಸಾರ್ಧಮಾಸಾಶ್ಚ ದಿನಂ ದಿಶಶ್ಚ ॥ ೧೦ ॥

ತ್ವಂ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಸ್ತ್ವರವಿಂದವಕ್ತ್ರಃ
ಸಹಸ್ರಚಕ್ಷೋಽಸಿ ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ।
ತ್ವಂ ಲೋಕಪಾಲಃ ಪರಮಂ ಹವಿಶ್ಚ
ತ್ವಂ ಭಾವನಃ ಸರ್ವಸುರಾಸುರಾಣಾಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ತ್ವಮೇವ ಸೇನಾಧಿಪತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಃ
ಪ್ರಭುರ್ವಿಭುಶ್ಚಾಪ್ಯಥ ಶಕ್ರಜೇತಾ ।
ಸಹಸ್ರಭೂಸ್ತ್ವಂ ಧರಣೀ ತ್ವಮೇವ
ಸಹಸ್ರತುಷ್ಟಿಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಭುಕ್ಚ ॥ ೧೨ ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಸ್ತ್ವಮನಂತರೂಪಃ
ಸಹಸ್ರಪಾತ್ತ್ವಂ ದಶಶಕ್ತಿಧಾರೀ ।
ಗಂಗಾಸುತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ವಮತೇನ ದೇವ
ಸ್ವಾಹಾಮಹೀಕೃತ್ತಿಕಾನಾಂ ತಥೈವ ॥ ೧೩ ॥

ತ್ವಂ ಕ್ರೀಡಸೇ ಷಣ್ಮುಖ ಕುಕ್ಕುಟೇನ
ಯಥೇಷ್ಟನಾನಾವಿಧಕಾಮರೂಪೀ ।
ದೀಕ್ಷಾಽಸಿ ಸೋಮೋ ಮರುತಃ ಸದೈವ
ಧರ್ಮೋಽಸಿ ವಾಯುರಚಲೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸನಾತನಾನಾಮಪಿ ಶಾಶ್ವತಸ್ತ್ವಂ
ಪ್ರಭುಃ ಪ್ರಭೂಣಾಮಪಿ ಚೋಗ್ರಧನ್ವಾ ।
ಋತಸ್ಯ ಕರ್ತಾ ದಿತಿಜಾಂತಕಸ್ತ್ವಂ
ಜೇತಾ ರಿಪೂಣಾಂ ಪ್ರವರಃ ಸುರಾಣಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಪಸ್ತತ್ಪರಮಂ ತ್ವಮೇವ
ಪರಾವರಜ್ಞೋಽಸಿ ಪರಾವರಸ್ತ್ವಮ್ ।
ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕಾಮಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಚೈವ
ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಕೃತ್ಸ್ನಮಿದಂ ಮಹಾತ್ಮನ್ ॥ ೧೬ ॥

ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಜಗತ್ಸರ್ವಸುರಪ್ರವೀರ
ಶಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಸಂಸ್ತುತ ಲೋಕನಾಥ ।
ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ದ್ವಾದಶನೇತ್ರಬಾಹೋ
ಅತಃ ಪರಂ ವೇದ್ಮಿ ಗತಿಂ ನ ತೇಽಹಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಯ ಇದಂ ವಿಪ್ರಃ ಪಠೇಜ್ಜನ್ಮ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಶ್ರಾವಯೇದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಶೃಣುಯಾದ್ವಾ ದ್ವಿಜೇರಿತಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಧನಮಾಯುರ್ಯಶೋ ದೀಪ್ತಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಶತ್ರುಜಯಂ ತಥಾ ।
ಸ ಪುಷ್ಟಿತುಷ್ಟೀ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸ್ಕಂದಸಾಲೋಕ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತೇ ಅರಣ್ಯಪರ್ವಣಿ ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶದಧಿಕದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ್ಯಾಯೇ ಸ್ಕಂದ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil