Shri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವತನಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವಾಣೀಪ್ರಿಯನಂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಕಾನನಸಂಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ವರೀಶಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಮುಕುಟೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಮದಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಶಂಖಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಕಾರ್ಮುಕಹೇತಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯರ್ಕಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತರುದ್ರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ಷಣಕೃತೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಚಂದನಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮ್ಯಮುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ರಮಾಕಲತ್ರಜಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಘುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಕೋಣಾಂತರಾಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಜೋಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಂತಋತುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲವೈರಿಸುತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ವನಜಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಕೃತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಭಯಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಷಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಣಿಗ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಭೃದ್ವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂದಾರುಜನವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕಾರಯುತಮಂತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ನಟೇಶಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ರಭ್ರುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಾಗ್ರನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮದ್ಭಕ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನಾಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವವೀರಾಗ್ರಜಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ನವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭದ್ರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ತ್ಸಿತಾಸುರಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗರೂಪಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಕ್ಲೇಶವಿಮೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾಗಮಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರತಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರದ್ವಾಜಋಷಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಾರಾತಿಮುಖಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧೋಪೇತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸ್ತುರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಿತ್ರಯವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರಾಲಕಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಲಯಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲತ್ಪೀತಾಂಬರೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚೋರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚೋಽತೀತಚರಿತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀದೇವೀಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಡಕ್ಷರಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Astottarasatanamani » Shri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil