Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 1 In Kannada

॥ Shri Subramanya Bhujanga Prayata Stotram 1 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಭಜೇಽಹಂ ಕುಮಾರಂ ಭವಾನೀಕುಮಾರಂ
ಗಲೋಲ್ಲಾಸಿಹಾರಂ ನಮತ್ಸದ್ವಿಹಾರಮ್ ।
ರಿಪುಸ್ತೋಮಪಾರಂ ನೃಸಿಂಹಾವತಾರಂ
ಸದಾನಿರ್ವಿಕಾರಂ ಗುಹಂ ನಿರ್ವಿಚಾರಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಮಾಮೀಶಪುತ್ರಂ ಜಪಾಶೋಣಗಾತ್ರಂ
ಸುರಾರಾತಿಶತ್ರುಂ ರವೀಂದ್ವಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್ ।
ಮಹಾಬರ್ಹಿಪತ್ರಂ ಶಿವಾಸ್ಯಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ
ಪ್ರಭಾಸ್ವತ್ಕಳತ್ರಂ ಪುರಾಣಂ ಪವಿತ್ರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಅನೇಕಾರ್ಕಕೋಟಿ-ಪ್ರಭಾವಜ್ಜ್ವಲಂ ತಂ
ಮನೋಹಾರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಂ ತಮ್ ।
ಶ್ರಿತಾನಾಮಭೀಷ್ಟಂ ನಿಶಾಂತಂ ನಿತಾಂತಂ
ಭಜೇ ಷಣ್ಮುಖಂ ತಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಕಾಂತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕೃಪಾವಾರಿ ಕಲ್ಲೋಲಭಾಸ್ವತ್ಕಟಾಕ್ಷಂ
ವಿರಾಜನ್ಮನೋಹಾರಿ ಶೋಣಾಂಬುಜಾಕ್ಷಮ್ ।
ಪ್ರಯೋಗಪ್ರದಾನಪ್ರವಾಹೈಕದಕ್ಷಂ
ಭಜೇ ಕಾಂತಿಕಾಂತಂ ಪರಸ್ತೋಮರಕ್ಷಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸುಕಸ್ತೂರಿಸಿಂದೂರಭಾಸ್ವಲ್ಲಲಾಟಂ
ದಯಾಪೂರ್ಣಚಿತ್ತಂ ಮಹಾದೇವಪುತ್ರಮ್ ।
ರವೀಂದೂಲ್ಲಸದ್ರತ್ನರಾಜತ್ಕಿರೀಟಂ
ಭಜೇ ಕ್ರೀಡಿತಾಕಾಶ ಗಂಗಾದ್ರಿಕೂಟಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸುಕುಂದಪ್ರಸೂನಾವಳೀಶೋಭಿತಾಂಗಂ
ಶರತ್ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಪ್ರಭಾಕಾಂತಿಕಾಂತಮ್ ।
ಶಿರೀಷಪ್ರಸೂನಾಭಿರಾಮಂ ಭವಂತಂ
ಭಜೇ ದೇವಸೇನಾಪತಿಂ ವಲ್ಲಭಂ ತಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸುಲಾವಣ್ಯಸತ್ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಂ
ಪ್ರಭುಂ ತಾರಕಾರಿಂ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುಮೀಶಮ್ ।
ನಿಜಾಂಕಪ್ರಭಾದಿವ್ಯಮಾನಾಪದೀಶಂ
ಭಜೇ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಾಣಪುತ್ರಂ ಸುಕೇಶಮ್ ॥ ೭ ॥

ಅಜಂ ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಿಯಂ ಲೋಕನಾಥಂ
ಗುಹಂ ಶೂರಪದ್ಮಾದಿದಂಭೋಳಿಧಾರಮ್ ।
ಸುಚಾರುಂ ಸುನಾಸಾಪುಟಂ ಸಚ್ಚರಿತ್ರಂ
ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಂ ಸದಾ ಬಾಹುಲೇಯಮ್ ॥ ೮ ॥

ಶರಾರಣ್ಯಸಂಭೂತಮಿಂದ್ರಾದಿವಂದ್ಯಂ
ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುಸಂಖ್ಯಾಯುಧಶ್ರೇಣಿರಮ್ಯಮ್ ।
ಮರುತ್ಸಾರಥಿಂ ಕುಕ್ಕುಟೇಶಂ ಸುಕೇತುಂ
ಭಜೇ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯಾಧಿವಾಸಮ್ ॥ ೯ ॥

ವಿರಿಂಚೀಂದ್ರವಲ್ಲೀಶ ದೇವೇಶಮುಖ್ಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಾಮರಸ್ತೋಮಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಮ್ ।
ದಿಶ ತ್ವಂ ದಯಾಳೋ ಶ್ರಿಯಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ಮೇ
ವಿನಾ ತ್ವಾಂ ಗತಿಃ ಕಾ ಪ್ರಭೋ ಮೇ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೧೦ ॥

ಪದಾಂಭೋಜಸೇವಾ ಸಮಾಯಾತಬೃಂದಾ-
ರಕಶ್ರೇಣಿಕೋಟೀರಭಾಸ್ವಲ್ಲಲಾಟಮ್ ।
ಕಳತ್ರೋಲ್ಲಸತ್ಪಾರ್ಶ್ವಯುಗ್ಮಂ ವರೇಣ್ಯಂ
ಭಜೇ ದೇವಮಾದ್ಯಂತಹೀನಪ್ರಭಾವಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಧ್ಯೇ ತರಂಗೇ ಪತಂತಂ
ಪ್ರಭೋ ಮಾಂ ಸದಾ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ।
ಭವದ್ಭಕ್ತಿನಾವೋದ್ಧರ ತ್ವಂ ದಯಾಳೋ
ಸುಗತ್ಯಂತರಂ ನಾಸ್ತಿ ದೇವ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೧೨ ॥

ಗಳೇ ರತ್ನಭೂಷಂ ತನೌ ಮಂಜುವೇಷಂ
ಕರೇ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಂ ದರಸ್ಮೇರಮಾಸ್ಯೇ ।
ಕಟಿನ್ಯಸ್ತಪಾಣಿಂ ಶಿಖಿಸ್ಥಂ ಕುಮಾರಂ
ಭಜೇಽಹಂ ಗುಹಾದನ್ಯದೇವಂ ನ ಮನ್ಯೇ ॥ ೧೩ ॥

ದಯಾಹೀನಚಿತ್ತಂ ಪರದ್ರೋಹಪಾತ್ರಂ
ಸದಾ ಪಾಪಶೀಲಂ ಗುರೋರ್ಭಕ್ತಿಹೀನಮ್ ।
ಅನನ್ಯಾವಲಂಬಂ ಭವನ್ನೇತ್ರಪಾತ್ರಂ
ಕೃಪಾಶೀಲ ಮಾಂ ಭೋ ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ತ್ವಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಮಹಾಸೇನ ಗಾಂಗೇಯ ವಲ್ಲೀಸಹಾಯ
ಪ್ರಭೋ ತಾರಕಾರೇ ಷಡಾಸ್ಯಾಮರೇಶ ।
ಸದಾ ಪಾಯಸಾನ್ನಪ್ರದಾತರ್ಗುಹೇತಿ
ಸ್ಮರಿಷ್ಯಾಮಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸದಾಹಂ ವಿಭೋ ತ್ವಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಪ್ರತಾಪಸ್ಯ ಬಾಹೋ ನಮದ್ವೀರಬಾಹೋ
ಪ್ರಭೋ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೇಷ್ಟಕಾಮಪ್ರದೇತಿ ।
ಯದಾ ಯೇ ಪಠಂತೇ ಭವಂತಂ ತದೇವಂ
ಪ್ರಸನ್ನಸ್ತು ತೇಷಾಂ ಬಹುಶ್ರೀಂ ದದಾಸಿ ॥ ೧೬ ॥

ಅಪಾರಾತಿದಾರಿದ್ರ್ಯವಾರಾಶಿಮಧ್ಯೇ
ಭ್ರಮಂತಂ ಜನಗ್ರಾಹಪೂರ್ಣೇ ನಿತಾಂತಮ್ ।
ಮಹಾಸೇನ ಮಾಮುದ್ಧರ ತ್ವಂ ಕಟಾಕ್ಷಾ-
ವಲೋಕೇನ ಕಿಂಚಿತ್ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ ॥ ೧೭ ॥

ಸ್ಥಿರಾಂ ದೇಹಿ ಭಕ್ತಿಂ ಭವತ್ಪಾದಪದ್ಮೇ
ಶ್ರಿಯಂ ನಿಶ್ಚಲಾಂ ದೇಹಿ ಮಹ್ಯಂ ಕುಮಾರ ।
ಗುಹಂ ಚಂದ್ರತಾರಂ ಸುವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಂ
ಕುರು ತ್ವಂ ಪ್ರಭೋ ಮೇ ಮನಃ ಕಲ್ಪಸಾಲಃ ॥ ೧೮ ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪಾಣೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಲಸದ್ವಜ್ರಪಾಣೇ ।
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಕಟಿನ್ಯಸ್ತಪಾಣೇ
ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಸದಾಭೀಷ್ಟಪಾಣೇ ॥ ೧೯ ॥

ನಮಸ್ತೇ ನಮಸ್ತೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧಾರಿನ್
ನಮಸ್ತೇ ಸುರಾಣಾಂ ಮಹಾಸೌಖ್ಯದಾಯಿನ್ ।
ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ಕುಕ್ಕುಟೇಶಾಖ್ಯಕ ತ್ವಂ
ಸಮಸ್ತಾಪರಾಧಂ ವಿಭೋ ಮೇ ಕ್ಷಮಸ್ವ ॥ ೨೦ ॥

ಕುಮಾರಾತ್ಪರಂ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ನ ಜಾನೇ
ಕುಮಾರಾತ್ಪರಂ ಕರ್ಮಶೀಲಂ ನ ಜಾನೇ ।
ಯ ಏಕೋ ಮುನೀನಾಂ ಹೃದಬ್ಜಾಧಿವಾಸಃ
ಶಿವಾಂಕಂ ಸಮಾರುಹ್ಯ ಸತ್ಪೀಠಕಲ್ಪಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ವಿರಿಂಚಾಯ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶಂ ಚಕಾರ
ಪ್ರಮೋದೇನ ಸೋಽಯಂ ತನೋತು ಶ್ರಿಯಂ ಮೇ ।
ಯಮಾಹುಃ ಪರಂ ವೇದ ಶೂರೇಷು ಮುಖ್ಯಂ
ಸದಾ ಯಸ್ಯ ಶಕ್ತ್ಯಾ ಜಗತ್ಭೀತಭೀತಾ ॥ ೨೨ ॥

ಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ದೇವಾಃ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ವರ್ಗಪಾಲಾಃ
ಸದೋಂಕಾರರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಮೀಡೇ ।
ಗುಹಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಕೃತಂ ತಾರಕಾರೇ
ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ಹೃದ್ಯೇನ ಕಾಂತಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಜನಾ ಯೇ ಪಠಂತೇ ಮಹಾಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಃ
ಪ್ರಮೋದೇನ ಸಾಯಂ ಪ್ರಭಾತೇ ವಿಶೇಷಃ ।
ನ ಜನ್ಮರ್ಕ್ಷಯೋಗೇ ಯದಾ ತೇ ರುದಾಂತಾ
ಮನೋವಾಂಛಿತಾನ್ ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ ಲಭಂತೇ ॥ ೨೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗ ಪ್ರಯಾತ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya bhujanga-prayata-stotram-1 in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil