Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Tamil

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மந்த்ரஸம்மேலந த்ரிஶதீ ॥
த்⁴யாநம் ।
வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் ।
து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥
மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி ।
தந்ந꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥

– நகாராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் நம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத ஹாம் ஹ்ருத³ய ப்³ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டிகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
(மூலம்) ஶிவநாதா²ய நம꞉ । நிர்லேபாய । நிர்மமாய । நிஷ்களாய । நிர்மோஹாய । நிர்மலாய । நிர்விகாராய । நிராபா⁴ஸாய । நிர்விகல்பாய । நித்யத்ருப்தாய । நிவ்ருத்தகாய । நிருபத்³ரவாய । நிதீ⁴ஶாய । நிர்மமப்ரியாய । நித்யயோகி³நே । நித்யஶுத்³தா⁴ய । நிதீ⁴நாம் பதயே । நித்யநியமாய । நிஷ்காரணாய । நிஸ்ஸங்கா³ய । நிதி⁴ப்ரியாய । நித்யப்⁴ருதயே । நித்யவஸ்துநே । நித்யாநந்த³கு³ரவே । நித்யகல்யாணாய (25) । நிதா⁴த்ரே । நிராமயாய । நித்யயோகி³ஸாக்ஷிப்ரியவாதா³ய । நாகே³ந்த்³ரஸேவிதாய । நாரதோ³பதே³ஶகாய । நக்³நரூபாய । நாநாபாபத்⁴வம்ஸிநே । நாக³பீட²ஸ்தா²ய । நாதா³ந்தகு³ரவே । நாக³ஸுதகு³ரவே । நாத³ஸாக்ஷிணே । நாக³பாஶஹராய । நாகா³ஸ்த்ரத⁴ராய । நடநப்ரியாய । நந்தி³த்⁴வஜிநே । நவரத்நபாது³காபாதா³ப்³ஜாய । நடேஶப்ரியாய । நவவைடூ³ர்யஹாரகேயூரகுண்ட³லாய । நிமிஷாத்மநே । நித்யபு³த்³தா⁴ய । நமஸ்காரப்ரியாய । நாத³பி³ந்து³கலாமூர்தயே । நித்யகௌமாரவீரபா³ஹவே । நித்யாநந்த³தே³ஶிகாய । நகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய ॥ 50 ॥

– மகாராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் மம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஹ்ரீம் ரவணப⁴வஶ ஹிம் வாமதே³வ ஹீம் ஶிரோ விஷ்ணு ஸ்தி²திகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
மஹாப³லாய । மஹோத்ஸாஹாய । மஹாபு³த்³த⁴யே । மஹாபா³ஹவே । மஹாமாயாய । மஹாத்³யுதயே । மஹாத⁴நுஷே । மஹாபா³ணாய । மஹாகே²டாய । மஹாஶூலாய । மஹாத⁴நுர்த⁴ராய । மஹாமயூராரூடா⁴ய । மஹாதே³வப்ரியாத்மஜாய । மஹாஸத்த்வாய । மஹாஸௌம்யாய । மஹாஶக்தயே । மஹாமாயாஸ்வரூபாய । மஹாநுபா⁴வாய । மஹாப்ரப⁴வே । மஹாகு³ரவே । மஹாரஸாய । மஹாரதா²ரூடா⁴ய । மஹாபா⁴கா³ய । மஹாமகுடாய । மஹாகு³ணாய (75) । மந்தா³ரஶேக²ராய । மஹாஹாராய । மஹாமாதங்க³க³மநாய । மஹாஸங்கீ³தரஸிகாய । மது⁴பாநப்ரியாய । மது⁴ஸூத³நப்ரியாய । மஹாப்ரஶஸ்தாய । மஹாவ்யக்தயே । மஹாவக்த்ராய । மஹாயஶஸே । மஹாமாத்ரே । மஹாமணிக³ஜாரூடா⁴ய । மஹாத்மநே । மஹாஹவிஷே । மஹிமாகாராய । மஹாமார்கா³ய । மதோ³ந்மத்தபை⁴ரவபூஜிதாய । மஹாவள்லீப்ரியாய । மத³நாகாரவல்லபா⁴ய । மந்தா³ரகுஸுமப்ரியாய । மாம்ஸாகர்ஷணாய । மண்ட³லத்ரயவாஸிநே । மஹாபோ⁴கா³ய । மஹாஸேநாந்யே । மகாராத்³யந்தஸம்புர்ணாய நம꞉ ॥ 100 ॥

See Also  Ishana Stuti In Tamil

– ஶகாராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் ஶிம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் க்லீம் வணப⁴வஶர ஹும் அகோ⁴ர ஹூம் ஶிகா² ருத்³ர ம்ஹாரகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
ஶிவாநந்த³கு³ரவே । ஶிவஸச்சிதா³நந்த³ஸ்வரூபாய । ஶிக²ண்டி³மண்ட³லாவாஸாய । ஶிவப்ரியாய । ஶரவணோத்³பூ⁴தாய । ஶிவஶக்திவத³நாய । ஶங்கரப்ரியஸுதாய । ஶூரபத்³மாஸுரத்³வேஷிணே । ஶூரபத்³மாஸுரஹந்த்ரே । ஶூராங்க³த்⁴வம்ஸிநே । ஶுக்லரூபாய । ஶுத்³தா⁴யுத⁴த⁴ராய । ஶுத்³த⁴வீரப்ரியாய । ஶுத்³த⁴வீரயுத்³த⁴ப்ரியாய । ஶுத்³த⁴மாநஸநிலயாய । ஶூந்யஷட்கவர்ஜிதாய । ஶுத்³த⁴தத்த்வஸம்புர்ணாய । ஶங்க²சக்ரகுலிஶத்⁴வஜரேகா²ங்க்⁴ரிபங்கஜாய । ஶுத்³த⁴யோகி³நீக³ணதா³த்ரே । ஶோகபர்வதத³ம்ஷ்ட்ராய । ஶுத்³த⁴ரணப்ரியபண்டி³தாய । ஶரப⁴வேகா³யுத⁴த⁴ராய । ஶரபதயே । ஶாகிநீ டா³கிநீ ஸேவிதபாதா³ப்³ஜாய । ஶங்க²பத்³மநிதி⁴ ஸேவிதாய (125) । ஶதஸஹஸ்ராயுத⁴த⁴ரமூர்தயே । ஶிவபூஜகமாநஸநிலயாய । ஶிவதீ³க்ஷாகு³ரவே । ஶூரவாஹநாதி⁴ரூடா⁴ய । ஶோகரோக³நிவாரணாய । ஶுசயே । ஶுத்³தா⁴ய । ஶுத்³த⁴கீர்தயே । ஶுசிஶ்ரவஸே । ஶக்தயே । ஶத்ருக்ரோத⁴விமர்த³நாய । ஶ்வேதப்ரபா⁴ய । ஶ்வேதமூர்தயே । ஶ்வேதாத்மகாய । ஶாரணகுலாந்தகாய । ஶதமூர்தயே । ஶதாயுதா⁴ய । ஶரீரத்ரயநாயகாய । ஶுப⁴லக்ஷணாய । ஶுபா⁴ஶுப⁴வீக்ஷணாய । ஶுக்ரஶோணிதமத்⁴யஸ்தா²ய । ஶுண்டா³த³ண்ட³பூ²த்காரஸோத³ராய । ஶூந்யமார்க³தத்பரஸேவிதாய । ஶாஶ்வதாய । ஶிகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய ॥ 150 ॥

– வகாராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் வம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஐம் ணப⁴வஶரவ ஹேம் தத்புருஷ ஹைம் மஹேஶ்வர ரோபா⁴வகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
வல்லீமாநஸஹம்ஸிகாய । விஷ்ணவே । விது³ஷே । வித்³வஜ்ஜநப்ரியாய । வேலாயுத⁴த⁴ராய । வேக³வாஹநாய । வாமதே³வமுகோ²த்பந்நாய । விஜயகர்த்ரே । விஶ்வரூபாய । விந்த்⁴யஸ்கந்தா³த்³ரிநடநப்ரியாய । விஶ்வபே⁴ஷஜாய । வீரஶக்திமாநஸநிலயாய । விமலாஸநோத்க்ருஷ்டாய । வாக்³தே³வீநாயகாய । வௌஷட³ந்தஸம்பூர்ணாய । வாசாமகோ³சராய । வாஸநாக³ந்த⁴த்³ரவ்யப்ரியாய । வாத³போ³த⁴காய । வாத³வித்³யாகு³ரவே । வாயுஸாரத்²யமஹாரதா²ரூடா⁴ய । வாஸுகிஸேவிதாய । வாதுலாக³மபூஜிதாய । விதி⁴ப³ந்த⁴நாய । விஶ்வாமித்ரமக²ரக்ஷிதாய । வேதா³ந்தவேத்³யாய (175) । வீதராக³ஸேவிதாய । வேத³சதுஷ்டயஸ்துதாய । வீரப்ரமுக²ஸேவிதாய । விஶ்வபோ⁴க்த்ரே । விஶாம் பதயே । விஶ்வயோநயே । விஶாலாக்ஷாய । வீரஸேவிதாய । விக்ரமோபரிவேஷாய । வரதா³ய । வரப்ரதா³நாம் ஶ்ரேஷ்டா²ய । வர்த⁴மாநாய । வாரிஸுதாய । வாநப்ரஸ்தா²ய । வீரபா³ஹ்வாதி³ஸேவிதாய । விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³பூஜிதாய । வீராயுத⁴ஸமாவ்ருதாய । வீரஶூரமர்த³நாய । வ்யாஸாதி³முநிபூஜிதாய । வ்யாகரணாதி³ஶாஸ்த்ரநவோத்க்ருஷ்டாய । விஶ்வதோமுகா²ய । வாஸவாதி³பூஜிதபாதா³ப்³ஜாய । வஸிஷ்ட²ஹ்ருத³யாம்போ⁴ஜநிலயாய । வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³ய । வகாராத்³யந்தஸம்பூர்ணாய ॥ 200 ॥

See Also  Sri Gurudevashtakam In Tamil

– யகாராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் யம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஸௌ꞉ ப⁴வஶரவண ஹோம் ஈஶாந ஹௌம் நேத்ரத்ரய ஸதா³ஶிவ அநுக்³ரஹகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
யோகி³ஹ்ருத்பத்³மவாஸிநே । யாஜ்ஞிகவர்தி⁴நே । யஜநாதி³ ஷட்கர்மதத்பராய । யஜுர்வேத³ஸ்வரூபாய । யஜுஷே । யஜ்ஞேஶாய । யஜ்ஞஶ்ரியே । யஜ்ஞராஜே । யஜ்ஞபதயே । யஜ்ஞமயாய । யஜ்ஞபூ⁴ஷணாய । யஜ்ஞப²லதா³ய । யஜ்ஞாங்க³பு⁴வே । யஜ்ஞபூ⁴தாய । யஜ்ஞஸம்ரக்ஷிணே । யஜ்ஞபண்டி³தாய । யஜ்ஞவித்⁴வம்ஸிநே । யஜ்ஞமேஷக³ர்வஹராய । யஜமாநஸ்வரூபாய । யமாய । யமத⁴ர்மபூஜிதாய । யமாத்³யஷ்டாங்க³ஸாத⁴காய । யுத்³த⁴க³ம்பீ⁴ராய । யுத்³த⁴ஹரணாய । யுத்³த⁴நாதா²ய (225) । யுகா³ந்தக்ருதே । யுகா³வ்ருத்தாய । யுக³நாதா²ய । யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தகாய । யுக³மாலாத⁴ராய । யோகி³நே । யோக³வரதா³ய । யோகி³நாம் வரப்ரதா³ய । யோகீ³ஶாய । யோகா³நந்தா³ய । யோக³போ⁴கா³ய । யோகா³ஷ்டாங்க³ஸாக்ஷிணே । யோக³மார்க³தத்பரஸேவிதாய । யோக³யுக்தாய । யோக³புருஷாய । யோக³நித⁴யே । யோக³விதே³ । யோக³ஸித்³தி⁴தா³ய । யுத்³த⁴ஶத்ருப⁴யங்கராய । யுத்³த⁴ஶோகமர்த³நாய । யஶஸ்விநே । யஶஸ்கராய । யந்த்ரிணே । யந்த்ரநாயகாய । யகாராத்³யந்தஸம்புர்ணாய ॥ 250 ॥

– மாத்ருகாக்ஷராதி³நாமாநி – 50 –
[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் நம꞉ ஶிவாய ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஐம் ஸௌ꞉ வஶரவணப⁴ ஹம் அதோ⁴முக² ஹ꞉ அஸ்த்ர பரப்³ரஹ்ம பஞ்சக்ருத்யகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ]
அம் (மூலம்) அஸ்த்ரஶிவாஸ்த்ரபாஶுபதவைஷ்ணவப்³ரஹ்மாஸ்த்ரத்⁴ருதே । ஆம் (மூலம்) ஆநந்த³ஸுந்த³ராகாராய ।
இம் (மூலம்) இந்த்³ராணீமாங்க³ல்யரக்ஷகாய । ஈம் (மூலம்) ஈஷணாத்ரயவர்ஜிதாய ।
உம் (மூலம்) உமாஸுதாய । ஊம் (மூலம்) ஊர்த்⁴வரேத꞉ ஸுதாய ।
ரும் (மூலம்) ருணத்ரயவிமோசநாய । ரூம் (மூலம்) ரூதம்ப⁴ராத்மஜ்யோதிஷே ।
லும்* (மூலம்) லுப்தாசாரமநோதூ³ராய । லூம்* (மூலம்) லூதபா⁴வபாஶபே⁴தி³நே ।
ஏம் (மூலம்) ஏணாங்கத⁴ர ஸத்புத்ராய । ஐம் (மூலம்) ஐஶாநபத³ஸந்தா³யிநே ।
ஓம் (மூலம்) ஓங்காரார்த²ஶ்ரீமத்³கு³ரவே । ஔம் (மூலம்) ஔந்நத்யப்ரதா³யகாய
அம் (மூலம்) அஸ்த்ரகுக்குடக்ஷுரிகா வ்ருஷப⁴ஶுத்³தா⁴ஸ்த்ரத⁴ராய ।
அ꞉ (மூலம்) அத்³வைதபரமாநந்த³சித்³விளாஸ மஹாநித⁴யே ।
கம் (மூலம்) கார்யகாரணநிர்முக்தாய । க²ம் (மூலம்) க²ண்டே³ந்து³மௌளிதநயாய ।
க³ம் (மூலம்) க³த்³யபத்³யப்ரீதிஜ்ஞாய । க⁴ம் (மூலம்) க⁴நக³ம்பீ⁴ரபூ⁴ஷணாட்⁴யாய ।
ஙம் (மூலம்) ஙகாராகாரகத்³வந்த்³வஸர்வஸந்த்⁴யாத்மசிந்மயாய ।
சம் (மூலம்) சிதா³நந்த³மஹாஸிந்து⁴மத்⁴யரத்நஶிகா²மணயே ।
ச²ம் (மூலம்) சே²தி³தாஶேஷதை³த்யௌகா⁴ய । ஜம் (மூலம்) ஜராமரணநிவர்தகாய ।
ஜ²ம் (மூலம்) ஜ²ல்லரீவாத்³யஸுப்ரியாய ॥ 275 ॥

ஞம் (மூலம்) ஜ்ஞாநோபதே³ஶகர்த்ரே । டம் (மூலம்) டங்கிதாகி²லலோகாய ।
ட²ம் (மூலம்) ட²காரமத்⁴யநிலயாய । ட³ம் (மூலம்) ட³க்காநிநாத³ப்ரீதிகராய ।
ட⁴ம் (மூலம்) டா⁴லிதாஸுரகுலாந்தகாய । ணம் (மூலம்) ணபி³ந்து³த்ரயவந்மத்⁴யபி³ந்த்³வாஶ்லிஷ்டஸுவல்லிகாய ।
தம் (மூலம்) தும்பு³ருநாரதா³ர்சிதாய । த²ம் (மூலம்) ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மப்ரத³ர்ஶகாய ।
த³ம் (மூலம்) தா³ந்தாய । த⁴ம் (மூலம்) த⁴நுர்பா³ணநாராசாஸ்த்ரத⁴ராய ।
நம் (மூலம்) நிஷ்கண்டகாய । பம் (மூலம்) பிண்டி³பாலமுஸலத³ண்ட³க²ட்³க³கே²டகத⁴ராய ।
ப²ம் (மூலம்) ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷணாய । ப³ம் (மூலம்) ப³ஹுதை³த்யவிநாஶகாய ।
ப⁴ம் (மூலம்) ப⁴க்தஸாலோக்யஸாரூப்யஸாமீப்யஸாயுஜ்யதா³யிநே ।
மம் (மூலம்) மஹாஶக்திஶூலக³தா³பரஶுபாஶாங்குஶத்⁴ருதே ।
யம் (மூலம்) யந்த்ரதந்த்ரபே⁴தி³நே । ரம் (மூலம்) ரஜஸ்ஸத்த்வகு³ணாந்விதாய ।
லம் (மூலம்) லோகாதீதகு³ணோபேதாய । வம் (மூலம்) விகல்பபரிவர்ஜிதாய ।
ஶம் (மூலம்) ஶங்க²சக்ரகுலிஶத்⁴வஜத⁴ராய । ஷம் (மூலம்) ஷட்சக்ரஸ்தா²ய ।
ஸம் (மூலம்) ஸர்வமந்த்ரார்த²ஸர்வஜ்ஞத்வமுக்²யபீ³ஜஸ்வரூபாய ।
ஹம் (மூலம்) ஹ்ருத³யாம்பு³ஜமத்⁴யஸ்த²விரஜவ்யோமநாயகாய ।
லம் (மூலம்) லோகைகநாதா²ய நம꞉ ॥ 300 ॥

See Also  Sri Shiva Pancharatna Stuti (Krishna Kritam) In Tamil

க்ஷம் (மூலம்) ஏகபஞ்சத³ஶாக்ஷரஸம்பூர்ணாய நம꞉ ॥

அம் ஆம் இம் ஈம் உம் ஊம் ரும் ரூம் லும்* லூம்* ஏம் ஐம் ஓம் ஔம் அம் அ꞉ கம் க²ம் க³ம் க⁴ம் ஙம் சம் ச²ம் ஜம் ஜ²ம் ஞம் டம் ட²ம் ட³ம் ட⁴ம் ணம் தம் த²ம் த³ம் த⁴ம் நம் பம் ப²ம் ப³ம் ப⁴ம் மம் யம் ரம் லம் வம் ஶம் ஷம் ஸம் ஹம் லம் க்ஷம் நம꞉ ஶிவாய வப⁴ணவரஶ ஹம் ஹிம் ஹும் ஹேம் ஹோம் ஹம்
ஸத்³யோஜாத வாமதே³வ அகோ⁴ர தத்புருஷ ஈஶாந அதோ⁴முக², ஹாம் ஹீம் ஹூம் ஹைம் ஹௌம் ஹ꞉ ஹ்ருத³ய ஶிர꞉ ஶிகா² கவச நேத்ரத்ரய அஸ்த்ர, ப்³ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்³ர மஹேஶ்வர ஸதா³ஶிவ பரப்³ரஹ்ம, ஸ்ருஷ்டி ஸ்தி²தி ஸம்ஹார திரோபா⁴வ அநுக்³ரஹ பஞ்சக்ருத்யகாரணாய, ஜக³த்³பு⁴வே வசத்³பு⁴வே விஶ்வபு⁴வே
ருத்³ரபு⁴வே ப்³ரஹ்மபு⁴வே அக்³நிபு⁴வே லம் வம் ரம் யம் ஹம் ஸம் ஸர்வாத்மகாய ஓம் ஹ்ரீம் வ்ரீம் ஸௌ꞉ ஶரவணப⁴வ ஓம் ஸர்வலோகம் மம வஶமாநாய மம ஶத்ருஸங்க்ஷோப⁴ணம் குரு குரு மம ஶத்ரூன் நாஶய நாஶய மம ஶத்ரூன் மாரய மாரய ஷண்முகா²ய மயூரவாஹநாய ஸர்வராஜப⁴யநாஶநாய
ஸ்கந்தே³ஶ்வராய வப⁴ணவரஶ க்ஷாம் க்ஷீம் க்ஷூம் க்ஷைம் க்ஷௌம் க்ஷ꞉ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா நம꞉ ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யமந்த்ரஸம்மேலநத்ரிஶதீ ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu