Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Kannada

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನ ತ್ರಿಶತೀ ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ವಂದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕಂದಮಾದಿತ್ಯಮಂಬಿಕಾಮ್ ।
ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥
ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಸ್ಕಂದಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥

– ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ ಹಾಂ ಹೃದಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
(ಮೂಲಂ) ಶಿವನಾಥಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ನಿರ್ಮೋಹಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿವೃತ್ತಕಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ನಿಧೀಶಾಯ । ನಿರ್ಮಮಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಯೋಗಿನೇ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ । ನಿಧೀನಾಂ ಪತಯೇ । ನಿತ್ಯನಿಯಮಾಯ । ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಭೃತಯೇ । ನಿತ್ಯವಸ್ತುನೇ । ನಿತ್ಯಾನಂದಗುರವೇ । ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಾಯ (೨೫) । ನಿಧಾತ್ರೇ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ನಿತ್ಯಯೋಗಿಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯವಾದಾಯ । ನಾಗೇಂದ್ರಸೇವಿತಾಯ । ನಾರದೋಪದೇಶಕಾಯ । ನಗ್ನರೂಪಾಯ । ನಾನಾಪಾಪಧ್ವಂಸಿನೇ । ನಾಗಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ನಾದಾಂತಗುರವೇ । ನಾಗಸುತಗುರವೇ । ನಾದಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ನಾಗಪಾಶಹರಾಯ । ನಾಗಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ । ನಟನಪ್ರಿಯಾಯ । ನಂದಿಧ್ವಜಿನೇ । ನವರತ್ನಪಾದುಕಾಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ನಟೇಶಪ್ರಿಯಾಯ । ನವವೈಡೂರ್ಯಹಾರಕೇಯೂರಕುಂಡಲಾಯ । ನಿಮಿಷಾತ್ಮನೇ । ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ । ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಮೂರ್ತಯೇ । ನಿತ್ಯಕೌಮಾರವೀರಬಾಹವೇ । ನಿತ್ಯಾನಂದದೇಶಿಕಾಯ । ನಕಾರಾದ್ಯಂತಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ॥ ೫೦ ॥

– ಮಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ಮಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಹ್ರೀಂ ರವಣಭವಶ ಹಿಂ ವಾಮದೇವ ಹೀಂ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ । ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಮಹಾಧನುಷೇ । ಮಹಾಬಾಣಾಯ । ಮಹಾಖೇಟಾಯ । ಮಹಾಶೂಲಾಯ । ಮಹಾಧನುರ್ಧರಾಯ । ಮಹಾಮಯೂರಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ । ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ । ಮಹಾಸೌಮ್ಯಾಯ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹಾಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾಯ । ಮಹಾನುಭಾವಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಭವೇ । ಮಹಾಗುರವೇ । ಮಹಾರಸಾಯ । ಮಹಾರಥಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ । ಮಹಾಮಕುಟಾಯ । ಮಹಾಗುಣಾಯ (೭೫) । ಮಂದಾರಶೇಖರಾಯ । ಮಹಾಹಾರಾಯ । ಮಹಾಮಾತಂಗಗಮನಾಯ । ಮಹಾಸಂಗೀತರಸಿಕಾಯ । ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಶಸ್ತಾಯ । ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಯೇ । ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಮಹಾಮಾತ್ರೇ । ಮಹಾಮಣಿಗಜಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾಹವಿಷೇ । ಮಹಿಮಾಕಾರಾಯ । ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಯ । ಮದೋನ್ಮತ್ತಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ । ಮಹಾವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮದನಾಕಾರವಲ್ಲಭಾಯ । ಮಂದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಾಂಸಾಕರ್ಷಣಾಯ । ಮಂಡಲತ್ರಯವಾಸಿನೇ । ಮಹಾಭೋಗಾಯ । ಮಹಾಸೇನಾನ್ಯೇ । ಮಕಾರಾದ್ಯಂತಸಂಪುರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೦ ॥

See Also  Sri Vasavi Kanyakaparameshvari Ammavari Prarthan In Kannada

– ಶಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ಶಿಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಕ್ಲೀಂ ವಣಭವಶರ ಹುಂ ಅಘೋರ ಹೂಂ ಶಿಖಾ ರುದ್ರ ಸಂಹಾರಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
ಶಿವಾನಂದಗುರವೇ । ಶಿವಸಚ್ಚಿದಾನಂದಸ್ವರೂಪಾಯ । ಶಿಖಂಡಿಮಂಡಲಾವಾಸಾಯ । ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ । ಶರವಣೋದ್ಭೂತಾಯ । ಶಿವಶಕ್ತಿವದನಾಯ । ಶಂಕರಪ್ರಿಯಸುತಾಯ । ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರದ್ವೇಷಿಣೇ । ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರಹಂತ್ರೇ । ಶೂರಾಂಗಧ್ವಂಸಿನೇ । ಶುಕ್ಲರೂಪಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯುಧಧರಾಯ । ಶುದ್ಧವೀರಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುದ್ಧವೀರಯುದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುದ್ಧಮಾನಸನಿಲಯಾಯ । ಶೂನ್ಯಷಟ್ಕವರ್ಜಿತಾಯ । ಶುದ್ಧತತ್ತ್ವಸಂಪುರ್ಣಾಯ । ಶಂಖಚಕ್ರಕುಲಿಶಧ್ವಜರೇಖಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ಶುದ್ಧಯೋಗಿನೀಗಣದಾತ್ರೇ । ಶೋಕಪರ್ವತದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಶುದ್ಧರಣಪ್ರಿಯಪಂಡಿತಾಯ । ಶರಭವೇಗಾಯುಧಧರಾಯ । ಶರಪತಯೇ । ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿ ಸೇವಿತಾಯ (೧೨೫) । ಶತಸಹಸ್ರಾಯುಧಧರಮೂರ್ತಯೇ । ಶಿವಪೂಜಕಮಾನಸನಿಲಯಾಯ । ಶಿವದೀಕ್ಷಾಗುರವೇ । ಶೂರವಾಹನಾಧಿರೂಢಾಯ । ಶೋಕರೋಗನಿವಾರಣಾಯ । ಶುಚಯೇ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಯೇ । ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ । ಶಕ್ತಯೇ । ಶತ್ರುಕ್ರೋಧವಿಮರ್ದನಾಯ । ಶ್ವೇತಪ್ರಭಾಯ । ಶ್ವೇತಮೂರ್ತಯೇ । ಶ್ವೇತಾತ್ಮಕಾಯ । ಶಾರಣಕುಲಾಂತಕಾಯ । ಶತಮೂರ್ತಯೇ । ಶತಾಯುಧಾಯ । ಶರೀರತ್ರಯನಾಯಕಾಯ । ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಭಾಶುಭವೀಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ । ಶುಂಡಾದಂಡಫೂತ್ಕಾರಸೋದರಾಯ । ಶೂನ್ಯಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಿಕಾರಾದ್ಯಂತಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ॥ ೧೫೦ ॥

– ವಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ವಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಐಂ ಣಭವಶರವ ಹೇಂ ತತ್ಪುರುಷ ಹೈಂ ಮಹೇಶ್ವರ ತಿರೋಭಾವಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
ವಲ್ಲೀಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ವೇಲಾಯುಧಧರಾಯ । ವೇಗವಾಹನಾಯ । ವಾಮದೇವಮುಖೋತ್ಪನ್ನಾಯ । ವಿಜಯಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವಿಂಧ್ಯಸ್ಕಂದಾದ್ರಿನಟನಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಶ್ವಭೇಷಜಾಯ । ವೀರಶಕ್ತಿಮಾನಸನಿಲಯಾಯ । ವಿಮಲಾಸನೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ವಾಗ್ದೇವೀನಾಯಕಾಯ । ವೌಷಡಂತಸಂಪೂರ್ಣಾಯ । ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ । ವಾಸನಾಗಂಧದ್ರವ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾದಬೋಧಕಾಯ । ವಾದವಿದ್ಯಾಗುರವೇ । ವಾಯುಸಾರಥ್ಯಮಹಾರಥಾರೂಢಾಯ । ವಾಸುಕಿಸೇವಿತಾಯ । ವಾತುಲಾಗಮಪೂಜಿತಾಯ । ವಿಧಿಬಂಧನಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖರಕ್ಷಿತಾಯ । ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ (೧೭೫) । ವೀತರಾಗಸೇವಿತಾಯ । ವೇದಚತುಷ್ಟಯಸ್ತುತಾಯ । ವೀರಪ್ರಮುಖಸೇವಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ । ವಿಶಾಂ ಪತಯೇ । ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ವೀರಸೇವಿತಾಯ । ವಿಕ್ರಮೋಪರಿವೇಷಾಯ । ವರದಾಯ । ವರಪ್ರದಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವರ್ಧಮಾನಾಯ । ವಾರಿಸುತಾಯ । ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯ । ವೀರಬಾಹ್ವಾದಿಸೇವಿತಾಯ । ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೂಜಿತಾಯ । ವೀರಾಯುಧಸಮಾವೃತಾಯ । ವೀರಶೂರಮರ್ದನಾಯ । ವ್ಯಾಸಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ । ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಶಾಸ್ತ್ರನವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ವಾಸವಾದಿಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಹೃದಯಾಂಭೋಜನಿಲಯಾಯ । ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ । ವಕಾರಾದ್ಯಂತಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ॥ ೨೦೦ ॥

See Also  Shri Skanda Stotram (Mahabharatam) In Tamil

– ಯಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ಯಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಸೌಃ ಭವಶರವಣ ಹೋಂ ಈಶಾನ ಹೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯ ಸದಾಶಿವ ಅನುಗ್ರಹಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ । ಯಾಜ್ಞಿಕವರ್ಧಿನೇ । ಯಜನಾದಿ ಷಟ್ಕರ್ಮತತ್ಪರಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ । ಯಜುಷೇ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಶ್ರಿಯೇ । ಯಜ್ಞರಾಜೇ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಯಜ್ಞಮಯಾಯ । ಯಜ್ಞಭೂಷಣಾಯ । ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗಭುವೇ । ಯಜ್ಞಭೂತಾಯ । ಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಿಣೇ । ಯಜ್ಞಪಂಡಿತಾಯ । ಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಯಜ್ಞಮೇಷಗರ್ವಹರಾಯ । ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಯಮಾಯ । ಯಮಧರ್ಮಪೂಜಿತಾಯ । ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಸಾಧಕಾಯ । ಯುದ್ಧಗಂಭೀರಾಯ । ಯುದ್ಧಹರಣಾಯ । ಯುದ್ಧನಾಥಾಯ (೨೨೫) । ಯುಗಾಂತಕೃತೇ । ಯುಗಾವೃತ್ತಾಯ । ಯುಗನಾಥಾಯ । ಯುಗಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ । ಯುಗಮಾಲಾಧರಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗವರದಾಯ । ಯೋಗಿನಾಂ ವರಪ್ರದಾಯ । ಯೋಗೀಶಾಯ । ಯೋಗಾನಂದಾಯ । ಯೋಗಭೋಗಾಯ । ಯೋಗಾಷ್ಟಾಂಗಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಯೋಗಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯ । ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ । ಯೋಗಪುರುಷಾಯ । ಯೋಗನಿಧಯೇ । ಯೋಗವಿದೇ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಯುದ್ಧಶತ್ರುಭಯಂಕರಾಯ । ಯುದ್ಧಶೋಕಮರ್ದನಾಯ । ಯಶಸ್ವಿನೇ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಯಂತ್ರಿಣೇ । ಯಂತ್ರನಾಯಕಾಯ । ಯಕಾರಾದ್ಯಂತಸಂಪುರ್ಣಾಯ ॥ ೨೫೦ ॥

– ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಾದಿನಾಮಾನಿ – ೫೦ –
[ಪ್ರತಿನಾಮ ಮೂಲಂ – ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ವಶರವಣಭ ಹಂ ಅಧೋಮುಖ ಹಃ ಅಸ್ತ್ರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ .. ]
ಅಂ (ಮೂಲಂ) ಅಸ್ತ್ರಶಿವಾಸ್ತ್ರಪಾಶುಪತವೈಷ್ಣವಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಧೃತೇ । ಆಂ (ಮೂಲಂ) ಆನಂದಸುಂದರಾಕಾರಾಯ । ಇಂ (ಮೂಲಂ) ಇಂದ್ರಾಣೀಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ । ಈಂ (ಮೂಲಂ) ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಉಂ (ಮೂಲಂ) ಉಮಾಸುತಾಯ । ಊಂ (ಮೂಲಂ) ಊರ್ಧ್ವರೇತಃ ಸುತಾಯ । ಋಂ (ಮೂಲಂ) ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಾಯ । ೠಂ (ಮೂಲಂ) ೠತಂಭರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಲುಂ* (ಮೂಲಂ) ಲುಪ್ತಾಚಾರಮನೋದೂರಾಯ । ಲೂಂ* (ಮೂಲಂ) ಲೂತಭಾವಪಾಶಭೇದಿನೇ ।
ಏಂ (ಮೂಲಂ) ಏಣಾಂಕಧರ ಸತ್ಪುತ್ರಾಯ । ಐಂ (ಮೂಲಂ) ಐಶಾನಪದಸಂದಾಯಿನೇ ।
ಓಂ (ಮೂಲಂ) ಓಂಕಾರಾರ್ಥಶ್ರೀಮದ್ಗುರವೇ । ಔಂ (ಮೂಲಂ) ಔನ್ನತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ
ಅಂ (ಮೂಲಂ) ಅಸ್ತ್ರಕುಕ್ಕುಟಕ್ಷುರಿಕಾ ವೃಷಭಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ ।
ಅಃ (ಮೂಲಂ) ಅದ್ವೈತಪರಮಾನಂದಚಿದ್ವಿಲಾಸ ಮಹಾನಿಧಯೇ ।
ಕಂ (ಮೂಲಂ) ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಖಂ (ಮೂಲಂ) ಖಂಡೇಂದುಮೌಲಿತನಯಾಯ ।
ಗಂ (ಮೂಲಂ) ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರೀತಿಜ್ಞಾಯ । ಘಂ (ಮೂಲಂ) ಘನಗಂಭೀರಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಯ ।
ಙಂ (ಮೂಲಂ) ಙಕಾರಾಕಾರಕದ್ವಂದ್ವಸರ್ವಸಂಧ್ಯಾತ್ಮಚಿನ್ಮಯಾಯ ।
ಚಂ (ಮೂಲಂ) ಚಿದಾನಂದಮಹಾಸಿಂಧುಮಧ್ಯರತ್ನಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಛಂ (ಮೂಲಂ) ಛೇದಿತಾಶೇಷದೈತ್ಯೌಘಾಯ । ಜಂ (ಮೂಲಂ) ಜರಾಮರಣನಿವರ್ತಕಾಯ ।
ಝಂ (ಮೂಲಂ) ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಾಯ ॥ ೨೭೫ ॥
ಞಂ (ಮೂಲಂ) ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕರ್ತ್ರೇ । ಟಂ (ಮೂಲಂ) ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ।
ಠಂ (ಮೂಲಂ) ಠಕಾರಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಡಂ (ಮೂಲಂ) ಡಕ್ಕಾನಿನಾದಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ।
ಢಂ (ಮೂಲಂ) ಢಾಲಿತಾಸುರಕುಲಾಂತಕಾಯ । ಣಂ (ಮೂಲಂ) ಣಬಿಂದುತ್ರಯವನ್ಮಧ್ಯಬಿಂದ್ವಾಶ್ಲಿಷ್ಟಸುವಲ್ಲಿಕಾಯ ।
ತಂ (ಮೂಲಂ) ತುಂಬುರುನಾರದಾರ್ಚಿತಾಯ । ಥಂ (ಮೂಲಂ) ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ದಂ (ಮೂಲಂ) ದಾಂತಾಯ । ಧಂ (ಮೂಲಂ) ಧನುರ್ಬಾಣನಾರಾಚಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ ।
ನಂ (ಮೂಲಂ) ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ । ಪಂ (ಮೂಲಂ) ಪಿಂಡಿಪಾಲಮುಸಲದಂಡಖಡ್ಗಖೇಟಕಧರಾಯ ।
ಫಂ (ಮೂಲಂ) ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ । ಬಂ (ಮೂಲಂ) ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಭಂ (ಮೂಲಂ) ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾರೂಪ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೇ ।
ಮಂ (ಮೂಲಂ) ಮಹಾಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಪರಶುಪಾಶಾಂಕುಶಧೃತೇ ।
ಯಂ (ಮೂಲಂ) ಯಂತ್ರತಂತ್ರಭೇದಿನೇ । ರಂ (ಮೂಲಂ) ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಲಂ (ಮೂಲಂ) ಲೋಕಾತೀತಗುಣೋಪೇತಾಯ । ವಂ (ಮೂಲಂ) ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಶಂ (ಮೂಲಂ) ಶಂಖಚಕ್ರಕುಲಿಶಧ್ವಜಧರಾಯ । ಷಂ (ಮೂಲಂ) ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ।
ಸಂ (ಮೂಲಂ) ಸರ್ವಮಂತ್ರಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮುಖ್ಯಬೀಜಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಹಂ (ಮೂಲಂ) ಹೃದಯಾಂಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥವಿರಜವ್ಯೋಮನಾಯಕಾಯ ।
ಳಂ (ಮೂಲಂ) ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೦೦ ॥
ಕ್ಷಂ (ಮೂಲಂ) ಏಕಪಂಚದಶಾಕ್ಷರಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Jagannatha – Sahasranama Stotram In Kannada

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಲುಂ* ಲೂಂ* ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಂ ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ವಭಣವರಶ ಹಂ ಹಿಂ ಹುಂ ಹೇಂ ಹೋಂ ಹಂ
ಸದ್ಯೋಜಾತ ವಾಮದೇವ ಅಘೋರ ತತ್ಪುರುಷ ಈಶಾನ ಅಧೋಮುಖ, ಹಾಂ ಹೀಂ ಹೂಂ ಹೈಂ ಹೌಂ ಹಃ ಹೃದಯ ಶಿರಃ ಶಿಖಾ ಕವಚ ನೇತ್ರತ್ರಯ ಅಸ್ತ್ರ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರ ಮಹೇಶ್ವರ ಸದಾಶಿವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ತಿರೋಭಾವ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಚಕೃತ್ಯಕಾರಣಾಯ, ಜಗದ್ಭುವೇ ವಚದ್ಭುವೇ ವಿಶ್ವಭುವೇ
ರುದ್ರಭುವೇ ಬ್ರಹ್ಮಭುವೇ ಅಗ್ನಿಭುವೇ ಲಂ ವಂ ರಂ ಯಂ ಹಂ ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವ್ರೀಂ ಸೌಃ ಶರವಣಭವ ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಂ ಮಮ ವಶಮಾನಾಯ ಮಮ ಶತ್ರುಸಂಕ್ಷೋಭಣಂ ಕುರು ಕುರು ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ ನಾಶಯ ನಾಶಯ ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಸರ್ವರಾಜಭಯನಾಶನಾಯ
ಸ್ಕಂದೇಶ್ವರಾಯ ವಭಣವರಶ ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೂಂ ಕ್ಷೈಂ ಕ್ಷೌಂ ಕ್ಷಃ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮಂತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil