Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Telugu

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య మంత్రసమ్మేలన త్రిశతీ ॥
ధ్యానమ్ ।
వందే గురుం గణపతిం స్కందమాదిత్యమంబికామ్ ।
దుర్గాం సరస్వతీం లక్ష్మీం సర్వకార్యార్థసిద్ధయే ॥
మహాసేనాయ విద్మహే షడాననాయ ధీమహి ।
తన్నః స్కందః ప్రచోదయాత్ ॥

– నకారాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం నం సౌం ఈం నం ళం శ్రీం శరవణభవ హం సద్యోజాత హాం హృదయ బ్రహ్మ సృష్టికారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
(మూలం) శివనాథాయ నమః । నిర్లేపాయ । నిర్మమాయ । నిష్కలాయ । నిర్మోహాయ । నిర్మలాయ । నిర్వికారాయ । నిరాభాసాయ । నిర్వికల్పాయ । నిత్యతృప్తాయ । నివృత్తకాయ । నిరుపద్రవాయ । నిధీశాయ । నిర్మమప్రియాయ । నిత్యయోగినే । నిత్యశుద్ధాయ । నిధీనాం పతయే । నిత్యనియమాయ । నిష్కారణాయ । నిస్సంగాయ । నిధిప్రియాయ । నిత్యభృతయే । నిత్యవస్తునే । నిత్యానందగురవే । నిత్యకల్యాణాయ (౨౫) । నిధాత్రే । నిరామయాయ । నిత్యయోగిసాక్షిప్రియవాదాయ । నాగేంద్రసేవితాయ । నారదోపదేశకాయ । నగ్నరూపాయ । నానాపాపధ్వంసినే । నాగపీఠస్థాయ । నాదాంతగురవే । నాగసుతగురవే । నాదసాక్షిణే । నాగపాశహరాయ । నాగాస్త్రధరాయ । నటనప్రియాయ । నందిధ్వజినే । నవరత్నపాదుకాపాదాబ్జాయ । నటేశప్రియాయ । నవవైడూర్యహారకేయూరకుండలాయ । నిమిషాత్మనే । నిత్యబుద్ధాయ । నమస్కారప్రియాయ । నాదబిందుకలామూర్తయే । నిత్యకౌమారవీరబాహవే । నిత్యానందదేశికాయ । నకారాద్యంతసంపూర్ణాయ ॥ ౫౦ ॥

– మకారాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం మం సౌం ఈం నం ళం హ్రీం రవణభవశ హిం వామదేవ హీం శిరో విష్ణు స్థితికారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
మహాబలాయ । మహోత్సాహాయ । మహాబుద్ధయే । మహాబాహవే । మహామాయాయ । మహాద్యుతయే । మహాధనుషే । మహాబాణాయ । మహాఖేటాయ । మహాశూలాయ । మహాధనుర్ధరాయ । మహామయూరారూఢాయ । మహాదేవప్రియాత్మజాయ । మహాసత్త్వాయ । మహాసౌమ్యాయ । మహాశక్తయే । మహామాయాస్వరూపాయ । మహానుభావాయ । మహాప్రభవే । మహాగురవే । మహారసాయ । మహారథారూఢాయ । మహాభాగాయ । మహామకుటాయ । మహాగుణాయ (౭౫) । మందారశేఖరాయ । మహాహారాయ । మహామాతంగగమనాయ । మహాసంగీతరసికాయ । మధుపానప్రియాయ । మధుసూదనప్రియాయ । మహాప్రశస్తాయ । మహావ్యక్తయే । మహావక్త్రాయ । మహాయశసే । మహామాత్రే । మహామణిగజారూఢాయ । మహాత్మనే । మహాహవిషే । మహిమాకారాయ । మహామార్గాయ । మదోన్మత్తభైరవపూజితాయ । మహావల్లీప్రియాయ । మదనాకారవల్లభాయ । మందారకుసుమప్రియాయ । మాంసాకర్షణాయ । మండలత్రయవాసినే । మహాభోగాయ । మహాసేనాన్యే । మకారాద్యంతసంపుర్ణాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

See Also  Tattva Narayana’S Ribhu Gita In Telugu

– శకారాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం శిం సౌం ఈం నం ళం క్లీం వణభవశర హుం అఘోర హూం శిఖా రుద్ర సంహారకారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
శివానందగురవే । శివసచ్చిదానందస్వరూపాయ । శిఖండిమండలావాసాయ । శివప్రియాయ । శరవణోద్భూతాయ । శివశక్తివదనాయ । శంకరప్రియసుతాయ । శూరపద్మాసురద్వేషిణే । శూరపద్మాసురహంత్రే । శూరాంగధ్వంసినే । శుక్లరూపాయ । శుద్ధాయుధధరాయ । శుద్ధవీరప్రియాయ । శుద్ధవీరయుద్ధప్రియాయ । శుద్ధమానసనిలయాయ । శూన్యషట్కవర్జితాయ । శుద్ధతత్త్వసంపుర్ణాయ । శంఖచక్రకులిశధ్వజరేఖాంఘ్రిపంకజాయ । శుద్ధయోగినీగణదాత్రే । శోకపర్వతదంష్ట్రాయ । శుద్ధరణప్రియపండితాయ । శరభవేగాయుధధరాయ । శరపతయే । శాకినీ డాకినీ సేవితపాదాబ్జాయ । శంఖపద్మనిధి సేవితాయ (౧౨౫) । శతసహస్రాయుధధరమూర్తయే । శివపూజకమానసనిలయాయ । శివదీక్షాగురవే । శూరవాహనాధిరూఢాయ । శోకరోగనివారణాయ । శుచయే । శుద్ధాయ । శుద్ధకీర్తయే । శుచిశ్రవసే । శక్తయే । శత్రుక్రోధవిమర్దనాయ । శ్వేతప్రభాయ । శ్వేతమూర్తయే । శ్వేతాత్మకాయ । శారణకులాంతకాయ । శతమూర్తయే । శతాయుధాయ । శరీరత్రయనాయకాయ । శుభలక్షణాయ । శుభాశుభవీక్షణాయ । శుక్రశోణితమధ్యస్థాయ ।
శుండాదండఫూత్కారసోదరాయ । శూన్యమార్గతత్పరసేవితాయ । శాశ్వతాయ । శికారాద్యంతసంపూర్ణాయ ॥ ౧౫౦ ॥

– వకారాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం వం సౌం ఈం నం ళం ఐం ణభవశరవ హేం తత్పురుష హైం మహేశ్వర తిరోభావకారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
వల్లీమానసహంసికాయ । విష్ణవే । విదుషే । విద్వజ్జనప్రియాయ । వేలాయుధధరాయ । వేగవాహనాయ । వామదేవముఖోత్పన్నాయ । విజయకర్త్రే । విశ్వరూపాయ । వింధ్యస్కందాద్రినటనప్రియాయ । విశ్వభేషజాయ । వీరశక్తిమానసనిలయాయ । విమలాసనోత్కృష్టాయ । వాగ్దేవీనాయకాయ । వౌషడంతసంపూర్ణాయ । వాచామగోచరాయ । వాసనాగంధద్రవ్యప్రియాయ । వాదబోధకాయ । వాదవిద్యాగురవే । వాయుసారథ్యమహారథారూఢాయ । వాసుకిసేవితాయ । వాతులాగమపూజితాయ । విధిబంధనాయ । విశ్వామిత్రమఖరక్షితాయ । వేదాంతవేద్యాయ (౧౭౫) । వీతరాగసేవితాయ । వేదచతుష్టయస్తుతాయ । వీరప్రముఖసేవితాయ । విశ్వభోక్త్రే । విశాం పతయే । విశ్వయోనయే । విశాలాక్షాయ । వీరసేవితాయ । విక్రమోపరివేషాయ । వరదాయ । వరప్రదానాం శ్రేష్ఠాయ । వర్ధమానాయ । వారిసుతాయ । వానప్రస్థాయ । వీరబాహ్వాదిసేవితాయ । విష్ణుబ్రహ్మాదిపూజితాయ । వీరాయుధసమావృతాయ । వీరశూరమర్దనాయ । వ్యాసాదిమునిపూజితాయ । వ్యాకరణాదిశాస్త్రనవోత్కృష్టాయ । విశ్వతోముఖాయ । వాసవాదిపూజితపాదాబ్జాయ । వసిష్ఠహృదయాంభోజనిలయాయ । వాంఛితార్థప్రదాయ । వకారాద్యంతసంపూర్ణాయ ॥ ౨౦౦

See Also  Charanamulane » Sri Ramadasu Movie Song In Telugu

– యకారాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం యం సౌం ఈం నం ళం సౌః భవశరవణ హోం ఈశాన హౌం నేత్రత్రయ సదాశివ అనుగ్రహకారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
యోగిహృత్పద్మవాసినే । యాజ్ఞికవర్ధినే । యజనాది షట్కర్మతత్పరాయ । యజుర్వేదస్వరూపాయ । యజుషే । యజ్ఞేశాయ । యజ్ఞశ్రియే । యజ్ఞరాజే । యజ్ఞపతయే । యజ్ఞమయాయ । యజ్ఞభూషణాయ । యజ్ఞఫలదాయ । యజ్ఞాంగభువే । యజ్ఞభూతాయ । యజ్ఞసంరక్షిణే । యజ్ఞపండితాయ । యజ్ఞవిధ్వంసినే । యజ్ఞమేషగర్వహరాయ । యజమానస్వరూపాయ । యమాయ । యమధర్మపూజితాయ । యమాద్యష్టాంగసాధకాయ । యుద్ధగంభీరాయ । యుద్ధహరణాయ । యుద్ధనాథాయ (౨౨౫) । యుగాంతకృతే । యుగావృత్తాయ । యుగనాథాయ । యుగధర్మప్రవర్తకాయ । యుగమాలాధరాయ । యోగినే । యోగవరదాయ । యోగినాం వరప్రదాయ । యోగీశాయ । యోగానందాయ । యోగభోగాయ । యోగాష్టాంగసాక్షిణే । యోగమార్గతత్పరసేవితాయ । యోగయుక్తాయ । యోగపురుషాయ । యోగనిధయే । యోగవిదే । యోగసిద్ధిదాయ । యుద్ధశత్రుభయంకరాయ । యుద్ధశోకమర్దనాయ । యశస్వినే । యశస్కరాయ । యంత్రిణే । యంత్రనాయకాయ । యకారాద్యంతసంపుర్ణాయ ॥ ౨౫౦ ॥

– మాతృకాక్షరాదినామాని – ౫౦ –
[ప్రతినామ మూలం – ఓం నమః శివాయ సౌం ఈం నం ళం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః వశరవణభ హం అధోముఖ హః అస్త్ర పరబ్రహ్మ పంచకృత్యకారణ సుబ్రహ్మణ్య .. ]
అం (మూలం) అస్త్రశివాస్త్రపాశుపతవైష్ణవబ్రహ్మాస్త్రధృతే । ఆం (మూలం) ఆనందసుందరాకారాయ । ఇం (మూలం) ఇంద్రాణీమాంగల్యరక్షకాయ । ఈం (మూలం) ఈషణాత్రయవర్జితాయ । ఉం (మూలం) ఉమాసుతాయ । ఊం (మూలం) ఊర్ధ్వరేతః సుతాయ । ఋం (మూలం) ఋణత్రయవిమోచనాయ । ౠం (మూలం) ౠతంభరాత్మజ్యోతిషే । లుం* (మూలం) లుప్తాచారమనోదూరాయ । లూం* (మూలం) లూతభావపాశభేదినే ।
ఏం (మూలం) ఏణాంకధర సత్పుత్రాయ । ఐం (మూలం) ఐశానపదసందాయినే ।
ఓం (మూలం) ఓంకారార్థశ్రీమద్గురవే । ఔం (మూలం) ఔన్నత్యప్రదాయకాయ
అం (మూలం) అస్త్రకుక్కుటక్షురికా వృషభశుద్ధాస్త్రధరాయ ।
అః (మూలం) అద్వైతపరమానందచిద్విలాస మహానిధయే ।
కం (మూలం) కార్యకారణనిర్ముక్తాయ । ఖం (మూలం) ఖండేందుమౌలితనయాయ ।
గం (మూలం) గద్యపద్యప్రీతిజ్ఞాయ । ఘం (మూలం) ఘనగంభీరభూషణాఢ్యాయ ।
ఙం (మూలం) ఙకారాకారకద్వంద్వసర్వసంధ్యాత్మచిన్మయాయ ।
చం (మూలం) చిదానందమహాసింధుమధ్యరత్నశిఖామణయే ।
ఛం (మూలం) ఛేదితాశేషదైత్యౌఘాయ । జం (మూలం) జరామరణనివర్తకాయ ।
ఝం (మూలం) ఝల్లరీవాద్యసుప్రియాయ ॥ ౨౭౫ ॥
ఞం (మూలం) జ్ఞానోపదేశకర్త్రే । టం (మూలం) టంకితాఖిలలోకాయ ।
ఠం (మూలం) ఠకారమధ్యనిలయాయ । డం (మూలం) డక్కానినాదప్రీతికరాయ ।
ఢం (మూలం) ఢాలితాసురకులాంతకాయ । ణం (మూలం) ణబిందుత్రయవన్మధ్యబింద్వాశ్లిష్టసువల్లికాయ ।
తం (మూలం) తుంబురునారదార్చితాయ । థం (మూలం) స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకాయ ।
దం (మూలం) దాంతాయ । ధం (మూలం) ధనుర్బాణనారాచాస్త్రధరాయ ।
నం (మూలం) నిష్కంటకాయ । పం (మూలం) పిండిపాలముసలదండఖడ్గఖేటకధరాయ ।
ఫం (మూలం) ఫణిలోకవిభూషణాయ । బం (మూలం) బహుదైత్యవినాశకాయ ।
భం (మూలం) భక్తసాలోక్యసారూప్యసామీప్యసాయుజ్యదాయినే ।
మం (మూలం) మహాశక్తిశూలగదాపరశుపాశాంకుశధృతే ।
యం (మూలం) యంత్రతంత్రభేదినే । రం (మూలం) రజస్సత్త్వగుణాన్వితాయ ।
లం (మూలం) లోకాతీతగుణోపేతాయ । వం (మూలం) వికల్పపరివర్జితాయ ।
శం (మూలం) శంఖచక్రకులిశధ్వజధరాయ । షం (మూలం) షట్చక్రస్థాయ ।
సం (మూలం) సర్వమంత్రార్థసర్వజ్ఞత్వముఖ్యబీజస్వరూపాయ ।
హం (మూలం) హృదయాంబుజమధ్యస్థవిరజవ్యోమనాయకాయ ।
ళం (మూలం) లోకైకనాథాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥
క్షం (మూలం) ఏకపంచదశాక్షరసంపూర్ణాయ నమః ॥

See Also  108 Names Of Saubhagya – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం లుం* లూం* ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః కం ఖం గం ఘం ఙం చం ఛం జం ఝం ఞం టం ఠం డం ఢం ణం తం థం దం ధం నం పం ఫం బం భం మం యం రం లం వం శం షం సం హం ళం క్షం నమః శివాయ వభణవరశ హం హిం హుం హేం హోం హం
సద్యోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన అధోముఖ, హాం హీం హూం హైం హౌం హః హృదయ శిరః శిఖా కవచ నేత్రత్రయ అస్త్ర, బ్రహ్మ విష్ణు రుద్ర మహేశ్వర సదాశివ పరబ్రహ్మ, సృష్టి స్థితి సంహార తిరోభావ అనుగ్రహ పంచకృత్యకారణాయ, జగద్భువే వచద్భువే విశ్వభువే
రుద్రభువే బ్రహ్మభువే అగ్నిభువే లం వం రం యం హం సం సర్వాత్మకాయ ఓం హ్రీం వ్రీం సౌః శరవణభవ ఓం సర్వలోకం మమ వశమానాయ మమ శత్రుసంక్షోభణం కురు కురు మమ శత్రూన్ నాశయ నాశయ మమ శత్రూన్ మారయ మారయ షణ్ముఖాయ మయూరవాహనాయ సర్వరాజభయనాశనాయ
స్కందేశ్వరాయ వభణవరశ క్షాం క్షీం క్షూం క్షైం క్షౌం క్షః హుం ఫట్ స్వాహా నమః ॥

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యమంత్రసమ్మేలనత్రిశతీ సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil