Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రం ॥
ఋషయ ఊచుః ।
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక ।
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧ ॥

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః ।
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨ ॥

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యంతే సర్వపాతకబంధనాత్ ।
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩ ॥

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి ।
శ్రీసూత ఉవాచ ।
శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే నైమిశారణ్యవాసినః ॥ ౪ ॥

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః ।
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౫ ॥

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది ।
ఋషయ ఊచుః ।
కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౬ ॥

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ ।
శ్రీసూత ఉవాచ ।
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ ॥ ౭ ॥

సాష్టాంగం ప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ ।
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాంజలిరుపస్థితః ॥ ౮ ॥

నారద ఉవాచ ।
లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ కరుణాకర ।
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ ॥ ౯ ॥

హే ధాతః పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే ।
ఉపదిశ్య తు మామేవం రక్ష రక్ష కృపానిధే ॥ ౧౦ ॥

బ్రహ్మోవాచ ।
శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిదం పరమ్ ।
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ ॥ ౧౧ ॥

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః ।
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ ॥ ౧౨ ॥

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద ।
జపమాత్రేణ సిద్ధ్యంతి మనసా చింతితాన్యపి ॥ ౧౩ ॥

ఇహాముత్ర పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః ।
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ ।
సందేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః ॥ ౧౪ ॥

ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ఛందః సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజం శక్తిధరోఽక్షయ కార్తికేయ ఇతి శక్తిః క్రౌంచధర ఇతి కీలకం శిఖివాహన ఇతి కవచం షణ్ముఖాయ ఇతి ధ్యానం శ్రీసుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ।

ధ్యానమ్ ।
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిందుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితం
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ ।
కర్ణాలంబితకుండలప్రవిలసద్గండస్థలాశోభితం
కాంచీకంకణకింకిణీరవయుతం శృంగారసారోదయమ్ ॥ ౧ ॥

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహం
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ।
వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖం
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రాంబరాలంకృతమ్ ॥ ౨ ॥

స్తోత్రమ్ ।
అచింత్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః ।
అనాథవత్సలోఽమోఘస్త్వశోకోఽప్యజరోఽభయః ॥ ౧ ॥

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోఽద్రిజాసుతః ।
అనంతమహిమాఽపారోఽనంతసౌఖ్యప్రదోఽవ్యయః ॥ ౨ ॥

అనంతమోక్షదోఽనాదిరప్రమేయోఽక్షరోఽచ్యుతః ।
అకల్మషోఽభిరామోఽగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః ॥ ౩ ॥

[* అతులశ్చామృతోఽఘోరో హ్యనంతోఽనంతవిక్రమః *]
అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోఽమరప్రభుః ।
అరిందమోఽఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోఽగ్రణీః ॥ ౪ ॥

అచంచలోఽమరస్తుత్యో హ్యకలంకోఽమితాశనః ।
అగ్నిభూరనవద్యాంగో హ్యద్భుతోఽభీష్టదాయకః ॥ ౫ ॥

అతీంద్రియోఽప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః ॥ ౬ ॥

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనందస్త్వార్యసేవితః ।
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనంద్యార్తఫలప్రదః ॥ ౭ ॥

ఆశ్చర్యరూప ఆనంద ఆపన్నార్తివినాశనః ।
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః ॥ ౮ ॥

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇంద్రభోగఫలప్రదః ।
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః ॥ ౯ ॥

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్వింద్రవందితః ।
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః ॥ ౧౦ ॥

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః ।
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః ॥ ౧౧ ॥

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః ।
ఉజ్జృంభ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః ॥ ౧౨ ॥

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః ।
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః ॥ ౧౩ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Maharajni Sri Rajarajeshwari – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః ।
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః ॥ ౧౪ ॥

ఊర్జావానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః ।
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః ॥ ౧౫ ॥

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః ।
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః ॥ ౧౬ ॥

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభంజనః ।
ఏణాంకధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః ॥ ౧౭ ॥

ఐశ్వర్యదశ్చైంద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైంద్రవందితః ।
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః ॥ ౧౮ ॥

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః ।
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః ॥ ౧౯ ॥

అంశుమానంశుమాలీడ్య అంబికాతనయోఽన్నదః ।
అంధకారిసుతోఽంధత్వహారీ చాంబుజలోచనః ॥ ౨౦ ॥

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోఽస్తోకపుణ్యదః ।
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః ॥ ౨౧ ॥

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌంచదారణః ।
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః ॥ ౨౨ ॥

కాంచనాభః కాంతియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః ।
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః ॥ ౨౩ ॥

కుంకుమాంగః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః ।
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ ॥ ౨౪ ॥

కామరూపః కల్పతరుః కాంతః కామితదాయకః ।
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాళుః కరుణాకరః ॥ ౨౫ ॥

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ ।
కోమలాంగః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః ॥ ౨౬ ॥

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాంగీ ఖలనిగ్రహః ।
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః ॥ ౨౭ ॥

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః ।
ఖండేందుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః ॥ ౨౮ ॥

ఖస్థలః ఖండితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః ।
గాంగేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః ॥ ౨౯ ॥

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః ।
గతిప్రదో గుణనిధిః గంభీరో గిరిజాత్మజః ॥ ౩౦ ॥

గూఢరూపో గదహరో గుణాధీశో గుణాగ్రణీః ।
గోధరో గహనో గుప్తో గర్వఘ్నో గుణవర్ధనః ॥ ౩౧ ॥

గుహ్యో గుణజ్ఞో గీతిజ్ఞో గతాతంకో గుణాశ్రయః ।
గద్యపద్యప్రియో గుణ్యో గోస్తుతో గగనేచరః ॥ ౩౨ ॥

గణనీయచరిత్రశ్చ గతక్లేశో గుణార్ణవః ।
ఘూర్ణితాక్షో ఘృణినిధిః ఘనగంభీరఘోషణః ॥ ౩౩ ॥

ఘంటానాదప్రియో ఘోషో ఘోరాఘౌఘవినాశనః ।
ఘనానందో ఘర్మహంతా ఘృణావాన్ ఘృష్టిపాతకః ॥ ౩౪ ॥

ఘృణీ ఘృణాకరో ఘోరో ఘోరదైత్యప్రహారకః ।
ఘటితైశ్వర్యసందోహో ఘనార్థో ఘనసంక్రమః ॥ ౩౫ ॥

చిత్రకృచ్చిత్రవర్ణశ్చ చంచలశ్చపలద్యుతిః ।
చిన్మయశ్చిత్స్వరూపశ్చ చిరానందశ్చిరంతనః ॥ ౩౬ ॥

చిత్రకేలిశ్చిత్రతరశ్చింతనీయశ్చమత్కృతిః ।
చోరఘ్నశ్చతురశ్చారుశ్చామీకరవిభూషణః ॥ ౩౭ ॥

చంద్రార్కకోటిసదృశశ్చంద్రమౌలితనూభవః ।
ఛాదితాంగశ్ఛద్మహంతా ఛేదితాఖిలపాతకః ॥ ౩౮ ॥

ఛేదీకృతతమఃక్లేశశ్ఛత్రీకృతమహాయశాః ।
ఛాదితాశేషసంతాపశ్ఛురితామృతసాగరః ॥ ౩౯ ॥

ఛన్నత్రైగుణ్యరూపశ్చ ఛాతేహశ్ఛిన్నసంశయః ।
ఛందోమయశ్ఛందగామీ ఛిన్నపాశశ్ఛవిశ్ఛదః ॥ ౪౦ ॥

జగద్ధితో జగత్పూజ్యో జగజ్జ్యేష్ఠో జగన్మయః ।
జనకో జాహ్నవీసూనుర్జితామిత్రో జగద్గురుః ॥ ౪౧ ॥

జయీ జితేంద్రియో జైత్రో జరామరణవర్జితః ।
జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో జగజ్జీవో జనాశ్రయః ॥ ౪౨ ॥

జగత్సేవ్యో జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్ప్రియః ।
జంభారివంద్యో జయదో జగజ్జనమనోహరః ॥ ౪౩ ॥

జగదానందజనకో జనజాడ్యాపహారకః ।
జపాకుసుమసంకాశో జనలోచనశోభనః ॥ ౪౪ ॥

జనేశ్వరో జితక్రోధో జనజన్మనిబర్హణః ।
జయదో జంతుతాపఘ్నో జితదైత్యమహావ్రజః ॥ ౪౫ ॥

జితమాయో జితక్రోధో జితసంగో జనప్రియః ।
ఝంఝానిలమహావేగో ఝరితాశేషపాతకః ॥ ౪౬ ॥

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘో ఝల్లరీవాద్యసంప్రియః ।
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః ॥ ౪౭ ॥

టంకారనృత్తవిభవః టంకవజ్రధ్వజాంకితః ।
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః ॥ ౪౮ ॥

డంబరప్రభవో డంభో డంబో డమరుకప్రియః । [డమడ్డ]
డమరోత్కటసన్నాదో డింభరూపస్వరూపకః ॥ ౪౯ ॥

ఢక్కానాదప్రీతికరో ఢాలితాసురసంకులః ।
ఢౌకితామరసందోహో ఢుంఢివిఘ్నేశ్వరానుజః ॥ ౫౦ ॥

తత్త్వజ్ఞస్తత్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః ।
త్రయీమయస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ॥ ౫౧ ॥

త్రిదశేశస్తారకారిస్తాపఘ్నస్తాపసప్రియః ।
తుష్టిదస్తుష్టికృత్తీక్ష్ణస్తపోరూపస్త్రికాలవిత్ ॥ ౫౨ ॥

స్తోతా స్తవ్యః స్తవప్రీతః స్తుతిః స్తోత్రం స్తుతిప్రియః ।
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః ॥ ౫౩ ॥

స్థవిష్ఠః స్థవిరః స్థూలః స్థానదః స్థైర్యదః స్థిరః ।
దాంతో దయాపరో దాతా దురితఘ్నో దురాసదః ॥ ౫౪ ॥

దర్శనీయో దయాసారో దేవదేవో దయానిధిః ।
దురాధర్షో దుర్విగాహ్యో దక్షో దర్పణశోభితః ॥ ౫౫ ॥

దుర్ధరో దానశీలశ్చ ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః ।
ద్విషట్కర్ణో ద్విషడ్బాహుర్దీనసంతాపనాశనః ॥ ౫౬ ॥

దందశూకేశ్వరో దేవో దివ్యో దివ్యాకృతిర్దమః ।
దీర్ఘవృత్తో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘదృష్టిర్దివస్పతిః ॥ ౫౭ ॥

దండో దమయితా దర్పో దేవసింహో దృఢవ్రతః ।
దుర్లభో దుర్గమో దీప్తో దుష్ప్రేక్ష్యో దివ్యమండనః ॥ ౫౮ ॥

దురోదరఘ్నో దుఃఖఘ్నో దురారిఘ్నో దిశాం పతిః ।
దుర్జయో దేవసేనేశో దుర్జ్ఞేయో దురతిక్రమః ॥ ౫౯ ॥

దంభో దృప్తశ్చ దేవర్షిర్దైవజ్ఞో దైవచింతకః ।
ధురంధరో ధర్మపరో ధనదో ధృతివర్ధనః ॥ ౬౦ ॥

ధర్మేశో ధర్మశాస్త్రజ్ఞో ధన్వీ ధర్మపరాయణః ।
ధనాధ్యక్షో ధనపతిర్ధృతిమాన్ధూతకిల్బిషః ॥ ౬౧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shanaishchara – Sahasranamavali Stotram In English

ధర్మహేతుర్ధర్మశూరో ధర్మకృద్ధర్మవిద్ధ్రువః ।
ధాతా ధీమాన్ధర్మచారీ ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః ॥ ౬౨ ॥

నిత్యోత్సవో నిత్యతృప్తో నిర్లేపో నిశ్చలాత్మకః ।
నిరవద్యో నిరాధారో నిష్కలంకో నిరంజనః ॥ ౬౩ ॥

నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ।
నిత్యానందో నిరాతంకో నిష్ప్రపంచో నిరామయః ॥ ౬౪ ॥

నిరవద్యో నిరీహశ్చ నిర్దర్శో నిర్మలాత్మకః ।
నిత్యానందో నిర్జరేశో నిఃసంగో నిగమస్తుతః ॥ ౬౫ ॥

నిష్కంటకో నిరాలంబో నిష్ప్రత్యూహో నిరుద్భవః ।
నిత్యో నియతకల్యాణో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ॥ ౬౬ ॥

నేతా నిధిర్నైకరూపో నిరాకారో నదీసుతః ।
పులిందకన్యారమణః పురుజిత్పరమప్రియః ॥ ౬౭ ॥

ప్రత్యక్షమూర్తిః ప్రత్యక్షః పరేశః పూర్ణపుణ్యదః ।
పుణ్యాకరః పుణ్యరూపః పుణ్యః పుణ్యపరాయణః ॥ ౬౮ ॥

పుణ్యోదయః పరం జ్యోతిః పుణ్యకృత్పుణ్యవర్ధనః ।
పరానందః పరతరః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః ॥ ౬౯ ॥

ప్రసన్నరూపః ప్రాణేశః పన్నగః పాపనాశనః ।
ప్రణతార్తిహరః పూర్ణః పార్వతీనందనః ప్రభుః ॥ ౭౦ ॥

పూతాత్మా పురుషః ప్రాణః ప్రభవః పురుషోత్తమః ।
ప్రసన్నః పరమస్పష్టః పరః పరిబృఢః పరః ॥ ౭౧ ॥

పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరార్థః ప్రియదర్శనః ।
పవిత్రః పుష్టిదః పూర్తిః పింగళః పుష్టివర్ధనః ॥ ౭౨ ॥

పాపహారీ పాశధరః ప్రమత్తాసురశిక్షకః ।
పావనః పావకః పూజ్యః పూర్ణానందః పరాత్పరః ॥ ౭౩ ॥

పుష్కలః ప్రవరః పూర్వః పితృభక్తః పురోగమః ।
ప్రాణదః ప్రాణిజనకః ప్రదిష్టః పావకోద్భవః ॥ ౭౪ ॥

పరబ్రహ్మస్వరూపశ్చ పరమైశ్వర్యకారణమ్ ।
పరర్ధిదః పుష్టికరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ ॥ ౭౫ ॥

ప్రజ్ఞాపరః ప్రకృష్టార్థః పృథుః పృథుపరాక్రమః ।
ఫణీశ్వరః ఫణివరః ఫణామణివిభూషణః ॥ ౭౬ ॥

ఫలదః ఫలహస్తశ్చ ఫుల్లాంబుజవిలోచనః ।
ఫడుచ్చాటితపాపౌఘః ఫణిలోకవిభూషణః ॥ ౭౭ ॥

బాహులేయో బృహద్రూపో బలిష్ఠో బలవాన్ బలీ ।
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపశ్చ బుద్ధో బుద్ధిమతాం వరః ॥ ౭౮ ॥

బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో బ్రహ్మచారీ బుధప్రియః ।
బహుశ్రుతో బహుమతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౭౯ ॥

బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః ।
బృహద్భానుతనూద్భూతో బృహత్సేనో బిలేశయః ॥ ౮౦ ॥

బహుబాహుర్బలశ్రీమాన్ బహుదైత్యవినాశకః ।
బిలద్వారాంతరాలస్థో బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరః ॥ ౮౧ ॥

బాలార్కద్యుతిమాన్ బాలో బృహద్వక్షా బృహద్ధనుః ।
భవ్యో భోగీశ్వరో భావ్యో భవనాశో భవప్రియః ॥ ౮౨ ॥

భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః ।
భుక్తిముక్తిప్రదో భోగీ భగవాన్ భాగ్యవర్ధనః ॥ ౮౩ ॥

భ్రాజిష్ణుర్భావనో భర్తా భీమో భీమపరాక్రమః ।
భూతిదో భూతికృద్భోక్తా భూతాత్మా భువనేశ్వరః ॥ ౮౪ ॥

భావకో భీకరో భీష్మో భావకేష్టో భవోద్భవః ।
భవతాపప్రశమనో భోగవాన్ భూతభావనః ॥ ౮౫ ॥

భోజ్యప్రదో భ్రాంతినాశో భానుమాన్ భువనాశ్రయః ।
భూరిభోగప్రదో భద్రో భజనీయో భిషగ్వరః ॥ ౮౬ ॥

మహాసేనో మహోదారో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ।
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహోత్సాహో మహాబలః ॥ ౮౭ ॥

మహాభోగీ మహామాయీ మేధావీ మేఖలీ మహాన్ ।
మునిస్తుతో మహామాన్యో మహానందో మహాయశాః ॥ ౮౮ ॥

మహోర్జితో మాననిధిర్మనోరథఫలప్రదః ।
మహోదయో మహాపుణ్యో మహాబలపరాక్రమః ॥ ౮౯ ॥

మానదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః ।
మనోహరో మహాముఖ్యో మహర్ధిర్మూర్తిమాన్మునిః ॥ ౯౦ ॥

మహోత్తమో మహోపాయో మోక్షదో మంగళప్రదః ।
ముదాకరో ముక్తిదాతా మహాభోగో మహోరగః ॥ ౯౧ ॥

యశస్కరో యోగయోనిర్యోగిష్ఠో యమినాం వరః ।
యశస్వీ యోగపురుషో యోగ్యో యోగనిధిర్యమీ ॥ ౯౨ ॥

యతిసేవ్యో యోగయుక్తో యోగవిద్యోగసిద్ధిదః ।
యంత్రో యంత్రీ చ యంత్రజ్ఞో యంత్రవాన్యంత్రవాహకః ॥ ౯౩ ॥

యాతనారహితో యోగీ యోగీశో యోగినాం వరః ।
రమణీయో రమ్యరూపో రసజ్ఞో రసభావనః ॥ ౯౪ ॥

రంజనో రంజితో రాగీ రుచిరో రుద్రసంభవః ।
రణప్రియో రణోదారో రాగద్వేషవినాశనః ॥ ౯౫ ॥

రత్నార్చీ రుచిరో రమ్యో రూపలావణ్యవిగ్రహః ।
రత్నాంగదధరో రత్నభూషణో రమణీయకః ॥ ౯౬ ॥

రుచికృద్రోచమానశ్చ రంజితో రోగనాశనః ।
రాజీవాక్షో రాజరాజో రక్తమాల్యానులేపనః ॥ ౯౭ ॥

రాజద్వేదాగమస్తుత్యో రజఃసత్త్వగుణాన్వితః ।
రజనీశకలారమ్యో రత్నకుండలమండితః ॥ ౯౮ ॥

రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యో రణన్మంజీరభూషణః ।
లోకైకనాథో లోకేశో లలితో లోకనాయకః ॥ ౯౯ ॥

లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరంజితః ।
లోకబంధుర్లోకధాతా లోకత్రయమహాహితః ॥ ౧౦౦ ॥

లోకచూడామణిర్లోకవంద్యో లావణ్యవిగ్రహః ।
లోకాధ్యక్షస్తు లీలావాన్లోకోత్తరగుణాన్వితః ॥ ౧౦౧ ॥

వరిష్ఠో వరదో వైద్యో విశిష్టో విక్రమో విభుః ।
విబుధాగ్రచరో వశ్యో వికల్పపరివర్జితః ॥ ౧౦౨ ॥

విపాశో విగతాతంకో విచిత్రాంగో విరోచనః ।
విద్యాధరో విశుద్ధాత్మా వేదాంగో విబుధప్రియః ॥ ౧౦౩ ॥

వచస్కరో వ్యాపకశ్చ విజ్ఞానీ వినయాన్వితః ।
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో వీరో విగతరాగవాన్ ॥ ౧౦౪ ॥

వీతభావో వినీతాత్మా వేదగర్భో వసుప్రదః ।
విశ్వదీప్తిర్విశాలాక్షో విజితాత్మా విభావనః ॥ ౧౦౫ ॥

See Also  108 Names Of Vakaradi Vamana – Ashtottara Shatanamavali In Odia

వేదవేద్యో విధేయాత్మా వీతదోషశ్చ వేదవిత్ ।
విశ్వకర్మా వీతభయో వాగీశో వాసవార్చితః ॥ ౧౦౬ ॥

వీరధ్వంసో విశ్వమూర్తిర్విశ్వరూపో వరాసనః ।
విశాఖో విమలో వాగ్మీ విద్వాన్వేదధరో వటుః ॥ ౧౦౭ ॥

వీరచూడామణిర్వీరో విద్యేశో విబుధాశ్రయః ।
విజయీ వినయీ వేత్తా వరీయాన్విరజా వసుః ॥ ౧౦౮ ॥

వీరఘ్నో విజ్వరో వేద్యో వేగవాన్వీర్యవాన్వశీ ।
వరశీలో వరగుణో విశోకో వజ్రధారకః ॥ ౧౦౯ ॥

శరజన్మా శక్తిధరః శత్రుఘ్నః శిఖివాహనః ।
శ్రీమాన్ శిష్టః శుచిః శుద్ధః శాశ్వతః శ్రుతిసాగరః ॥ ౧౧౦ ॥

శరణ్యః శుభదః శర్మ శిష్టేష్టః శుభలక్షణః ।
శాంతః శూలధరః శ్రేష్ఠః శుద్ధాత్మా శంకరః శివః ॥ ౧౧౧ ॥

శితికంఠాత్మజః శూరః శాంతిదః శోకనాశనః ।
షాణ్మాతురః షణ్ముఖశ్చ షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతః ॥ ౧౧౨ ॥

షట్చక్రస్థః షడూర్మిఘ్నః షడంగశ్రుతిపారగః ।
షడ్భావరహితః షట్కః షట్ఛాస్త్రస్మృతిపారగః ॥ ౧౧౩ ॥

షడ్వర్గదాతా షడ్గ్రీవః షడరిఘ్నః షడాశ్రయః ।
షట్కిరీటధరః శ్రీమాన్ షడాధారశ్చ షట్క్రమః ॥ ౧౧౪ ॥

షట్కోణమధ్యనిలయః షండత్వపరిహారకః ।
సేనానీః సుభగః స్కందః సురానందః సతాం గతిః ॥ ౧౧౫ ॥

సుబ్రహ్మణ్యః సురాధ్యక్షః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ ।
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సిద్ధేశః సిద్ధిసాధనః ॥ ౧౧౬ ॥

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధసాధుః సురేశ్వరః ।
సుభుజః సర్వదృక్సాక్షీ సుప్రసాదః సనాతనః ॥ ౧౧౭ ॥

సుధాపతిః స్వయంజ్యోతిః స్వయంభూః సర్వతోముఖః ।
సమర్థః సత్కృతిః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ ॥ ౧౧౮ ॥

సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుశీలః సత్యసాధకః ।
సంభావ్యః సుమనాః సేవ్యః సకలాగమపారగః ॥ ౧౧౯ ॥

సువ్యక్తః సచ్చిదానందః సువీరః సుజనాశ్రయః ।
సర్వలక్షణసంపన్నః సత్యధర్మపరాయణః ॥ ౧౨౦ ॥

సర్వదేవమయః సత్యః సదా మృష్టాన్నదాయకః ।
సుధాపీ సుమతిః సత్యః సర్వవిఘ్నవినాశనః ॥ ౧౨౧ ॥

సర్వదుఃఖప్రశమనః సుకుమారః సులోచనః ।
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సురారాధ్యః సువిక్రమః ॥ ౧౨౨ ॥

సురారిఘ్నః స్వర్ణవర్ణః సర్పరాజః సదా శుచిః ।
సప్తార్చిర్భూః సురవరః సర్వాయుధవిశారదః ॥ ౧౨౩ ॥

హస్తిచర్మాంబరసుతో హస్తివాహనసేవితః ।
హస్తచిత్రాయుధధరో హృతాఘో హసితాననః ॥ ౧౨౪ ॥

హేమభూషో హరిద్వర్ణో హృష్టిదో హృష్టివర్ధనః ।
హేమాద్రిభిద్ధంసరూపో హుంకారహతకిల్బిషః ॥ ౧౨౫ ॥

హిమాద్రిజాతాతనుజో హరికేశో హిరణ్మయః ।
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః ॥ ౧౨౬ ॥

హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః ।
హరప్రియో హితకరో హతపాపో హరోద్భవః ॥ ౧౨౭ ॥

క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః ।
క్షేత్రపాలః క్షమాధారః క్షేమక్షేత్రః క్షమాకరః ॥ ౧౨౮ ॥

క్షుద్రఘ్నః క్షాంతిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః ।
క్షాలితాఘః క్షితిధరః క్షీణసంరక్షణక్షమః ॥ ౧౨౯ ॥

క్షణభంగురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకః ।
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపంకజభాస్కరః ॥ ౧౩౦ ॥

క్షతాహితః క్షరః క్షంతా క్షతదోషః క్షమానిధిః ।
క్షపితాఖిలసంతాపః క్షపానాథసమాననః ॥ ౧౩౧ ॥

ఉత్తర న్యాసః ।
కరన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

హృదయాదిన్యాసః –
ఓం శం ఓంకారస్వరూపాయ ఓజోధరాయ ఓజస్వినే సుహృదయాయ హృష్టచిత్తాత్మనే భాస్వరరూపాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం రం షట్కోణమధ్యనిలయాయ షట్కిరీటధరాయ శ్రీమతే షడాధారాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం వం షణ్ముఖాయ శరజన్మనే శుభలక్షణాయ శిఖివాహనాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం ణం కృశానుసంభవాయ కవచినే కుక్కుటధ్వజాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం భం కందర్పకోటిదీప్యమానాయ ద్విషడ్బాహవే ద్వాదశాక్షాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం వం ఖేటధరాయ ఖడ్గినే శక్తిహస్తాయ అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ।

ఫలశ్రుతి ।
ఇతి నామ్నాం సహస్రాణి షణ్ముఖస్య చ నారద ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్తియుక్తేన చేతసా ॥ ౧ ॥

స సద్యో ముచ్యతే పాపైర్మనోవాక్కాయసంభవైః ।
ఆయుర్వృద్ధికరం పుంసాం స్థైర్యవీర్యవివర్ధనమ్ ॥ ౨ ॥

వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాంఛితార్థం ప్రయచ్ఛతి ।
తస్మాత్సర్వాత్మనా బ్రహ్మన్నియమేన జపేత్సుధీః ॥ ౩ ॥

ఇతి స్కందపురాణే ఈశ్వరప్రోక్తే బ్రహ్మనారదసంవాదే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Shri Subramanya Trishati Namavali Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil