Shri Subramanya Trishati Namavali In Kannada

॥ Shri Subramanya Trishati Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತ್ರಿಶತೀ ನಾಮಾವಳಿಃ ॥
ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಸೌಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಾಯುತಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಶೇಖರಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಮಾಂಗಳ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀವಲ್ಲಭಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಯಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಚತುರ್ವಕ್ತ್ರದೇವದೈತ್ಯಾಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಶಾರ್ತಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦ ॥

ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಭೂಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಯಾಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕುಕರ್ಣಮಹಾಕರ್ಣಪ್ರಮುಖಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀನಾಥಸುತಾಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖೋಪಮಷಡ್ಗಲಸುಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೦ ॥

ಓಂ ಶಂಖಘೋಷಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಚಕ್ರಶೂಲಾದಿಕಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಧಾರಾಭಿಷೇಕಾದಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಮೂಲಾಂತರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಚೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೦ ॥

ಓಂ ಶತಕೋಟಿಪ್ರವಿಸ್ತಾರಯೋಜನಾಯತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿರವಿಪ್ರಖ್ಯರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಮಹರ್ಷೀಂದ್ರಸೇವಿತೋಭಯಪಾರ್ಶ್ವಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟಿಸುರಸ್ತ್ರೀಣಾಂ ನೃತ್ತಸಂಗೀತಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟೀಂದ್ರದಿಕ್ಪಾಲಹಸ್ತಚಾಮರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಕೋಟ್ಯಖಿಲಾಂಡಾದಿಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಣಿವಿಧಿಭ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರುಪಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧೀನಾಂ ಚ ಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾದಿತ್ಯಕೋಟೀಭಿಃ ಸವ್ಯದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಖಪಾಲಾದ್ಯಷ್ಟನಾಗಕೋಟಿಭಿಃ ಪರಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೪೦ ॥

ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರಪತಂಗಾದಿಗ್ರಹನಕ್ಷತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಿಭಾಸ್ಕರಭೌಮಾದಿಗ್ರಹದೋಷಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರದ್ವಯಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಾಸನಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರೀರಬ್ರಹ್ಮಮೂಲಾದಿಷಡಾಧಾರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಪತ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮಗರ್ವವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಶಾಂಕಾರ್ಧಜಟಾಜೂಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ॥ ೫೦ ॥

ಓಂ ರಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹೋಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತೀಶಕೋಟಿಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಕೋಟ್ಯುದಯಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಗಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಬ್ಜಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ॥ ೬೦ ॥

ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರವಿಭವಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಕಿರೀಟಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಚಂದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಾಂಗದಮಹಾಬಾಹವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನತಾಟಂಕಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕೇಯೂರಭೂಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಹಾರವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಿಂಕಿಣಿಕಾಂಚ್ಯಾದಿಬದ್ಧಸತ್ಕಟಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಸಂಯುಕ್ತರತ್ನಾಭನೂಪುರಾಂಘ್ರಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕಂಕಣಚೂಲ್ಯಾದಿಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೭೦ ॥

ಓಂ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಶೋಭಿತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕೇಂದುಮುಖಷಟ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾವಾಣ್ಯಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಮರಗಂಧರ್ವಕೋಟಿಕೋಟ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣರಂಗೇ ಮಹಾದೈತ್ಯಸಂಗ್ರಾಮಜಯಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕಸಂಹಾರಕೋಪಾವಿಷ್ಟಾಯುಧಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂಗಸಮುತ್ಪನ್ನರಕ್ತಪಾನಪ್ರಿಯಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಯುಕ್ತಧನುರ್ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಕ್ಕುಟಧಾರಣಾಯ ನಮಃ ॥ ೮೦ ॥

See Also  Svapra Bhusvarupani Rupana Ashtakam In Kannada

ಓಂ ರಣರಂಗಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಸ್ತೋತ್ರಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಂಭಾಘೃತಾಚೀವಿಶ್ವಾಚೀಮೇನಕಾದ್ಯಭಿವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತದ್ವಾದಶಪದ್ಮಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರವಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾವಣೇಶಸ್ತೋತ್ರಸಾಮಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ರಂಧ್ರಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿವಲ್ಲಭಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಣಾನುಬಂಧನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾನೀಕನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಸಂಭವದ್ವೇಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜೀವಾಸನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣೀಯಮಹಾಚಿತ್ರಮಯೂರಾರೂಢಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾನಾಥಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕಾರಾಕರ್ಷಣಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೦೦ ॥

ಓಂ ವಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಭಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀವದನಪದ್ಮಾರ್ಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀನೇತ್ರೋತ್ಪಲೋಡುಪಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೧೦ ॥

ಓಂ ವಲ್ಲೀದ್ವಿನಯನಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಚಿತ್ತತಟಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕಲ್ಪಲತಾವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಮುದಹಾಸ್ಯೇಂದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಭಾಷಿತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮನೋಹೃತ್ಸೌಂದರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀವಿದ್ಯುಲ್ಲತಾಘನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮಂಗಳವೇಷಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಮುಖವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೨೦ ॥

ಓಂ ವಲ್ಲೀಕುಚಗಿರಿದ್ವಂದ್ವಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುಸಾರಥಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರುಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾನುಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೩೦ ॥

ಓಂ ವತ್ಸನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವತ್ಸವೀರಗಣಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಣಾನನದೈತ್ಯಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಪಿಘ್ನೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣಗಾತ್ರಮಯೂರಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪ್ರಭವೇ ನಮಃ ।

ಓಂ ವರ್ಣಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಣಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೪೦ ॥

ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಚದ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವೇಷಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಚಸ್ಪತಿಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸಿಷ್ಠಾದಿಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂದನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರನೃಪದೇವಸ್ತ್ರೀಚೋರಭೂತಾರಿಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೫೦ ॥

ಓಂ ಣಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರದಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗಭೇದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಾಶನರಥಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾವೇಷಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೬೦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Bagala Maa Ashtottara Shatanamavali In Odia

ಓಂ ನಗಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಗ್ರಹಸುರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪಠನಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಘಂಟಾನಿನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರನಾದಶ್ರವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಲಿನೋದ್ಭವಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪಂಕಜಾದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೭೦ ॥

ಓಂ ನವವೀರಾಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪುಷ್ಪಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರತ್ನವಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಾನರ್ಘಶಯನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಶಕ್ತಿಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರವೃಕ್ಷಕುಸುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಟ್ಯಸಂಗೀತಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಬಿಂದುನಾದಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೮೦ ॥

ಓಂ ಣಕಾರಪರ್ವತೇಂದ್ರಾಗ್ರಸಮುತ್ಪನ್ನಸುಧಾರಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಪೇಟಕಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಪರ್ವತಮಂದಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಕರುಣಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಕಿಂಕಿಣೀಭೂಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಯನಾದೃಶ್ಯದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರವೃಷಭಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೯೦ ॥

ಓಂ ಣಕಾರಕಮಲಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಾನಂತಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರತುರಗಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರತ್ನಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮಕುಟಜ್ವಾಲಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನಿಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಸಿದ್ಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಮೂಲನಾದಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಣಕಾರಸ್ತಂಭನಕ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೦೦ ॥

ಓಂ ಭಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಾಪಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೧೦ ॥

ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಮಂಗಳದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಕಳ್ಯಾಣದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತದರ್ಶನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಘಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾನಂದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಂಪೂರ್ಣಫಲದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಭೋಗದಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೨೦ ॥

ಓಂ ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯರೂಪಮೋಕ್ಷವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೌಷಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾರಣ್ಯದವಾನಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಶೈಲಮಹಾವಜ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಸಾಗರನಾವಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಮೃತ್ಯುಭಯಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ॥ ೨೩೦ ॥

ಓಂ ಭಾವನಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಭೂತಪಿಶಾಚಘ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಸ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಿತಧ್ವನಿಮೂಲಾಂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾನುಕೋಪಪಿತೃಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರತೀಶೋಪದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಯಕಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗಿನೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೪೦ ॥

See Also  Bhagavata Purana’S Rishabha Gita In Kannada

ಓಂ ಭಾರಕ್ರೌಂಚಾಸುರದ್ವೇಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾರ್ಗವೀನಾಥವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರನಮಸ್ಕೃತ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟತಾರಾಗಣೋಡ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಟವೀರಗಣಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಗೀರಥೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾಷಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾಶಬರೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕಾರೇ ಕಲಿಚೋರಾರಿಭೂತಾದ್ಯುಚ್ಚಾಟನೋದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೫೦ ॥

ಓಂ ವಕಾರಸುಕಲಾಸಂಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಕುಮುದೇಂದವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಧಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತಮಾಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮೃತದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷೇ ವಜ್ರಾಭೀತಿಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮೇ ಶಕ್ತಿವರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಪೂರ್ಣೇಂದವೇ ನಮಃ ॥ ೨೬೦ ॥

ಓಂ ವಕಾರೋದಧಿಮೌಕ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮೇಘಸಲಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸವಾತ್ಮಜರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸಾರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಕಲಶಾಮೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪಂಕಜರಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಂಶವಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರದಿವ್ಯಕಮಲಭ್ರಮರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಯುವಂದಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೭೦ ॥

ಓಂ ವಕಾರಶಶಿಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಪಾಣಿಸುತಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪುಷ್ಪಸದ್ಗಂಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರತಟಪಂಕಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಭ್ರಮರಧ್ವಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಯಸ್ತೇಜೋಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರವನಿತಾನಾಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶ್ಯಾದ್ಯಷ್ಟಕ್ರಿಯಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಫಲಸತ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಜ್ಯಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೮೦ ॥

ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಙ್ಮನೋಽತೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಾಪ್ಯರಿಕೃತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರವಟಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಸ್ತಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಗಂಗಾವೇಗಾಬ್ಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಗೀತಶ್ರವಣಕೌತುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮಕರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ॥ ೨೯೦ ॥

ಓಂ ವಕಾರಜಲಧೇಃ ಪತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾಮಲಮಂತ್ರಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಗೃಹಮಂಗಳಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಸ್ವರ್ಗಮಾಹೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಾರಣ್ಯವಾರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಪಂಜರಶುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲಾರಿತನಯಾಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕಾರಮಂತ್ರಮಲಯಸಾನುಮನ್ಮಂದಮಾರುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾದ್ಯಂತಭಾಂತಷಟ್ಕ್ರಮ್ಯಜಪಾಂತೇ ಶತ್ರುಭಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಹಸ್ತಸುತಾವಲ್ಲೀವಾಮದಕ್ಷಿಣಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ ೩೦೦ ॥

ಓಂ ವಕುಲೋತ್ಪಲಕಾದಂಬಪುಷ್ಪದಾಮಸ್ವಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಜ್ರಶಕ್ತ್ಯಾದಿಸಂಪನ್ನದ್ವಿಷಟ್ಪಾಣಿಸರೋರುಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನಾಗಂಧಲಿಪ್ತಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಸನಾಯುಕ್ತತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಾನನಸುಂದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾನಾಥಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರಪೂರ್ಣಾಮೃತೋದಧಯೇ ನಮಃ । ೩೦೮ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Trisati » Shri Subramanya Trishati Namavali Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil