Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham In Kannada

॥ Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ವಜ್ರಪಂಜರ ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ, ಸಂ ಬೀಜಂ, ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ, ಸಃ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ನ್ಯಾಸಃ –
ಹಿರಣ್ಯಶರೀರಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಇಕ್ಷುಧನುರ್ಧರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶರವಣಭವಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸಕಲದುರಿತಮೋಚನಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿ ನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಕನಕಕುಂಡಲಮಂಡಿತಷಣ್ಮುಖಂ
ವನಜರಾಜಿ ವಿರಾಜಿತ ಲೋಚನಮ್ ।
ನಿಶಿತ ಶಸ್ತ್ರಶರಾಸನಧಾರಿಣಂ
ಶರವಣೋದ್ಭವಮೀಶಸುತಂ ಭಜೇ ॥

ಲಮಿತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ।

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ ।
ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ನಾನಾ ರಕ್ಷಾಕರಂ ಪರಮ್ ।
ಪುರಾ ಪಿನಾಕಿನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽನಂತಶಕ್ತಯೇ ॥ ೧ ॥

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭದ್ರಂ ತೇ ಶೃಣು ನಾರದ ।
ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯಂಕರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಪಾಪಘ್ನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಮಂತ್ರಪ್ರಾಣಮಿದಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾದಿಕಾರಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸ್ಕಂದಸ್ಯ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಪಠನಾದ್ವ್ಯಾಧಿನಾಶನಮ್ ।
ಪಿಶಾಚ ಘೋರಭೂತಾನಾಂ ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಶಾಂತಿದಮ್ ॥ ೪ ॥

ಪಠಿತಂ ಸ್ಕಂದಕವಚಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನನ್ಯಚೇತಸಾ ।
ತೇಷಾಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುರಿತಂ ನ ಕದಾಚಿದ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ॥ ೫ ॥

ಭೂಯಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಂಸಿದ್ಧಿರಂತೇ ಕೈವಲ್ಯಮಕ್ಷಯಮ್ ।
ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಂ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಸ್ಕಂದೇ ಭಕ್ತಿಶ್ಚ ಜಾಯತೇ ॥ ೬ ॥

ಅಥ ಕವಚಮ್ ।
ಶಿಖಾಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕುಮಾರಸ್ತು ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಶಿರೋಽವತು ।
ಲಲಾಟಂ ಪಾರ್ವತೀಸೂನುಃ ವಿಶಾಖೋ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಮಮ ॥ ೭ ॥

ಲೋಚನೇ ಕ್ರೌಂಚಭೇದೀ ಚ ನಾಸಿಕಾಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಕರ್ಣದ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಕರ್ಣಮೂಲಂ ಷಡಾನನಃ ॥ ೮ ॥

ಗಂಡಯುಗ್ಮಂ ಮಹಾಸೇನಃ ಕಪೋಲೌ ತಾರಕಾಂತಕಃ ।
ಓಷ್ಠದ್ವಯಂ ಚ ಸೇನಾನೀಃ ರಸನಾಂ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ॥ ೯ ॥

ತಾಲೂ ಕಳಾನಿಧಿಃ ಪಾತು ದಂತಾಂ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ।
ಗಾಂಗೇಯಶ್ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಶರೋದ್ಭವಃ ॥ ೧೦ ॥

ಹನೂ ಹರಸುತಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಃ ।
ಸ್ಕಂಧಾವುಮಾಸುತಃ ಪಾತು ಬಾಹುಲೇಯೋ ಭುಜದ್ವಯಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಬಾಹೂ ಭವೇದ್ಭವಃ ಪಾತು ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಮಹೋರಗಃ ।
ಮಧ್ಯಂ ಜಗದ್ವಿಭುಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ದ್ವಾದಶಲೋಚನಃ ॥ ೧೨ ॥

ಕಟಿಂ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ಪಾತು ಗುಹ್ಯಂ ಗಂಗಾಸುತೋಽವತು ।
ಜಘನಂ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನುಃ ಪೃಷ್ಠಭಾಗಂ ಪರಂತಪಃ ॥ ೧೩ ॥

ಊರೂ ರಕ್ಷೇದುಮಾಪುತ್ರಃ ಜಾನುಯುಗ್ಮಂ ಜಗದ್ಧರಃ ।
ಜಂಘೇ ಪಾತು ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಃ ಗುಲ್ಫೌ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ ॥ ೧೪ ॥

ಪಾದೌ ಪಾತು ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಂ ಪಾತು ಮಹೋದಾರಃ ಅಧಸ್ತಾತ್ಪಾತು ಶಾಂಕರಿಃ ॥ ೧೫ ॥

ಪಾರ್ಶ್ವಯೋಃ ಪಾತು ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಸರ್ವದಾ ಪಾತು ಶಾಶ್ವತಃ ।
ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯುದ್ಧಕೌಶಲಃ ॥ ೧೬ ॥

ಅಪರಾಹ್ನೇ ಗುಹಃ ಪಾತು ರಾತ್ರೌ ದೈತ್ಯಾಂತಕೋಽವತು ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ತು ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಃ ಅಂತಸ್ಥಂ ಪಾತ್ವರಿಂದಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಬಹಿಸ್ಥಿತಂ ಪಾತು ಖಢ್ಗೀ ನಿಷಣ್ಣಂ ಕೃತ್ತಿಕಾಸುತಃ ।
ವ್ರಜಂತಂ ಪ್ರಥಮಾಧೀಶಃ ತಿಷ್ಠಂತಂ ಪಾತು ಪಾಶಭೃತ್ ॥ ೧೮ ॥

ಶಯನೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶೂರಃ ಮಾರ್ಗೇ ಮಾಂ ಪಾತು ಶೂರಜಿತ್ ।
ಉಗ್ರಾರಣ್ಯೇ ವಜ್ರಧರಃ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ವಟುಃ ॥ ೧೯ ॥

ಫಲಶೃತಿಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಕವಚಂ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಮ್ ।
ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಂತ್ರಂ ರಹಸ್ಯಂ ಸರ್ವದೇಹಿನಾಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಸರ್ವರೋಗಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ।
ಸರ್ವಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ದಿವ್ಯಂ ಸುಭಗೈಶ್ವರ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಸರ್ವತ್ರ ಶುಭದಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಜ್ರಪಂಜರಮ್ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುಸಂಪ್ರೀತೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ದೇಹಾಂತೇ ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಸ್ಕಂದವರ್ಮಾನುಭಾವತಃ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಿ ಸ್ಕಾಂದೇ ಅಗಸ್ತ್ಯನಾರದಸಂವಾದೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕವಚಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subramanya Vajra Panjara Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil