Sree Ekadanta Stotram in Telugu

॥ Sri Ekadanta Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం ॥
గృత్సమద ఉవాచ ।
మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః ।
భృగ్వాదయశ్చ యోగీంద్రా ఏకదంతం సమాయయుః ॥ ౧ ॥

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాఽఽదౌ పునస్తే నేమురాదరాత్ ।
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గజాననమ్ ॥ ౨ ॥

దేవర్షయ ఊచుః ।
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత-
-మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ ।
అథాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౩ ॥

అనంతచిద్రూపమయం గణేశ-
-మభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ ।
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౪ ॥

సమాధిసంస్థం హృది యోగినాం తు
ప్రకాశరూపేణ విభాంతమేవమ్ ।
సదా నిరాలంబసమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౫ ॥

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
ప్రకృత్య మాయాం వివిధస్వరూపమ్ ।
సువీర్యకం తత్ర దదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౬ ॥

యదీయ వీర్యేణ సమర్థభూతం
స్వమాయయా సంరచితం చ విశ్వమ్ ।
తురీయకం హ్యాత్మకవిత్తిసంజ్ఞం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౭ ॥

త్వదీయసత్తాధరమేకదంతం
గుణేశ్వరం యం గుణబోధితారమ్ ।
భజంత ఆద్యం తమజం త్రిసంస్థా-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౮ ॥

తతస్త్వయా ప్రేరితనాదకేన
సుషుప్తిసంజ్ఞం రచితం జగద్వై ।
సమానరూపం చ తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౯ ॥

తదేవ విశ్వం కృపయా ప్రభూతం
ద్విభావమాదౌ తమసా విభాతమ్ ।
అనేకరూపం చ తథైకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౦ ॥

తతస్త్వయా ప్రేరితకేన సృష్టం
సుసూక్ష్మభావం జగదేకసంస్థమ్ ।
సుసాత్త్వికం స్వప్నమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౧ ॥

తత్ స్వప్నమేవం తపసా గణేశ
సుసిద్ధిరూపం ద్వివిధం బభూవ ।
సదైకరూపం కృపయా చ తే య-
-త్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౨ ॥

త్వదాజ్ఞయా తేన సదా హృదిస్థ
తథా సుసృష్టం జగదంశరూపమ్ ।
విభిన్నజాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౩ ॥

తదేవ జాగ్రద్రజసా విభాతం
విలోకితం త్వత్కృపయా స్మృతేశ్చ ।
బభూవ భిన్నం చ సదైకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౪ ॥

తదేవ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావా-
-త్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ ।
ధియః ప్రదాతా గణనాథ ఏక-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౫ ॥

సర్వే గ్రహా భాని యదాజ్ఞయా చ
ప్రకాశరూపాణి విభాంతి ఖే వై ।
భ్రమంతి నిత్యం స్వవిహారకార్యా-
-త్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౬ ॥

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః ।
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౭ ॥

యదాజ్ఞయా భూస్తు జలే ప్రసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽఽపః ప్రవహంతి నద్యః ।
స్వతీరసంస్థశ్చ కృతః సముద్ర-
-స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౮ ॥

యదాజ్ఞయా దేవగణా దివిస్థా
యచ్ఛంతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ ।
యదాజ్ఞయా శైలగణాః స్థిరా వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౧౯ ॥

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహద ఏవ కామః ।
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౦ ॥

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయు-
-ర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః ।
యదాజ్ఞయేదం సచరాచరం చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౧ ॥

తదంతరిక్షం స్థితమేకదంతం
త్వదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి ।
అనంతరూపం హృది బోధకం త్వాం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౨ ॥

సుయోగినో యోగబలేన సాధ్యం
ప్రకుర్వతే కః స్తవనే సమర్థః ।
అతః ప్రణామేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః ॥ ౨౩ ॥

గృత్సమద ఉవాచ ।
ఏవం స్తుత్వా గణేశానం దేవాః సమునయః ప్రభుమ్ ।
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః ॥ ౨౪ ॥

స తానువాచ ప్రీతాత్మా దేవర్షీణాం స్తవేన వై ।
ఏకదంతో మహాభాగాన్ దేవర్షీన్ భక్తవత్సలః ॥ ౨౫ ॥

ఏకదంత ఉవాచ ।
స్తోత్రేణాహం ప్రసన్నోఽస్మి సురాః సర్షిగణాః ఖలు ।
వృణుధ్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ ॥ ౨౬ ॥

భవత్కృతం మదీయం యత్ స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం చ తత్ ।
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ ॥ ౨౭ ॥

యద్యదిచ్ఛతి తత్తద్వై ప్రాప్నోతి స్తోత్రపాఠకః ।
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం కలత్రం ధనధాన్యకమ్ ॥ ౨౮ ॥

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగాదికం ధ్రువమ్ ।
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ ॥ ౨౯ ॥

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ ।
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేత్తద్బంధహీనతా ॥ ౩౦ ॥

ఏకవింశతివారం యః శ్లోకానేవైకవింశతిమ్ ।
పఠేద్వై హృది మాం స్మృత్వా దినాని త్వేకవింశతిమ్ ॥ ౩౧ ॥

న తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ ।
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౩౨ ॥

నిత్యం యః పఠతి స్తోత్రం బ్రహ్మీభూతః స వై నరః ।
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి చ ॥ ౩౩ ॥

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా అమరర్షయః ।
ఊచుః సర్వే కరపుటైర్భక్త్యా యుక్తా గజాననమ్ ॥ ౩౪ ॥

ఇతి శ్రీముద్గలపురాణే ఏకదంతచరితే పంచపంచాశత్తమోఽధ్యాయే శ్రీ ఏకదంత స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sree Ekadanta Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu » Tamil

Sree Ekadanta Stotram in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top