Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ భువనేశ్వరీ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్ ॥
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానారత్నోపశోభితే ।
నరనారీహితార్థాయ శివం పప్రచ్ఛ పార్వతీ ॥ ౧ ॥

దేవ్యువాచ –
భువనేశీ మహావిద్యా నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ।
కథయస్వ మహాదేవ యద్యహం తవ వల్లభా ॥ ౨ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ –
శృణు దేవి మహాభాగే స్తవరాజమిదం శుభమ్ ।
సహస్రనామ్నామధికం సిద్ధిదం మోక్షహేతుకమ్ ॥ ౩ ॥

శుచిభిః ప్రాతరుత్థాయ పఠితవ్యం సమాహితైః ।
త్రికాలం శ్రద్ధయా యుక్తైః సర్వకామఫలప్రదమ్ ॥ ౪ ॥

అస్య శ్రీభువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమంత్రస్య శక్తిః ఋషిః గాయత్రీ ఛందః శ్రీ భువనేశ్వరీ దేవతా చతుర్విధఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ౫ ॥

స్తొత్రమ్ –
మహామాయా మహావిద్యా మహాయోగా మహోత్కటా ।
మాహేశ్వరీ కుమారీ చ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౬ ॥

వాగీశ్వరీ యోగరూపా యోగినీ కోటిసేవితా ।
జయా చ విజయా చైవ కౌమారీ సర్వమంగళా ॥ ౭ ॥

పింగళా చ విలాసీ చ జ్వాలినీ జ్వాలరూపిణీ ।
ఈశ్వరీ క్రూరసంహారీ కులమార్గప్రదాయినీ ॥ ౮ ॥

వైష్ణవీ సుభగాకారీ సుకుల్యా కులపూజితా ।
వామాంగా వామచారా చ వామదేవప్రియా తథా ॥ ౯ ॥

డాకినీ యోగినీరూపా భూతేశీ భూతనాయికా ।
పద్మావతీ పద్మనేత్రా ప్రబుద్ధా చ సరస్వతీ ॥ ౧౦ ॥

భూచరీ ఖేచరీ మాయా మాతంగీ భువనేశ్వరీ ।
కాంతా పతివ్రతా సాక్షీ సుచక్షుః కుండవాసినీ ॥ ౧౧ ॥

ఉమా కుమారీ లోకేశీ సుకేశీ పద్మరాగిణీ ।
ఇంద్రాణీ బ్రహ్మచండాలీ చండికా వాయువల్లభా ॥ ౧౨ ॥

సర్వధాతుమయీ-మూర్తి-ర్జలరూపా జలోదరీ ।
ఆకాశీ రణగా చైవ నృకపాలవిభూషణా ॥ ౧౩ ॥

నర్మదా మోక్షదా చైవ కామధర్మార్థదాయినీ ।
గాయత్రీ చాఽథ సావిత్రీ త్రిసంధ్యా తీర్థగామినీ ॥ ౧౪ ॥

అష్టమీ నవమీ చైవ దశమ్యైకాదశీ తథా ।
పౌర్ణమాసీ కుహూరూపా తిథిమూర్తిస్వరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥

సురారినాశకారీ చ ఉగ్రరూపా చ వత్సలా ।
అనలా అర్ధమాత్రా చ అరుణా పీతలోచనా ॥ ౧౬ ॥

లజ్జా సరస్వతీ విద్యా భవానీ పాపనాశినీ ।
నాగపాశధరా మూర్తి-రగాధా ధృతకుండలా ॥ ౧౭ ॥

క్షతరూపీ క్షయకరీ తేజస్వినీ శుచిస్మితా ।
అవ్యక్తా-వ్యక్తలోకా చ శంభురూపా మనస్వినీ ॥ ౧౮ ॥

మాతంగీ మత్తమాతంగీ మహాదేవప్రియా సదా ।
దైత్యహన్త్రీ చ వారాహీ సర్వశాస్త్రమయీ శుభా ॥ ౧౯ ॥

య ఇదం పఠతే భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ।
అపుత్రో లభతే పుత్రం నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ ॥ ౨౦ ॥

మూర్ఖోఽపి లభతే శాస్త్రం చోరోఽపి లభతే గతిమ్ ।
వేదానాం పాఠకో విప్రః క్షత్రియో విజయీ భవేత్ ॥ ౨౧ ॥

వైశ్యస్తు ధనవాన్భూయాచ్ఛూద్రస్తు సుఖమేధతే ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః ॥ ౨౨ ॥

యే పఠంతి సదా భక్త్యా న తే వై దుఃఖభాగినః ।
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం వా చతుర్థకమ్ ॥ ౨౩ ॥

యే పఠంతి సదా భక్త్యా స్వర్గలోకే చ పూజితాః ।
రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవాః పన్నగా గరుడం యథా ॥ ౨౪ ॥

శత్రవః ప్రపలాయంతే తస్య వక్త్రవిలోకనాత్ ॥ ౨౫ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే దేవీశంకరసంవాదే భువనేశ్వర్యష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Bhuvaneshwari Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil