Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ಸಹಸ್ರನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ ೧ ॥

ವರದಾಭಯಹಸ್ತಾಬ್ಜಾ ರೇವಾತೀರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಪ್ರಣಿತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ಯಂತ್ರಾಕೃತವಿರಾಜಿತಾ ॥ ೨ ॥

ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾ ಚೈವ ಗೋವಿಂದಪದಗಾಮಿನೀ ।
ದೇವರ್ಷಿಗಣಸಂತುಷ್ಟಾ ವನಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ॥ ೩ ॥

ಸ್ಯಂದನೋತ್ತಮಸಂಸ್ಥಾ ಚ ಧೀರಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾ ।
ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಮನಾ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾ ॥ ೪ ॥

ಧೀಜನಾಧಾರನಿರತಾ ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಧಾರಿಣೀ ।
ನಟನಾಟ್ಯೈಕನಿರತಾ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ ೫ ॥

ಚೋರಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ ।
ಯಾದವೇಂದ್ರಕುಲೋದ್ಭೂತಾ ತುರೀಯಪಥಗಾಮಿನೀ ॥ ೬ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗಂಗಾ ಗೌತಮೀ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಗೇಯಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಗೌರೀ ಗೋವಿಂದಪದಪೂಜಿತಾ ॥ ೭ ॥

ಗಂಧರ್ವನಗರಾಕಾರಾ ಗೌರವರ್ಣಾ ಗಣೇಶ್ವರೀ ।
ಗುಣಾಶ್ರಯಾ ಗುಣವತೀ ಗಹ್ವರೀ ಗಣಪೂಜಿತಾ ॥ ೮ ॥

ಗುಣತ್ರಯಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಣಾಧಾರಾ ಗುಹ್ಯಾ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೯ ॥

ಗಾರ್ಗ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗುರುಪದಾ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಗಧಾರಿಣೀ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಷುಮ್ನಾನಾಡಿಭೇದಿನೀ ॥ ೧೦ ॥

ಸುಪ್ರಕಾಶಾ ಸುಖಾಸೀನಾ ಸುಮತಿಃ ಸುರಪೂಜಿತಾ ।
ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾ ಸುದತೀ ಸುಂದರೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ ॥ ೧೧ ॥

ಸುಧಾಂಶುಬಿಂಬವದನಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸುವಿಲೋಚನಾ ।
ಸೀತಾ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುಫಲಾ ಸುಖಧಾಯಿನೀ ॥ ೧೨ ॥

ಸುಭ್ರೋಃ ಸುವಾಸಾ ಸುಶ್ರೋಣೀ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ॥ ೧೩ ॥

ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕಾರಾ ಮಹೇಂದ್ರೀ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸಿದ್ಧೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೪ ॥

See Also  Sri Giridhari Ashtakam In Kannada – Sri Krishna Slokam

ಮೋಹಿನೀ ಮದನಾಕಾರಾ ಮಧುಸೂದನಚೋದಿತಾ ।
ಮೀನಾಕ್ಷೀ ಮಧುರಾವಾಸಾ ನಾಗೇಂದ್ರತನಯಾ ಉಮಾ ॥ ೧೫ ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ತ್ರಿಸ್ವರಾ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಾ ।
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ ೧೬ ॥

ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾಯುಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವ್ಯೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಕ್ರಿಣೀ ಚಕ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೭ ॥

ಕಾಲಚಕ್ರವಿತಾನಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಮಹಾಮಾರುತವೀಜಿತಾ ॥ ೧೮ ॥

ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಯಾ ಧೇನುಃ ಪಾಪಘ್ನೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಿನೀ ॥ ೧೯ ॥

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಕರುಣಾಮೂರ್ತೀ ನಮಸ್ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲೇ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಪೇದ್ಯಸ್ತು ನಾಮ್ನಾಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ॥
ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ವಕ್ತುಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಽಪಿ ನಶಕ್ಯತೇ ।
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸಾಯಂ ವಾ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ॥ ೨೧ ॥

ಯೇ ಪಠನ್ತೀಹ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಪಠನಾದೇವ ಗಾಯತ್ರೀ ನಾಮ್ನಾಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾದಿ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ದಿನೇ ದಿನೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತವಮುತ್ತಮಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸ ನರೋ ಮೋಕ್ಷಮಾಪ್ನೋತಿ ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ವಿವರ್ಜಿತಮ್ ।
ಪುತ್ರಪ್ರದಮಪುತ್ರಾಣಾಮ್ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ಧನಪ್ರದಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ರೋಗೀಣಾಂ ರೋಗಶಮನಂ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಬಹುನಾತ್ರ ಕಿಮುಕ್ತೇನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೀಘ್ರಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೨೫ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Bhagwati Ashtakam In Kannada