Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Gayatri Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం ॥
తరుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా ।
విచిత్రమాల్యాభరణా తుహినాచలవాసినీ ॥ ౧ ॥

వరదాభయహస్తాబ్జా రేవాతీరనివాసినీ ।
ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృతవిరాజితా ॥ ౨ ॥

భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ ।
దేవర్షిగణసంతుష్టా వనమాలావిభూషితా ॥ ౩ ॥

స్యందనోత్తమసంస్థా చ ధీరజీమూతనిస్వనా ।
మత్తమాతంగగమనా హిరణ్యకమలాసనా ॥ ౪ ॥

ధీజనాధారనిరతా యోగినీ యోగధారిణీ ।
నటనాట్యైకనిరతా ప్రణవాద్యక్షరాత్మికా ॥ ౫ ॥

చోరచారక్రియాసక్తా దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణీ ।
యాదవేంద్రకులోద్భూతా తురీయపథగామినీ ॥ ౬ ॥

గాయత్రీ గోమతీ గంగా గౌతమీ గరుడాసనా ।
గేయగానప్రియా గౌరీ గోవిందపదపూజితా ॥ ౭ ॥

గంధర్వనగరాకారా గౌరవర్ణా గణేశ్వరీ ।
గుణాశ్రయా గుణవతీ గహ్వరీ గణపూజితా ॥ ౮ ॥

గుణత్రయసమాయుక్తా గుణత్రయవివర్జితా ।
గుహావాసా గుణాధారా గుహ్యా గంధర్వరూపిణీ ॥ ౯ ॥

గార్గ్యప్రియా గురుపదా గుహ్యలింగాంగధారిణీ ।
సావిత్రీ సూర్యతనయా సుషుమ్నానాడిభేదినీ ॥ ౧౦ ॥

సుప్రకాశా సుఖాసీనా సుమతిః సురపూజితా ।
సుషుప్త్యవస్థా సుదతీ సుందరీ సాగరాంబరా ॥ ౧౧ ॥

సుధాంశుబింబవదనా సుస్తనీ సువిలోచనా ।
సీతా సర్వాశ్రయా సంధ్యా సుఫలా సుఖధాయినీ ॥ ౧౨ ॥

సుభ్రోః సువాసా సుశ్రోణీ సంసారార్ణవతారిణీ ।
సామగానప్రియా సాధ్వీ సర్వాభరణభూషితా ॥ ౧౩ ॥

వైష్ణవీ విమలాకారా మహేంద్రీ మంత్రరూపిణీ ।
మహాలక్ష్మీ మహాసిద్ధీ మహామాయా మహేశ్వరీ ॥ ౧౪ ॥

See Also  Budha Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

మోహినీ మదనాకారా మధుసూదనచోదితా ।
మీనాక్షీ మధురావాసా నాగేంద్రతనయా ఉమా ॥ ౧౫ ॥

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా త్రిస్వరా త్రివిలోచనా ।
సూర్యమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలసంస్థితా ॥ ౧౬ ॥

వహ్నిమండలమధ్యస్థా వాయుమండలసంస్థితా ।
వ్యోమమండలమధ్యస్థా చక్రిణీ చక్రరూపిణీ ॥ ౧౭ ॥

కాలచక్రవితానస్థా చంద్రమండలదర్పణా ।
జ్యోత్స్నాతపానులిప్తాంగీ మహామారుతవీజితా ॥ ౧౮ ॥

సర్వమంత్రాశ్రయా ధేనుః పాపఘ్నీ పరమేశ్వరీ ।
నమస్తేస్తు మహాలక్ష్మీ మహాసంపత్తిదాయినీ ॥ ౧౯ ॥

నమస్తేస్తు కరుణామూర్తీ నమస్తే భక్తవత్సలే ।
గాయత్ర్యాం ప్రజపేద్యస్తు నామ్నాం అష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౨౦ ॥

ఫలశ్రుతిః ॥
తస్య పుణ్య ఫలం వక్తుం బ్రహ్మణాఽపి నశక్యతే ।
ప్రాతః కాలే చ మధ్యాహ్నే సాయం వా ద్విజోత్తమ ॥ ౨౧ ॥

యే పఠన్తీహ లోకేస్మిన్ సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ।
పఠనాదేవ గాయత్రీ నామ్నాం అష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౨౨ ॥

బ్రహ్మ హత్యాది పాపేభ్యో ముచ్యతే నాఽత్ర సంశయః ।
దినే దినే పఠేద్యస్తు గాయత్రీ స్తవముత్తమమ్ ॥ ౨౩ ॥

స నరో మోక్షమాప్నోతి పునరావృత్తి వివర్జితమ్ ।
పుత్రప్రదమపుత్రాణామ్ దరిద్రాణాం ధనప్రదమ్ ॥ ౨౪ ॥

రోగీణాం రోగశమనం సర్వైశ్వర్యప్రదాయకమ్ ।
బహునాత్ర కిముక్తేన స్తోత్రం శీఘ్రఫలప్రదమ్ ॥ ౨౫ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayathri Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil

See Also  Shiva Stuti Narayana Pandita Krita In Telugu