Sri Kamakshi Stotram In Kannada

॥ Sri Kamakshi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಕಲ್ಪನೋಕಹಪುಷ್ಪಜಾಲವಿಲಸನ್ನೀಲಾಲಕಾಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಂತಾಂ ಕಂಜದಳೇಕ್ಷಣಾಂ ಕಲಿಮಲಪ್ರಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಕಾಳಿಕಾಂ ।
ಕಾಂಚೀನೂಪುರಹಾರಹೀರಸುಭಗಾಂ ಕಾಂಚೀಪುರೀನಾಯಕೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರಿಕುಂಭಸನ್ನಿಭಕುಚಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕಾಶಾಭಾಂಶುಕಭಾಸುರಾಂ ಪ್ರವಿಲಸತ್ಕೋಶಾತಕೀಸನ್ನಿಭಾಂ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲಲೋಚನಾಂ ಸುರುಚಿರಾಲಂಕಾರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಪತಿವಾಸವಾದಿಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಗಜರಾಜಮಂದಗಮನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಐಂ ಕ್ಲೀಂ ಸೌರಿತಿ ಯಾಂ ವದಂತಿ ಮುನಯಸ್ತತ್ತ್ವಾರ್ಥರೂಪಾಂ ಪರಾಂ
ವಾಚಾಂ ಆದಿಮಕಾರಣಂ ಹೃದಿ ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯಾಂ ಯೋಗಿನಃ ।
ಬಾಲಾಂ ಫಾಲವಿಲೋಚನಾಂ ನವಜಪಾವರ್ಣಾಂ ಸುಷುಮ್ನಾಶ್ರಿತಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕಲಿತಾವತಂಸಸುಭಗಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಯತ್ಪಾದಾಂಬುಜರೇಣುಲೇಶಮನಿಶಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ವಿಧತ್ತೇ ವಿಧಿರ್-
ವಿಶ್ವಂ ತತ್ಪರಿಪಾತಿ ವಿಷ್ಣುರಖಿಲಂ ಯಸ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಚಿರಮ್ ।
ರುದ್ರಃ ಸಂಹರತಿ ಕ್ಷಣಾತ್ತದಖಿಲಂ ಯನ್ಮಾಯಯಾ ಮೋಹಿತಃ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಅತಿಚಿತ್ರಚಾರುಚರಿತಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಾಂ ಸುಲಕ್ಷಿತತನುಂ ಕ್ಷಾಂತಾಕ್ಷರೈರ್ಲಕ್ಷಿತಾಂ
ವೀಕ್ಷಾಶಿಕ್ಷಿತರಾಕ್ಷಸಾಂ ತ್ರಿಭುವನಕ್ಷೇಮಂಕರೀಂ ಅಕ್ಷಯಾಮ್ ।
ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಕ್ಷರಮಯೀಂ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಂ ಸಾಕ್ಷಿಣೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಶುಭಲಕ್ಷಣೈಃ ಸುಲಲಿತಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಓಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾಂ ಉಪನಿಷತ್ಪ್ರಾಸಾದಪಾರಾವತೀಮ್
ಆಮ್ನಾಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರಿಕಾಂ ಅಘತಮಃಪ್ರಧ್ವಂಸಹಂಸಪ್ರಭಾಮ್ ।
ಕಾಂಚೀಪಟ್ಟಣಪಂಜರಾಽಽಂತರಶುಕೀಂ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿನೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಶಿವಕಾಮರಾಜಮಹಿಷೀಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಾತ್ಮಕವರ್ಣಮಾತ್ರಪಠನಾದ್ ಐಂದ್ರೀಂ ಶ್ರಿಯಂ ತನ್ವತೀಂ
ಚಿನ್ಮಾತ್ರಾಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀಂ ಅನುದಿನಂ ಭಿಕ್ಷಾಪ್ರದಾನಕ್ಷಮಾಮ್ ।
ವಿಶ್ವಾಘೌಘನಿವಾರಿಣೀಂ ವಿಮಲಿನೀಂ ವಿಶ್ವಂಭರಾಂ ಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದ್ರವದನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ವಾಗ್ದೇವೀತಿ ಚ ಯಾಂ ವದಂತಿ ಮುನಯಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಕನ್ಯೇತಿ ಚ
ಕ್ಷೋಣೀಭೃತ್ತನಯೇತಿ ಚ ಶ್ರುತಿಗಿರೋ ಯಾಂ ಆಮನಂತಿ ಸ್ಫುಟಮ್ ।
ಏಕಾನೇಕಫಲಪ್ರದಾಂ ಬಹುವಿಧಾಽಽಕಾರಾಸ್ತನೂಸ್ತನ್ವತೀಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಸಕಲಾರ್ತಿಭಂಜನಪರಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೮ ॥

See Also  Hanumath Pancha Ratnam Stotram In Kannada

ಮಾಯಾಮಾದಿಮಕಾರಣಂ ತ್ರಿಜಗತಾಂ ಆರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಮ್
ಆನಂದಾಮೃತವಾರಿರಾಶಿನಿಲಯಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ವಿಪಶ್ಚಿದ್ಧಿಯಾಮ್ ।
ಮಾಯಾಮಾನುಷರೂಪಿಣೀಂ ಮಣಿಲಸನ್ಮಧ್ಯಾಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಂ
ಕಾಮಾಕ್ಷೀಂ ಕರಿರಾಜಮಂದಗಮನಾಂ ವಂದೇ ಮಹೇಶಪ್ರಿಯಾಮ್ ॥ ೯ ॥

ಕಾಂತಾ ಕಾಮದುಘಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕಾಮಾರಿವಾಮಾಂಕಗಾ
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲಿತಾವತಾರಸುಭಗಾ ಕಸ್ತೂರಿಕಾಚರ್ಚಿತಾ
ಕಂಪಾತೀರರಸಾಲಮೂಲನಿಲಯಾ ಕಾರುಣ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿನೀ
ಕಲ್ಯಾಣಾನಿ ಕರೋತು ಮೇ ಭಗವತೀ ಕಾಂಚೀಪುರೀದೇವತಾ ॥ ೧೦ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kamakshi Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil