Sri Kamakshi Stotram In Tamil

॥ Sri Kamakshi Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ காமாக்ஷீ ஸ்தோத்ரம் ॥
கல்பனோகஹ புஷ்பஜால விலஸன்னீலாலகாம் மாத்ருகாம்
காந்தாம் கஞ்ஜத³ளேக்ஷணாம் கலிமல ப்ரத்⁴வம்ஸினீம் காளிகாம்
காஞ்சீனூபுரஹார ஹீரஸுப⁴கா³ம் காஞ்சீபுரீனாயகீம்
காமாக்ஷீம் கரிகும்ப⁴ஸன்னிப⁴குசாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 1 ॥

மாயாமாதி³மகாரணம் த்ரிஜக³தாமாராதி⁴தாங்க்⁴ரித்³வயா-
-மானந்தா³ம்ருதவரிதா³ஸி ஜக³தாம் வித்³யாம் விபத்³து³꞉க²ஹாம்
மாயாமானுஷரூபிணீ மணுலஸன்மத்⁴யாம் மஹாமாத்ருகாம்
காமாக்ஷீம் க³ஜராஜ மந்த³க³மனாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 2 ॥

காஶாபா⁴ம் ஶுகஸுப்ரபா⁴ம் ப்ரவிலஸத்கோஶாதகீ ஸன்னிபா⁴ம்
சந்த்³ரார்கானலலோசனாம் ஸுரசிதாலங்காரபூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம்
ப்³ரஹ்ம ஶ்ரீபதி வாஸவாதி³முனிபி⁴꞉ ஸம்ஸேவிதாங்க்⁴ரித்³வயாம்
காமாக்ஷீம் பரிபூர்ணசந்த்³ரவத³னாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 3 ॥

ஐம் க்லீம் ஸௌமிதியாம் வத³ந்தி முனயஸ்தத்வார்த²ரூபாம் பராம்
வாசாமாதி³மகாரணாம் ஹ்ருதி³ ஸதா³ த்⁴யாயந்தி யாம் யோகி³ன꞉
பா³லாம் பா²லவிலோசனாம் நவஜபாவர்ணாம் ஸுஷும்னாலயாம்
காமாக்ஷீம் ஸகலார்திப⁴ஞ்ஜனபராம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 4 ॥

யத்பாதா³ம்பு³ஜரேணுலேஶமனிஶம் லப்³த்³வா வித⁴த்தே விதி⁴꞉
விஶ்வம் தத்பரிபாதி விஷ்ணுரகி²லம் யஸ்யா꞉ ப்ரஸாதா³ச்சிரம்
ருத்³ரஸ்ஸம்ஹரதி க்ஷணாத்தத³கி²லம் யன்மாயயா மோஹிதம்
காமாக்ஷீமதிசித்ரசாருசரிதாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 5 ॥

வாக்³தே³வீமிதி யாம் வத³ந்தி முனய꞉ க்ஷீராப்³தி⁴கன்யாமிதி
க்ஷோணீப்⁴ருத்தனயாமிதி ஶ்ருதிகி³ரோ யாமாமனந்தி ஸ்பு²டம்
ஏகாமேவ ப²லப்ரதா³ம் ப³ஹுவிதா⁴காராம் தனும் பி³ப்⁴ரதீம்
காமாக்ஷீம் கவிபி⁴ர்னுதாம் ச ஸுப⁴கா³ம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 6 ॥

ஸூக்ஷ்மாம் ஸூக்ஷ்மதராம் ஸுலக்ஷிததனும் க்ஷாந்தாக்ஷரைர்லக்ஷிதாம்
வீக்ஷாஶிக்ஷிதராக்ஷஸாம் த்ரிபு⁴வனக்ஷேமங்கரீமக்ஷராம்
ஸாக்ஷால்லக்ஷணலக்ஷிதாக்ஷரமயீம் தா³க்ஷாயணீம் ஸாக்ஷிணீம்
காமாக்ஷீம் ஶுப⁴லக்ஷணைஸ்ஸுலலிதாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 7 ॥

ஹ்ரீங்காராத்மகமாத்ருவர்ணபட²னாதை³ந்த்³ரீம் ஶ்ரியம் தன்வதீம்
சின்மாத்ராம் பு⁴வனேஶ்வரீமனுதி³னம் பி⁴க்ஷாப்ரதா³னக்ஷமாம்
விஶ்வாகௌ⁴க⁴னிவாரிணீம் விஜயினீம் விஶ்வம்ப⁴ராம் பார்வதீம்
காமாக்ஷீமம்ருதான்னபூர்ணகலஶாம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 8 ॥

See Also  108 Names Of Nrisinha 3 – Narasimha Swamy Ashtottara Shatanamavali 3 In Tamil

ஓங்காராங்கணவேதி³காமுபனிஷத்ப்ராஸாத³பாராவதாம்
ஆம்னாயாம்பு³தி⁴சந்த்³ரிகா மக⁴தம꞉ ப்ரத்⁴வம்ஸினீம் ஸுப்ரபா⁴ம்
காஞ்சீபட்டணபஞ்ஜராந்தரஶுகீம் காருண்யகல்லோலினீம்
காமாக்ஷீம் ஶிவகாமராஜமஹிஷீம் வந்தே³ மஹேஶப்ரியாம் ॥ 9 ॥

காந்தாம் காமது³கா⁴ம் கரீந்த்³ரக³மனாம் காமாரிவாமாங்ககா³ம்
கல்யாணீம் கலிதாலகாளிஸுப⁴கா³ம் கஸ்தூரிகாசர்சிதாம்
கம்பாதீரரஸாலமூலனிலயாம் காருண்யகல்லோலினீம்
காமாக்ஷீம் ஸுக²தா³ஞ்சமே ப⁴க³வதீம் காஞ்சீபுரீதே³வதாம் ॥ 10 ॥

ஸ்னாத்வாக்ஷீராபகா³யாம் ஸகலகலுஷஹ்ருத்ஸர்வதீர்தே² முமுக்ஷு꞉
லக்ஷ்மீகாந்தஸ்ய லக்ஷ்ம்யா வரத³மப⁴யத³ம் புண்யகோடீவிமானே
காமாக்ஷீம் கல்பவல்லீம் கனகமணிபா⁴ம் காமகோடீ விமானே
காஞ்ச்யாம் ஸேவேகதா³ஹம் கலிமலஶமனீம் நாத²மேகாம்ப்³ரனாத²ம் ॥ 11 ॥

சூளீசும்பி³தகேதகீத³ளஶிகா²ம் சூதப்ரவாளாத⁴ராம்
காஞ்சீஶிஞ்ஜிதகிங்கிணீமுக²ரிணீம் காஞ்சீபுரீனாயகீம்
காருண்யாம்ருதவாஹினீமுபனமத்³கீ³ர்வாணனிர்வாணதா³ம்
காமாக்ஷீம் கமலாயதாக்ஷி மது⁴ராமாராத⁴யே தே³வதாம் ॥ 12 ॥

பக்வான்னப்ரதிபாத³னாய பத³யோர்னாதே³ன மஞ்ஜீரயோ-
-ரார்தானாமகி²லந்த⁴னம் தனுப்⁴ருதாமாஹூதிமாதன்வதீ
ஏகாம்ப்³ரஸ்த²லவாஸின꞉ பஶுபதேரேகாந்தலீலாஸகீ²
கம்பாதீர தபஶ்சரீ விஜயதே காஞ்சீபுரீதே³வதா ॥ 13 ॥

கஸ்தூரீ க⁴னஸாரகுங்குமலஸத்³வக்ஷோஜகும்ப⁴த்³வயாம்
கேயூராங்க³த³தி³வ்யரத்னவிலஸத்³பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் ஸுஸ்மிதாம்
காஞ்சீதா⁴ம நிப³த்³த⁴ கிங்கிணிரவைர்ப⁴க்தாக⁴பீ⁴தாபஹாம்
காமாக்ஷீம் கரிராஜ மந்த³க³மனாம் வந்தே³ கி³ரீஶப்ரியாம் ॥ 14 ॥

காமாக்ஷீம் குடிலாலகாம் க⁴னக்ருபாம் காஞ்சீபுரீதே³வதாம்
ஏகாம்ரேஶ்வர வாமபா⁴க³னிலயாம் ம்ருஷ்டான்னதா³ம் பார்வதீம்
ப⁴க்தானாமப⁴யப்ரதா³ம்பு³ஜ கராம் பூர்ணேந்து³பி³ம்பா³னனாம்
கண்டே² காஞ்சனமாலிகாம் ஶிவஸதீமம்பா³மஜஸ்ரம் ப⁴ஜே ॥ 15 ॥

கேயூராங்க³த³தி³வ்யரத்னவிலஸத்³பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் ஸுஸ்மிதாம்
கோடீரேவிலஸத்ஸுதா⁴ம்ஶு ஶகலாம் கோகஸ்தனீம் கோமலாம்
ஹஸ்தாப்³ஜே கமனீயகாஞ்சனஶுகாம் காமாரிசித்தானுகா³ம்
காமாக்ஷீம் நிதராம் ப⁴ஜாம வரதா³ம் காஞ்சீபுரீதே³வதாம் ॥ 16 ॥

வந்தே³ ஶங்கரபூ⁴ஷணீம் கு³ணமயீம் ஸௌந்த³ர்யமுத்³ராமணிம்
வந்தே³ ரத்னவிபூ⁴ஷணீம் கு³ணமணிம் சிந்தாமணிம் ஸத்³கு³ணாம்
வந்தே³ ராக்ஷஸக³ர்வஸம்ஹரகரீம் வந்தே³ ஜக³த்³ரக்ஷணீம்
காமாக்ஷீம் கருணாகடாக்ஷவிப⁴வீமங்கீ³கரீ பாஹிமாம் ॥ 17 ॥

ஹேராணீ கி³ரிஜே த்ரிமூர்தி விப⁴வே நாராயணீ ஶங்கரீ
கௌ³ரீ ராக்ஷஸக³ர்வஸம்ஹரகரீ ஶ்ருங்கா³ரஹாராத⁴ரீ
ஶ்ரீகைலாஸனிவாஸினீ கி³ரிஸுதா வீராஸனே ஸம்ஸ்தி²தா
காமாக்ஷீ கருணாகடாக்ஷவிப⁴வீமங்கீ³கரீ பாஹிமாம் ॥ 18 ॥

See Also  Narayaniyam Saptatrimsadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 37

ச²ந்தோ³பா⁴ஷிதஶங்கரீ ப்ரியவதூ⁴ர்தே³வைஸ்ஸதா³ ஶோபி⁴தா
லக்ஷ்மீ கேஶவயோர்விபா⁴தி ஸத்³ருஶா வாணீவிதா⁴த்ரோஸ்ஸமா
மாணிக்யோஜ்ஜ்வலபாத³பத்³மயுக³ளத்⁴யானே ஸதா³ ஶோபி⁴தா
காமாக்ஷீ கருணாகடாக்ஷவிப⁴வீமங்கீ³கரீ பாஹிமாம் ॥ 19 ॥

க³ந்த⁴ர்வைஶ்ஶ்ருதிபி⁴ஸ்ஸதா³(அ)ஸுரஸுரைர்ப்³ரஹ்மாதி³தி³க்³பாலகை꞉
வேதை³ஶ்ஶாஸ்த்ரபுராணவிப்ரபடி²தை ஸ்தோத்ரைஸ்ஸதா³ த்⁴யாயினீ
ஸர்வேஷாம் ஸகலார்த்²யபீ⁴ஷ்டப²லதா³ம் ஸ்தோதுஸ்ஸதா³ பார்வதீ
காமாக்ஷீ கருணாகடாக்ஷவிப⁴வீமங்கீ³கரீ பாஹிமாம் ॥ 20 ॥

காஞ்சீபுராதீ⁴ஶ்வரி காமகோடிகாமாக்ஷி கம்பாதடகல்பவல்லி
ஏகாம்ப்³ரனாதை²கமனோரமேத்வமேனம் ஜனம் ரக்ஷ க்ருபாகடாக்ஷை꞉ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kamakshi Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil