Kantha Trishati Namavali 300 Names In Kannada

॥ Sri Kantha Trishati Namavali Kannada Lyrics ॥

ಶ್ರೀಕಂಠತ್ರಿಶತೀನಾಮಾವಲಿಃ
ಋಷಯಃ ಊಚುಃ —
ಸೂತ ಸೂತ ಮಹಾಭಾಗ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ರಹಸ್ಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮೋ ಲೋಕಾನಾಂ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಮ್ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ —
ಶೃಣುಧ್ವಂ ಮುನಯಃ ಸರ್ವೇ ಸಾವಧಾನೇನ ಚೇತಸಾ ।
ಪುರಾ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಕುಮಾರೇಣ ಮಹಾತ್ಮನಾ ॥ 2 ॥

ಯದ್ರಹಸ್ಯಮುವಾಚೈತತ್ ಪುತ್ರಸ್ನೇಹೇನ ಸಂಯುತಾ ।
ತದೇವೇದಂ ಮಹಾದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 3 ॥

ಗುರೋಃ ಪ್ರಸಾದಾದ್ ವ್ಯಾಸಸ್ಯ ಪುರಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಯಾ ಶ್ರುತಮ್ ।
ಯಥಾಶ್ರುತಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾಯ ತತ್ ॥ 4 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಚನ್ದ್ರೋಪರಿಷ್ಟಾತ್ಸಮ್ಬದ್ಧ ಪದ್ಮಾಸನವಿರಾಜಿತಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರವರ್ಣಂ ಸ್ರವದ್ದಿವ್ಯಾಮೃತಚನ್ದ್ರಕಲಾಧರಮ್ ॥ 5 ॥

ಯೋಗಮುದ್ರಾಕ್ಷಸಮ್ಬದ್ಧಾಧರಹಸ್ತದ್ವಯಾನ್ವಿತಮ್ ।
ಅಮೃತಾಪೂರ್ಣಕನಕಕಲಶಾಪ್ತಕರದ್ವಯಮ್ ॥ 6 ॥

ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ ಚ ಬದ್ಧಪಿಂಗಜಟಾಧರಮ್ ।
ನಾಗಾಭರಣಸಮ್ಭೂಷಂ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನಮ್ ॥ 7 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಂ ದೇವಂ ಭಕ್ತಾನುಕಮ್ಪಿನಮ್ ।
ಭಸ್ಮಾನುಲೇಪಿತಂ ರುದ್ರಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಿಮಂ ನುಮಃ ॥ 8 ॥

ಅಥ ನಾಮಾವಲಿಃ ।
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ವೃಷಕೇತವೇ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ । ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ । ಪಾರ್ವತೀಶಾಯ । ಕಪಾಲಭೃತೇ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ । ಅನೇಕಾತ್ಮನೇ । ತ್ರಿಣೇತ್ರಾಯ । ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಾಯ । ಶಿವಾಯ ।
ರುದ್ರಾಯ । ವಿಷಧರಾಯ । ಮೃಡಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ಜಟಾಧರಾಯ ।
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಸರ್ವಾಂಗಾಯ । ನಾಗಾಭರಣ ಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ । 20

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಾಯ ನಮಃ । ವ್ಯಾಲಯಜ್ಞೋಪವೀತವತೇ ।
ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಭರಣಾಯ । ತ್ರಿಪುಂಡಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಾಯ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಾಯ । ಕೇತಕೀಶಾಪದಾಯಕಾಯ । ಗಂಗಾಧರಾಯ ।
ವೃಷಾರೂಢಾಯ । ಶೂಲಪಾಣಯೇ । ಶಿವಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ।
ದಶಭುಜಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ । ಮದನಾರಯೇ । ಕಾಲಕಾಲಾಯ ।
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ । ವಾಮದೇವಾಯ ।
ಗಿರಿಶಾಯ ನಮಃ । 40

ನೀಲಲೋಹಿತಾಯ ನಮಃ । ಅಘೋರಮೂರ್ತಯೇ । ಈಶಾನಾಯ । ಉಗ್ರಾಯ । ತತ್ಪುರುಷಾಯ ।
ಹರಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ರಾಮಪೂಜ್ಯಾಯ । ವ್ಯೋಮಕೇಶಾಯ । ನಟೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜಲನ್ಧರಾರಯೇ । ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ । ತ್ರಿಪುರಾರಯೇ । ಗಣೇಶ್ವರಾಯ । ಪಿನಾಕಿನೇ ।
ಮೇರುಕೋದಂಡಾಯ । ಕಪರ್ದಿನೇ । ಗಜಚರ್ಮವತೇ । ಕುಮಾರಜನಕಾಯ ।
ಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ । 60

See Also  Essence Of Bhagavad Gita By Sri Yamunacharya In Kannada

ಭೂರಥಾಯ ನಮಃ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಸುನ್ದರಾಯ । ಶರ್ವಾಯ । ಭವಾಯ ।
ಭೀಮಾಯ । ಭಯಾಪಹಾಯ । ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪ್ರದಾತ್ರೇ । ದಾರುಕಾರಣ್ಯ ಸಂಶ್ರಿತಾಯ ।
ಅನ್ಧಕಾರಯೇ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ಕಂಕಾಲಾಯ । ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲಭಾಯ । ಊಧ್ವರೇತಸೇ ।
ಗಜಾರಾತಯೇ । ವೇದಾಶ್ವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಸಾರಥಯೇ । ಶೂರಾಯ । ಪಶುಪತಯೇ ।
ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ । 80

ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರಾಗ್ನಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ । ಕೈಲಾಸವಾಸಿನೇ । ಭೀಮೇಶಾಯ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ । ಈಶ್ವರಾಯ । ವಿಘ್ನೇಶವರದಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ತಾರಕೇಶ್ವರಾಯ । ಗಣೇಶತಾತಾಯ । ಶಾನ್ತಾತ್ಮನೇ । ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । ನಿತ್ಯವೈಭವಾಯ । ನಿರ್ಗುಣಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । 100

ನಿರ್ವೈರಾಯ ನಮಃ । ನೀತಿಪಾರಗಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ ।
ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ವೀರಭದ್ರಾಯ । ಭೈರವಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ । ಭೂತೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ । ಚಂಡಿಕೇಶವರಪ್ರದಾಯ ।
ಅನನ್ತಗುಣಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಮಾರ್ಕಂಡೇಯವರಪ್ರದಾಯ । ಸಂಹಾರಕೃತೇ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ।
ವಜ್ರದೇಹಾಯ । ದುರ್ಜಯಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ । 120

ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಾಮಾಯ । ನಾಗಕುಂಡಲಾಯ । ನಿಷ್ಪಾಪಾಯ ।
ನಾಗವಲಯಾಯ । ಕಾರ್ಯತ್ರಯವಿಧಾಯಕಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ । ಚಾರುಹಾಸಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯ । ನಾಗೇನ್ದ್ರಹಾರಾಯ । ಫಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ವರದಾಯ ।
ವಿಶ್ವರೂಪಧೃತೇ । ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಯ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ।
ಚಿರನ್ತನಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಮನ್ದರಾದ್ರಿಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 140

See Also  Sri Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ । ನಿಗಮಾಗಮಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮನೇ । ತ್ರಯೀತನವೇ ।
ಅರ್ಧನಾರಯೇ । ಹರಿಹರಾಯ । ಮಹಾಲಿಂಗೋದ್ಭವಾಯ । ಮಹತೇ । ವಾಸುಕೀಜ್ಯಾಯ ।
ಶಿವತರಾಯ । ಶರಭಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಧೃತೇ । ಕೃತ್ತಿವಾಸಸೇ । ಬಾಣಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಮೃಗಧಾರಿಣೇ । ಸನಾತನಾಯ । ಅನಾಹತಾಬ್ಜಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಕಲಿವಿನಾಶನಾಯ । ನವವೀರಪಿತ್ರೇ ನಮಃ । 160

ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । ಭಗವತೇ । ಬನ್ಧಮೋಚಕಾಯ । ಸತೀಕಾನ್ತಾಯ । ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಶುಭಪ್ರದಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ । ನನ್ದೀಶಾಯ ।
ಭಗನೇತ್ರಹೃತೇ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ಖಂಡಪರಶವೇ । ಶಂಕರಾಯ ।
ಭೂತವಾಹನಾಯ । ಸಾಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸ್ವರಮಯಾಯ । ಕಠೋರಾಯ । ಪಾಪನಾಶನಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯರೇತಸೇ ನಮಃ । 180

ದುರ್ಧರ್ಷಾಯ ನಮಃ । ಜಗದ್ವಯಾಪಿನೇ । ಸದಾಶಿವಾಯ । ನೀಲಕಂಠಾಯ ।
ವಿಷಹರಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ । ಸಹಸ್ರಪದೇ । ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾಯ । ಪುರುಷಾಯ ।
ತಾರಕಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಓಂಕಾರರೂಪಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಧೂರ್ಜಟಯೇ ।
ಪೂಷದನ್ತಭಿದೇ । ಚೈತನ್ಯರೂಪಾಯ । ಧರ್ಮಾತ್ಮನೇ । ಜಗದಾಧಾರಮೂರ್ತಿಮತೇ ।
ಕುಬೇರಮಿತ್ರಾಯ । ಚಿದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ । 200

ಚಿನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ । ಜಗದೀಶ್ವರಾಯ । ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ । ಸತ್ಯಶೀಲಾಯ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ಪೃಥ್ವೀರೂಪಾಯ । ತೋಯರೂಪಾಯ । ತೇಜೋರೂಪಾಯ ।
ಅನಿಲಾತ್ಮಕಾಯ । ನಭೋರೂಪಾಯ । ಸೂರ್ಯರೂಪಾಯ । ಚನ್ದ್ರರೂಪಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಯಜಮಾನಾತ್ಮನೇ । ರುಂಡಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಅಣೋರಣುತರಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ । 220

ಸ್ಥೂಲತರಾಯ ನಮಃ । ಶುಚಯೇ । ಕಿರಾತರೂಪಾಯ । ಭಿಕ್ಷಾಟಾಯ ।
ಕುಂಡೋದರವರಪ್ರದಾಯ । ಹಾಲಾಸ್ಯನಾಥಾಯ । ಗಿರೀಶಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಮಾಧವಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ । ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ । ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಪರಾತ್ಪರಾಯ । ಭವರೋಗಹರಾಯ । ಧೀರಾಯ । ತೇಜಸ್ವಿನೇ । ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಕೃಶಾನುರೇತಸೇ । ಧರ್ಮಜ್ಞಾಯ । ಮುನಿವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 240

See Also  Sri Radhika Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮೇಶ್ವರಾಯ । ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ । ಕಾಮರೂಪಾಯ ।
ಕಲಾನಿಧಯೇ । ಸಭಾಪತಯೇ । ನಾದರೂಪಾಯ । ದಹರಾಕಾಶಗಾಯ । ಪರಸ್ಮೈ ।
ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ದೇವಾಯ । ಭಸ್ಮಾಸುರವರಪ್ರದಾಯ । ಅಹಿರ್ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ।
ಭಟಾಕ್ಷೀರಾಯ । ಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಾಯ । ಜಯಿನೇ । ವಿಭವೇ । ಚಂಡಕೋಪಿನೇ ।
ಜಗದ್ರಕ್ಷಾಯ । ನಿಷಂಗಿಣೇ ನಮಃ ॥ 260

ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ । ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ । ಶಾಸ್ತೃಜನಕಾಯ । ಸಾಮ್ಬಮೂರ್ತಯೇ ।
ದೃಗಾಯುಧಾಯ । ಚರಾಚರಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಲನಿಯನ್ತ್ರೇ । ಅಜಾಯ । ವೃಷಾಕಪಯೇ ।
ಅನಾದಿನಿಧನಾಯ । ದಾನ್ತಾಯ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ಲಿಂಗರೂಪಭೃತೇ । ದ್ಯೋಟಿಕಾಯ ।
ಪ್ರಣವಾನ್ತಃಸ್ಥಾಯ । ಪಾರ್ಥಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದಾಯ । ಅಪಸ್ಮಾರಶಿರೋನೃತ್ಯತೇ ।
ವಿಷ್ಣುನೇತ್ರಾಬ್ಜಪೂಜಿತಾಯ । ಕವಚಿನೇ । ಪುಷ್ಪವಚ್ಚಕ್ಷುಷೇ ನಮಃ । 280

ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯ ನಮಃ । ಅಜೈಕಪದೇ । ರೇರಿಹಾಣಾಯ । ಟಂಕಧರಾಯ ।
ಪಂಚವಿಂಶತಿರೂಪವತೇ । ಶತರುದ್ರಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾಯ । ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾಯ ।
ಅಸ್ಥಿಭೂಷಣಾಯ । ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯ । ನಾಮತಾರಕಮನ್ತ್ರದಾಯ ।
ಏಕಾದಶಾತ್ಮನೇ । ಲೋಕೇಶಾಯ । ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ । ಘಂಟಾಕರ್ಣಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ । ರಾಜರಾಜೇನ್ದ್ರವರದಾಯ ।
ವೇದಾತ್ಮನೇ । ಬಿಲ್ವಕೇಶ್ವರಾಯ । ಕೃಷ್ಣಪುತ್ರಪ್ರದಾತ್ರೇ ।
ಕರುಣಾರಸಸಾಗರಾಯ ನಮಃ । 300

ನಮೋ ನೀಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ ।

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣಾನ್ತರ್ಗತಾ ಶ್ರೀಕಂಠತ್ರಿಶತೀನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Kantha Trishati:
Kantha Trishati Namavali 300 Names in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil