Kantha Trishati Namavali 300 Names In Tamil

॥ Sri Kantha Trishati Namavali Tamil Lyrics ॥

ஶ்ரீகண்ட²த்ரிஶதீநாமாவளி:
ருʼஷய: ஊசு: —
ஸூத ஸூத மஹாபா⁴க³ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
ரஹஸ்யம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மோ லோகாநாம் மோக்ஷதா³யகம் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீஸூத உவாச —
ஶ்ருʼணுத்⁴வம் முநய: ஸர்வே ஸாவதா⁴நேந சேதஸா ।
புரா ஸம்ப்ரார்தி²தா கௌ³ரீ குமாரேண மஹாத்மநா ॥ 2 ॥

யத்³ரஹஸ்யமுவாசைதத் புத்ரஸ்நேஹேந ஸம்யுதா ।
ததே³வேத³ம் மஹாதே³வ்யா நாம்நாம் த்ரிஶதமுத்தமம் ॥ 3 ॥

கு³ரோ: ப்ரஸாதா³த்³ வ்யாஸஸ்ய புரா ப⁴க்த்யா மயா ஶ்ருதம் ।
யதா²ஶ்ருதம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வலோகஹிதாய தத் ॥ 4 ॥

த்⁴யாநம் –
சந்த்³ரோபரிஷ்டாத்ஸம்ப³த்³த⁴ பத்³மாஸநவிராஜிதம் ।
சந்த்³ரவர்ணம் ஸ்ரவத்³தி³வ்யாம்ருʼதசந்த்³ரகலாத⁴ரம் ॥ 5 ॥

யோக³முத்³ராக்ஷஸம்ப³த்³தா⁴த⁴ரஹஸ்தத்³வயாந்விதம் ।
அம்ருʼதாபூர்ணகநககலஶாப்தகரத்³வயம் ॥ 6 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³நிநேத்ரம் ச ப³த்³த⁴பிங்க³ஜடாத⁴ரம் ।
நாகா³ப⁴ரணஸம்பூ⁴ஷம் நாக³யஜ்ஞோபவீதிநம் ॥ 7 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வம் ப⁴க்தாநுகம்பிநம் ।
ப⁴ஸ்மாநுலேபிதம் ருத்³ரம் ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமிமம் நும: ॥ 8 ॥

அத² நாமாவளி: ।
ஶ்ரீ ஶ்ரீ ஶ்ரீகண்டா²ய நம: । மஹாதே³வாய । வ்ருʼஷகேதவே । மஹேஶ்வராய ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய । சந்த்³ரசூடா³ய । பார்வதீஶாய । கபாலப்⁴ருʼதே ।
அஷ்டமூர்தயே । அநேகாத்மநே । த்ரிணேத்ராய । ப்ரமதா²தி⁴பாய । ஶிவாய ।
ருத்³ராய । விஷத⁴ராய । ம்ருʼடா³ய । ஶம்ப⁴வே । ஜடாத⁴ராய ।
ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதஸர்வாங்கா³ய । நாகா³ப⁴ரண பூ⁴ஷிதாய நம: । 20

வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ரத⁴ராய நம: । வ்யாலயஜ்ஞோபவீதவதே ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணாய । த்ரிபுண்டா³ங்கிதமஸ்தகாய ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாய । கேதகீஶாபதா³யகாய । க³ங்கா³த⁴ராய ।
வ்ருʼஷாரூடா⁴ய । ஶூலபாணயே । ஶிவாப்ரியாய । பஞ்சவக்த்ராய ।
த³ஶபு⁴ஜாய । ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய । மத³நாரயே । காலகாலாய ।
த³க்ஷாத்⁴வரஹராய । அவ்யயாய । ஸத்³யோஜாதாய । வாமதே³வாய ।
கி³ரிஶாய நம: । 40

நீலலோஹிதாய நம: । அகோ⁴ரமூர்தயே । ஈஶாநாய । உக்³ராய । தத்புருஷாய ।
ஹராய । தி³க³ம்ப³ராய । ராமபூஜ்யாய । வ்யோமகேஶாய । நடேஶ்வராய ।
ஜலந்த⁴ராரயே । அவ்யக்தாய । த்ரிபுராரயே । க³ணேஶ்வராய । பிநாகிநே ।
மேருகோத³ண்டா³ய । கபர்தி³நே । க³ஜசர்மவதே । குமாரஜநகாய ।
ப⁴ர்கா³ய நம: । 60

See Also  1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In English

பூ⁴ரதா²ய நம: । ப⁴க்தவத்ஸலாய । கல்யாணஸுந்த³ராய । ஶர்வாய । ப⁴வாய ।
பீ⁴மாய । ப⁴யாபஹாய । விஷ்ணுசக்ரப்ரதா³த்ரே । தா³ருகாரண்ய ஸம்ஶ்ரிதாய ।
அந்த⁴காரயே । விரூபாக்ஷாய । கங்காலாய । விஷ்ணுவல்லபா⁴ய । ஊத்⁴வரேதஸே ।
க³ஜாராதயே । வேதா³ஶ்வாய । ப்³ரஹ்மஸாரத²யே । ஶூராய । பஶுபதயே ।
ஸ்தா²ணவே நம: । 80

ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிலோசநாய நம: । கைலாஸவாஸிநே । பீ⁴மேஶாய ।
த³க்ஷிணாமூர்தயே । ஈஶ்வராய । விக்⁴நேஶவரதா³ய । ஶ்ரீமதே । ஶாஶ்வதாய ।
தாரகேஶ்வராய । க³ணேஶதாதாய । ஶாந்தாத்மநே । நிர்மலாய । நிருபத்³ரவாய ।
நிராமயாய । நிராலம்பா³ய । நிர்மமாய । நித்யவைப⁴வாய । நிர்கு³ணாய ।
நிஷ்கலாய । நித்யாய நம: । 100

நிர்வைராய நம: । நீதிபாரகா³ய । நிரஞ்ஜநாய । நித்யஶுத்³தா⁴ய ।
நிஸ்ஸங்கா³ய । நிர்மலாத்மகாய । விஶ்வேஶ்வராய । வீரப⁴த்³ராய । பை⁴ரவாய ।
பா⁴க்³யதா³யகாய । பூ⁴தேஶ்வராய । மஹாகாலாய । சண்டி³கேஶவரப்ரதா³ய ।
அநந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ராய । மார்கண்டே³யவரப்ரதா³ய । ஸம்ஹாரக்ருʼதே । மஹாயோகி³நே ।
வஜ்ரதே³ஹாய । து³ர்ஜயாய । நிராகாராய நம: । 120

நித்யதுஷ்டாய நம: । நிஷ்காமாய । நாக³குண்ட³லாய । நிஷ்பாபாய ।
நாக³வலயாய । கார்யத்ரயவிதா⁴யகாய । ஊர்த்⁴வகேஶாய । சாருஹாஸாய ।
விஷ்ணுப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தாய । நாகே³ந்த்³ரஹாராய । பா²லாக்ஷாய । வரதா³ய ।
விஶ்வரூபத்⁴ருʼதே । விஶ்வரக்ஷாய । பரப்³ரஹ்மணே । ஶிபிவிஷ்டாய ।
சிரந்தநாய । பூஜ்யாய । ப்³ரஹ்மஶிரஶ்சே²த்ரே । மந்த³ராத்³ரிஸ்தி²தாய நம: । 140

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 5 In Tamil

ப்ரப⁴வே நம: । நிக³மாக³மஸம்வேத்³யாய । த்ரிகு³ணாத்மநே । த்ரயீதநவே ।
அர்த⁴நாரயே । ஹரிஹராய । மஹாலிங்கோ³த்³ப⁴வாய । மஹதே । வாஸுகீஜ்யாய ।
ஶிவதராய । ஶரபா⁴ய । அநந்தரூபத்⁴ருʼதே । க்ருʼத்திவாஸஸே । பா³ணபூஜ்யாய ।
ம்ருʼக³தா⁴ரிணே । ஸநாதநாய । அநாஹதாப்³ஜபீட²ஸ்தா²ய । ஶ்ரேஷ்டா²ய ।
கலிவிநாஶநாய । நவவீரபித்ரே நம: । 160

ஶுத்³தா⁴ய நம: । ப⁴க³வதே । ப³ந்த⁴மோசகாய । ஸதீகாந்தாய । ஜக³த்பூஜ்யாய ।
ஹரிகேஶாய । ஶுப⁴ப்ரதா³ய । காலாக்³நிருத்³ராய । விஶ்வாத்மநே । நந்தீ³ஶாய ।
ப⁴க³நேத்ரஹ்ருʼதே । த்ர்யம்ப³காய । க²ண்ட³பரஶவே । ஶங்கராய ।
பூ⁴தவாஹநாய । ஸாமப்ரியாய । ஸ்வரமயாய । கடோ²ராய । பாபநாஶநாய ।
ஹிரண்யரேதஸே நம: । 180

து³ர்த⁴ர்ஷாய நம: । ஜக³த்³வயாபிநே । ஸதா³ஶிவாய । நீலகண்டா²ய ।
விஷஹராய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய । ஸஹஸ்ரபதே³ । ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாய । புருஷாய ।
தாரகாய । பரமேஶ்வராய । ஓங்காரரூபாய । ஸர்வஜ்ஞாய । தூ⁴ர்ஜடயே ।
பூஷத³ந்தபி⁴தே³ । சைதந்யரூபாய । த⁴ர்மாத்மநே । ஜக³தா³தா⁴ரமூர்திமதே ।
குபே³ரமித்ராய । சித்³ரூபாய நம: । 200

சிந்மயாய நம: । ஜக³தீ³ஶ்வராய । ஸத்யவ்ரதாய । ஸத்யஶீலாய ।
ஸத்யாத்மநே । விஶ்வதோமுகா²ய । ப்ருʼத்²வீரூபாய । தோயரூபாய । தேஜோரூபாய ।
அநிலாத்மகாய । நபோ⁴ரூபாய । ஸூர்யரூபாய । சந்த்³ரரூபாய । மஹாப³லாய ।
ப்³ரஹ்மண்யாய । யஜமாநாத்மநே । ருண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷிதாய । அணோரணுதராய ।
ஸூக்ஷ்மாய । ஸ்தூ²லாய நம: । 220

ஸ்தூ²லதராய நம: । ஶுசயே । கிராதரூபாய । பி⁴க்ஷாடாய ।
குண்டோ³த³ரவரப்ரதா³ய । ஹாலாஸ்யநாதா²ய । கி³ரீஶாய । மஹாத்மநே ।
மாத⁴வப்ரியாய । யஜ்ஞப்ரியாய । யஜ்ஞரூபாய । பரஸ்மைஜ்யோதிஷே ।
பராத்பராய । ப⁴வரோக³ஹராய । தீ⁴ராய । தேஜஸ்விநே । மோஹிநீப்ரியாய ।
க்ருʼஶாநுரேதஸே । த⁴ர்மஜ்ஞாய । முநிவந்த்³யாய நம: । 240

See Also  Maha Kailasa Ashtottara Shatanamavali In Marathi – 108 Names

ஸ்துதிப்ரியாய நம: । காமேஶ்வராய । விராட்³ரூபாய । காமரூபாய ।
கலாநித⁴யே । ஸபா⁴பதயே । நாத³ரூபாய । த³ஹராகாஶகா³ய । பரஸ்மை ।
ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யப்ரியாய । தே³வாய । ப⁴ஸ்மாஸுரவரப்ரதா³ய । அஹிர்பு³த்⁴ந்யாய ।
ப⁴டாக்ஷீராய । ஸோமாஸ்கந்தா³ய । ஜயிநே । விப⁴வே । சண்ட³கோபிநே ।
ஜக³த்³ரக்ஷாய । நிஷங்கி³ணே நம: ॥ 260

க்ஷேத்ரபாலகாய நம: । க²ட்வாங்கி³நே । ஶாஸ்த்ருʼஜநகாய । ஸாம்ப³மூர்தயே ।
த்³ருʼகா³யுதா⁴ய । சராசராத்மகாய । காலநியந்த்ரே । அஜாய । வ்ருʼஷாகபயே ।
அநாதி³நித⁴நாய । தா³ந்தாய । விதா⁴த்ரே । லிங்க³ரூபப்⁴ருʼதே । த்³யோடிகாய ।
ப்ரணவாந்த:ஸ்தா²ய । பார்த²பாஶுபதாஸ்த்ரதா³ய । அபஸ்மாரஶிரோந்ருʼத்யதே ।
விஷ்ணுநேத்ராப்³ஜபூஜிதாய । கவசிநே । புஷ்பவச்சக்ஷுஷே நம: । 280

விஷ்ணுபா³ணாய நம: । அஜைகபதே³ । ரேரிஹாணாய । டங்கத⁴ராய ।
பஞ்சவிம்ஶதிரூபவதே । ஶதருத்³ரஸ்வரூபாட்⁴யாய । ஶ்மஶாநஸ்தா²ய ।
அஸ்தி²பூ⁴ஷணாய । நாத³பி³ந்து³கலாதீதாய । நாமதாரகமந்த்ரதா³ய ।
ஏகாத³ஶாத்மநே । லோகேஶாய । பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரப⁴வே ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய । க⁴ண்டாகர்ணப்ரபூஜிதாய । ராஜராஜேந்த்³ரவரதா³ய ।
வேதா³த்மநே । பி³ல்வகேஶ்வராய । க்ருʼஷ்ணபுத்ரப்ரதா³த்ரே ।
கருணாரஸஸாக³ராய நம: । 300

நமோ நீலகண்டா²ய நம: ।

இதி ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணாந்தர்க³தா ஶ்ரீகண்ட²த்ரிஶதீநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Sri Kantha Trishati:
Kantha Trishati Namavali 300 Names in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil