Sri Lalitha Arya Dwisathi In Tamil

 ॥ Lalitha Arya Dwisathi Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ லலிதா ஆர்யா த்விஶதீ ஸ்தோத்ரம் ॥
வந்தே³ க³ஜேந்த்³ரவத³னம் வாமாங்காரூட⁴வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டம் ।
குங்குமபராக³ஶோணம் குவலயினீஜாரகோரகாபீட³ம் ॥ 1 ॥

ஸ ஜயதி ஸுவர்ணஶைல꞉ ஸகலஜக³ச்சக்ரஸங்க⁴டிதமூர்தி꞉ ।
காஞ்சன நிகுஞ்ஜவாடீ கந்த³ளத³மரீப்ரபஞ்ச ஸங்கீ³த꞉ ॥ 2 ॥

ஹரிஹயனைர்ருதமாருத ஹரிதாமந்தேஷ்வவஸ்தி²தம் தஸ்ய ।
வினும꞉ ஸானுத்ரிதயம் விதி⁴ஹரிகௌ³ரீஶவிஷ்டபாதா⁴ரம் ॥ 3 ॥

மத்⁴யே புனர்மனோஹரரத்னருசிஸ்தப³க ரஞ்ஜிததி³க³ந்தம் ।
உபரி சது꞉ ஶதயோஜனமுத்தங்க³ ஶ்ருங்க³ம்புங்க³வமுபாஸே ॥ 4 ॥

தத்ர சது꞉ ஶதயோஜனபரிணாஹம் தே³வ ஶில்பினா ரசிதம் ।
நானாஸாலமனோஜ்ஞம் நமாம்யஹம் நக³ரம் ஆதி³வித்³யாயா꞉ ॥ 5 ॥

ப்ரத²மம் ஸஹஸ்ரபூர்வக ஷட்ஶதஸங்க்²யாக யோஜனம் பரித꞉ ।
வலயீக்ருதஸ்வகா³த்ரம் வரணம் ஶரணம் வ்ரஜாம்யயோ ரூபம் ॥ 6 ॥

தஸ்யோத்தரே ஸமீரணயோஜனதூ³ரே தரங்கி³தச்சா²ய꞉ ।
க⁴டயது முத³ம் த்³விதீயோ க⁴ண்டாஸ்தனஸார நிர்மித꞉ ஸால꞉ ॥ 7 ॥

உப⁴யோரந்தரஸீமன்யுத்³தா³ம ப்⁴ரமரரஞ்ஜிதோதா³ரம் ।
உபவமனமுபாஸ்மஹே வயமூரீக்ருத மந்த³மாருத ஸ்யந்த³ம் ॥ 8 ॥

ஆலிங்க்³ய ப⁴த்³ரகாலீமாஸீனஸ்தத்ர ஹரிஶிலாஶ்யாமாம் ।
மனஸி மஹாகாலோ மே விஹரது மது⁴பானவிப்⁴ரமன்னேத்ர꞉ ॥ 9 ॥

தார்த்தீயீகோ வரணஸ்தஸ்யோத்தரஸீம்னி வாதயோஜனத꞉ ।
தாம்ரேண ரசிதமூர்திஸ்தனுதாதா³ சந்த்³ரதாரகம் ப⁴த்³ரம் ॥ 10 ॥

மத்⁴யே தயோஶ்ச மணிமயபல்லவஶாகா² ப்ரஸூனபக்ஷ்மலிதாம் ।
கல்பானோகஹவாடீம் கலயே மகரந்த³பங்கிலாவாலாம் ॥ 11 ॥

தத்ர மது⁴மாத⁴வஶ்ரீதருணீப்⁴யாம் தரலத்³ருக்சகோராப்⁴யாம் ।
ஆலிங்கி³தோ(அ)வதான்மாமனிஶம் ப்ரத²மர்துராத்தபுஷ்பாஸ்ர꞉ ॥ 12 ॥

நமத தது³த்தரபா⁴கே³ நாகிபதோ²ல்லங்கி⁴ ஶ்ருங்க³ஸங்கா⁴தம் ।
ஸீஸாக்ருதிம் துரீயம் ஸிதகிரணாலோகனிர்மலம் ஸாலம் ॥ 13 ॥

ஸாலத்³வயாந்தராலே ஸரலாலிகபோத-சாடுஸுப⁴கா³யாம் ।
ஸந்தானவாடிகாயாம் ஸக்தம் சேதோ(அ)ஸ்து ஸததமஸ்மாகம் ॥ 14 ॥

தத்ர தபனாதி³ரூக்ஷ꞉ ஸாம்ராஜ்ஞீசரண ஸாந்த்³ரிதஸ்வாந்த꞉ ।
ஶுக்ர ஶுசிஶ்ரீஸஹிதோ க்³ரீஷ்மர்துர்தி³ஶது கீர்திமாகல்பம் ॥ 15 ॥

உத்தரஸீமனி தஸ்யோன்னதஶிக²ரோத்கம்பி ஹாடகபதாக꞉ ।
ப்ரகடயது பஞ்சமோ ந꞉ ப்ராகார꞉ குஶலமாரகூடமய꞉ ॥ 16 ॥

ப்ராகாரயோஶ்ச மத்⁴யே பல்லவிதான்யப்⁴ருதபஞ்சமோன்மேஷா ।
ஹரிசந்த³னத்³ருவாடீஹரதாதா³மூலமஸ்மத³னுதாபம் ॥ 17 ॥

தத்ர நப⁴ஶ்ரீ முக்²யைஸ்தருணீ வர்கை³꞉ ஸமன்வித꞉ பரித꞉ ।
வஜ்ராட்டருஹாஸமுக²ரோ வாஞ்சா²பூர்திம் தனோது வர்ஷர்து꞉ ॥ 18 ॥

மாருதயோஜனதூ³ரே மஹனீயஸ்தஸ்ய சோத்தரே பா⁴கே³ ।
ப⁴த்³ரம் க்ருஷீஷ்ட ஷஷ்ட²꞉ ப்ராகார꞉ பஞ்சலோஹதா⁴துமய꞉ ॥ 19 ॥

அனயோர்மத்⁴யே ஸந்ததமங்கூரத்³தி³வ்யகுஸுமக³ந்தா⁴யாம் ।
மந்தா³ரவாடிகாயாம் மானஸமங்கீ³கரோது மே விஹ்ருதிம் ॥ 20 ॥

தஸ்யாமிஷோர்ஜலக்ஷ்மீதருணீப்⁴யாம் ஶரத்³ருது꞉ ஸதா³ ஸஹித꞉ ।
அப்⁴யர்சயன் ஸ ஜீயாத³ம்பா³மாமோத³மேது³ரை꞉ குஸுமை꞉ ॥ 21 ॥

தஸ்யர்ஷிஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே தே³தீ³ப்யமானஶ்ருங்கௌ³க⁴꞉ ।
கலதௌ⁴தகலிதமூர்தி꞉ கல்யாணம் தி³ஶது ஸப்தம꞉ ஸால꞉ ॥ 22 ॥

மத்⁴யே தயோர்மருத்பத² லங்கி⁴த²விட-பாக்³ரவிருதகலகண்டா² ।
ஶ்ரீபாரிஜாதவாடீ ஶ்ரியமனிஶம் தி³ஶது ஶீதலோத்³தே³ஶா ॥ 23 ॥

தஸ்யாமதிப்ரியாப்⁴யாம் ஸஹகே²லன் ஸஹஸஹஸ்ய லக்ஷ்மீப்⁴யாம் ।
ஸாமந்தோ ஜ²ஷகேதோர்ஹேமந்தோ ப⁴வது ஹேமவ்ருத்³த்⁴யை ந꞉ ॥ 24 ॥

உத்தரதஸ்தஸ்ய மஹானுத்³ப⁴ட ஹுத்பு⁴க்ஷி ஸ்வாருண꞉ மயூக²꞉ ।
தபனீயக²ண்ட³ரசிதஸ்தனுதாதா³யுஷ்யமஷ்டமோ வரண꞉ ॥ 25 ॥

காத³ம்ப³விபினவாடீமனயோர்மத்⁴யபு⁴வி கல்பிதாவாஸாம் ।
கலயாமி ஸூனகோரககந்த³லிதாமோத³-துந்தி³லஸமீராம் ॥ 26 ॥

தஸ்யாமதி-ஶிஶிராக்ருதிராஸீனஸ்தபதபஸ்யலக்ஷ்மீப்⁴யாம் ।
ஶிவமனிஶம் குருதான்மே ஶிஶிரர்து꞉ ஸததஶீதலதி³க³ந்த꞉ ॥ 27 ॥

தஸ்யாம் கத³ம்ப³வாட்யாம் தத்ப்ரஸவாமோத³மிலித-மது⁴க³ந்த⁴ம் ।
ஸப்தாவரணமனோஜ்ஞம் ஶரணம் ஸமுபைமி மந்த்ரிணீ-ஶரணம் ॥ 28 ॥

தத்ராலயே விஶாலே தபனீயாரசித-தரல-ஸோபானே ।
மாணிக்ய மண்ட³பாந்தர்மஹிதே ஸிம்ஹாஸனே மணீக²சிதே ॥ 29 ॥

பி³ந்து³-த்ரிபஞ்ச-கோண-த்³விப-ந்ருப-வஸு-வேத³-த³ல-குரேகா²ட்⁴யே ।
சக்ரே ஸதா³ நிவிஷ்டாம் ஷஷ்ட்²யஷ்டத்ரிம்ஶத³க்ஷரேஶானீம் ॥ 30 ॥

தாபிஞ்ச²மேசகாபா⁴ம் தாலீத³லக⁴டிதகர்ணதாடங்காம் ।
தாம்பூ³லபூரிதமுகீ²ம் தாம்ராத⁴ரபி³ம்ப³த்³ருஷ்டத³ரஹாஸாம் ॥ 31 ॥

குங்குமபங்கிலதே³ஹாம் குவலய-ஜீவாது-ஶாவகாவதம்ஸாம் ।
கோகனத³ஶோணசரணாம் கோகில-நிக்வாண-கோமலாலாபாம் ॥ 32 ॥

வாமாங்க³க³லிதசூலீம் வனமால்யகத³ம்ப³மாலிகாப⁴ரணாம் ।
முக்தாலலந்திகாஞ்சித முக்³தா⁴லிக-மிலித-சித்ரகோதா³ராம் ॥ 33 ॥

கரவித்⁴ருதகீரஶாவக-கல-நினத³-வ்யக்த-நிகி²ல-நிக³மார்தா²ம் ।
வாமகுசஸங்கி³வீணாவாத³னஸௌக்²யார்த⁴மீலிதாக்ஷியுகா³ம் ॥ 34 ॥

ஆபாடலாம்ஶுகத⁴ராம் ஆதி³ரஸோன்மேஷவாஸித கடாக்ஷாம் ।
ஆம்னாயஸாரகு³லிகாம் ஆத்³யாம் ஸங்கீ³தமாத்ருகாம் வந்தே³ ॥ 35 ॥

தஸ்ய ச ஸுவர்ணஸாலஸ்யோத்தரதஸ்தருணகுங்குமச்சா²ய꞉ ।
ஶமயது மம ஸந்தாபம் ஸாலோ நவம꞉ ஸ புஷ்பராக³மய꞉ ॥ 36 ॥

அனயோரந்தரவஸுதா⁴꞉ ப்ரணும꞉ ப்ரத்யக்³ரபுஷ்பராக³மயீ꞉ ।
ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீமனுசிந்தன-நிஸ்தந்த்³ர-ஸித்³த⁴னீரந்த்⁴ரா꞉ ॥ 37 ॥

தத்ஸாலோத்தரதே³ஶே தருணஜபா-கிரண-தோ⁴ரணீ-ஶோண꞉ ।
ப்ரஶமயது பத்³மராக³ப்ராகாரோ மம பராப⁴வம் த³ஶம꞉ ॥ 38 ॥

அந்தரபூ⁴க்ருதவாஸானநயோரபனீத சித்தவைமத்யான் ।
சக்ரேஶீபத³ப⁴க்தாம்ஶ்சாரணவர்கா³னஹர்னிஶம் கலயே ॥ 39 ॥

ஸாரங்க³வாஹயோஜனதூ³ரே(ஆ)ஸங்க⁴டித கேதனஸ்தஸ்ய ।
கோ³மேத³கேன ரசிதோ கோ³பாயது மாம் ஸமுன்னத꞉ ஸால꞉ ॥ 40 ॥

வப்ரத்³வயாந்தரோர்வ்யாம் வடுகைர்விவிதை⁴ஶ்ச யோகி³னீ ப்³ருந்தை³꞉ ।
ஸததம் ஸமர்சிதாயா꞉ ஸங்கர்ஷிண்யா꞉ ப்ரணௌமி சரணாப்³ஜம் ॥ 41 ॥

தாபஸயோஜனதூ³ரே தஸ்ய ஸமுத்துங்க³꞉ கோ³புரோபேத꞉ ।
வாஞ்சா²பூர்த்யை ப⁴வதாத்³வஜ்ரமணீ-நிகர-நிர்மிதோ வப்ர꞉ ॥ 42 ॥

வரணத்³விதயாந்தரதோ வாஸஜுஷோ விஹிதமது⁴ரஸாஸ்வாதா³꞉ ।
ரம்பா⁴தி³விபு³த⁴வேஶ்யா꞉ ரசயந்து மஹாந்தமஸ்மதா³னந்த³ம் ॥ 43 ॥

தத்ர ஸதா³ ப்ரவஹந்தி தடினீ வஜ்ராபி⁴தா⁴ சிரம் ஜீயாத் ।
சடுலோர்மிஜாலன்ருத்யத் கலஹம்ஸீகுலகலக்வணிதபுஷ்டா ॥ 44 ॥

ரோத⁴ஸி தஸ்யா ருசிரே வஜ்ரேஶீ ஜயதி வஜ்ரபூ⁴ஷாட்⁴யா ।
வஜ்ரப்ரதா³னதோஷிதவஜ்ரிமுக²த்ரித³ஶ-வினுதசாரித்ரா ॥ 45 ॥

தஸ்யோதீ³ச்யாம் ஹரிதி ஸ்தவகிதஸுஷமாவலீட⁴-வியத³ந்த꞉ ।
வைடூ³ர்யரத்னரசிதோ வைமல்யம் தி³ஶது சேதஸோ வரண꞉ ॥ 46 ॥

அதி⁴மத்⁴யமேதயோ꞉ புனரம்பா³சரணாவலம்பி³தஸ்வாந்தாம் ।
கார்கோடகாதி³னாகா³ன் கலயாம꞉ கிம் ச ப³லிமுகா²ந்த³னுஜான் ॥ 47 ॥

க³ந்த⁴வஹஸங்க்²ய-யோஜனதூ³ரே க³க³னோர்த்⁴வஜாங்கி⁴கஸ்தஸ்ய ।
வாஸவமணிப்ரணீதோ வரணோ வர்த⁴யது வைது³ஷீம் விஶதா³ம் ॥ 48 ॥

மத்⁴யக்ஷோண்யாமனயோர்மஹேந்த்³ரனீலாத்மகானி ச ஸராம்ஸி ।
ஶாதோத³ரீ ஸஹாயான்பூ⁴பாலானபி புன꞉ புன꞉ ப்ரணும꞉ ॥ 49 ॥

ஆஶுக³யோஜனதூ³ரே தஸ்யோர்த்⁴வம் காந்தித⁴வலிததி³க³ந்த꞉ ।
முக்தாவிரசிதகா³த்ரோ முஹுரஸ்மாகம் முதே³ ப⁴வது வப்ர꞉ ॥ 50 ॥

ஆவ்ருத்த்யோரதி⁴மத்⁴யம் பூர்வஸ்யாம் தி³ஶி புரந்த³ர꞉ ஶ்ரீமான் ।
அப்⁴ரமுவிடாதி⁴ரூடோ⁴ விப்⁴ரமமஸ்மாகமனிஶமாதனுதாத் ॥ 51 ॥

தத்கோணே வ்யஜனஸ்ருக்தோமரபாத்ரஸ்ருவான்ன ஶக்தித⁴ர꞉ ।
ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸமேத꞉ ஸுக²யது மாம் ஹவ்யவாஹன꞉ ஸுசிரம் ॥ 52 ॥

த³க்ஷிணதி³க³ந்தராலே த³ண்ட³த⁴ரோ நீலனீரத³ச்சா²ய꞉ ।
த்ரிபுரபதா³ப்³ஜப⁴க்தஸ்திரயது மம நிகி²லமம்ஹம்ஸாம் நிகரம் ॥ 53 ॥

தஸ்யைவ பஶ்சிமாயாம் தி³ஶி த³லிதேந்தீ³வர ப்ரபா⁴ஶ்யாம꞉ ।
கே²டாஸி யஷ்டிதா⁴ரீ கே²தா³னபனயது யாதுதா⁴னோ மே ॥ 54 ॥

See Also  Eesavasyopanishad In English, Tamil, Malayalam, Kannada, Bengali

தஸ்யா உத்தரதே³ஶே த⁴வலாங்கோ³ விபுலஜ²ஷ வராரூட⁴꞉ ।
பாஶாயுதா⁴த்தபாணி꞉ பாஶீ வித³லயது பாஶஜாலானி ॥ 55 ॥

வந்தே³ தது³த்தரஹரித்கோணே வாயும் சமூரூவரவாஹம் ।
கோரகித தத்வபோ³தா⁴ன்கோ³ரக்ஷ ப்ரமுக² யோகி³னோ(அ)பி முஹு꞉ ॥ 56 ॥

தருணீரிடா³ப்ரதா⁴னாஸ்திஸ்ரோ வாதஸ்ய தஸ்ய க்ருதவாஸா꞉ ।
ப்ரத்யக்³ரகாபிஶாயனபான-பரிப்⁴ராந்த-லோசனா꞉ கலயே ॥ 57 ॥

தல்லோகபூர்வபா⁴கே³ த⁴னத³ம் த்⁴யாயாமி ஶேவதி⁴குலேஶம் ।
அபி மாணிப⁴த்³ரமுக்²யானம்பா³சரணாவலம்பி³னோ யக்ஷான் ॥ 58 ॥

தஸ்யைவ பூர்வஸீமனி தபனீயாரசிதகோ³புரே நக³ரே ।
காத்யாயனீஸஹாயம் கலயே ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³லம் ॥ 59 ॥

தத்புருஷோட³ஶவரணஸ்த²லபா⁴ஜஸ்தருணசந்த்³ரசூடா³லான் ।
ருத்³ராத்⁴யாயே படி²தான் ருத்³ராணீஸஹசரான் ப⁴ஜே ருத்³ரான் ॥ 60 ॥

பவமானஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பா³லத்ருண்மேசகஸ்தஸ்ய ।
ஸாலோ மரகதரசித꞉ ஸம்பத³மசலாம் ஶ்ரியம் ச புஷ்ணாது ॥ 61 ॥

ஆவ்ருதி யுக்³மாந்தரதோ ஹரிதமணீ-நிவஹமேசகே தே³ஶே ।
ஹாடக-தாலீ-விபினம் ஹாலாக⁴டக⁴டித-விடபமாகலயே ॥ 62 ॥

தத்ரைவ மந்த்ரிணீக்³ருஹபரிணாஹம் தரலகேதனம் ஸத³னம் ।
மரகதஸௌத⁴மனோஜ்ஞம் த³த்³யாதா³யூஷி த³ண்ட³னாதா²யா꞉ ॥ 63 ॥

ஸத³னே தவ ஹரின்மணிஸங்க⁴டிதே மண்ட³பே ஶதஸ்தம்பே⁴ ।
கார்த்தஸ்வரமயபீடே² கனகமயாம்பு³ருஹகர்ணிகாமத்⁴யே ॥ 64 ॥

பி³ந்து³த்ரிகோணவர்துலஷட³ஸ்ரவ்ருத்தத்³வயான்விதே சக்ரே ।
ஸஞ்சாரிணீ த³ஶோத்தரஶதார்ண-மனுராஜகமலகலஹம்ஸீ ॥ 65 ॥

கோலவத³னா குஶேஶயனயனா கோகாரிமண்டி³தஶிக²ண்டா³ ।
ஸந்தப்தகாஞ்சனாபா⁴ ஸந்த்⁴யாருண-சேல-ஸம்வ்ருத-நிதம்பா³ ॥ 66 ॥

ஹலமுஸலஶங்க²சக்ராங்குஶபாஶாப⁴யவரஸ்பு²ரிதஹஸ்தா ।
கூலங்கஷானுகம்பா குங்குமஜம்பா³லிதஸ்தனாபோ⁴கா³ ॥ 67 ॥

தூ⁴ர்தானாமதிதூ³ராவார்தாஶேஷாவலக்³னகமனீயா ।
ஆர்தாலீஶுப⁴தா³த்ரீ வார்தாலீ ப⁴வது வாஞ்சி²தார்தா²ய ॥ 68 ॥

தஸ்யா꞉ பரிதோ தே³வீ꞉ ஸ்வப்னேஶ்யுன்மத்தபை⁴ரவீமுக்²யா꞉ ।
ப்ரணமத ஜம்பி⁴ன்யாத்³யா꞉ பை⁴ரவவர்கா³ம்ஶ்ச ஹேதுகப்ரமுகா²ன் ॥ 69 ॥

பூர்வோக்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே பூயாம்ஶுபாடலஸ்தஸ்ய ।
வித்³ராவயது மதா³ர்திம் வித்³ருமஸாலோ விஶங்கடத்³வார꞉ ॥ 70 ॥

ஆவரணயோர்மஹர்னிஶமந்தரபூ⁴மௌ ப்ரகாஶஶாலின்யாம் ।
ஆஸீனமம்பு³ஜாஸனமபி⁴னவஸிந்தூ³ரகௌ³ரமஹமீடே³ ॥ 71 ॥

வரணஸ்ய தஸ்ய மாருதயோஜனதோ விபுலகோ³புரத்³வார꞉ ।
ஸாலோ நானாரத்னை꞉ ஸங்க⁴டிதாங்க³꞉ க்ருஷீஷ்ட மத³பீ⁴ஷ்டம் ॥ 72 ॥

அந்தரகக்ஷ்யாமனயோரவிரலஶோபா⁴பிசண்டி³லோத்³தே³ஶாம் ।
மாணிக்²யமண்ட³பாக்²யாம் மஹதீமதி⁴ஹ்ருத³யமனிஶமாகலயே ॥ 73 ॥

தத்ர ஸ்தித²ம் ப்ரஸன்னம் தருணதமாலப்ரவாலகிரணாப⁴ம் ।
கர்ணாவலம்பி³குண்ட³லகந்த³லிதாபீ⁴ஶுகவசிதகபோலம் ॥ 74 ॥

ஶோணாத⁴ரம் ஶுசிஸ்மிதமேணாங்கவத³னமேத⁴மானக்ருபம் ।
முக்³தை⁴ணமத³விஶேஷகமுத்³ரிதனிடிலேந்து³ரேகி²கா ருசிரம் ॥ 75 ॥

நாலீகத³லஸஹோத³ரனயனாஞ்சலக⁴டிதமனஸிஜாகூதம் ।
கமலாகடி²ணபயோத⁴ரகஸ்தூரீ-து⁴ஸ்ருணபங்கிலோரஸ்கம் ॥ 76 ॥

சாம்பேயக³ந்தி⁴கைஶ்யம் ஶம்பாஸப்³ரஹ்மசாரிகௌஶேயம் ।
ஶ்ரீவத்ஸகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் ஶ்ரிதஜனரக்ஷாது⁴ரீணசரணாப்³ஜம் ॥ 77 ॥

கம்பு³ஸுத³ர்ஶனவிலஸத்-கரபத்³மம் கண்ட²லோலவனமாலம் ।
முசுகுந்த³மோக்ஷப²லத³ம் முகுந்த³மானந்த³கந்த³மவலம்பே³ ॥ 78 ॥

தத்³வரணோத்தரபா⁴கே³ தாராபதி-பி³ம்ப³சும்பி³னிஜஶ்ருங்க³꞉ ।
விவித⁴மணீ-க³ணக⁴டிதோ விதரது ஸாலோ வினிர்மலாம் தி⁴ஷணாம் ॥ 79 ॥

ப்ராகாரத்³விதயாந்தரகக்ஷ்யாம் ப்ருது²ரத்னநிகர-ஸங்கீர்ணாம் ।
நமத ஸஹஸ்ரஸ்தம்ப⁴கமண்ட³பனாம்னாதிவிஶ்ருதாம் பு⁴வனே ॥ 80 ॥

ப்ரணுமஸ்தத்ர ப⁴வானீஸஹசரமீஶானமிந்து³க²ண்ட³த⁴ரம் ।
ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாமனுஶீலனபா⁴ஜோ(அ)பி ப்⁴ருங்கி³னந்தி³முகா²ன் ॥ 81 ॥

தஸ்யைணவாஹயோஜனதூ³ரே வந்தே³ மனோமயம் வப்ரம் ।
அங்கூரன்மணிகிரணாமந்தரகக்ஷ்யாம் ச நிர்மலாமனயோ꞉ ॥ 82 ॥

தத்ரைவாம்ருதவாபீம் தரலதரங்கா³வலீட⁴தடயுக்³மாம் ।
முக்தாமய-கலஹம்ஸீ-முத்³ரித-கனகாரவிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் ॥ 83 ॥

ஶக்ரோபலமயப்⁴ருங்கீ³ஸங்கீ³தோன்மேஷகோ⁴ஷிததி³க³ந்தாம் ।
காஞ்சனமயாங்க³விலஸத்காரண்ட³வஷண்ட³-தாண்ட³வமனோஜ்ஞாம் ॥ 84 ॥

குருவிந்தா³த்ம-கஹல்லக-கோரக-ஸுஷமா-ஸமூஹ-பாடலிதாம் ।
கலயே ஸுதா⁴ஸ்வரூபாம் கந்த³லிதாமந்த³கைரவாமோதா³ம் ॥ 85 ॥

தத்³வாபிகாந்தராலே தரலே மணிபோதஸீம்னி விஹரந்தீம் ।
ஸிந்தூ³ர-பாடலாங்கீ³ம் ஸிதகிரணாங்கூரகல்பிதவதம்ஸாம் ॥ 86 ॥

பர்வேந்து³பி³ம்ப³வத³னாம் பல்லவஶோணாத⁴ரஸ்பு²ரிதஹாஸாம் ।
குடிலகவரீம் குரங்கீ³ஶிஶுனயனாம் குண்ட³லஸ்பு²ரிதக³ண்டா³ம் ॥ 87 ॥

நிகடஸ்த²போதனிலயா꞉ ஶக்தீ꞉ ஶயவித்⁴ருதஹேமஶ்ருங்க³ஜலை꞉ ।
பரிஷிஞ்சந்தீம் பரிதஸ்தாராம் தாருண்யக³ர்விதாம் வந்தே³ ॥ 88 ॥

ப்ராகு³க்தஸங்க்²யயோஜனதூ³ரே ப்ரணமாமி பு³த்³தி⁴மயஸாலம் ।
அனயோரந்தரகக்ஷ்யாமஷ்டாபத³புஷ்டமேதி³னீம் ருசிராம் ॥ 89 ॥

காத³ம்ப³ரீனிதா⁴னாம் கலயாம்யானந்த³வாபிகாம் தஸ்யாம் ।
ஶோணாஶ்மனிவஹனிர்மிதஸோபானஶ்ரேணிஶோப⁴மானதடீம் ॥ 90 ॥

மாணிக்யதரணினிலயாம் மத்⁴யே தஸ்யா மதா³ருணகபோலாம் ।
அம்ருதேஶீத்யபி⁴தா⁴னாமந்த꞉ கலயாமி வாருணீம் தே³வீம் ॥ 91 ॥

ஸௌவர்ணகேனிபாதனஹஸ்தா꞉ ஸௌந்த³ர்யக³ர்விதா தே³வ்ய꞉ ।
தத்புரத꞉ ஸ்தி²திபா⁴ஜோ விதரந்த்வஸ்மாகமாயுஷோ வ்ருத்³தி⁴ம் ॥ 92 ॥

தஸ்ய ப்ருஷத³ஶ்வயோஜனதூ³ரே(அ)ஹங்காரஸாலமதிதுங்க³ம் ।
வந்தே³ தயோஶ்ச மத்⁴யே கக்ஷ்யாம் வலமானமலயபவமானாம் ॥ 93 ॥

வினுமோ விமர்ஶவாபீம் ஸௌஷும்னஸுதா⁴ஸ்வரூபிணீம் தத்ர ।
வேலாதிலங்க்⁴யவீசீகோலாஹலப⁴ரிதகூலவனவாடீம் ॥ 94 ॥

தத்ரைவ ஸலிலமத்⁴யே தாபிஞ்ச²த³லப்ரபஞ்சஸுஷமாபா⁴ம் ।
ஶ்யாமலகஞ்சுகலஸிதாம் ஶ்யாமா-விடபி³ம்ப³ட³ம்ப³ரஹராஸ்யாம் ॥ 95 ॥

ஆபு⁴க்³னமஸ்ருணசில்லீஹஸிதாயுக்³மஶரகார்முகவிலாஸாம் ।
மந்த³ஸ்மிதாஞ்சிதமுகீ²ம் மணிமயதாடங்கமண்டி³தகபோலாம் ॥ 96 ॥

குருவிந்த³தரணினிலயாம் குலாசலஸ்பர்தி⁴குசனமன்மத்⁴யாம் ।
குங்குமவிலிப்தகா³த்ரீம் குருகுல்லாம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் ॥ 97 ॥

தத்ஸாலோத்தரபா⁴கே³ பா⁴னுமயம் வப்ரமாஶ்ரயே தீ³ப்தம் ।
மத்⁴யம் ச விபுலமனயோர்மன்யே விஶ்ராந்தமாதபோத்³கா³ரம் ॥ 98 ॥

தத்ர குருவிந்த³பீடே² தாமரஸே கனககர்ணிகாக⁴டிதே ।
ஆஸீனமருணவாஸஸமம்லானப்ரஸவமாலிகாப⁴ரணம் ॥ 99 ॥

சக்ஷுஷ்மதீப்ரகாஶனஶக்திச்சா²யா-ஸமாரசிதகேலிம் ।
மாணிக்யமுகுடரம்யம் மன்யே மார்தாண்ட³பை⁴ரவம் ஹ்ருத³யே ॥ 100 ॥

இந்து³மயஸாலமீடே³ தஸ்யோத்தரதஸ்துஷாரகி³ரிகௌ³ரம் ।
அத்யந்த-ஶிஶிரமாருதமனயோர்மத்⁴யம் ச சந்த்³ரிகோத்³கா³ரம் ॥ 101 ॥

தத்ர ப்ரகாஶமானம் தாரானிகரைஶ்ச (ஸர்வதஸ்ஸேவ்யம் ) பரிஷ்க்ருதோத்³தே³ஶம் ।
அம்ருதமயகாந்திகந்த³லமந்த꞉ கலயாமி குந்த³ஸிதமிந்து³ம் ॥ 102 ॥

ஶ்ருங்கா³ரஸாலமீடே³ ஶ்ருங்கோ³ல்லஸிதம் தது³த்தரே பா⁴கே³ ।
மத்⁴யஸ்த²லே தயோரபி மஹிதாம் ஶ்ருங்கா³ரபூர்விகாம் பரிகா²ம் ॥ 103 ॥

தத்ர மணினௌஸ்தி²தாபி⁴ஸ்தபனீயாரசிதஶ்ருங்க³ஹஸ்தாபி⁴꞉ ।
ஶ்ருங்கா³ரதே³வதாபி⁴꞉ ஸஹிதம் பரிகா²தி⁴பம் ப⁴ஜே மத³னம் ॥ 104 ॥

ஶ்ருங்கா³ரவரணவர்யஸ்யோத்தரத꞉ ஸகலவிபு³த⁴ஸம்ஸேவ்யம் ।
சிந்தாமணிக³ணரசிதம் சிந்தாம் தூ³ரீகரோது மே ஸத³னம் ॥ 105 ॥

மணிஸத³ன ஸாலயோரதி⁴மத்⁴யம் த³ஶதாலபூ⁴மிருஹதீ³ர்கை⁴꞉ ।
பர்ணை꞉ ஸுவர்ணவர்ணைர்யுக்தாம் காண்டை³ஶ்ச யோஜனோத்துங்கை³꞉ ॥ 106 ॥

ம்ருது³லைஸ்தாலீபஞ்சகமானைர்மிலிதாம் ச கேஸரகத³ம்பை³꞉ ।
ஸந்ததக³லிதமரந்த³ஸ்ரோதோனிர்யன்மிலிந்த³ஸந்தோ³ஹாம் ॥ 107 ॥

பாடீரபவனபா³லகதா⁴டீனிர்யத்பராக³பிஞ்ஜரிதாம் ।
கலஹம்ஸீகுலகலகலகூலங்கஷனினத³னிசயகமனீயாம் ॥ 108 ॥

பத்³மாடவீம் ப⁴ஜாம꞉ பரிமலகல்லோலபக்ஷ்மலோபாந்தாம் ।
தே³வ்யர்க்⁴யபாத்ரதா⁴ரீ தஸ்யா꞉ பூர்வதி³ஶி த³ஶகலாயுக்த꞉ ।
வலயிதமூர்திர்ப⁴க³வான் வஹ்னி꞉ கோஶோன்னதஶ்சிரம் பாயாத் ॥ 109 ॥

தத்ராதா⁴ரே தே³வ்யா꞉ பாத்ரீரூப꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ஶ்ரீமான் ।
த்³வாத³ஶகலாஸமேதோ த்⁴வாந்தம் மம ப³ஹுலமாந்தரம் பி⁴ந்த்³யாத் ॥ 110 ॥

தஸ்மின் தி³னேஶபாத்ரே தரங்கி³தாமோத³மம்ருதமயமர்க்⁴யம் ।
சந்த்³ரகலாத்மகமம்ருதம் ஸாந்த்³ரீகுர்யாத³மந்த³மானந்த³ம் ॥ 111 ॥

அம்ருதே தஸ்மின்னபி⁴தோ விஹரந்த்யோ விவித⁴தரணிபா⁴ஜ꞉ ।
ஷோட³ஶகலா꞉ ஸுதா⁴ம்ஶோ꞉ ஶோகாது³த்தாரயந்து மாமனிஶம் ॥ 112 ॥

தத்ரைவ விஹ்ருதிபா⁴ஜோ தா⁴த்ருமுகா²னாம் ச காரணேஶானாம் ।
ஸ்ருஷ்ட்யாதி³ரூபிகாஸ்தா꞉ ஶமயந்த்வகி²லா꞉ கலாஶ்ச ஸந்தாபம் ॥ 113 ॥

See Also  Sri Venkateswara Ashtottara Sata Namavali In Tamil – Balaji

கீனாஶவருணகின்னரராஜதி³க³ந்தேஷு ரத்னகே³ஹஸ்ய ।
கலயாமி தான்யஜஸ்ரம் கலயந்த்வாயுஷ்யமர்க்⁴யபாத்ராணி ॥ 114 ॥

பாத்ரஸ்த²லஸ்ய புரத꞉ பத்³மாரமணவிதி⁴பார்வதீஶானாம் ।
ப⁴வனானி ஶர்மணே நோ ப⁴வந்து பா⁴ஸா ப்ரதீ³பிதஜக³ந்தி ॥ 115 ॥

ஸத³னஸ்யானலகோணே ஸததம் ப்ரணமாமி குண்ட³மாக்³னேயம் ।
தத்ர ஸ்தி²தம் ச வஹ்னிம் தரலஶிகா²ஜடிலமம்பி³காஜனகம் ॥ 116 ॥

தஸ்யாஸுரதி³ஶி தாத்³ருஶரத்னபரிஸ்பு²ரிதபர்வனவகாட்⁴யம் ।
சக்ராத்மகம் ஶதாங்க³ம் ஶதயோஜனமுன்னதம் ப⁴ஜே தி³வ்யம் ॥ 117 ॥

தத்ரைவ தி³ஶி நிஷண்ணம் தபனீயத்⁴வஜபரம்பராஶ்லிஷ்டம் ।
ரத²மபரம் ச ப⁴வான்யா ரசயாமோ மனஸி ரத்னமயசூட³ம் ॥ 118 ॥

ப⁴வனஸ்ய வாயுபா⁴கே³ பரிஷ்க்ருதோ விவித⁴வைஜயந்தீபி⁴꞉ ।
ரசயது முத³ம் ரதே²ந்த்³ர꞉ ஸசிவேஶான்யா꞉ ஸமஸ்தவந்த்³யாயா꞉ ॥ 119 ॥

குர்மோ(அ)தி⁴ஹ்ருத³யமனிஶம் க்ரோடா³ஸ்யாயா꞉ ஶதாங்கமூர்த⁴ன்யம் ।
ருத்³ரதி³ஶி ரத்னதா⁴ம்னோ ருசிரஶலாகா ப்ரபஞ்சகஞ்சுகிதம் ॥ 120 ॥

பரிதோ தே³வீதா⁴ம்ன꞉ ப்ரணீதவாஸா மனுஸ்வரூபிண்ய꞉ ।
குர்வந்து ரஶ்மிமாலாக்ருதய꞉ குஶலானி தே³வதா நிகி²லா꞉ ॥ 121 ॥

ப்ராக்³த்³வாரஸ்ய ப⁴வானீதா⁴ம்ன꞉ பார்ஶ்வத்³வயாரசிதவாஸே ।
மாதங்கீ³ கிடிமுக்²யௌ மணிஸத³னே மனஸி பா⁴வயாமி சிரம் ॥ 122 ॥

யோஜனயுக³லாபோ⁴கா³ தத்கோஶபரிணாஹயைவ பி⁴த்த்யா ச ।
சிந்தாமணிக்³ருஹ-பூ⁴மிர்ஜீயாதா³ம்னாயமயசதுர்த்³வாரா ॥ 123 ॥

த்³வாரே த்³வாரே தா⁴ம்ன꞉ பிண்டீ³பூ⁴தா நவீனபி³ம்பா³பா⁴꞉ ।
வித³த⁴து விபுலாம் கீர்திம் தி³வ்யா லௌஹித்யஸித்³த்⁴யோ தே³வ்ய꞉ ॥ 124 ॥

மணிஸத³னஸ்யாந்தரதோ மஹனீயே ரத்னவேதி³காமத்⁴யே ।
பி³ந்து³மயசக்ரமீடே³ பீடா²னாமுபரி விரசிதாவாஸம் 125 ॥

சக்ராணாம் ஸகலானாம் ப்ரத²மமத⁴꞉ ஸீமப²லகவாஸ்தவ்யா꞉ ।
அணிமாதி³ஸித்³த⁴யோ மாமவந்து தே³வீ ப்ரபா⁴ஸ்வரூபிண்ய꞉ ॥ 126 ॥

அணிமாதி³ஸித்³தி⁴ப²லகஸ்யோபரிஹரிணாங்கக²ண்ட³க்ருதசூடா³꞉ ।
ப⁴த்³ரம் பக்ஷ்மலயந்து ப்³ராஹ்மீப்ரமுகா²ய மாதரோ(அ)ஸ்மாகம் ॥ 127 ॥

தஸ்யோபரி மணிப²லகே தாருண்யோத்துங்க³பீனகுசபா⁴ரா꞉ ।
ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா ப்⁴ராந்திம் வித்³ராவயந்து த³ஶமுத்³ரா꞉ ॥ 128 ॥

ப²லகத்ரயஸ்வரூபே ப்ருது²லே த்ரைலோக்யமோஹனே சக்ரே ।
தீ³வ்யந்து ப்ரகடாக்²யாஸ்தாஸாம் கர்த்ரீம் ச ப⁴க³வதீ த்ரிபுரா ॥ 129 ॥

தது³பரி விபுலே தி⁴ஷ்ண்யே தரலத்³ருஶஸ்தருணகோகனத³பா⁴ஸ꞉ ।
காமாகர்ஷிண்யாத்³யா꞉ கலயே தே³வீ꞉ கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³꞉ ॥ 130 ॥

ஸர்வாஶாபரிபூரகசக்ரே(அ)ஸ்மின் கு³ப்தயோகி³னீ ஸேவ்யா꞉ ।
த்ரிபுரேஶீ மம து³ரிதம் துத்³யாத் கண்டா²வலம்பி³மணிஹாரா ॥ 131 ॥

தஸ்யோபரி மணிபீடே² தாம்ராம்போ⁴ருஹத³லப்ரபா⁴ஶோணா꞉ ।
த்⁴யாயாம்யனங்க³குஸுமாப்ரமுகா² தே³வீஶ்ச வித்⁴ருதகூர்பாஸா꞉ ॥ 132 ॥

ஸங்க்ஷோப⁴காரகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரே ஶ்ரீத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ஸாக்ஷாத் ।
கோ³ப்த்ரீ கு³ப்தராக்²யா꞉ கோ³பாயதுமாம் க்ருபார்த்³ரயா த்³ருஷ்ட்யா ॥ 133 ॥

ஸங்க்ஷோபி⁴ணீப்ரதா⁴னா꞉ ஶக்தீஸ்தஸ்யோர்த்⁴வவலயக்ருதவாஸா꞉ ।
ஆலோலனீலவேணீரந்த꞉ கலயாமி யௌவனோன்மத்தா꞉ ॥ 134 ॥

ஸௌபா⁴க்³யதா³யகே(அ)ஸ்மிம்ஶ்சக்ரேஶீ த்ரிபுரவாஸினீ ஜீயாத் ।
ஶக்தீஶ்ச ஸம்ப்ரதா³யாபி⁴தா⁴꞉ ஸமஸ்தா꞉ ப்ரமோத³யந்த்வனிஶம் ॥ 135 ॥

மணிபீடோ²பரி தாஸாம் மஹதி சதுர்ஹஸ்தவிஸ்த்ருதே வலயே ।
ஸந்ததவிரசிதவாஸா꞉ ஶக்தீ꞉ கலயாமி ஸர்வஸித்³தி⁴முகா²꞉ ॥ 136 ॥

ஸர்வார்த²ஸாத⁴காக்²யே சக்ரே(அ)முஷ்மின் ஸமஸ்தப²லதா³த்ரீ ।
த்ரிபுரா ஶ்ரீர்மம குஶலம் தி³ஶதாது³த்தீர்ணயோகி³னீஸேவ்யா ॥ 137 ॥

தாஸாம் நிலயஸ்யோபரி தி⁴ஷ்ண்யே கௌஸும்ப⁴கஞ்சுகமனோஜ்ஞா꞉ ।
ஸர்வஜ்ஞாத்³யா தே³வ்ய꞉ ஸகலா꞉ ஸம்பாத³யந்து மம கீர்திம் ॥ 138 ॥

சக்ரே ஸமஸ்தரக்ஷாகரனாம்ன்யஸ்மின்ஸமஸ்தஜனஸேவ்யாம் ।
மனஸி நிக³ர்பா⁴ஸஹிதாம் மன்யே த்ரிபுரமாலினீ தே³வீம் ॥ 139 ॥

ஸர்வஜ்ஞாஸத³னஸ்யோபரி சக்ரே விபுலே ஸமாகலிதகே³ஹா꞉ ।
வந்தே³ வஶினீமுக்²யா꞉ ஶக்தீ꞉ ஸிந்தூ³ரரேணுஶோணருச꞉ ॥ 140 ॥

ஶ்ரீஸர்வரோக³ஹாரிணிசக்ரே(அ)ஸ்மிந்த்ரிபுரபூர்விகாம் ஸித்³தா⁴ம் ।
வந்தே³ ரஹஸ்யனாம்னா வேத்³யாபி⁴꞉ ஶக்திபி⁴꞉ ஸதா³ ஸேவ்யாம் ॥ 141 ॥

வஶினீக்³ருஹோபரிஷ்டாத்³ விம்ஶதிஹஸ்தோன்னதே மஹாபீடே² ।
ஶமயந்து ஶத்ருப்³ருந்த³ம் ஶஸ்த்ராண்யஸ்த்ராணி சாதி³த³ம்பத்யோ꞉ ॥ 142 ॥

ஶஸ்த்ரஸத³னோபரிஷ்டா வலயே வலவைரிரத்னஸங்க⁴டிதே ।
காமேஶ்வரீப்ரதா⁴னா꞉ கலயே தே³வீ꞉ ஸமஸ்தஜனவந்த்³யா꞉ ॥ 143 ॥

சக்ரே(அ)த்ர ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³னாமனி ஸர்வப²லதா³த்ரீ ।
த்ரிபுராம்பா³வது ஸததம் பராபரரஹஸ்யயோகி³னீஸேவ்யா ॥ 144 ॥

காமேஶ்வரீக்³ருஹோபரிவலயே விவித⁴மனுஸம்ப்ரதா³யஜ்ஞா꞉ ।
சத்வாரோ யுக³னாதா² ஜயந்து மித்ரேஶபூர்வகா கு³ரவ꞉ ॥ 145 ॥

நாத²ப⁴வனோபரிஷ்டான்னானாரத்னசயமேது³ரே பீடே² ।
காமேஶ்யாத்³யா நித்யா꞉கலயந்து முத³ம் திதி²ஸ்வரூபிண்ய꞉ ॥ 146 ॥

நித்யாஸத³னஸ்யோபரி நிர்மலமணினிவஹவிரசிதே தி⁴ஷ்ண்யே ।
குஶலம் ஷட³ங்க³தே³வ்ய꞉ கலயந்த்வஸ்மாகமுத்தரலனேத்ரா꞉ ॥ 147 ॥

ஸத³னஸ்யோபரி தாஸாம் ஸர்வானந்த³மயனாமகே பி³ந்தௌ³ ।
பஞ்சப்³ரஹ்மாகாராம் மஞ்சம் ப்ரணமாமி மணிக³ணாகீர்ணம் ॥ 148 ॥

பரிதோ மணிமஞ்சஸ்ய ப்ரலம்ப³மானா நியந்த்ரிதா பாஶை꞉ ।
மாயாமயீ யவனிகா மம து³ரிதம் ஹரது மேசகச்சா²யா ॥ 149 ॥

மஞ்சஸ்யோபரி லம்ப³ன்மத³னீபுன்னாக³மாலிகாப⁴ரிதம் ।
ஹரிகோ³பமயவிதானம் ஹரதாதா³லஸ்யமனிஶமஸ்மாகம் ॥ 150 ॥

பர்யங்கஸ்ய ப⁴ஜாம꞉ பாதா³ன்பி³ம்பா³ம்பு³தே³ந்து³ஹேமருச꞉ ।
அஜஹரிருத்³ரேஶமயானநலாஸுரமாருதேஶகோணஸ்தா²ன் ॥ 151 ॥

ப²லகம் ஸதா³ஶிவமயம் ப்ரணௌமி ஸிந்தூ³ரரேணுகிரணாப⁴ம் ।
ஆரப்⁴யாங்கே³ஶீனாம் ஸத³னாத்கலிதம் ச ரத்னஸோபானம் ॥ 152 ॥

பட்டோபதா⁴னக³ண்ட³கசதுஷ்டயஸ்பு²ரிதபாடலாஸ்தரணம் ।
பர்யங்கோபரிக⁴டிதம் பாது சிரம் ஹம்ஸதூலஶயனம் ந꞉ ॥ 153 ॥

தஸ்யோபரி நிவஸந்தம் தாருண்யஶ்ரீனிஷேவிதம் ஸததம் ।
ஆவ்ருந்தபுல்லஹல்லகமரீசிகாபுஞ்ஜமஞ்ஜுலச்சா²யம் ॥ 154 ॥

ஸிந்தூ³ரஶோணவஸனம் ஶீதாம்ஶுஸ்தப³கசும்பி³தகிரீடம் ।
குங்குமதிலகமனோஹரகுடிலாலிகஹஸிதகுமுத³ப³ந்து⁴ஶிஶும் ॥ 155 ॥

பூர்ணேந்து³பி³ம்ப³வத³னம் பு²ல்லஸரோஜாதலோசனத்ரிதயம் ।
தரலாபாங்க³தரங்கி³தஶப²ராங்கனஶாஸ்த்ரஸம்ப்ரதா³யார்த²ம் ॥ 156 ॥

மணிமயகுண்ட³லபுஷ்யன்மரீசிகல்லோலமாம்ஸலகபோலம் ।
வித்³ருமஸஹோத³ராத⁴ரவிஸ்ருமரஸ்மித-கிஶோரஸஞ்சாரம் ॥ 157 ॥

ஆமோதி³குஸுமஶேக²ரமானீலப்⁴ரூலதாயுக³மனோஜ்ஞம் ।
வீடீஸௌரப⁴ம்வீசீத்³விகு³ணிதவக்த்ராரவிந்த³ஸௌரப்⁴யம் ॥ 158 ॥

பாஶாங்குஶேக்ஷுசாபப்ரஸவஶரஸ்பு²ரிதகோமலகராப்³ஜம் ।
காஶ்மீரபங்கிலாங்க³ம் காமேஶம் மனஸி குர்மஹே ஸததம் ॥ 159 ॥

தஸ்யாங்கபு⁴வி நிஷண்ணாம் தருணகத³ம்ப³ப்ரஸூனகிரணாபா⁴ம் ।
ஶீதாம்ஶுக²ண்ட³சூடா³ம் ஸீமந்தன்யஸ்தஸாந்த்³ரஸிந்தூ³ராம் ॥ 160 ॥

குங்குமலலாமபா⁴ஸ்வன்னிடிலாம் குடிலதரசில்லிகாயுக³லாம் ।
நாலீகதுல்யனயனாம் நாஸாஞ்சலனடிதமௌக்திகாப⁴ரணாம் ॥ 161 ॥

அங்குரிதமந்த³ஹாஸமருணாத⁴ரகாந்திவிஜிதபி³ம்பா³பா⁴ம் ।
கஸ்தூரீமகரீயுதகபோலஸங்க்ராந்தகனகதாடங்காம் ॥ 162 ॥

கர்பூரஸாந்த்³ரவீடீகப³லித வத³னாரவிந்த³ கமனீயாம் ।
கம்பு³ஸஹோத³ரகண்ட²ப்ரலம்ப³மானாச்ச²மௌக்திககலாபாம் ॥ 163 ॥

கல்ஹாரதா³மகோமலபு⁴ஜயுக³லஸ்பு²ரிதரத்னகேயூராம் ।
கரபத்³மமூலவிலஸத் காஞ்சனமயகடகவலயஸந்தோ³ஹாம் ॥ 164 ॥

பாணிசதுஷ்டய விலஸத் பாஶாங்குஶபுண்ட்³ரசாபபுஷ்பாஸ்த்ராம் ।
கூலங்கஷகுசஶிக²ராம் குங்குமகர்த³மிதரத்னகூர்பாஸாம் ॥ 165 ॥

அணுதா³யாத³வலக்³னாமம்பு³த³ஶோபா⁴ஸனாபி⁴-ரோமலதாம் ।
மாணிக்யக²சிதகாஞ்சீமரீசிகாக்ராந்தமாம்ஸலனிதம்பா³ம் ॥ 166 ॥

கரபோ⁴ருகாண்ட³யுக³லாம் ஜங்கா⁴ஜிதகாமஜைத்ரதூணீராம் ।
ப்ரபத³பரிபூ⁴தகூர்மாம் பல்லவஸச்சா²யபத³யுக³மனோஜ்ஞாம் ॥ 167 ॥

கமலப⁴வகஞ்ஜலோசனகிரீடரத்னாம்ஶுரஞ்ஜிதபதா³ப்³ஜாம் ।
உன்மஸ்தகானுகம்பாமுத்தரலாபாங்க³போஷிதானங்கா³ம் ॥ 168 ॥

ஆதி³மரஸாவலம்பா³மனித³ம் ப்ரத²மோக்திவல்லரீகலிகாம் ।
ஆப்³ரஹ்மகீடஜனநீம் அந்த꞉ கலயாமி ஸுந்த³ரீமனிஶம் ॥ 169 ॥

கஸ்து க்ஷிதௌ படீயான்வஸ்துஸ்தோதும் ஶிவாங்கவாஸ்தவ்யம் ।
அஸ்து சிரந்தனஸுக்ருதை꞉ ப்ரஸ்துதகாம்யாய தன்மம புரஸ்தாத் ॥ 170 ॥

See Also  Narayaniyam Sadvimsadasakam In Tamil – Narayaneeyam Dasakam 26

ப்ரபு⁴ஸம்மிதோக்திக³ம்யே பரமஶிவோத்ஸங்க³துங்க³பர்யங்கம் ।
தேஜ꞉ கிஞ்சன தி³வ்யம் புரதோ மே ப⁴வது புண்ட்³ரகோத³ண்ட³ம் ॥ 171 ॥

மது⁴ரிமப⁴ரிதஶராஸம் மகரந்த³ஸ்பந்தி³மார்க³ணோதா³ரம் ।
கைரவிணீவிடசூட³ம் கைவல்யாயாஸ்து கிஞ்சன மஹோ ந꞉ ॥ 172 ॥

அக்ஷுத்³ரமிக்ஷுசாபம் பரோக்ஷமவலக்³னஸீம்னி த்ர்யக்ஷம் ।
க்ஷபயது மே க்ஷேமேதரமுக்ஷரத²ப்ரேமபக்ஷ்மலம் தேஜ꞉ ॥ 173 ॥

ப்⁴ருங்க³ருசிஸங்க³ரகராபாங்க³ம் ஶ்ருங்கா³ரதுங்க³மருணாங்க³ம் ।
மங்க³லமப⁴ங்கு³ரம் மே க⁴டயது க³ங்கா³த⁴ராங்க³ஸங்கி³ மஹ꞉ ॥ 174 ॥

ப்ரபத³ஜிதகூர்மமூர்மிலகருணம் ப⁴ர்மருசினிர்மத²னதே³ஹம் ।
ஶ்ரிதவர்ம மர்ம ஶம்போ⁴꞉ கிஞ்சன நர்ம மம ஶர்மனிர்மாது ॥ 175 ॥

காலகுரலாலிகாலிமகந்த³லவிஜிதாலிவி த்⁴ருதமணிவாலி ।
மிலது ஹ்ருதி³ புலினஜலக⁴னம் ப³ஹுலித க³லக³ரலகேலி கிமபி மஹ꞉ ॥ 176 ॥

குங்குமதிலகிதபா²லா குருவிந்த³ச்சா²யபாடலது³கூலா ।
கருணாபயோதி⁴வேலா காசன சித்தே சகாஸ்து மே லீலா ॥ 177 ॥

புஷ்பந்த⁴யருசிவேண்ய꞉ புலினாபோ⁴க³த்ரபாகரஶ்ரேண்ய꞉ ।
ஜீயாஸுரிக்ஷுபாண்ய꞉ காஶ்சன காமாரிகேலிஸாக்ஷிண்ய꞉ ॥ 178 ॥

தபனீயாம்ஶுகபா⁴ம்ஸி த்³ராக்ஷாமாது⁴ர்யனாஸ்திகவசாம்ஸி ।
கதிசன ஶுசம் மஹாம்ஸி க்ஷபயது கபாலிதோஷிதமனாம்ஸி ॥ 179 ॥

அஸிதகசமாயதாக்ஷம் குஸுமஶரம் குலமுத்³வஹக்ருபார்த்³ரம் ।
ஆதி³மரஸாதி⁴தை³வதமந்த꞉ கலயே ஹராங்கவாஸி மஹ꞉ ॥ 180 ॥

கர்ணோபாந்ததரங்கி³தகடாக்ஷனிஸ்பந்தி³ கண்ட²த³க்⁴னக்ருபாம் ।
காமேஶ்வராங்கனிலயாம் காமபி வித்³யாம் புராதனீம் கலயே ॥ 181 ॥

அரவிந்த³காந்த்யருந்துத³விலோசனத்³வந்த்³வஸுந்த³ரமுகே²ந்து³꞉ ।
ச²ந்த³꞉ கந்த³லமந்தி³ரமந்த꞉ புரமைந்து³ஶேக²ரம் வந்தே³ ॥ 182 ॥

பி³ம்ப³னிகுரும்ப³ட³ம்ப³ரவிட³ம்ப³கச்சா²யமம்ப³ரவலக்³னம் ।
கம்பு³க³லமம்பு³த³குசம் பி³ம்போ³கம் கமபி சும்ப³து மனோ மே ॥ 183 ॥

கமபி கமனீயரூபம் கலயாம்யந்த꞉ கத³ம்ப³குஸுமாட்⁴யம் ।
சம்பகருசிரஸுவேஷை꞉ ஸம்பாதி³தகாந்த்யலங்க்ருததி³க³ந்தம் ॥ 184 ॥

ஶம்பாருசிப⁴ரக³ர்ஹா ஸம்பாத³க க்ராந்தி கவசித தி³க³ந்தம் ।
ஸித்³தா⁴ந்தம் நிக³மானாம் ஶுத்³தா⁴ந்தம் கிமபி ஶூலின꞉ கலயே ॥ 185 ॥

உத்³யத்³தி³னகரஶோணானுத்பலப³ந்து⁴ஸ்தனந்த⁴யாபீடா³ன் ।
கரகலிதபுண்ட்³ரசாபான் கலயே கானபி கபர்தி³ன꞉ ப்ராணான் ॥ 186 ॥

ரஶனாலஸஜ்ஜக⁴னயா ரஸனாஜீவாது-சாபபா⁴ஸுரயா ।
க்⁴ராணாயுஷ்கரஶரயா க்⁴ராதம் சித்தம் கயாபி வாஸனய ॥ 187 ॥

ஸரஸிஜஸஹயுத்⁴வத்³ருஶா ஶம்பாலதிகாஸனாபி⁴விக்³ரஹயா ।
பா⁴ஸா கயாபி சேதோ நாஸாமணி ஶோபி⁴வத³னயா ப⁴ரிதம் ॥ 188 ॥

நவயாவகாப⁴ஸிசயான்விதயா க³ஜயானயா த³யாபரயா ।
த்⁴ருதயாமினீஶகலயா தி⁴யா கயாபி க்ஷதாமயா ஹி வயம் ॥ 189 ॥

அலமலமகுஸுமபா³ணை꞉ பி³ம்ப³ஶோணை꞉ புண்ட்³ரகோத³ண்டை³꞉ ।
அகுமுத³பா³ந்த⁴வசூடை³ரன்யைரிஹ ஜக³தி தை³வதம் மன்யை꞉ ॥ 190 ॥

குவலயஸத்³ருக்ஷனயனை꞉ குலகி³ரிகூடஸ்த²ப³ந்து⁴குசபா⁴ரை꞉ ।
கருணாஸ்பந்தி³கடாக்ஷை꞉ கவசிதசித்தோ(அ)ஸ்மி கதிபயை꞉ குதுகை꞉ ॥ 191 ॥

நதஜனஸுலபா⁴ய நமோ நாலீகஸனாபி⁴லோசனாய நம꞉ ।
நந்தி³த கி³ரிஶாய நமோ மஹஸே நவனீபபாடலாய நம꞉ ॥ 192 ॥

காத³ம்ப³குஸுமதா⁴ம்னே காயச்சா²யாகணாயிதார்யம்ணே ।
ஸீம்னே சிரந்தனகி³ராம் பூ⁴ம்னே கஸ்மைசிதா³த³தே⁴ ப்ரணதிம் ॥ 193 ॥

குடிலகப³ரீப⁴ரேப்⁴ய꞉ குங்குமஸப்³ரஹ்மசாரிகிரணேப்⁴ய꞉ ।
கூலங்கஷஸ்தனேப்⁴ய꞉ குர்ம꞉ ப்ரணதிம் குலாத்³ரிகுதுகேப்⁴ய꞉ ॥ 194 ॥

கோகணத³ஶோண சரணாத் கோமல குரலாலி விஜிதஶைவாலாத் ।
உத்பலஸுக³ந்தி⁴ நயனாது³ரரீகுர்மோ ந தே³வதமான்யாம் ॥ 195 ॥

ஆபாடலாத⁴ராணாமானீலஸ்னிக்³த⁴ப³ர்ப³ரகசானாம் ।
ஆம்னாய ஜீவனானாமாகூதானாம் ஹரஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்மி ॥ 196 ॥

புங்கி²தவிலாஸஹாஸஸ்பு²ரிதாஸு புராஹிதாங்கனிலயாஸு ।
மக்³னம் மனோமதீ³யம் காஸ்வபி காமாரி ஜீவனாடீ³ஷு ॥ 197 ॥

லலிதா பாது ஶிரோ மே லலாடாம்பா³ ச மது⁴மதீரூபா ।
ப்⁴ரூயுக்³மம் ச ப⁴வானீ புஷ்பஶரா பாது லோசனத்³வந்த்³வம் ॥ 198 ॥

பாயான்னாஸாம் பா³லா ஸுப⁴கா³ த³ந்தாம்ஶ்ச ஸுந்த³ரீ ஜிஹ்வாம் ।
அத⁴ரோஷ்டமாதி³ஶக்திஶ்சக்ரேஶீ பாது மே சிரம் சிபு³கம் ॥ 199 ॥

காமேஶ்வரீ ச கர்ணௌ காமாக்ஷீ பாது க³ண்ட³யோர்யுக³லம் ।
ஶ்ருங்கா³ரனாயிகாவ்யாத்³வத³னம் ஸிம்ஹாஸனேஶ்வரீ ச க³லம் ॥ 200 ॥

ஸ்கந்த³ப்ரஸூஶ்ச பாது ஸ்கந்தௌ⁴ பா³ஹூ ச பாடலாங்கீ³ மே ।
பாணீ ச பத்³மனிலயா பாயாத³னிஶம் நகா²வலீர்விஜயா ॥ 201 ॥

கோத³ண்டி³னீ ச வக்ஷ꞉ குக்ஷிம் சாவ்யாத் குலாசலதனூஜா ।
கல்யாணீ ச வலக்³னம் கடிம் ச பாயாத்கலாத⁴ரஶிக²ண்டா³ ॥ 202 ॥

ஊருத்³வயம் ச பாயாது³மா ம்ருடா³னீ ச ஜானுனீ ரக்ஷேத் ।
ஜங்கே⁴ ச ஷோட³ஶீ மே பாயாத் பாதௌ³ ச பாஶஸ்ருணி ஹஸ்தா ॥ 203 ॥

ப்ராத꞉ பாது பரா மாம் மத்⁴யாஹ்னே பாது மணிக்³ருஹாதீ⁴ஶா ।
ஶர்வாண்யவது ச ஸாயம் பாயாத்³ராத்ரௌ ச பை⁴ரவீ ஸாக்ஷாத் ॥ 204 ॥

பா⁴ர்யா ரக்ஷது கௌ³ரீ பாயாத் புத்ராம்ஶ்ச பி³ந்து³க்³ருஹபீடா² ।
ஶ்ரீவித்³யா ச யஶோ மே ஶீலம் சாவ்யாஶ்சிரம் மஹாராஜ்ஞீ ॥ 205 ॥

பவனமயி பாவகமயி க்ஷோணீமயி க³க³னமயி க்ருபீடமயி ।
ரவிமயி ஶஶிமயி தி³ம்மயி ஸமயமயி ப்ராணமயி ஶிவே பாஹி ॥ 206 ॥

காலி கபாலினி ஶூலினி பை⁴ரவி மாதங்கி³ பஞ்சமி த்ரிபுரே ।
வாக்³தே³வி விந்த்⁴யவாஸினி பா³லே பு⁴வனேஶி பாலய சிரம் மாம் ॥ 207 ॥

அபி⁴னவஸிந்தூ³ராபா⁴மம்ப³ த்வாம் சிந்தயந்தி யே ஹ்ருத³யே ।
உபரி நிபதந்தி தேஷாமுத்பலனயனாகடாக்ஷகல்லோலா꞉ ॥ 208 ॥

வர்கா³ஷ்டகமிலிதாபி⁴ர்வஶினீமுக்²யாபி⁴ராவ்ருதாம் ப⁴வதீம் ।
சிந்தயதாம் ஸிதவர்ணாம் வாசோ நிர்யாந்த்யயத்னதோ வத³னாத் ॥ 209 ॥

கனகஶலாகாகௌ³ரீம் கர்ணவ்யாலோலகுண்ட³லத்³விதயாம் ।
ப்ரஹஸிதமுகீ²ம் ச ப⁴வதீம் த்⁴யாயந்தோ யே த ஏவ பூ⁴த⁴னதா³꞉ ॥ 210 ॥

ஶீர்ஷாம்போ⁴ருஹமத்⁴யே ஶீதலபீயூஷவர்ஷிணீம் ப⁴வதீம் ।
அனுதி³னமனுசிந்தயதாமாயுஷ்யம் ப⁴வதி புஷ்கலமவன்யாம் ॥ 211 ॥

மது⁴ரஸ்மிதாம் மதா³ருணனயனாம் மாதங்க³கும்ப⁴வக்ஷோஜாம் ।
சந்த்³ரவதம்ஸினீம் த்வாம் ஸவிதே⁴ பஶ்யந்தி ஸுக்ருதின꞉ கேசித் ॥ 212 ॥

லலிதாயா꞉ ஸ்தவரத்னம் லலிதபதா³பி⁴꞉ ப்ரணீதமார்யாபி⁴꞉ ।
ப்ரதிதி³னமவனௌ பட²தாம் ப²லானி வக்தும் ப்ரக³ல்ப⁴தே ஸைவ ॥ 213 ॥

ஸத³ஸத³னுக்³ரஹனிக்³ரஹக்³ருஹீதமுனிவிக்³ரஹோ ப⁴க³வான் ।
ஸர்வாஸாமுபனிஷதா³ம் து³ர்வாஸா ஜயதி தே³ஶிக꞉ ப்ரத²ம꞉ ॥ 214 ॥
॥ இதி மஹர்ஷிது³ர்வாஸ꞉ ப்ரணீதம் லலிதாஸ்தவரத்னம் ஸம்பூர்ணம் ॥

மரின்னி ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu