Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika In Telugu

॥ Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రం – ఉత్తరపీఠిక ॥
॥ అథోత్తరభాగే ఫలశ్రుతిః ॥

ఇత్యేతన్నామసాహస్రం కథితం తే ఘటోద్భవ ।
రహస్యానాం రహస్యం చ లలితాప్రీతిదాయకమ్ ॥ ౧ ॥

అనేన సదృశం స్తోత్రం న భూతం న భవిష్యతి ।
సర్వరోగప్రశమనం సర్వసంపత్ప్రవర్ధనమ్ ॥ ౨ ॥

సర్వాపమృత్యుశమనం కాలమృత్యునివారణమ్ ।
సర్వాజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ ॥ ౩ ॥

పుత్రప్రదమపుత్రాణాం పురుషార్థప్రదాయకమ్ ।
ఇదం విశేషాచ్ఛ్రీదేవ్యాః స్తోత్రం ప్రీతివిధాయకమ్ ॥ ౪ ॥

జపేన్నిత్యం ప్రయత్నేన లలితోప్రాస్తితత్పరః ।
ప్రాతస్స్నాత్వా విధానేన సంధ్యాకర్మ సమాప్య చ ॥ ౫ ॥

పూజాగృహం తతో గత్వా చక్రరాజం సమర్చయేత్ ।
విద్వాన్ జపేత్సహస్రం వా త్రిశతం శతమేవ వా ॥ ౬ ॥

రహస్యనామసాహస్రమిదం పశ్చాత్పఠేన్నరః ।
జన్మమధ్యే సకృచ్చాపి య ఏతత్పఠతే సుధీః ॥ ౭ ॥

తస్య పుణ్యఫలం వక్ష్యే శృణు త్వం కుంభసంభవ ।
గంగాదిసర్వతీర్థేషు యస్స్నాయాత్కోటిజన్మసు ॥ ౮ ॥

కోటిలింగప్రతిష్ఠాం చ యః కుర్యాదవిముక్తకే ।
కురుక్షేత్రే తు యో దద్యాత్కోటివారం రవిగ్రహే ॥ ౯ ॥

కోటీస్సువర్ణభారాణాం శ్రోత్రియేషు ద్విజాతిషు ।
కోటిం చ హయమేధానామాహరేద్గాంగరోధసి ॥ ౧౦ ॥

ఆచరేత్కూపకోటీర్యో నిర్జలే మరుభూతలే ।
దుర్భిక్షే యః ప్రతిదినం కోటిబ్రాహ్మణభోజనమ్ ॥ ౧౧ ॥

శ్రద్ధయా పరయా కుర్యాత్సహస్రపరివత్సరాన్ ।
తత్పుణ్యం కోటిగుణితం భవేత్పుణ్యమనుత్తమమ్ ॥ ౧౨ ॥

రహస్యనామసాహస్రే నామ్నోప్యేకస్య కీర్తనాత్ ।
రహస్యనామసాహస్రే నామైకమపి యః పఠేత్ ॥ ౧౩ ॥

తస్య పాపాని నశ్యంతి మహాంత్యపి న సంశయః ।
నిత్యకర్మాననుష్ఠానాన్నిషిద్ధకరణాదపి ॥ ౧౪ ॥

యత్పాపం జాయతే పుంసాం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువమ్ ।
బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ ॥ ౧౫ ॥

అత్రైకనామ్నో యా శక్తిః పాతకానాం నివర్తనే ।
తన్నివర్త్యమఘం కర్తుం నాలం లోకాశ్చతుర్దశ ॥ ౧౬ ॥

యస్త్యక్త్వా నామసాహస్రం పాపహానిమభీప్సతి ।
స హి శీతనివృత్త్యర్థం హిమశైలం నిషేవతే ॥ ౧౭ ॥

భక్తో యః కీర్తయేన్నిత్యమిదం నామసహస్రకమ్ ।
తస్మై శ్రీలలితాదేవీ ప్రీతాభీష్టం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౮ ॥

అకీర్తయన్నిదం స్తోత్రం కథం భక్తో భవిష్యతి ।
నిత్యం సంకీర్తనాశక్తః కీర్తయేత్పుణ్యవాసరే ॥ ౧౯ ॥

సంక్రాంతౌ విషువే చైవ స్వజన్మత్రితయేఽయనే ।
నవమ్యాం వా చతుర్దశ్యాం సితాయాం శుక్రవాసరే ॥ ౨౦ ॥

కీర్తయేన్నామసాహస్రం పౌర్ణమాస్యాం విశేషతః ।
పౌర్ణమాస్యాం చంద్రబింబే ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ ॥ ౨౧ ॥

పంచోపచారైస్సంపూజ్య పఠేన్నామసాహస్రకమ్ ।
సర్వేరోగాః ప్రణశ్యంతి దీర్ఘాయుష్యం చ విందతి ॥ ౨౨ ॥

See Also  Sri Gopalashtakam In Telugu

అయమాయుష్కరో నామ ప్రయోగః కల్పచోదితః ।
జ్వరార్తం శిరసి స్పృష్ట్వా పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౨౩ ॥

తత్‍క్షణాత్ప్రశమం యాతి శిరోబాధా జ్వరోపిచ ।
సర్వవ్యాధినివృత్త్యర్థం స్పష్ట్వా భస్మ పఠేదిదమ్ ॥ ౨౪ ॥

తద్భస్మధారణాదేవ నశ్యంతి వ్యాధయః క్షణాత్ ।
జలం సమ్మంత్ర్య కుంభస్థం నామసాహస్రతో మునే ॥ ౨౫ ॥

అభిషించేద్గ్రహగస్తాన్ గ్రహా నశ్యంతి తత్‍క్షణాత్ ।
సుధాసాగరమధ్యస్థాం ధ్యాత్వా శ్రీలలితాంబికామ్ ॥ ౨౬ ॥

యః పఠేన్నామసాహస్రం విషం తస్య వినశ్యతి ।
వంధ్యానాం పుత్రలాభాయ నామసాహస్రమంత్రితమ్ ॥ ౨౭ ॥

నవనీతం ప్రదద్యాత్తు పుత్రలాభో భవేద్ధ్రువమ్ ।
దేవ్యాః పాశేన సంబద్ధా మాకృష్టామంకుశేన చ ॥ ౨౮ ॥

ధ్యాత్వాభీష్టాంస్త్రియం రాత్రౌ జపేన్నామసహస్రకమ్ ।
ఆయాతి స్వసమీపం సా యద్యప్యంతఃపురం గతా ॥ ౨౯ ॥

రాజాకర్షణకామశ్చేద్రాజావసథదిఙ్ముఖః ।
త్రిరాత్రం యః పఠేదేతత్ శ్రీదేవీధ్యానతత్పరః ॥ ౩౦ ॥

స రాజా పారవశ్యేన తురంగం వా మతంగజమ్ ।
ఆరుహ్యాయాతి నికటం దాసవత్ప్రణిపత్య చ ॥ ౩౧ ॥

తస్మై రాజ్యం చ కోశం చ దద్యాదేవ వశం గతః ।
రహస్యనామసాహస్రం యః కీర్తయతి నిత్యశః ॥ ౩౨ ॥

తన్ముఖాలోకమాత్రేణ ముహ్యేల్లోకత్రయం మునే ।
యస్త్విదం నామసాహస్రం సకృత్పఠతి శక్తిమాన్ ॥ ౩౩ ॥

తస్య యే శత్రవస్తేషాం నిహంతా శరభేశ్వరః ।
యో వాభిచారం కురుతే నామసాహస్రపాఠకే ॥ ౩౪ ॥

నిర్వర్త్య తత్క్రియా హన్యాత్ తం వై ప్రత్యంగిరాస్స్వయమ్ ।
యే క్రూరదృష్ట్యా వీక్షంతే నామసాహస్రపాఠకమ్ ॥ ౩౫ ॥

తానంధాన్కురుతే క్షిపం స్వయం మార్తాండభైరవః ।
ధనం యో హరతే చోరైర్నామసాహస్రజాపినః ॥ ౩౬ ॥

యత్ర యత్ర స్థితం వాపి క్షేత్రపాలో నిహంతి తమ్ ।
విద్యాసు కురుతే వాదం యో విద్వాన్నామజాపినా ॥ ౩౭ ॥

తస్య వాక్ స్తంభనం సద్యః కరోతి నకులేశ్వరీ ।
యో రాజా కురుతే వైరం నామసాహస్రజాపినా ॥ ౩౮ ॥

చతురంగబలం తస్య దండినీ సంహారేత్స్వయమ్ ।
యః పఠేన్నామసాహస్రం షణ్మాసం భక్తిసంయుతః ॥ ౩౯ ॥

లక్ష్మీశ్చాంచల్యరహితా సదా తిష్ఠతి తద్గృహే ।
మాసమేకం ప్రతిదినం త్రివారం యః పఠేన్నరః ॥ ౪౦ ॥

భారతీ తస్య జిహ్వాగ్రరంగే నృత్యతి నిత్యశః ।
యస్త్వేకవారం పఠతి పక్షమాత్రమతంద్రితః ॥ ౪౧ ॥

ముహ్యంతి కామవశగా మృగాక్ష్యస్తస్య వీక్షణాత్ ।
యః పఠేన్నామసాహస్రం జన్మమధ్యే సకృన్నరః ॥ ౪౨ ॥

తద్దృష్టిగోచరాస్సర్వే ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః ।
యో వేత్తి నామసాహస్రం తస్మై దేయం ద్విజన్మనే ॥ ౪౩ ॥

అన్నం వస్త్రం ధనం ధాన్యం నాన్యేభ్యస్తు కదాచన ।
శ్రీమంత్రరాజం యో వేత్తి శ్రీచక్రం యస్సమర్చతి ॥ ౪౪ ॥

See Also  108 Names Of Gayatri In Telugu

యః కీర్తయతి నామాని తం సత్పాత్రం విదుర్బుధాః ।
తస్మై దేయం విశేషేణ శ్రీదేవీప్రీతిమిచ్ఛతా ॥ ౪౫ ॥

న కీర్తయతి నామాని మంత్రరాజం న వేత్తి యః ।
పశుతుల్యస్సవిజ్ఞేయస్తస్మై దత్తం నిరర్థకమ్ ॥ ౪౬ ॥

పరీక్ష్య విద్యావిదుషస్తేభ్యో దద్యాద్విచక్షణః ।
శ్రీమంత్రరాజసదృశో యథా మంత్రో న విద్యతే ॥ ౪౭ ॥

దేవతా లలితాతుల్యా యథా నాస్తి ఘటోద్భవ ।
రహస్యనామసాహస్రతుల్యా నాస్తి తథా స్తుతిః ॥ ౪౮ ॥

లిఖిత్వా పుస్తకే యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ ।
సమర్చయేత్సదా భక్త్యా తస్య తుష్యతి సుందరీ ॥ ౪౯ ॥

బహునాత్ర కిముక్తేన శృణు త్వం కుంభసంభవ ।
నానేన సదృశం స్తోత్రం సర్వతంత్రేషు విద్యతే ॥ ౫౦ ॥

తస్మాదుపాసకో నిత్యం కీర్తయేదిదమాదరాత్ ।
ఏభిర్నామసహస్రైస్తు శ్రీచక్రం యోఽర్చయేత్సకృత్ ॥ ౫౧ ॥

పద్మైర్వా తులసీపుష్పైః కల్హారైర్వా కదంబకైః ।
చంపకైర్జాతికుసుమైర్మల్లికాకరవీరకైః ॥ ౫౨ ॥

ఉత్పలైర్బిల్వపత్రైర్వా కుందకేసరపాటలైః ।
అన్యైస్సుగంధికుసుమైః కేతకీమాధవీముఖైః ॥ ౫౩ ॥

తస్య పుణ్యఫలం వక్తుం న శక్నోతి మహేశ్వరః ।
సా వేత్తి లలితాదేవీ స్వచక్రార్చనజం ఫలమ్ ॥ ౫౪ ॥

అన్యే కథం విజానీయుర్బ్రహ్మాద్యాస్స్వల్పమేధసః ।
ప్రతిమాసం పౌర్ణమాస్యామేభీర్నామసహస్రకైః ॥ ౫౫ ॥

రాత్రౌ యశ్చక్రరాజస్థామర్చయేత్పరదేవతామ్ ।
స ఏవ లలితారూపస్తద్రూపా లలితా స్వయమ్ ॥ ౫౬ ॥

నైతయోర్విద్యతే భేదో భేదకృత్పాపకృద్భవేత్ ।
మహానవమ్యాం యో భక్తః శ్రీదేవీం చక్రమధ్యగామ్ ॥ ౫౭ ॥

అర్చయేన్నామసాహస్రైస్తస్య ముక్తిః కరేస్థితా ।
యస్తు నామసహస్రేణ శుక్రవారే సమర్చయేత్ ॥ ౫౮ ॥

చక్రరాజే మహాదేవీం తస్య పుణ్యఫలం శృణు ।
సర్వాన్కామానవాప్యేహ సర్వసౌభాగ్యసంయుతః ॥ ౫౯ ॥

పుత్రపౌత్రాదిభిర్యుక్తో భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ ।
అంతే శ్రీలలితాదేవ్యాస్సాయుజ్యమతిదుర్లభమ్ ॥ ౬౦ ॥

ప్రార్థనీయం శివాద్యైశ్చ ప్రాప్నోత్యేవ న సంశయః ।
యస్సహస్రం బ్రాహ్మణానామేభిర్నామసహస్రకైః ॥ ౬౧ ॥

సమర్చ్య భోజయేద్భక్త్యా పాయసాపూపషడ్రసైః ।
తస్మై ప్రీణాతి లలితా స్వసామ్రాజ్యం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౬౨ ॥

న తస్య దుర్లభం వస్తు త్రిషు లోకేషు విద్యతే ।
నిష్కామః కీర్తయేద్యస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ ॥ ౬౩ ॥

స బ్రహ్మజ్ఞానమాప్నోతి యేన ముచ్యేత బంధనాత్ ।
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి యశోఽర్థీ చాప్నుయాద్యశః ॥ ౬౪ ॥

విద్యార్థీ చాప్నుయాద్విద్యాం నామసాహస్రకీర్తనాత్ ।
నానేన సదృశం స్తోత్రం భోగమోక్షప్రదం మునే ॥ ౬౫ ॥

కీర్తనీయమిదం తస్మాద్భోగమోక్షార్థిభిర్నరైః ।
చతురాశ్రమనిష్ఠైశ్చ కీర్తనీయమిదం సదా ॥ ౬౬ ॥

స్వధర్మసమనుష్ఠానవైకల్యపరిపూర్తయే ।
కలౌ పాపైకబహుళే ధర్మానుష్ఠానవర్జితే ॥ ౬౭ ॥

నామసంకీర్తనం ముక్త్వా నౄణాం నాన్యత్పరాయణమ్ ।
లౌకికాద్వచనాన్ముఖ్యం విష్ణునామానుకీర్తనమ్ ॥ ౬౮ ॥

See Also  Sri Ganapathi Geeta In Telugu

విష్ణునామాసహస్రాచ్చ శివనామైకముత్తమమ్ ।
శివనామసహస్రాచ్చ దేవ్యానామైకముత్తమమ్ ॥ ౬౯ ॥

దేవీనామసహస్రాణి కోటిశస్సంతి కుంభజ ।
తేషు ముఖ్యం దశవిధం నామసాహస్రముచ్యతే ॥ ౭౦ ॥

గంగా భవానీ గాయత్రీ కాళీ లక్ష్మీః సరస్వతీ ।
రాజరాజేశ్వరీ బాలా శ్యామలా లలితా దశ ॥ ౭౧ ॥

రహస్యనామసాహస్రం ముఖ్యం దశసు తేష్వపి ।
తస్మాత్తత్కీర్తయేన్నిత్యం కలిదోషనివృత్తయే ॥ ౭౨ ॥

ముఖ్యం శ్రీమాతృనామేతి న జానంతి విమోహితాః ।
విష్ణునామపరాః కేచిచ్ఛివనామపరాః పరే ॥ ౭౩ ॥

న కశ్చిదపి లోకేషు లలితానామతత్పరః ।
యేనాన్యదేవతానామ కీర్తితం జన్మకోటిషు ॥ ౭౪ ॥

తస్యైవ భవతి శ్రద్ధా శ్రీదేవీనామకీర్తనే ।
చరమే జన్మని యథా శ్రీవిద్యోపాసకో భవేత్ ॥ ౭౫ ॥

నామసాహస్రపాఠశ్చ తథా చరమజన్మని ।
యథైవ విరళా లోకే శ్రీవిద్యారాజవేదినః ॥ ౭౬ ॥

తథైవ విరళా గుహ్యా నామసాహస్రపాఠకాః ।
మంత్రరాజజపశ్చైవ చక్రరాజార్చనం తథా ॥ ౭౭ ॥

రహస్యనామపాఠశ్చ నాల్పస్య తపసః ఫలమ్ ।
అపఠన్నామసాహస్రం ప్రీణయేద్యో మహేశ్వరీమ్ ॥ ౭౮ ॥

స చక్షుషా వినా రూపం పశ్యేదేవ విమూఢధీః ।
రహస్యనామసాహస్రం త్యక్త్వా యస్సిద్ధికాముకః ॥ ౭౯ ॥

స భోజనం వినా నూనం క్షున్నివృత్తిమభీప్సతి ।
యో భక్తో లలితా దేవ్యాస్స నిత్యం కీర్తయే దిదమ్ ॥ ౮౦ ॥

నాన్యథా ప్రీయతే దేవీ కల్పకోటిశతైరపి ।
తస్మాద్రహస్యనామాని శ్రీమాతుః ప్రీతయే పఠేత్ ॥ ౮౧ ॥

ఇతి తే కథితం స్తోత్రం రహస్యం కథితం మయా ।
నావిద్యావేదినే బ్రూయాన్నాభక్తాయ కదాచన ॥ ౮౨ ॥

యథైవ గోప్యా శ్రీవిద్యా తథా గోప్యామిదం మునే ।
పశుతుల్యేషు న బ్రూయాజ్జనేషు స్తోత్రముత్తమమ్ ॥ ౮౩ ॥

యో వా దదాతి మూఢాత్మా శ్రీవిద్యారహితాయ చ ।
తస్మై కుప్యంతి యోగిన్యస్సోనర్థస్సుమహాన్‍ స్మృతః ॥ ౮౪ ॥

రహస్యనామసాహస్రం తస్మాత్సంగోపయేదిదమ్ ।
స్వాతంత్ర్యేణ మయా నోక్తం తవాపి కలశోద్భవ ॥ ౮౫ ॥

లలితాప్రేరణేనైవ మయోక్తం స్తోత్రముత్తమమ్ ।
కీర్తయత్వమిదం భక్త్వా కుంభయోనే నిరంతరమ్ ॥ ౮౬ ॥

తేన తుష్టా మహాదేవీ తవాభీష్టం ప్రదాస్యతి ।
ఇత్యుక్త్వా శ్రీహయగ్రీవో ధ్యాత్యా శ్రీలలితాంబికామ్ ॥ ౮౭ ॥

ఆనందమగ్నహృదయస్సద్యః పులకితోఽభవత్ ।

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే ఉత్తరఖండే శ్రీహయగ్రీవాగస్త్యసంవాదే శ్రీలలితాసహస్రనామసాహస్రఫలనిరూపణం నామ తృతీయోఽధ్యాయః ।

॥ ఇతి శ్రీలలితా రహస్యనామస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Sahasranama Stotram Uttarapeetika Lyrics Sanskrit » English »  Kannada » Tamil