Sri Lalitha Trisati Stotram In Telugu

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లలితా త్రిశతీ స్తోత్రరత్నం ॥
సూత ఉవాచ-
అస్య శ్రీలలితాత్రిశతీస్తోత్రమహామంత్రస్య – భగవాన్ హయగ్రీవఋషిః – అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీలలితామహాత్రిపురసుందరీ దేవతా – ఐం బీజం – సౌః శక్తిః – క్లీం కీలకం – మమ చతుర్విధ పురుషార్థఫలసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః – ఐమిత్యాదిభిరంగన్యాసకరన్యాసాః కార్యాః ।

ధ్యానం-
అతిమధురచాపహస్తామ్ అపరిమితామోదబాణసౌభాగ్యామ్ ।
అరుణామతిశయకరుణామ్ అభినవకులసుందరీం వందే ।

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ-
కకారరూపా కళ్యాణీ కళ్యాణగుణశాలినీ ।
కళ్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ ॥ ౧ ॥

కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరా ।
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమప్రియా ॥ ౨ ॥

కందర్పవిద్యా కందర్పజనకాపాంగవీక్షణా ।
కర్పూరవీటిసౌరభ్యకల్లోలితకకుప్తటా ॥ ౩ ॥

కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా ।
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా ॥ ౪ ॥

ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకానేకాక్షరాకృతిః ।
ఏతత్తదిత్యనిర్దేశ్యా చైకానందచిదాకృతిః ॥ ౫ ॥

ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా చైకభక్తిమదర్చితా ।
ఏకాగ్రచిత్తనిర్ధ్యాతా చైషణారహితాద్దృతా ॥ ౬ ॥

ఏలాసుగంధిచికురా చైనఃకూటవినాశినీ ।
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్యప్రదాయినీ ॥ ౭ ॥

ఏకాతపత్రసామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా ।
ఏధమానప్రభా చైజదనేజజ్జగదీశ్వరీ ॥ ౮ ॥

ఏకవీరదిసంసేవ్యా చైకప్రాభవశాలినీ ।
ఈకారరూపా చేశిత్రీ చేప్సితార్థప్రదాయినీ ॥ ౯ ॥

ఈద్దృగిత్యవినిర్దేశ్యా చేశ్వరత్వవిధాయినీ ।
ఈశానాదిబ్రహ్మమయీ చేశిత్వాద్యష్టసిద్ధిదా ॥ ౧౦ ॥

ఈక్షిత్రీక్షణసృష్టాండకోటిరీశ్వరవల్లభా ।
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగశరీరేశాధిదేవతా ॥ ౧౧ ॥

ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవసాక్షిణీ ।
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతిబాధావినాశినీ ॥ ౧౨ ॥

See Also  108 Names Of Sri Vasavi In Telugu

ఈహావిరాహితా చేశశక్తిరీషత్స్మితాననా ।
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీనిషేవితా ॥ ౧౩ ॥

లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా ।
లలంతికాలసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా ॥ ౧౪ ॥

లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా ।
లక్ష్యార్థా లక్షణాగమ్యా లబ్ధకామా లతాతనుః ॥ ౧౫ ॥

లలామరాజదళికా లంబముక్తాలతాంచితా ।
లంబోదరప్రసూర్లభ్యా లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా ॥ ౧౬ ॥

హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంపదప్రియా ।
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారమంత్రా హ్రీంకారలక్షణా ॥ ౧౭ ॥

హ్రీంకారజపసుప్రీతా హ్రీంమతీ హ్రీంవిభూషణా ।
హ్రీంశీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీంపదాభిధా ॥ ౧౮ ॥

హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకారపీఠికా ।
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకారచింత్యా హ్రీం హ్రీంశరీరిణీ ॥ ౧౯ ॥

హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా ।
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేంద్రవందితా ॥ ౨౦ ॥

హయారూఢాసేవితాంఘ్రిః హయమేధసమర్చితా ।
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా హతదానవా ॥ ౨౧ ॥

హత్యాదిపాపశమనీ హరిదశ్వాదిసేవితా ।
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తికృత్తిప్రియాంగనా ॥ ౨౨ ॥

హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమరార్చితా ।
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హాలామదాలసా ॥ ౨౩ ॥

సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా ।
సర్వకర్త్రీ సర్వభర్త్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ ॥ ౨౪ ॥

సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ ।
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యదాత్రీ సర్వవిమోహినీ ॥ ౨౫ ॥

సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా ।
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభూషణభూషితా ॥ ౨౬ ॥

కకారార్థా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా ।
కామసంజీవినీ కల్యా కఠినస్తనమండలా ॥ ౨౭ ॥

కరభోరుః కళానాథముఖీ కచజితాంబుదా ।
కటాక్షస్యందికరుణా కపాలిప్రాణనాయికా ॥ ౨౮ ॥

See Also  Sri Krishna Ashtakam (Adi Shankaracharya Kritam) In Telugu

కారుణ్యవిగ్రహా కాంతా కాంతిధూతజపావళిః ।
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జితపల్లవా ॥ ౨౯ ॥

కల్పవల్లీసమభుజా కస్తూరీతిలకాంచితా ।
హకారార్థా హంసగతిః హాటకాభరణోజ్జ్వలా ॥ ౩౦ ॥

హారహారికుచాభోగా హాకినీ హల్యవర్జితా ।
హరిత్పతిసమారాధ్యా హఠాత్కారహతాసురా ॥ ౩౧ ॥

హర్షప్రదా హవిర్భోక్త్రీ హార్దసంతమసాపహా ।
హల్లీహాలాస్యసంతుష్టా హంసమంత్రార్థరూపిణీ ॥ ౩౨ ॥

హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణీ హరిసోదరీ ।
హాహాహూహూముఖస్తుత్యా హానివృద్ధివివర్జితా ॥ ౩౩ ॥

హయ్యంగవీనహృదయా హరికోపారుణాంశుకా ।
లకారాఖ్యా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ ॥ ౩౪ ॥

లాస్యదర్శనసంతుష్టా లాభాలాభవివర్జితా ।
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిద్ధిదా ॥ ౩౫ ॥

లాక్షారససవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజపూజితా ।
లభ్యేతరా లబ్ధభక్తిసులభా లాంగలాయుధా ॥ ౩౬ ॥

లగ్నచామరహస్తశ్రీశారదాపరివీజితా ।
లజ్జాపదసమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ ॥ ౩౭ ॥

లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః ।
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాది-ర్హ్రీంమధ్యా హ్రీంశిఖామణిః॥ ౩౮ ॥

హ్రీంకారకుండాగ్నిశిఖా హ్రీంకారశశిచంద్రికా ।
హ్రీంకారభాస్కరరుచిః హ్రీంకారాంభోదచంచలా ॥ ౩౯ ॥

హ్రీంకారకందాంకురికా హ్రీంకారైకపరాయణా ।
హ్రీంకారదీర్ఘికాహంసీ హ్రీంకారోద్యానకేకినీ ॥ ౪౦ ॥

హ్రీంకారారణ్యహరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ ।
హ్రీంకారపంజరశుకీ హ్రీంకారాంగణదీపికా ॥ ౪౧ ॥

హ్రీంకారకందరాసింహీ హ్రీంకారాంభోజభృంగికా ।
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకారతరుమంజరీ ॥ ౪౨ ॥

సకారాఖ్యా సమరసా సకలాగమసంస్తుతా ।
సర్వవేదాంతతాత్పర్యభూమిః సదసదాశ్రయా ॥ ౪౩ ॥

సకలా సచ్చిదానందా సాధ్యా సద్గతిదాయినీ ।
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ ॥ ౪౪ ॥

సకాలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః ।
సర్వప్రపంచనిర్మాత్రీ సమనాధికవర్జితా ॥ ౪౫ ॥

See Also  Ganga Stotram In Telugu

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా ।
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వరమనోహరా ॥ ౪౬ ॥

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కామేశోత్సంగవాసినీ ।
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వరసుఖప్రదా ॥ ౪౭ ॥

కామేశ్వరప్రణయినీ కామేశ్వరవిలాసినీ ।
కామేశ్వరతపస్సిద్ధిః కామేశ్వరమనఃప్రియా ॥ ౪౮ ॥

కామేశ్వరప్రాణనాథా కామేశ్వరవిమోహినీ ।
కామేశ్వరబ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వరగృహేశ్వరీ ॥ ౪౯ ॥

కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వరమహేశ్వరీ ।
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా ॥ ౫౦ ॥

లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీర్లబ్ధవాంచితా ।
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా ॥ ౫౧ ॥

లబ్ధశక్తిర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్యసమున్నతిః ।
లబ్ధబుద్ధిర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవనశాలినీ ॥ ౫౨ ॥

లబ్ధాతిశయసర్వాంగసౌందర్యా లబ్ధవిభ్రమా ।
లబ్ధరాగా లబ్ధగతిర్లబ్ధనానాగమస్థితిః ॥ ౫౩ ॥

లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా ।
హ్రీంకారమూర్తి-ర్హ్రీంకారసౌధశృంగకపోతికా ॥ ౫౪ ॥

హ్రీంకారదుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకారకమలేందిరా ।
హ్రీంకారమణిదీపార్చిః హ్రీంకారతరుశారికా ॥ ౫౫ ॥

హ్రీంకారపేటకమణిః హ్రీంకారాదర్శబింబికా ।
హ్రీంకారకోశాసిలతా హ్రీంకారాస్థాననర్తకీ ॥ ౫౬ ॥

హ్రీంకారశుక్తికాముక్తామణి-ర్హ్రీంకారబోధితా ।
హ్రీంకారమయసౌవర్ణస్తంభవిద్రుమపుత్రికా ॥ ౫౭ ॥

హ్రీంకారవేదోపనిషద్ హ్రీంకారాధ్వరదక్షిణా ।
హ్రీంకారనందనారామనవకల్పకవల్లరీ ॥ ౫౮ ॥

హ్రీంకారహిమవద్గంగా హ్రీంకారార్ణవకౌస్తుభా ।
హ్రీంకారమంత్రసర్వస్వా హ్రీంకారపరసౌఖ్యదా ॥ ౫౯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Trisati Stotram Lyrics in Sanskrit » English »Kannada » Tamil