Sri Lalitha Trisati Stotram In Tamil

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ லலிதா த்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரரத்னம் ॥
ஸூத உவாச-
அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய – ப⁴க³வான் ஹயக்³ரீவருஷி꞉ – அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா – ஐம் பீ³ஜம் – ஸௌ꞉ ஶக்தி꞉ – க்லீம் கீலகம் – மம சதுர்வித⁴ புருஷார்த²ப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக³꞉ – ஐமித்யாதி³பி⁴ரங்க³ன்யாஸகரன்யாஸா꞉ கார்யா꞉ ।

த்⁴யானம்-
அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாம் அபரிமிதாமோத³பா³ணஸௌபா⁴க்³யாம் ।
அருணாமதிஶயகருணாம் அபி⁴னவகுலஸுந்த³ரீம் வந்தே³ ।

ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவ உவாச-
ககாரரூபா கள்யாணீ கள்யாணகு³ணஶாலினீ ।
கள்யாணஶைலனிலயா கமனீயா களாவதீ ॥ 1 ॥

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴னீ கருணாம்ருதஸாக³ரா ।
கத³ம்ப³கானநாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ॥ 2 ॥

கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜனகாபாங்க³வீக்ஷணா ।
கர்பூரவீடிஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா ॥ 3 ॥

கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசனா கம்ரவிக்³ரஹா ।
கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ ॥ 4 ॥

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகானேகாக்ஷராக்ருதி꞉ ।
ஏதத்ததி³த்யனிர்தே³ஶ்யா சைகானந்த³சிதா³க்ருதி꞉ ॥ 5 ॥

ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா ।
ஏகாக்³ரசித்தனிர்த்⁴யாதா சைஷணாரஹிதாத்³த்³ருதா ॥ 6 ॥

ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைன꞉கூடவினாஶினீ ।
ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யினீ ॥ 7 ॥

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா ।
ஏத⁴மானப்ரபா⁴ சைஜத³னேஜஜ்ஜக³தீ³ஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஏகவீரதி³ஸம்ஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலினீ ।
ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யினீ ॥ 9 ॥

ஈத்³த்³ருகி³த்யவினிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யினீ ।
ஈஶானாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ ॥ 10 ॥

ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ ।
ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா ॥ 11 ॥

ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ।
ஈஶ்வரோத்ஸங்க³னிலயா சேதிபா³தா⁴வினாஶினீ ॥ 12 ॥

ஈஹாவிராஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதானநா ।
லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீனிஷேவிதா ॥ 13 ॥

See Also  108 Names Of Vallya 2 – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

லாகினீ லலனாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா ।
லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடனயனார்சிதா ॥ 14 ॥

லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³னாயிகா ।
லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதனு꞉ ॥ 15 ॥

லலாமராஜத³ளிகா லம்ப³முக்தாலதாஞ்சிதா ।
லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா ॥ 16 ॥

ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்காரனிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா ।
ஹ்ரீங்காரபீ³ஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா ॥ 17 ॥

ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்மதீ ஹ்ரீம்விபூ⁴ஷணா ।
ஹ்ரீம்ஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ ॥ 18 ॥

ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடி²கா ।
ஹ்ரீங்காரவேத்³யா ஹ்ரீங்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம் ஹ்ரீம்ஶரீரிணீ ॥ 19 ॥

ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா ।
ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா ॥ 20 ॥

ஹயாரூடா⁴ஸேவிதாங்க்⁴ரி꞉ ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா ।
ஹர்யக்ஷவாஹனா ஹம்ஸவாஹனா ஹததா³னவா ॥ 21 ॥

ஹத்யாதி³பாபஶமனீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா ।
ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்க³குசா ஹஸ்திக்ருத்திப்ரியாங்க³னா ॥ 22 ॥

ஹரித்³ராகுங்குமாதி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா ।
ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதா³லஸா ॥ 23 ॥

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸனாதனீ ॥ 24 ॥

ஸர்வானவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹினீ ॥ 25 ॥

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா ।
ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வாபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 26 ॥

ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ ।
காமஸஞ்ஜீவினீ கல்யா கடி²னஸ்தனமண்ட³லா ॥ 27 ॥

கரபோ⁴ரு꞉ களானாத²முகீ² கசஜிதாம்பு³தா³ ।
கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணனாயிகா ॥ 28 ॥

காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவளி꞉ ।
கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரனிர்ஜிதபல்லவா ॥ 29 ॥

See Also  Sri Hanuman Kavacham In Telugu

கல்பவல்லீஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதா ।
ஹகாரார்தா² ஹம்ஸக³தி꞉ ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா ॥ 30 ॥

ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகினீ ஹல்யவர்ஜிதா ।
ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா ॥ 31 ॥

ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா ।
ஹல்லீஹாலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ ॥ 32 ॥

ஹானோபாதா³னனிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ ।
ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹானிவ்ருத்³தி⁴விவர்ஜிதா ॥ 33 ॥

ஹய்யங்க³வீனஹ்ருத³யா ஹரிகோபாருணாம்ஶுகா ।
லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

லாஸ்யத³ர்ஶனஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா ।
லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலினீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 35 ॥

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா ।
லப்⁴யேதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³லாயுதா⁴ ॥ 36 ॥

லக்³னசாமரஹஸ்தஶ்ரீஶாரதா³பரிவீஜிதா ।
லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ ॥ 37 ॥

லப்³த⁴மானா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுன்னதி꞉ ।
ஹ்ரீங்காரிணீ ஹ்ரீங்காராதி³-ர்ஹ்ரீம்மத்⁴யா ஹ்ரீம்ஶிகா²மணி꞉॥ 38 ॥

ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³னிஶிகா² ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகா ।
ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருசி꞉ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா ॥ 39 ॥

ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைகபராயணா ।
ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ஸீ ஹ்ரீங்காரோத்³யானகேகினீ ॥ 40 ॥

ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லரீ ।
ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகா ॥ 41 ॥

ஹ்ரீங்காரகந்த³ராஸிம்ஹீ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருங்கி³கா ।
ஹ்ரீங்காரஸுமனோமாத்⁴வீ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜரீ ॥ 42 ॥

ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதா ।
ஸர்வவேதா³ந்ததாத்பர்யபூ⁴மி꞉ ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா ॥ 43 ॥

ஸகலா ஸச்சிதா³னந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யினீ ।
ஸனகாதி³முனித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³னீ ॥ 44 ॥

ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²னரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருதி꞉ ।
ஸர்வப்ரபஞ்சனிர்மாத்ரீ ஸமனாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 45 ॥

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸத்³கு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ ।
ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமனோஹரா ॥ 46 ॥

See Also  Chintamani Shatpadi In Tamil

காமேஶ்வரப்ராணனாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸினீ ।
காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ ॥ 47 ॥

காமேஶ்வரப்ரணயினீ காமேஶ்வரவிலாஸினீ ।
காமேஶ்வரதபஸ்ஸித்³தி⁴꞉ காமேஶ்வரமன꞉ப்ரியா ॥ 48 ॥

காமேஶ்வரப்ராணனாதா² காமேஶ்வரவிமோஹினீ ।
காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருஹேஶ்வரீ ॥ 49 ॥

காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ ।
காமேஶ்வரீ காமகோடினிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ ॥ 50 ॥

லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சிதா ।
லப்³த⁴பாபமனோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா ॥ 51 ॥

லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுன்னதி꞉ ।
லப்³த⁴பு³த்³தி⁴ர்லப்³த⁴லீலா லப்³த⁴யௌவனஶாலினீ ॥ 52 ॥

லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா ।
லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴க³திர்லப்³த⁴னானாக³மஸ்தி²தி꞉ ॥ 53 ॥

லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூஜிதா ।
ஹ்ரீங்காரமூர்தி-ர்ஹ்ரீங்காரஸௌத⁴ஶ்ருங்க³கபோதிகா ॥ 54 ॥

ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ரா ।
ஹ்ரீங்காரமணிதீ³பார்சி꞉ ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகா ॥ 55 ॥

ஹ்ரீங்காரபேடகமணி꞉ ஹ்ரீங்காராத³ர்ஶபி³ம்பி³கா ।
ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காராஸ்தா²னனர்தகீ ॥ 56 ॥

ஹ்ரீங்காரஶுக்திகாமுக்தாமணி-ர்ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தா ।
ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா ॥ 57 ॥

ஹ்ரீங்காரவேதோ³பனிஷத்³ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா ।
ஹ்ரீங்காரனந்த³னாராமனவகல்பகவல்லரீ ॥ 58 ॥

ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ ।
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³ ॥ 59 ॥

மரின்னி ஶ்ரீ லலிதா ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Trisati Stotram Lyrics in Sanskrit » English »Kannada » Telugu