Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham In Telugu

॥ Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ మహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచం ॥
ఓం అస్య శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహ కవచస్య । శ్రీశివ ఋషిః । దేవీగాయత్రీ ఛందః । శ్రీ మహాగణపతిర్దేవతా । ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం బీజాని । గణపతయే వరవరదేతి శక్తిః । సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహా కీలకమ్ । శ్రీ మహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

కరన్యాసః ।
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం – అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
గ్లౌం గం గణపతయే – తర్జనీభ్యాం నమః ।
వరవరద – మధ్యమాభ్యాం నమః ।
సర్వజనం మే – అనామికాభ్యాం నమః ।
వశమానయ – కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
స్వాహా – కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

న్యాసః ।
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం – హృదయాయ నమః ।
గ్లౌం గం గణపతయే – శిరసే స్వాహా ।
వరవరద – శిఖాయై వషట్ ।
సర్వజనం మే – కవచాయ హుమ్ ।
వశమానయ – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
స్వాహా – అస్త్రాయ ఫట్ ।

ధ్యానమ్ –
బీజాపూరగదేక్షుకార్ముక ఋజా చక్రాబ్జపాశోత్పల
వ్రీహ్యగ్రస్వవిషాణరత్నకలశప్రోద్యత్కరాంభోరుహః ।
ధ్యేయో వల్లభయా సపద్మకరయా శ్లిష్టోజ్వలద్భూషయా
విశ్వోత్పత్తివిపత్తిసంస్థితికరో విఘ్నేశ ఇష్టార్థదః ।

ఇతి ధ్యాత్వా । లం ఇత్యాది మానసోపచారైః సంపూజ్య కవచం పఠేత్ ।

ఓంకారో మే శిరః పాతు శ్రీంకారః పాతు ఫాలకమ్ ।
హ్రీం బీజం మే లలాటేఽవ్యాత్ క్లీం బీజం భ్రూయుగం మమ ॥ ౧ ॥

గ్లౌం బీజం నేత్రయోః పాతు గం బీజం పాతు నాసికామ్ ।
గం బీజం ముఖపద్మేఽవ్యాద్మహాసిద్ధిఫలప్రదమ్ ॥ ౨ ॥

ణకారో దంతయోః పాతు పకారో లంబికాం మమ ।
తకారః పాతు మే తాల్వోర్యేకార ఓష్ఠయోర్మమ ॥ ౩ ॥

వకారః కంఠదేశేఽవ్యాద్రకారశ్చోపకంఠకే ।
ద్వితీయస్తు వకారో మే హృదయం పాతు సర్వదా ॥ ౪ ॥

రకారస్తు ద్వితీయో వై ఉభౌ పార్శ్వౌ సదా మమ ।
దకార ఉదరే పాతు సకారో నాభిమండలే ॥ ౫ ॥

ర్వకారః పాతు మే లింగం జకారః పాతు గుహ్యకే ।
నకారః పాతు మే జంఘే మేకారో జానునోర్ద్వయోః ॥ ౬ ॥

వకారః పాతు మే గుల్ఫౌ శకారః పాదయోర్ద్వయోః ।
మాకారస్తు సదా పాతు దక్షపాదాంగులీషు చ ॥ ౭ ॥

నకారస్తు సదా పాతు వామపాదాంగులీషు చ ।
యకారో మే సదా పాతు దక్షపాదతలే తథా ॥ ౮ ॥

స్వాకారో బ్రహ్మరూపాఖ్యో వామపాదతలే తథా ।
హాకారః సర్వదా పాతు సర్వాంగే గణపః ప్రభుః ॥ ౯ ॥

పూర్వే మాం పాతు శ్రీరుద్రః శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ కలాధరః ।
ఆగ్నేయ్యాం మే సదా పాతు హ్రీం శ్రీం క్లీం లోకమోహనః ॥ ౧౦ ॥

దక్షిణే శ్రీయమః పాతు క్రీం హ్రం ఐం హ్రీం హ్స్రౌం నమః ।
నైరృత్యే నిరృతిః పాతు ఆం హ్రీం క్రోం క్రోం నమో నమః ॥ ౧౧ ॥

పశ్చిమే వరుణః పాతు శ్రీం హ్రీం క్లీం ఫట్ హ్స్రౌం నమః ।
వాయుర్మే పాతు వాయవ్యే హ్రూం హ్రీం శ్రీం హ్స్ఫ్రేం నమో నమః ॥ ౧౨ ॥

ఉత్తరే ధనదః పాతు శ్రీం హ్రీం శ్రీం హ్రీం ధనేశ్వరః ।
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవో హ్రౌం హ్రీం జూం సః సదాశివః ॥ ౧౩ ॥

ప్రపన్నపారిజాతాయ స్వాహా మాం పాతు ఈశ్వరః ।
ఊర్ధ్వం మే సర్వదా పాతు గం గ్లౌం క్లీం హ్స్రౌం నమో నమః ॥ ౧౪ ॥

అనంతాయ నమః స్వాహా అధస్తాద్దిశి రక్షతు ।
పూర్వే మాం గణపః పాతు దక్షిణే క్షేత్రపాలకః ॥ ౧౫ ॥

పశ్చిమే పాతు మాం దుర్గా ఐం హ్రీం క్లీం చండికా శివా ।
ఉత్తరే వటుకః పాతు హ్రీం వం వం వటుకః శివః ॥ ౧౬ ॥

స్వాహా సర్వార్థసిద్ధేశ్చ దాయకో విశ్వనాయకః ।
పునః పూర్వే చ మాం పాతు శ్రీమానసితభైరవః ॥ ౧౭ ॥

ఆగ్నేయ్యాం పాతు నో హ్రీం హ్రీం హ్రుం క్రోం క్రోం రురుభైరవః ।
దక్షిణే పాతు మాం క్రౌం క్రోం హ్రైం హ్రైం మే చండభైరవః ॥ ౧౮ ॥

నైరృత్యే పాతు మాం హ్రీం హ్రూం హ్రౌం హ్రౌం హ్రీం హ్స్రైం నమో నమః ।
స్వాహా మే సర్వభూతాత్మా పాతు మాం క్రోధభైరవః ॥ ౧౯ ॥

పశ్చిమే ఈశ్వరః పాతు క్రీం క్లీం ఉన్మత్తభైరవః ।
వాయవ్యే పాతు మాం హ్రీం క్లీం కపాలీ కమలేక్షణః ॥ ౨౦ ॥

ఉత్తరే పాతు మాం దేవో హ్రీం హ్రీం భీషణభైరవః ।
ఈశాన్యే పాతు మాం దేవః క్లీం హ్రీం సంహారభైరవః ॥ ౨౧ ॥

ఊర్ధ్వం మే పాతు దేవేశః శ్రీసమ్మోహనభైరవః ।
అధస్తాద్వటుకః పాతు సర్వతః కాలభైరవః ॥ ౨౨ ॥

ఇతీదం కవచం దివ్యం బ్రహ్మవిద్యాకలేవరమ్ ।
గోపనీయం ప్రయత్నేన యదీచ్ఛేదాత్మనః సుఖమ్ ॥ ౨౩ ॥

జననీజారవద్గోప్యా విద్యైషేత్యాగమా జగుః ।
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం సంక్రాంతౌ గ్రహణేష్వపి ॥ ౨౪ ॥

భౌమేఽవశ్యం పఠేద్ధీరో మోహయత్యఖిలం జగత్ ।
ఏకావృత్యా భవేద్విద్యా ద్విరావృత్యా ధనం లభేత్ ॥ ౨౫ ॥

త్రిరావృత్యా రాజవశ్యం తుర్యావృత్యాఽఖిలాః ప్రజాః ।
పంచావృత్యా గ్రామవశ్యం షడావృత్యా చ మంత్రిణః ॥ ౨౬ ॥

సప్తావృత్యా సభావశ్యా అష్టావృత్యా భువః శ్రియమ్ ।
నవావృత్యా చ నారీణాం సర్వాకర్షణకారకమ్ ॥ ౨౭ ॥

దశావృత్తీః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాభ్యాసయోగతః ।
దేవతా వశమాయాతి కిం పునర్మానవా భువి ॥ ౨౮ ॥

కవచస్య చ దివ్యస్య సహస్రావర్తనాన్నరః ।
దేవతాదర్శనం సద్యో నాత్రకార్యా విచారణా ॥ ౨౯ ॥

అర్ధరాత్రే సముత్థాయ చతుర్థ్యాం భృగువాసరే ।
రక్తమాలాంబరధరో రక్తగంధానులేపనః ॥ ౩౦ ॥

సావధానేన మనసా పఠేదేకోత్తరం శతమ్ ।
స్వప్నే మూర్తిమయం దేవం పశ్యత్యేవ న సంశయః ॥ ౩౧ ॥

ఇదం కవచమజ్ఞాత్వా గణేశం భజతే నరః ।
కోటిలక్షం ప్రజప్త్వాపి న మంత్రం సిద్ధిదో భవేత్ ॥ ౩౨ ॥

పుష్పాంజల్యష్టకం దత్వా మూలేనైవ సకృత్ పఠేత్ ।
అపివర్షసహస్రాణాం పూజాయాః ఫలమాప్నుయాత్ ॥ ౩౩ ॥

భూర్జే లిఖిత్వా స్వర్ణస్తాం గుటికాం ధారయేద్యది ।
కంఠే వా దక్షిణే బాహౌ సకుర్యాద్దాసవజ్జగత్ ॥ ౩౪ ॥

న దేయం పరశిష్యేభ్యో దేయం శిష్యేభ్య ఏవ చ ।
అభక్తేభ్యోపి పుత్రేభ్యో దత్వా నరకమాప్నుయాత్ ॥ ౩౫ ॥

గణేశభక్తియుక్తాయ సాధవే చ ప్రయత్నతః ।
దాతవ్యం తేన విఘ్నేశః సుప్రసన్నో భవిష్యతి ॥ ౩౬ ॥

ఇతి శ్రీదేవీరహస్యే శ్రీమహాగణపతి మంత్రవిగ్రహకవచం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapati Mantra Vigraha Kavacham in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil