Sri Narasimha Stotram In Kannada

॥ Sri Narasimha Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ।
ನತೋಽಸ್ಮ್ಯನನ್ತಾಯ ದುರನ್ತಶಕ್ತಯೇ
ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಕರ್ಮಣೇ ।
ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಸರ್ಗಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾನ್ಗುಣೈಃ
ಸ್ವಲೀಲಯಾ ಸನ್ದಧತೇಽವ್ಯಯಾತ್ಮನೇ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀರುದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಕೋಪಕಾಲೋ ಯುಗಾನ್ತಸ್ತೇ ಹತೋಽಯಮಸುರೋಽಲ್ಪಕಃ ।
ತತ್ಸುತಂ ಪಾಹ್ಯುಪಸೃತಂ ಭಕ್ತಂ ತೇ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ॥ ೨ ॥

ಇನ್ದ್ರ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರತ್ಯಾನೀತಾಃ ಪರಮ ಭವತಾ ತ್ರಾಯತಾಂ ನಃ ಸ್ವಭಾಗಾ
ದೈತ್ಯಾಕ್ರಾನ್ತಂ ಹೃದಯಕಮಲಂ ತ್ವದ್ಗೃಹಂ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧಿ ।
ಕಾಲಗ್ರಸ್ತಂ ಕಿಯದಿದಮಹೋ ನಾಥ ಶುಶ್ರೂಷತಾಂ ತೇ
ಮುಕ್ತಿಸ್ತೇಷಾಂ ನ ಹಿ ಬಹುಮತಾ ನಾರಸಿಂಹಾಪರೈಃ ಕಿಮ್ ॥ ೩ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ ।
ತ್ವಂ ನಸ್ತಪಃ ಪರಮಮಾತ್ಥ ಯದಾತ್ಮತೇಜೋ
ಯೇನೇದಮಾದಿಪುರುಷಾತ್ಮಗತಂ ಸಸರ್ಜ ।
ತದ್ವಿಪ್ರಲುಪ್ತಮಮುನಾಽದ್ಯ ಶರಣ್ಯಪಾಲ
ರಕ್ಷಾಗೃಹೀತವಪುಷಾ ಪುನರನ್ವಮಂಸ್ಥಾಃ ॥ ೪ ॥

ಪಿತರ ಊಚುಃ ।
ಶ್ರಾದ್ಧಾನಿ ನೋಽಧಿಬುಭುಜೇ ಪ್ರಸಭಂ ತನೂಜೈರ್-
-ದತ್ತಾನಿ ತೀರ್ಥಸಮಯೇಽಪ್ಯಪಿಬತ್ತಿಲಾಂಬು ।
ತಸ್ಯೋದರಾನ್ನಖವಿದೀರ್ಣವಪಾದ್ಯ ಆರ್ಛ-
-ತ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನೃಹರಯೇಽಖಿಲ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ॥ ೫ ॥

ಸಿದ್ಧಾ ಊಚುಃ ।
ಯೋ ನೋ ಗತಿಂ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಮಸಾಧು-
-ರಹಾರ್ಷೀದ್ಯೋಗತಪೋಬಲೇನ ।
ನಾನಾದರ್ಪಂ ತಂ ನಖೈರ್ನಿರ್ದದಾರ
ತಸ್ಮೈ ತುಭ್ಯಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮೋ ನೃಸಿಂಹ ॥ ೬ ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಊಚುಃ ।
ವಿದ್ಯಾಂ ಪೃಥಗ್ಧಾರಣಯಾಽನುರಾದ್ಧಾಂ
ನ್ಯಷೇಧದಜ್ಞೋ ಬಲವೀರ್ಯದೃಪ್ತಃ ।
ಸ ಯೇನ ಸಂಖ್ಯೇ ಪಶುಬದ್ಧತಸ್ತಂ
ಮಾಯಾನೃಸಿಂಹಂ ಪ್ರಣತಾಃ ಸ್ಮ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ನಾಗಾ ಊಚುಃ ।
ಯೇನ ಪಾಪೇನ ರತ್ನಾನಿ ಸ್ತ್ರೀರತ್ನಾನಿ ಹೃತಾನಿ ನಃ ।
ತದ್ವಕ್ಷಃ ಪಾಟನೇನಾಸಾಂ ದತ್ತಾನನ್ದ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥ ೮ ॥

See Also  108 Names Of Shrirama 1 – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಮನವ ಊಚುಃ ।
ಮನವೋ ವಯಂ ತವ ನಿದೇಶಕಾರಿಣೋ
ದಿತಿಜೇನ ದೇವ ಪರಿಭೂತಸೇತವಃ ।
ಭವತಾ ಖಲಃ ಸ ಉಪಸಂಹೃತಃ ಪ್ರಭೋ
ಕರವಾಮ ತೇ ಕಿಮನುಶಾಧಿ ಕಿಙ್ಕರಾನ್ ॥ ೯ ॥

ಪ್ರಜಾಪತಯ ಊಚುಃ ।
ಪ್ರಜೇಶಾ ವಯಂ ತೇ ಪರೇಶಾಭಿಸೃಷ್ಟಾ
ನ ಯೇನ ಪ್ರಜಾ ವೈ ಸೃಜಾಮೋ ನಿಷಿದ್ಧಾಃ ।
ಸ ಏಷ ತ್ವಯಾ ಭಿನ್ನವಕ್ಷಾನುಶೇತೇ
ಜಗನ್ಮಙ್ಗಲಂ ಸತ್ತ್ವಮೂರ್ತೇಽವತಾರಃ ॥ ೧೦ ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಊಚುಃ ।
ವಯಂ ವಿಭೋ ತೇ ನಟನಾಟ್ಯಗಾಯಕಾ
ಯೇನಾತ್ಮಸಾದ್ವೀರ್ಯಬಲೌಜಸಾ ಕೃತಾಃ ।
ಸ ಏಷ ನೀತೋ ಭವತಾ ದಶಾಮಿಮಾಂ
ಕಿಮುತ್ಪಥಸ್ಥಃ ಕುಶಲಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ ೧೧ ॥

ಚಾರಣಾ ಊಚುಃ ।
ಹರೇ ತವಾಂಗ್ಘ್ರಿಪಙ್ಕಜಂ ಭವಾಪವರ್ಗಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಯದೇಷ ಸಾಧು ಹೃಚ್ಛಯಸ್ತ್ವಯಾಽಸುರಃ ಸಮಾಪಿತಃ ॥ ೧೨ ॥

ಯಕ್ಷಾ ಊಚುಃ ।
ವಯಮನುಚರಮುಖ್ಯಾಃ ಕರ್ಮಭಿಸ್ತೇ ಮನೋಜ್ಞೈ-
-ಸ್ತ ಇಹ ದಿತಿಸುತೇನ ಪ್ರಾಪಿತಾ ವಾಹಕತ್ವಮ್ ।
ಸ ತು ಜನಪರಿತಾಪಂ ತತ್ಕೃತಂ ಜಾನತಾ ತೇ
ನರಹರ ಉಪನೀತಃ ಪಞ್ಚತಾಂ ಪಞ್ಚವಿಂಶಃ ॥ ೧೩ ॥

ಕಿಮ್ಪುರುಷಾ ಊಚುಃ ।
ವಯಂ ಕಿಮ್ಪುರುಷಾಸ್ತ್ವಂ ತು ಮಹಾಪುರುಷ ಈಶ್ವರಃ ।
ಅಯಂ ಕುಪುರುಷೋ ನಷ್ಟೋ ಧಿಕ್ಕೃತಃ ಸಾಧುಭಿರ್ಯದಾ ॥ ೧೪ ॥

ವೈತಾಲಿಕಾ ಊಚುಃ ।
ಸಭಾಸು ಸತ್ತ್ರೇಷು ತವಾಮಲಂ ಯಶೋ
ಗೀತ್ವಾ ಸಪರ್ಯಾಂ ಮಹತೀಂ ಲಭಾಮಹೇ ।
ಯಸ್ತಾಂ ವ್ಯನೈಷೀದ್ಭೃಶಮೇಷ ದುರ್ಜನೋ
ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಹತಸ್ತೇ ಭಗವನ್ಯಥಾಽಽಮಯಃ ॥ ೧೫ ॥

ಕಿನ್ನರಾ ಊಚುಃ ।
ವಯಮೀಶ ಕಿನ್ನರಗಣಾಸ್ತವಾನುಗಾ
ದಿತಿಜೇನ ವಿಷ್ಟಿಮಮುನಾಽನುಕಾರಿತಾಃ ।
ಭವತಾ ಹರೇ ಸ ವೃಜಿನೋಽವಸಾದಿತೋ
ನರಸಿಂಹ ನಾಥ ವಿಭವಾಯ ನೋ ಭವ ॥ ೧೬ ॥

See Also  Sri Hanuman Badavanala Stotram In Kannada

ವಿಷ್ಣುಪಾರ್ಷದಾ ಊಚುಃ ।
ಅದ್ಯೈತದ್ಧರಿನರರೂಪಮದ್ಭುತಂ ತೇ
ದೃಷ್ಟಂ ನಃ ಶರಣದ ಸರ್ವಲೋಕಶರ್ಮ ।
ಸೋಽಯಂ ತೇ ವಿಧಿಕರ ಈಶ ವಿಪ್ರಶಪ್ತ-
-ಸ್ತಸ್ಯೇದಂ ನಿಧನಮನುಗ್ರಹಾಯ ವಿದ್ಮಃ ॥ ೧೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಸಪ್ತಮಸ್ಕನ್ಧೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದಾನುಚರಿತೇ ದೈತ್ಯವಧೇ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil