Sri Narasimha Stotram In Telugu

॥ Sri Narasimha Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం ॥
బ్రహ్మోవాచ ।
నతోఽస్మ్యనన్తాయ దురన్తశక్తయే
విచిత్రవీర్యాయ పవిత్రకర్మణే ।
విశ్వస్య సర్గస్థితిసంయమాన్గుణైః
స్వలీలయా సన్దధతేఽవ్యయాత్మనే ॥ ౧ ॥

శ్రీరుద్ర ఉవాచ ।
కోపకాలో యుగాన్తస్తే హతోఽయమసురోఽల్పకః ।
తత్సుతం పాహ్యుపసృతం భక్తం తే భక్తవత్సల ॥ ౨ ॥

ఇన్ద్ర ఉవాచ ।
ప్రత్యానీతాః పరమ భవతా త్రాయతాం నః స్వభాగా
దైత్యాక్రాన్తం హృదయకమలం త్వద్గృహం ప్రత్యబోధి ।
కాలగ్రస్తం కియదిదమహో నాథ శుశ్రూషతాం తే
ముక్తిస్తేషాం న హి బహుమతా నారసింహాపరైః కిమ్ ॥ ౩ ॥

ఋషయ ఊచుః ।
త్వం నస్తపః పరమమాత్థ యదాత్మతేజో
యేనేదమాదిపురుషాత్మగతం ససర్జ ।
తద్విప్రలుప్తమమునాఽద్య శరణ్యపాల
రక్షాగృహీతవపుషా పునరన్వమంస్థాః ॥ ౪ ॥

పితర ఊచుః ।
శ్రాద్ధాని నోఽధిబుభుజే ప్రసభం తనూజైర్-
-దత్తాని తీర్థసమయేఽప్యపిబత్తిలాంబు ।
తస్యోదరాన్నఖవిదీర్ణవపాద్య ఆర్ఛ-
-త్తస్మై నమో నృహరయేఽఖిల ధర్మగోప్త్రే ॥ ౫ ॥

సిద్ధా ఊచుః ।
యో నో గతిం యోగ సిద్ధామసాధు-
-రహార్షీద్యోగతపోబలేన ।
నానాదర్పం తం నఖైర్నిర్దదార
తస్మై తుభ్యం ప్రణతాః స్మో నృసింహ ॥ ౬ ॥

విద్యాధరా ఊచుః ।
విద్యాం పృథగ్ధారణయాఽనురాద్ధాం
న్యషేధదజ్ఞో బలవీర్యదృప్తః ।
స యేన సంఖ్యే పశుబద్ధతస్తం
మాయానృసింహం ప్రణతాః స్మ నిత్యమ్ ॥ ౭ ॥

నాగా ఊచుః ।
యేన పాపేన రత్నాని స్త్రీరత్నాని హృతాని నః ।
తద్వక్షః పాటనేనాసాం దత్తానన్ద నమోఽస్తు తే ॥ ౮ ॥

See Also  Ennenni Janmamu Lettavalayuno In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

మనవ ఊచుః ।
మనవో వయం తవ నిదేశకారిణో
దితిజేన దేవ పరిభూతసేతవః ।
భవతా ఖలః స ఉపసంహృతః ప్రభో
కరవామ తే కిమనుశాధి కిఙ్కరాన్ ॥ ౯ ॥

ప్రజాపతయ ఊచుః ।
ప్రజేశా వయం తే పరేశాభిసృష్టా
న యేన ప్రజా వై సృజామో నిషిద్ధాః ।
స ఏష త్వయా భిన్నవక్షానుశేతే
జగన్మఙ్గలం సత్త్వమూర్తేఽవతారః ॥ ౧౦ ॥

గన్ధర్వా ఊచుః ।
వయం విభో తే నటనాట్యగాయకా
యేనాత్మసాద్వీర్యబలౌజసా కృతాః ।
స ఏష నీతో భవతా దశామిమాం
కిముత్పథస్థః కుశలాయ కల్పతే ॥ ౧౧ ॥

చారణా ఊచుః ।
హరే తవాంగ్ఘ్రిపఙ్కజం భవాపవర్గమాశ్రితః ।
యదేష సాధు హృచ్ఛయస్త్వయాఽసురః సమాపితః ॥ ౧౨ ॥

యక్షా ఊచుః ।
వయమనుచరముఖ్యాః కర్మభిస్తే మనోజ్ఞై-
-స్త ఇహ దితిసుతేన ప్రాపితా వాహకత్వమ్ ।
స తు జనపరితాపం తత్కృతం జానతా తే
నరహర ఉపనీతః పఞ్చతాం పఞ్చవింశః ॥ ౧౩ ॥

కిమ్పురుషా ఊచుః ।
వయం కిమ్పురుషాస్త్వం తు మహాపురుష ఈశ్వరః ।
అయం కుపురుషో నష్టో ధిక్కృతః సాధుభిర్యదా ॥ ౧౪ ॥

వైతాలికా ఊచుః ।
సభాసు సత్త్రేషు తవామలం యశో
గీత్వా సపర్యాం మహతీం లభామహే ।
యస్తాం వ్యనైషీద్భృశమేష దుర్జనో
దిష్ట్యా హతస్తే భగవన్యథాఽఽమయః ॥ ౧౫ ॥

కిన్నరా ఊచుః ।
వయమీశ కిన్నరగణాస్తవానుగా
దితిజేన విష్టిమమునాఽనుకారితాః ।
భవతా హరే స వృజినోఽవసాదితో
నరసింహ నాథ విభవాయ నో భవ ॥ ౧౬ ॥

See Also  Shadanana Ashtakam In Telugu

విష్ణుపార్షదా ఊచుః ।
అద్యైతద్ధరినరరూపమద్భుతం తే
దృష్టం నః శరణద సర్వలోకశర్మ ।
సోఽయం తే విధికర ఈశ విప్రశప్త-
-స్తస్యేదం నిధనమనుగ్రహాయ విద్మః ॥ ౧౭ ॥

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే సప్తమస్కన్ధే ప్రహ్లాదానుచరితే దైత్యవధే శ్రీ నృసింహ స్తోత్రం ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil