Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram In Tamil

॥ Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ரத்னகர்ப கணேஶ விலாஸ ஸ்தோத்ரம் ॥
வாமதே³வதனூப⁴வம் நிஜவாமபா⁴க³ஸமாஶ்ரிதம்
வல்லபா⁴மாஶ்லிஷ்யதன்முக²வல்கு³வீக்ஷணதீ³க்ஷிதம் ।
வாதனந்த³னவாஞ்சி²தார்த² விதா⁴யினம் ஸுக²தா³யினம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 1 ॥

காரணம் ஜக³தாம் கலாத⁴ரதா⁴ரிணம் ஶுப⁴காரிணம்
காய காந்திஜிதாருணம் க்ருதப⁴க்தபாபவிதா³ரணம் ।
வாதி³வாக்ஸஹகாரிணம் வாராணஸீஸஞ்சாரிணம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 2 ॥

மோஹஸாக³ரதாரகம் மாயாவிகுஹனாவாரகம்
ம்ருத்யுப⁴யபரிஹாரகம் ரிபுக்ருத்யதோ³ஷனிவாரகம் ।
பூஜகாஶாபூரகம் புண்ஃயார்த²ஸத்க்ருதிகாரகம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 3 ॥

ஆகு²தை³த்யரதா²ங்க³மருணமயூக²மர்தி²ஸுகா²ர்தி²னம்
ஶேக²ரீக்ருத சந்த்³ரரேக²முதா³ரஸுகு³ணமதா³ருணம் ।
ஶ்ரீக²னிம் ஶ்ரீத ப⁴க்த நிர்ஜரஶாகி²னம் லேகா²வனம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 4 ॥

துங்க³மூஷகவாஹனம் ஸுரபுங்க³வாரிவிமோஹனம்
மங்க³லாயதனம் மஹாஜனப⁴ங்க³ஶாந்திவிதா⁴யினம் ।
அங்க³ஜாந்தகனந்த³னம் ஸுக²ப்⁴ருங்க³பத்³மோத³ஞ்சனம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 5 ॥

ராக⁴வேஶ்வரரக்ஷகம் ரக்ஷௌக⁴த³க்ஷணஶிக்ஷகம்
ஶ்ரீக⁴னம் ஶ்ரித மௌனிவசனாமோக⁴தாஸம்பாத³னம் ।
ஶ்லாக⁴னீயத³யாகு³ணம் மக⁴வத்தப꞉ப²லபூரணம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 6 ॥

கஞ்சனஶ்ருதி கோ³ப்யபா⁴வ மகிஞ்சனாம்ஶ்ச த³யாரஸை-
ஸ்ஸிஞ்சதானிஜவீக்ஷணேன ஸமஞ்சிதார்த²ஸுகா²ஸ்பத³ம் ।
பஞ்சவக்த்ரஸுதம் ஸுரத்³விட்³வஞ்சனாத்³ருதகௌஶலம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 7 ॥

யச்ச²தக்ரதுகாமிதம் ப்ராயச்ச²த³ர்சிதமாத³ரா-
த்³யச்ச²தச்ச²த³ஸாம்யமன்வனுக³ச்ச²தீச்ச²திஸௌஹ்ருத³ம் ।
தச்சு²ப⁴ம்யுகராம்பு³ஜம் தவ தி³க்பதி ஶ்ரியமர்தி²னே
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 8 ॥

ராஜராஜகிரீடகோடி விராஜமானமணிப்ரபா⁴
புஞ்ஜரஞ்ஜிதமஞ்ஜுலாங்க்⁴ரிஸரோஜமஜவ்ருஜனாவஹம் ।
ப⁴ஞ்ஜகம் தி³விஷத்³த்³விஷாமனுரஞ்ஜகம் முனிஸந்ததே-
ர்வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 9 ॥

ஶிஷ்டகஷ்டனிப³ர்ஹணம் ஸுரஜுஷ்ட நிஜபத³விஷ்டரம்
து³ஷ்டஶிக்ஷண தூ⁴ர்வஹம் முனிபுஷ்டிதுஷ்டீஷ்டப்ரத³ம் ।
அஷ்டமூர்திஸுதம் ஸுகருணா விஷ்டமவினஷ்டாத³ரம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 10 ॥

ஶுண்ட²ஶுஷ்கவிதர்கஹரணாகுண்ட²ஶக்தித³மர்தி²னே
ஶாட்²யவிரஹிதவிதரணம் ஶ்ரீகண்ட²க்ருதஸம்பா⁴ஷணம் ।
காட²கஶ்ருதி கோ³சரம் க்ருத மாட²பத்யபரீக்ஷணம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 11 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Valli Devasena – Sahasranama Stotram In Tamil

புண்ட³ரீகக்ருதானநம் ஶஶிக²ண்ட³கலிதஶிக²ண்ட³ம்
குண்ட³லீஶ்வரபண்டி³தோத³ரமண்ட³ஜேஶாபீ⁴ஷ்டத³ம் ।
த³ண்ட³பாணிப⁴யாபஹம் முனிமண்ட³லீ பரிமண்ட³னம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 12 ॥

கூ³ட⁴மாம்னாயாஶயம் பரிலீட⁴மர்தி²மனோரதை²-
ர்கா³ட⁴மாஶ்லிஷ்டம் கி³ரீஶ கி³ரீஶஜாப்⁴யாம் ஸாத³ரம் ।
ப்ரௌட⁴ஸரஸகவித்வஸித்³தி⁴த³ மூட⁴னிஜப⁴க்தாவனம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 13 ॥

பாணித்⁴ருதபாஶாங்குஶம் கீ³ர்வாணக³ணஸந்த³ர்ஶகம்
ஶ்ரோணதீ³தி⁴திமப்ரமேயமபர்ணயாபரிபோஷிதம் ।
காணக²ஞ்ஜகுணீஷ்டத³ம் விஶ்ராணிதத்³விஜணாமிதம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 14 ॥

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்³விபு⁴ம் பரிதூ⁴தபாதகமீஶஸம்-
ஜாதமங்க்⁴ரி விலாஸஜிதகஞ்ஜாதமஜிதமராதிபி⁴꞉ ।
ஶீதரஶ்மிரவீக்ஷணம் நிர்கீ³தமாம்னாயோக்திபி⁴-
ர்வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 15 ॥

ப்ரார்த²னீயபத³ம் மஹாத்மபி⁴ரர்தி²தம் புரவைரிணா-
(அ)னாத²வர்க³ மனோரதா²னபி ஸார்த²யந்தமஹர்னிஶம் ।
பாந்த²ஸத்பத²த³ர்ஶகம் க³ணனாத²மஸ்மத்³தை³வதம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 16 ॥

கே²த³ஶாமகஸுசரிதம் ஸ்வாபே⁴த³போ³த⁴கமத்³வயம்
மோத³ஹேது கு³ணாகரம் வாக்³வாத³விஜயத³மைஶ்வரம் ।
ஶ்ரீத³மனுபமஸௌஹ்ருத³ம் ஸம்பே⁴த³கம் ரிபுஸந்ததே-
ர்வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 17 ॥

முக்³த⁴மௌக்³த்⁴யனிவர்தகம் ருசிமுக்³த⁴முர்வனுகம்பயா
தி³க்³த⁴முத்³த்⁴ருதபாத³னதஜனமுத்³த⁴ரந்தமிமம் சமாம் ।
ஶுத்³த⁴சித்ஸுக² விக்³ரஹம் பரிஶுத்³த⁴வ்ருத்யபி⁴லக்ஷிதம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 18 ॥

ஸானுகம்பமனாரதம் முனிமானஸாப்³ஜமராலகம்
தீ³னதை³ன்யவினாஶகம் ஸிதபா⁴னுரேகா²ஶேக²ரம் ।
கா³னரஸவித்³கீ³த ஸுசரிதமேனஸாமபனோத³கம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 19 ॥

கோபதாபனிராஸகம் ஸாமீப்யத³ம் நிஜஸத்கதா²-
லாபினாம் மனுஜாபிஜனதாபாபஹரமகி²லேஶ்வரம் ।
ஸாபராத⁴ஜனாயஶாபத³மாபதா³ம் பரிஹாரகம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 20 ॥

ரிப்ப²கே³ஷு க²கே³ஷுஜாதோ து³ஷ்ப²லம் ஸமவாப்னுயா-
த்ஸத்ப²லாய க³ணேஶமர்சது நிஷ்ப²லம் நதத³ர்பணம் ।
ய꞉ ப²லீபூ⁴த꞉ க்ரதூனாம் தத்ப²லானாமீஶ்வரம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 21 ॥

அம்ப³ரம் யத்³வத்³வினிர்மலமம்பு³தை³ராச்சா²த்³யதே
பி³ம்ப³பூ⁴த முமுஷ்ய ஜக³தஸ்ஸாம்ப³ ஸுதமஜ்ஞானத꞉ ।
தம் ப³ஹிஸ்ஸங்கூ³ஹிதம் ஹேரம்ப³மாலம்ப³ம் ஸதாம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 22 ॥

See Also  108 Names Of Budha Graha In Tamil

ட³ம்ப⁴கர்மாசரணக்ருதஸௌரம்ப⁴யாஜிமுகே² மனு-
ஸ்தம்ப⁴காரிணமங்க³னாகுசகும்ப⁴பரிரம்பா⁴துரை꞉ ।
ஶம்பு⁴னுதமாராதி⁴தம் க்ருதி ஸம்ப⁴வாயச காமிபி⁴-
ர்வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 23 ॥

ஸ்த்ஓம்இ பூ⁴தக³ணேஶ்வரம் ஸப்ரேமமாத்மஸ்துதிபரே
காமிதப்ரத³மர்தி²னே த்⁴ருதஸோமமப⁴யத³மாஶ்வினே ।
ஶ்ரீமதானவராத்ரதீ³க்ஷோத்³தா³மவைப⁴வபா⁴விதம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 24 ॥

ஆயுராரோக்³யாதி³காமிததா³யினம் ப்ரதிஹாயனம்
ஶ்ரேயஸே ஸர்வைர்யுகா³தௌ³ பூ⁴யஸே ஸம்பா⁴விதம் ।
காயஜீவ வியோக³ காலாபாய ஹரமந்த்ரேஶ்வரம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 25 ॥

வைரிஷட்கனிராஸகம் காமாரிகாமிதஜீவிதம்
ஶௌரிசிந்தாஹாரகம் க்ருதனாரிகேலாஹாரகம் ।
தூ³ரனிர்ஜிதபாதகம் ஸம்ஸாரஸாக³ரஸேதுகம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 26 ॥

காலகாலகலாப⁴வம் கலிகாலிகாக⁴விரோதி⁴னம்
மூலபூ⁴தமமுஷ்யஜக³த꞉ ஶ்ரீலதோபக்⁴னாயிதம் ।
கீலகம் மந்த்ராதி³ஸித்³தே⁴ பாலகம் முனிஸந்ததே
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 27 ॥

பா⁴வுகாரம்பா⁴வஸரஸம்பா⁴விதம் ப⁴கே³ப்ஸிதம்
ஸேவகா வனதீ³க்ஷிதம் ஸஹபா⁴வமோஜந்தேஜஸோ꞉ ।
பாவனம் தே³வேஷு ஸாமஸ்தாவகேஷ்டவிதா⁴யகம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 28 ॥

காஶிகாபுரகலிதனிவஸதி மீஶமஸ்மச்சேதஸ꞉
பாஶிஶிக்ஷா பாரவஶ்யவினாஶகம் ஶஶிபா⁴ஸகம் ।
கேஶவாதி³ஸமர்சிதம் கௌ³ரீஶகு³ப்த மஹாத³னம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 29 ॥

பேஷகம் பாபஸ்ய து³ர்ஜனஶோஷகம் ஸுவிஶேஷகம்
போஷகம் ஸுஜனஸ்ய ஸுந்த³ரவேஷகம் நிர்தோ³ஷகம் ।
மூஷகம் த்வதி⁴ருஹ்யப⁴க்த மனீஷிதபத்ரிபாத³கம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 30 ॥

வாஸவாதி³ஸுரார்சிதம் க்ருதவாஸுதே³வாபீ⁴ப்ஸிதம்
பா⁴ஸமான முருப்ரபா⁴பி⁴ருபாஸகாதி⁴கஸௌஹ்ருத³ம் ।
ஹ்ராஸகம் து³ரஹங்க்ருதேர்னிர்யாஸகம் ரக்ஷஸ்ததே-
ர்வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 31 ॥

பா³ஹுலேயகு³ரும் த்ரயீ யம் ப்ராஹ ஸர்வக³ணேஶ்வரம்
கூ³ஹிதம் முனிமானஸைரவ்யாஹதாதி⁴க வைப⁴வம் ।
ஆஹிதாக்³னி ஹிதம் மனீஷிபி⁴ரூஹிதம் ஸர்வத்ர தம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 32 ॥

See Also  Rudra Gita In Tamil

கேலிஜிதஸுரஶாகி²னம் ஸுரபாலிபூஜிதபாது³கம்
வ்யாலபரிவ்ருட⁴ கங்கணம் ப⁴க்தாலிரக்ஷணதீ³க்ஷிதம் ।
காலிகாதனயம் கலானிதி⁴ மௌலிமாம்னாயஸ்துதம்
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 33 ॥

த³க்ஷிணேன ஸுரேஷுது³ர்ஜனஶிக்ஷணேஷு படீயஸா
ரக்ஷஸாமபனோத³கேனமஹோக்ஷ வாஹப்ரேயஸா ।
ரக்ஷிதா வயமக்ஷராஷ்டகலக்ஷஜபதோ யேனவை
வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 34 ॥

ரத்னக³ர்ப⁴க³ணேஶ்வரஸ்துதி நூத்ன பத்³யததிம் படே²-
த்³யத்னவான்ய꞉ ப்ரதிதி³னம் த்³ராக்ப்ரத்னவாக்ஸத்³ருஶார்த²தா³ம் ।
ரத்னருக்மஸுகோ²ச்ச்²ரயம் ஸாரத்ன விரஹிதமாப்னுயா-
த்³வாரணானநமாஶ்ரயே வந்தா³ருவிக்⁴ன நிவாரணம் ॥ 35 ॥

ஸித்³தி⁴னாயகஸம்ஸ்துதிம் ஸித்³தா⁴ந்தி ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஹ்ரு-
ச்சுத்³த⁴யே ஸமுதீ³ரிதாம் வாக்³பு³த்³தி⁴ப³லஸந்தா³யினீம் ।
ஸித்³த⁴யே பட²தானு வாஸரமீப்ஸிதஸ்ய மனீஷிண꞉
ஶ்ரத்³த⁴யா நிர்னிக்⁴ன ஸம்பத்³வ்ருத்³தி⁴ரபி ப⁴விதாயத꞉ ॥ 36 ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யயோகி³விரசிதம் ரத்னக³ர்ப⁴ க³ணேஶவிலாஸஸ்தோத்ரம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil