Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram In Telugu

॥ Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ రత్నగర్భ గణేశ విలాస స్తోత్రం ॥
వామదేవతనూభవం నిజవామభాగసమాశ్రితం
వల్లభామాశ్లిష్యతన్ముఖవల్గువీక్షణదీక్షితమ్ ।
వాతనందనవాంఛితార్థ విధాయినం సుఖదాయినం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧॥

కారణం జగతాం కలాధరధారిణం శుభకారిణం
కాయ కాంతిజితారుణం కృతభక్తపాపవిదారణమ్ ।
వాదివాక్సహకారిణం వారాణసీసంచారిణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨॥

మోహసాగరతారకం మాయావికుహనావారకం
మృత్యుభయపరిహారకం రిపుకృత్యదోషనివారకమ్ ।
పూజకాశాపూరకం పుణ్యార్థసత్కృతికారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩॥

ఆఖుదైత్యరథాంగమరుణమయూఖమర్థిసుఖార్థినం
శేఖరీకృత చంద్రరేఖముదారసుగుణమదారుణమ్ ।
శ్రీఖనిం శ్రీత భక్త నిర్జరశాఖినం లేఖావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౪॥

తుంగమూషకవాహనం సురపుంగవారివిమోహనం
మంగళాయతనం మహాజనభంగశాంతివిధాయినమ్ ।
అంగజాంతకనందనం సుఖభృంగపద్మోదంచనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౫॥

రాఘవేశ్వరరక్షకం రక్షౌఘదక్షణశిక్షకం
శ్రీఘనం శ్రిత మౌనివచనామోఘతాసంపాదనమ్ ।
శ్లాఘనీయదయాగుణం మఘవత్తపఃఫలపూరణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౬॥

కంచనశ్రుతి గోప్యభావ మకించనాంశ్చ దయారసై-
స్సించతానిజవీక్షణేన సమంచితార్థసుఖాస్పదమ్ ।
పంచవక్త్రసుతం సురద్విడ్వంచనాదృతకౌశలం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౭॥

యచ్ఛతక్రతుకామితం ప్రాయచ్ఛదర్చితమాదరా-
ద్యచ్ఛతచ్ఛదసామ్యమన్వనుగచ్ఛతీచ్ఛతిసౌహృదమ్ ।
తచ్ఛుభంయుకరాంబుజం తవ దిక్పతి శ్రియమర్థినే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౮॥

రాజరాజకిరీటకోటి విరాజమానమణిప్రభా
పుంజరంజితమంజుళాంఘ్రిసరోజమజవృజనావహమ్ ।
భంజకం దివిషద్ద్విషామనురంజకం మునిసంతతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౯॥

శిష్టకష్టనిబర్హణం సురజుష్ట నిజపదవిష్టరం
దుష్టశిక్షణ ధూర్వహం మునిపుష్టితుష్టీష్టప్రదమ్ ।
అష్టమూర్తిసుతం సుకరుణా విష్టమవినష్టాదరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౦॥

శుంఠశుష్కవితర్కహరణాకుంఠశక్తిదమర్థినే
శాఠ్యవిరహితవితరణం శ్రీకంఠకృతసంభాషణమ్ ।
కాఠకశ్రుతి గోచరం కృత మాఠపత్యపరీక్షణం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౧॥

See Also  108 Names Of Lord Ganesha – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

పుండరీకకృతాననం శశిఖండకలితశిఖండం
కుండలీశ్వరపండితోదరమండజేశాభీష్టదమ్ ।
దండపాణిభయాపహం మునిమండలీ పరిమండనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౨॥

గూఢమామ్నాయాశయం పరిలీఢమర్థిమనోరథై-
ర్గాఢమాశ్లిష్టం గిరీశ గిరీశజాభ్యాం సాదరమ్ ।
ప్రౌఢసరసకవిత్వసిద్ధిద మూఢనిజభక్తావనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౩॥

పాణిధృతపాశాంకుశం గీర్వాణగణసందర్శకం
శ్రోణదీధితిమప్రమేయమపర్ణయాపరిపోషితమ్ ।
కాణఖంజకుణీష్టదం విశ్రాణితద్విజణామితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౪॥

భూతభవ్యభవద్విభుం పరిధూతపాతకమీశసం-
జాతమంఘ్రి విలాసజితకంజాతమజితమరాతిభిః ।
శీతరశ్మిరవీక్షణం నిర్గీతమామ్నాయోక్తిభి-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౫॥

ప్రార్థనీయపదం మహాత్మభిరర్థితం పురవైరిణా-
ఽనాథవర్గ మనోరథానపి సార్థయంతమహర్నిశమ్ ।
పాంథసత్పథదర్శకం గణనాథమస్మద్దైవతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౬॥

ఖేదశామకసుచరితం స్వాభేదబోధకమద్వయం
మోదహేతు గుణాకరం వాగ్వాదవిజయదమైశ్వరమ్ ।
శ్రీదమనుపమసౌహృదం సంభేదకం రిపుసంతతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౭॥

ముగ్ధమౌగ్ధ్యనివర్తకం రుచిముగ్ధముర్వనుకంపయా
దిగ్ధముద్ధృతపాదనతజనముద్ధరంతమిమం చమామ్ ।
శుద్ధచిత్సుఖ విగ్రహం పరిశుద్ధవృత్యభిలక్షితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౮॥

సానుకంపమనారతం మునిమానసాబ్జమరాళకం
దీనదైన్యవినాశకం సితభానురేఖాశేఖరమ్ ।
గానరసవిద్గీత సుచరితమేనసామపనోదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౧౯॥

కోపతాపనిరాసకం సామీప్యదం నిజసత్కథా-
లాపినాం మనుజాపిజనతాపాపహరమఖిలేశ్వరమ్ ।
సాపరాధజనాయశాపదమాపదాం పరిహారకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౦॥

రిప్ఫగేషు ఖగేషుజాతో దుష్ఫలం సమవాప్నుయా-
త్సత్ఫలాయ గణేశమర్చతు నిష్ఫలం నతదర్పణమ్ ।
యః ఫలీభూతః క్రతూనాం తత్ఫలానామీశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౧॥

అంబరం యద్వద్వినిర్మలమంబుదైరాచ్ఛాద్యతే
బింబభూత ముముష్య జగతస్సాంబ సుతమజ్ఞానతః ।
తం బహిస్సంగూహితం హేరంబమాలంబం సతాం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౨॥

డంభకర్మాచరణకృతసౌరంభయాజిముఖే మను-
స్తంభకారిణమంగనాకుచకుంభపరిరమ్భాతురైః ।
శంభునుతమారాధితం కృతి సంభవాయచ కామిభి-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౩॥

See Also  113 Names Of Sri Sita – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

స్తౌమి భూతగణేశ్వరం సప్రేమమాత్మస్తుతిపరే
కామితప్రదమర్థినే ధృతసోమమభయదమాశ్వినే ।
శ్రీమతానవరాత్రదీక్షోద్దామవైభవభావితం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౪॥

ఆయురారోగ్యాదికామితదాయినం ప్రతిహాయనం
శ్రేయసే సర్వైర్యుగాదౌ భూయసే సంభావితమ్ ।
కాయజీవ వియోగ కాలాపాయ హరమంత్రేశ్వరం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౫॥

వైరిషట్కనిరాసకం కామారికామితజీవితం
శౌరిచింతాహారకం కృతనారికేళాహారకమ్ ।
దూరనిర్జితపాతకం సంసారసాగరసేతుకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౬॥

కాలకాలకలాభవం కలికాలికాఘవిరోధినం
మూలభూతమముష్యజగతః శ్రీలతోపఘ్నాయితమ్ ।
కీలకం మంత్రాదిసిద్ధే పాలకం మునిసంతతే
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౭॥

భావుకారమ్భావసరసమ్భావితం భగేప్సితం
సేవకా వనదీక్షితం సహభావమోజన్తేజసోః ।
పావనం దేవేషు సామస్తావకేష్టవిధాయకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౮॥

కాశికాపురకళితనివసతి మీశమస్మచ్చేతసః
పాశిశిక్షా పారవశ్యవినాశకం శశిభాసకమ్ ।
కేశవాదిసమర్చితం గౌరీశగుప్త మహాదనం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౨౯॥

పేషకం పాపస్య దుర్జనశోషకం సువిశేషకం
పోషకం సుజనస్య సుందరవేషకం నిర్దోషకమ్ ।
మూషకం త్వధిరుహ్యభక్త మనీషితపత్రిపాదకం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౦॥

వాసవాదిసురార్చితం కృతవాసుదేవాభీప్సితం
భాసమాన మురుప్రభాభిరుపాసకాధికసౌహృదమ్ ।
హ్రాసకం దురహంకృతేర్నిర్యాసకం రక్షస్తతే-
ర్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౧॥

బాహులేయగురుం త్రయీ యం ప్రాహ సర్వగణేశ్వరం
గూహితం మునిమానసైరవ్యాహతాధిక వైభవమ్ ।
ఆహితాగ్ని హితం మనీషిభిరూహితం సర్వత్ర తం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౨॥

కేళిజితసురశాఖినం సురపాళిపూజితపాదుకం
వ్యాళపరివృఢ కంకణం భక్తాళిరక్షణదీక్షితమ్ ।
కాళికాతనయం కళానిధి మౌళిమామ్నాయస్తుతం
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౩॥

దక్షిణేన సురేషుదుర్జనశిక్షణేషు పటీయసా
రక్షసామపనోదకేనమహోక్ష వాహప్రేయసా ।
రక్షితా వయమక్షరాష్టకలక్షజపతో యేనవై
వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౪॥

రత్నగర్భగణేశ్వరస్తుతి నూత్న పద్యతతిం పఠే-
ద్యత్నవాన్యః ప్రతిదినం ద్రాక్ప్రత్నవాక్సదృశార్థదామ్ ।
రత్నరుక్మసుఖోచ్ఛ్రయం సారత్న విరహితమాప్నుయా-
ద్వారణాననమాశ్రయే వందారువిఘ్న నివారణమ్ ॥౩౫॥

See Also  Sri Goda Devi Namavali In Telugu

సిద్ధినాయకసంస్తుతిం సిద్ధాంతి సుబ్రహ్మణ్య హృ-
చ్చుద్ధయే సముదీరితాం వాగ్బుద్ధిబలసందాయినీమ్ ।
సిద్ధయే పఠతాను వాసరమీప్సితస్య మనీషిణః
శ్రద్ధయా నిర్నిఘ్న సంపద్వృద్ధిరపి భవితాయతః ॥౩౬॥

ఇతి శ్రీసుబ్రహ్మణ్యయోగివిరచితం రత్నగర్భ గణేశవిలాసస్తోత్రం ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ratnagarbha Ganesha Vilasa Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil