Sri Siddha Lakshmi Stotram (Variation) In Kannada

॥ Sri Siddha Lakshmi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಪಾಠಾಂತರಂ) ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಷಡ್ಭುಜಾಂ ಚ ಚತುರ್ಮುಖೀಮ್ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ಖಡ್ಗತ್ರಿಶೂಲಪದ್ಮಚಕ್ರಗದಾಧರಾಮ್ ॥
ಪೀತಾಂಬರಧರಾಂ ದೇವೀಂ ನಾನಾಽಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ತೇಜಃಪುಂಜಧರೀಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂ ಧ್ಯಾಯೇದ್ಬಾಲಕುಮಾರಿಕಾಮ್ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಓಂಕಾರಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ವಿಷ್ಣುಂ ವಾಗ್ಭವಮವ್ಯಯಮ್ ।
ವಿಷ್ಣುಮಾನಂದಮವ್ಯಕ್ತಂ ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜರೂಪಿಣೀಮ್ ॥

ಕ್ಲೀಂ ಅಮೃತಾ ನಂದಿನೀಂ ಭದ್ರಾಂ ಸತ್ಯಾನಂದದಾಯಿನೀಮ್ ।
ಶ್ರೀಂ ದೈತ್ಯಶಮನೀಂ ಶಕ್ತೀಂ ಮಾಲಿನೀಂ ಶತ್ರುಮರ್ದಿನೀಮ್ ॥

ತೇಜಃಪ್ರಕಾಶಿನೀಂ ದೇವೀ ವರದಾಂ ಶುಭಕಾರಿಣೀಮ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ಚ ವೈಷ್ಣವೀಂ ರೌದ್ರೀಂ ಕಾಲಿಕಾರೂಪಶೋಭಿನೀಮ್ ॥

ಅಕಾರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರೂಪಂ ತು ಉಕಾರೇ ವಿಷ್ಣುಮವ್ಯಯಮ್ ।
ಮಕಾರಃ ಪುರುಷೋಽವ್ಯಕ್ತೋ ದೇವೀ ಪ್ರಣವ ಉಚ್ಯತೇ ।

ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಂ ಚಂದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ನಿಕರಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮರುಪಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಮ್ ।

ಓಂಕಾರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದೈವ ಸುರಸುಂದರೀಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆದ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।

ಐಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಸಿದ್ಧಂ ಸರ್ವಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸೌಭಾಗ್ಯಾಽಮೃತಾ ಕಮಲಾ ಸತ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।

ಹ್ರೀಂಕಾರಂ ಪರಮಂ ಶುದ್ಧಂ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಮ್ ।
ಕಮಲಾ ಧನದಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭೋಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।

ಕ್ಲೀಂಕಾರಂ ಕಾಮರೂಪಿಣ್ಯಂ ಕಾಮನಾಪರಿಪೂರ್ತಿದಮ್ ।
ಚಪಲಾ ಚಂಚಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ॥

ಶ್ರೀಂಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಿಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಪದ್ಮಾನನಾಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ಅಷ್ಟಲಕ್ಮೀಂ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ।

See Also  Suryashtakam In Kannada And English

ಪ್ರಥಮಂ ತ್ರ್ಯಂಬಕಾ ಗೌರೀ ದ್ವಿತೀಯಂ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ ।
ತೃತೀಯಂ ಕಮಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಚತುರ್ಥಂ ಸುಂದರೀ ತಥಾ ।

ಪಂಚಮಂ ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಶ್ಚ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ತಥಾ ।
ವಾರಾಹೀ ಸಪ್ತಮಂ ಚೈವ ಹ್ಯಷ್ಟಮಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾ ।

ನವಮಂ ಖಡ್ಗಿನೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶಮಂ ಚೈವ ದೇವಿಕಾ ।
ಏಕಾದಶಂ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದ್ವಾದಶಂ ಹಂಸವಾಹಿನೀ ।

ಏತತ್ ಸ್ತೋತ್ರ ವರಂ ದೇವ್ಯಾ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಸದಾ ನರಾಃ ।
ಸರ್ವಾಪದ್ಭ್ಯೋ ವಿಮುಚ್ಯಂತೇ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ ।

ಏಕಮಾಸಂ ದ್ವಿಮಾಸಂ ಚ ತ್ರಿಮಾಸಂ ಮಾಸಚತುಷ್ಟಯಮ್ ।
ಪಂಚಮಾಸಂ ಚ ಷಣ್ಮಾಸಂ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಸದಾ ಪಠೇತ್ ।

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಕ್ಲೇಶಿತೋ ದುಃಖೀ ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಯಪೀಡಿತಃ ।
ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೋತ್ಥೈರ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವಕಿಲ್ಬಷೈಃ ।

ದರಿದ್ರೋ ಲಭತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ ।
ಧನ್ಯೋ ಯಶಸ್ವೀ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ವಹ್ನಿಚೌರಭಯೇಷು ಚ ।

ಶಾಕಿನೀ ಭೂತ ವೇತಾಲ ಸರ್ಪ ವ್ಯಾಘ್ರ ನಿಪಾತನೇ ।
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಸ್ಥಾನೇ ಕಾರಾಗೃಹ ನಿಬಂಧನೇ ।

ಈಶ್ವರೇಣ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿತಕಾರಕಮ್ ।
ಸ್ತುವಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ನಿತ್ಯಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ನ ಚ ಬಾಧತೇ ।

ಸರ್ವಪಾಪಹರಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀಮ್ ।
ಸಾಧಕಾಃ ಲಭತೇ ಸರ್ವಂ ಪಠೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಿರಂತರಮ್ ।

ಯಾ ಶ್ರೀಃ ಪದ್ಮವನೇ ಕದಮ್ಬಶಿಖರೇ ರಾಜಗೃಹೇ ಕುಂಜರೇ
ಶ್ವೇತೇ ಚಾಶ್ವಯುತೇ ವೃಷೇ ಚ ಯುಗಲೇ ಯಜ್ಞೇ ಚ ಯೂಪಸ್ಥಿತೇ ।
ಶಂಖೇ ದೈವಕುಲೇ ನರೇಂದ್ರಭವನೇ ಗಂಗಾತಟೇ ಗೋಕುಲೇ
ಸಾ ಶ್ರೀಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವದಾ ಮಮ ಗೃಹೇ ಭೂಯಾತ್ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಲಾ ॥

See Also  Vritra Gita In Kannada

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ
ಗಮ್ಭೀರಾವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುದ್ಧವಸ್ತ್ರೋತ್ತರೀಯಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಗಜೇಂದ್ರೈರ್ಮಣಿಗಣಖಚಿತೈಃ ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವಮಾಂಗಳ್ಯಯುಕ್ತಾ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Lakshmi Stotram » Sri Siddha Laxmi Stotram (Variation) in Sanskrit » English » Telugu » Tamil